υἱέ
υἱοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: adoption (of children, of sons)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMυἱοθεσίαυἱοθεσίαι
GENυἱοθεσίαςυἱοθεσιῶν
DATυἱοθεσίᾳυἱοθεσίαις
ACCυἱοθεσίανυἱοθεσίας
υἱοθεσίαν
υἱοθεσίας
υἱοί
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: υἱός
υἱοῖς
υἱόν
υἱός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • child, foal, son
  • male descendant
  • member of a community (e.g., sons of the Hittites)
  • person with a certain characteristic (e.g., sons of thunder, sons of wickedness)
  • person or thing which is an integral part of something (e.g., arrows are sons of a quiver; soldiers are the sons of a fortress
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMυἱόςυἱοί
GENυἱοῦυἱῶν
DATυἱῷυἱοῖς
ACCυἱόνυἱούς
VOCυἱέυἱοί
υἱοῦ
υἱούς
υἱῷ
υἱῶν