ὑποταγέντων
ὑποταγῇ
ὑποταγή
ὑποτάγηθι
ὑποταγῆς 
ὑποταγῇς 
ὑποταγήσεσθε
ὑποταγήσεται
ὑποταγήσῃ
ὑποταγησόμεθα
ὑποταγήσονται
ὑποτάγητε
ὑποτάξαι
ὑποτάξαντα
ὑποτάξαντι
ὑποτάξαντος
ὑποτάξας
ὑποτάξατε
ὑποτάξει
ὑπότασσε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑποτάσσω
ὑποτάσσεσθαι
ὑποτάσσεσθε
ὑποτασσέσθω
ὑποτασσέσθωσαν
ὑποτάσσεται
ὑποτάσσησθε
ὑποτασσόμεναι
ὑποτασσομένας
ὑποτασσόμενοι
ὑποτασσόμενος
ὑποτασσομένους
ὑποτασσομένων
ὑποτάσσονται
ὑποτάσσοντες
ὑποτάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to subject
   • to subordinate
   • to bring under subjection
  • Passive:
   • to become subject
   • to subject oneself
   • to be subjected
   • to be subordinated
   • to obey
   • to attach or append (a document to another document) (Pol.Phil. 13:2)
 • Cognates: ἀνατάσσομαι, ἀντιπαρατάσσομαι, ἀντιτάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, ἐκτάσσω, ἐντάσσω, ἐνυποτάσσω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτάσσω, κατατάσσω, παρατάσσω, προανατάσσω, προστάσσω, προτάσσω, συγκατατάσσω, συντάσσω, τάσσω, ὑποτάσσω
 • Forms:
  • ὑπέταξαν Verb: Aor Act ind 3rd plur
  • ὑποταγήσῃ Verb: Fut Pass ind 2nd sing
  • ὑποταγῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ὑπότασσε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑποτασσομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὑποτασσομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὑποτάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὑπετάγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπετάγης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὑπετάγημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ὑπετάγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑπέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὑπέταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑποταγέντων Verb: 2Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ὑποταγῇ
   • Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
   • Noun: Dat Sing Fem
  • ὑποτάγηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὑποταγήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ὑποταγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποταγησόμεθα Verb: 2nd Future, pass Ind 1st Plur
  • ὑποταγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὑποτάγητε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ὑποτάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑποτάξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ὑποτάξαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ὑποτάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ὑποτάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὑποτάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὑποτάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑποτάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὑποτάσσεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ὑποτασσέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ὑποτασσέσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
  • ὑποτάσσεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποτάσσησθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
  • ὑποτασσόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
  • ὑποτασσομένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
  • ὑποτασσόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ὑποτασσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ὑποτάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑποτάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑποτασσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ὑποτεταγμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • ὑποτεταγμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ὑποτεταγμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ὑποτεταγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • ὑποτεταγμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ὑποτεταγμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ὑποτέτακται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ὑποτασσώμεθα
ὑποτάσσων
ὑποτεταγμένα
ὑποτεταγμέναι
ὑποτεταγμένην
ὑποτεταγμένοις
ὑποτεταγμένους
ὑποτεταγμένων
ὑποτεταγμένως
ὑποτέτακται
ὑποτιθέμενος
ὑποτίθημι
ὑποτίτθια
ὑποτιτθίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: suckling, nursling
 • Forms:
  • ὑποτίτθια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ὑποτρέχω
ὑποτυπώσεων
ὑποτύπωσιν
ὑποτύπωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑποτύπωσιςὑποτυπώσεις
GENὑποτυπώσεωςὑποτυπώσεων
DATὑποτυπώσειὑποτυπώσεσι(ν)
ACCὑποτύπωσι(ν)ὑποτυπώσεις