ὑπολαβεῖν
ὑπολάβῃς
ὑπολάβητε
ὑπολάβοι
ὑπολαβόντες
ὑπολαβών
ὑπολαμβάνειν
ὑπολαμβάνεις
ὑπολαμβάνετε
ὑπολαμβάνομεν
ὑπολαμβάνοντες
ὑπολαμβάνουσιν
ὑπολαμβάνω
ὑπολαμβάνων
ὑπολαμπάδες
ὑπολαμπάς
ὑπόλειμμα
ὑπολείπεσθαι
ὑπολείπεται
ὑπολειπόμενα
ὑπολειπόμενοι
ὑπολείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to leave for (something, someone)
   • to leave to
   • to leave remaining
  • Middle:
   • to leave behind
   • to leave (something)
   • to leave for
   • to leave, spare
   • to reserve
  • Passive:
   • to be left
   • to be left behind
   • to remain, be remaining
   • to be spared
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • ὑπελείποντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ὑπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπελείφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὑπελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑπέλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπελίπετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπελίποντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
  • ὑπελίπω Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ὑπολείπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὑπολείπεται Verb: Pres Pass imp 3rd Sing
  • ὑπολειπόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ὑπολειπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὑπολειφθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ὑπολειφθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ὑπολειφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • ὑπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑπολειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπολειφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὑπολειφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ὑπολείψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπολείψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ὑπολείψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὑπολειψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ὑπολέλειμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ὑπολελειμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ὑπολελειμμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ὑπολελειμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ὑπολελειμμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • ὑπολελειμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • ὑπολελειμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ὑπολελειμμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ὑπολελειμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ὑπολέλειπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπολίπεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ὑπολίποιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
  • ὑπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ὑπολειφθεῖσιν
ὑπολειφθέν
ὑπολειφθέντα
ὑπολειφθῇ
ὑπολειφθήσεται
ὑπολειφθήσονται
ὑπολειφθῶσιν
ὑπολείψεται
ὑπολείψῃ
ὑπολείψομαι
ὑπολειψόμεθα
ὑπολέλειμμαι
ὑπολελειμμένα
ὑπολελειμμέναι
ὑπολελειμμένοι
ὑπολελειμμένοις
ὑπολελειμμένον
ὑπολελειμμένος
ὑπολελειμμένους
ὑπολελειμμένων
ὑπολέλειπται
ὑπόλημψις
ὑπολήνια
ὑπολήνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wine-vat, the trough under a press to receive the juice of crushed grapes or olives
 • Cognates: προλήνιον, ὑπολήνιον
 • Forms:
  • ὑπολήνια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὑποληνίων Noun: Gen Plur Neut
ὑποληνίων
ὑπολιμπάνω
ὑπολιμπάνων
ὑπολίπεσθε
ὑπολίποιτο
ὑπολίπωμεν
ὑπόλοιπον
ὑπόλοιπος
ὑπολύειν
ὑπολυθέντος
ὑπόλυσαι
ὑπολύσει
ὑπόλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόλυσιςὑπολύσεις
GENὑπολύσεωςὑπολύσεων
DATὑπολύσειὑπολύσεσι(ν)
ACCὑπόλυσι(ν)ὑπολύσεις
ὑπολύω