ὗς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hog, pig, sow, swine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὗςὕες
GENὑόςὕων
DATὑίὑσί
ACCὗνὕας
ὑσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑσσόςὑσσοί
GENὑσσοῦὑσσῶν
DATὑσσῷὑσσοῖς
ACCὑσσόνὑσσούς
VOCὑσσέὑσσοί
ὕσσωπον
ὕσσωπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hyssop
 • Hebrew:
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὕσσωποςὕσσωποι
GENὑσσώπουὑσσώπων
DATὑσσώπῳὑσσώποις
ACCὕσσωπονὑσσώπους
VOCὕσσωπεὕσσωποι
ὑσσώπου
ὑσσώπῳ
ὑστάτην
ὕστατος
Singular
 MascFemNeut
NOMὕστατοςὑστάτηὕστατον
GENὑστάτουὑστάτηςὑστάτου
DATὑστάτῳὑστάτῃὑστάτῳ
ACCὕστατονὑστάτηνὕστατον
VOCὕστατεὑστάτηὕστατε
Plural
 MascFemNeut
NOMὕστατοιὕσταταιὕστατα
GENὑστάτωνὑστάτωνὑστάτων
DATὑστάτοιςὑστάταιςὑστάτοις
ACCὑστάτουςὑστάταςὕστατα
VOCὕστατοιὕσταταιὕστατα
ὑστερεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑστερέω
ὑστέρει
ὑστερεῖσθαι
ὑστερεῖται
ὑστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to arrive too late, fail to reach in time
   • to be slow in coming
   • to be in need of, lack (something)
   • to be unavailable, wanting, lacking
   • to be less than, inferior
   • to fail, give out, lack
  • Middle:
   • to be behind
   • to be wanting
  • Passive:
   • to lack, be lacking
   • to go without
   • to come short of
   • to be deprived
 • Cognates: ἀφυστερέω, καθυστερέω
 • Forms:
 • Present
 • ὑστερεῖ
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ὑστέρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑστερεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ὑστερεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑστερούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ὑστερουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • ὑστερούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑστερουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ὑστερουμένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
 • ὑστερούμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • ὑστεροῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • ὑστεροῦντι Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
 • ὑστερούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ὑστεροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ὑστερῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • ὑστερῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ὑστερηθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὑστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑστερήσεσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὑστερηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑστέρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑστέρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑστέρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑστερήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ὑστερήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὑστερησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑστερήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑστερήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ὑστερημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ὑστερηκέναι Verb: Perf Act Infin
ὑστερηθείς
ὑστερηθήσει
ὑστερηκέναι
ὑστέρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • need, want, deficiency, deficit, poverty
  • something lacking
  • something deficient
  • lack, shortcoming
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑστέρημαὑστερήματα
GENὑστερήματοςὑστερημάτων
DATὑστερήματιὑστερήμασι(ν)
ACCὑστέρημαὑστερήματα
ὑστερήματα
ὑστερήματος
ὑστερημάτων
ὑστερημένους
ὑστέρησα
ὑστέρησαν
ὑστερήσαντος
ὑστέρησας
ὑστερήσατε
ὑστερησάτω
ὑστερήσει
ὑστερήσεσιν
ὑστερήσεως
ὑστερήσῃ
ὑστερήσῃς
ὑστέρησιν
ὑστέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: need, lack, poverty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑστέρησιςὑστερήσεις
GENὑστερήσεωςὑστερήσεων
DATὑστερήσειὑστερήσεσι(ν)
ACCὑστέρησινὑστερήσεις
ὑστερήσωμεν
ὑστεροβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deliberation after the fact
  • remorse
  • wisdom after the events, hindsight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑστεροβουλίαὑστεροβουλίαι
GENὑστεροβουλίαςὑστεροβουλιῶν
DATὑστεροβουλίᾳὑστεροβουλίαις
ACCὑστεροβουλίανὑστεροβουλίας
ὑστεροβουλίαν
ὕστεροι
ὑστέροις
ὕστερον
 • Parse: Adverb/Preposition
 • Meaning:
  • Adverb: thereafter, afterward, more lately, eventually, afterward, (at the) last (of all)
  • Prep: +Gen= after (in time); in the wake of, following
ὕστερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: later, latter, second (of two), finally
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕστεροςὑστέραὕστερον
GENὑστέρουὑστέραςὑστέρου
DATὑστέρῳὑστέρᾳὑστέρῳ
ACCὕστερονὑστέρανὕστερον
VOCὕστερεὑστέραὕστερε
Plural
 MascFemNeut
NOMὕστεροιὕστεραιὕστερα
GENὑστέρωνὑστέρωνὑστέρων
DATὑστέροιςὑστέραιςὑστέροις
ACCὑστέρουςὑστέραςὕστερα
VOCὕστεροιὕστεραιὕστερα
 • Comparatives & Superlatives
 • ὕστατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • ὑστάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
ὑστέρου
ὑστερούμεθα
ὑστερούμενοι
ὑστερουμένοις
ὑστερούμενος
ὑστερουμένους
ὑστερουμένῳ
ὑστεροῦνται
ὑστεροῦντι
ὑστερούντων
ὑστεροῦσα
ὑστερῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: ὑστερέω
ὑστέρῳ
ὑστερῶν