ὗς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hog, pig, sow, swine
 • Forms:
  • ὕας Noun: Acc Plur Masc/Fem
  • ὕες Noun: Nom Plur Fem
  • ὗν Noun: Acc Sing Masc
  • ὑός Noun: Gen Sing Masc
ὑσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin
ὕσσωπον
ὕσσωπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hyssop
 • Hebrew:
 • Forms:
  • ὕσσωπον Noun: Acc Sing Masc
  • ὑσσώπου Noun: Gen Sing Masc
  • ὑσσώπῳ Noun: Dat Sing Masc
ὑσσώπου
ὑσσώπῳ
ὑστάτην
ὕστατος
ὑστερεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑστερέω
ὑστέρει
ὑστερεῖσθαι
ὑστερεῖται
ὑστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to arrive too late, fail to reach in time, be slow
   • to be in need of, lack (something)
   • to be less than, inferior
   • to fail, give out, lack
  • Middle:
   • to be behind
   • to be wanting
  • Passive:
   • to lack, be lacking
   • to go without
   • to come short of
   • to be deprived
 • Cognates: ἀφυστερέω, καθυστερέω
 • Forms:
  • ὑστερημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ὑστερεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ὑστέρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑστερεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ὑστερεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑστερηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ὑστερηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ὑστερηθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὑστέρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὑστέρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑστερήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ὑστερήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ὑστερησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ὑστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑστερήσεσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὑστερήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑστερήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ὑστερούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ὑστερουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ὑστερούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὑστερουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ὑστερουμένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
  • ὑστερούμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • ὑστεροῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ὑστεροῦντι Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
  • ὑστερούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ὑστεροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὑστερῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • ὑστερῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ὑστερηθείς
ὑστερηθήσει
ὑστερηκέναι
ὑστέρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • need, want, deficiency, deficit, poverty
  • lack, shortcoming
 • Forms:
  • ὑστερήματα Noun: Acc Plur Neut
  • ὑστερήματος Noun: Gen Sing Neut
  • ὑστερημάτων Noun: Gen Plur Neut
ὑστερήματα
ὑστερήματος
ὑστερημάτων
ὑστερημένους
ὑστέρησα
ὑστέρησαν
ὑστερήσαντος
ὑστερήσατε
ὑστερησάτω
ὑστερήσει
ὑστερήσεσιν
ὑστερήσεως
ὑστερήσῃ
ὑστερήσῃς
ὑστέρησιν
top
ὑστέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: need, lack, poverty
 • Forms:
  • ὑστερήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ὑστέρησιν Noun: Acc Sing Fem
ὑστερήσωμεν
ὑστεροβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deliberation after the fact
  • remorse
  • wisdom after the events, hindsight
 • Forms:
  • ὑστεροβουλίαν Noun: Acc Sing Fem
ὑστεροβουλίαν
ὕστεροι
ὑστέροις
ὕστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more lately, eventually, afterward, (at the) last (of all)
ὕστερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: later, latter, second (of two), finally
 • Forms:
  • ὑστέρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ὑστάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • ὕστεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • ὑστέροις Adj: Dat Plur Masc
  • ὑστέρου Adj: Gen Sing Neut comp
ὑστέρου
ὑστερούμεθα
ὑστερούμενοι
ὑστερουμένοις
ὑστερούμενος
ὑστερουμένους
ὑστερουμένῳ
ὑστεροῦνται
ὑστεροῦντι
ὑστερούντων
ὑστεροῦσα
ὑστερῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: ὑστερέω
ὑστέρῳ
ὑστερῶν