υἱέ
υἱοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: adoption (of children, of sons)
 • Forms:
  • υἱοθεσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • υἱοθεσίας Noun: Gen Sing Fem
υἱοθεσίαν
υἱοθεσίας
υἱοί
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: υἱός
υἱοῖς
υἱόν
υἱός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: child, foal, son
 • Forms:
  • υἱέ Noun: Voc Sing Masc
  • υἱοί Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • υἱοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • υἱόν Noun: Acc Sing Masc
  • υἱοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • υἱούς Noun: Acc Plur Masc
  • υἱῷ Noun: Dat Sing Masc
  • υἱῶν Noun: Gen Plur Masc
υἱοῦ
υἱούς
υἱῷ
υἱῶν