υἱέ
υἱοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: adoption (of children, of sons)
 • Forms:
  • υἱοθεσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • υἱοθεσίας Noun: Gen Sing Fem
υἱοθεσίαν
υἱοθεσίας
υἱοί
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: υἱός
υἱοῖς
υἱόν
υἱός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: child, foal, son
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMυἱόςυἱοί
  GENυἱοῦυἱῶν
  DATυἱῷυἱοῖς
  ACCυἱόνυἱούς
  VOCυἱέυἱοί
υἱοῦ
υἱούς
υἱῷ
υἱῶν