ὑποταγέντων
ὑποταγῇ
ὑποταγή
Feminine
 SingularPlural
NOMὑποταγήὑποταγαί
GENὑποταγῆςὑποταγῶν
DATὑποταγῇὑποταγαῖς
ACCὑποταγήνὑποταγάς
VOCὑποταγήὑποταγαί
ὑποτάγηθι
ὑποταγῆς
ὑποταγῇς
ὑποταγήσεσθε
ὑποταγήσεται
ὑποταγήσῃ
ὑποταγησόμεθα
ὑποταγήσονται
ὑποτάγητε
ὑποτάξαι
ὑποτάξαντα
ὑποτάξαντι
ὑποτάξαντος
ὑποτάξας
ὑποτάξατε
ὑποτάξει
ὑπότασσε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑποτάσσω
ὑποτάσσεσθαι
ὑποτάσσεσθε
ὑποτασσέσθω
ὑποτασσέσθωσαν
ὑποτάσσεται
ὑποτάσσησθε
ὑποτασσόμεναι
ὑποτασσομένας
ὑποτασσόμενοι
ὑποτασσόμενος
ὑποτασσομένους
ὑποτασσομένων
ὑποτάσσονται
ὑποτάσσοντες
ὑποτάσσω
 • Present
 • ὑποταγῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ὑπότασσεVerb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑποτασσομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ὑποτασσομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ὑποτάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ὑποτάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ὑποτάσσεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ὑποτασσέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ὑποτασσέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ὑποτάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑποτάσσησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • ὑποτασσόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ὑποτασσομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • ὑποτασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ὑποτασσόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑποτάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑποτάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ὑποτασσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Imperfect
 • ὑπότασσεVerb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ὑποταγήσῃ Verb: Fut Pass ind 2nd Sing
 • ὑποταγήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ὑποταγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὑποταγησόμεθα Verb: 2nd Future, pass Ind 1st Plur
 • ὑποταγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὑποτάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ὑπέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπετάγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπετάγης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὑπετάγημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ὑπετάγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὑπέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπέταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑποταγέντων Verb: 2Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • ὑποταγῇ
  • Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • ὑποτάγηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑποτάγητε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ὑποτάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑποτάξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ὑποτάξαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ὑποτάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ὑποτάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὑποτάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • ὑποτεταγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ὑποτεταγμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ὑποτεταγμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ὑποτεταγμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ὑποτεταγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ὑποτεταγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ὑποτέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὑποτασσώμεθα
ὑποτάσσων
ὑποτεταγμένα
ὑποτεταγμέναι
ὑποτεταγμένην
ὑποτεταγμένοις
ὑποτεταγμένους
ὑποτεταγμένων
ὑποτεταγμένως
ὑποτέτακται
ὑποτιθέμενος
ὑποτίθημι
ὑποτίτθια
ὑποτίτθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: suckling, nursling, nursing child
 • Note: Possibly an adjective with a substantive meaning
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑποτίτθιονὑποτίτθια
GENὑποτιτθίουὑποτιτθίων
DATὑποτιτθίῳὑποτιτθίοις
ACCὑποτίτθιονὑποτίτθια
ὑποτομεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cutting instrument, harrow
 • Forms:
  • ὑποτομεῦσι Noun: Dat Plur Masc
ὑποτομεῦσι
ὑποτρέχω
ὑποτυπώσεων
ὑποτύπωσιν
ὑποτύπωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑποτύπωσιςὑποτυπώσεις
GENὑποτυπώσεωςὑποτυπώσεων
DATὑποτυπώσειὑποτυπώσεσι(ν)
ACCὑποτύπωσι(ν)ὑποτυπώσεις