ὑπολαβεῖν
ὑπολάβῃς
ὑπολάβητε
ὑπολάβοι
ὑπολαβόντες
ὑπολαβών
ὑπολαμβάνειν
ὑπολαμβάνεις
ὑπολαμβάνετε
ὑπολαμβάνομεν
ὑπολαμβάνοντες
ὑπολαμβάνουσιν
ὑπολαμβάνω
top
ὑπολαμβάνων
ὑπολαμπάδες
ὑπολαμπάς
ὑπόλειμμα
ὑπολείπεσθαι
ὑπολείπεται
ὑπολειπόμενα
ὑπολειπόμενοι
ὑπολείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to leave for (something, someone)
   • to leave to
   • to leave remaining
  • Middle:
   • to leave behind
   • to leave (something)
   • to leave for
   • to leave, spare
   • to reserve
  • Passive:
   • to be left
   • to be left behind
   • to remain, be remaining
   • to be spared
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • ὑπελείποντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ὑπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπελείφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὑπελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑπέλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπελίπετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπελίποντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
  • ὑπελίπω Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ὑπολείπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὑπολείπεται Verb: Pres Pass imp 3rd Sing
  • ὑπολειπόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ὑπολειπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὑπολειφθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ὑπολειφθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ὑπολειφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • ὑπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑπολειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπολειφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὑπολειφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ὑπολείψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπολείψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ὑπολείψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὑπολειψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ὑπολέλειμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ὑπολελειμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ὑπολελειμμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ὑπολελειμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ὑπολελειμμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • ὑπολελειμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • ὑπολελειμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ὑπολελειμμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ὑπολελειμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ὑπολέλειπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπολίπεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ὑπολίποιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
  • ὑπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
top
ὑπολειφθεῖσιν
ὑπολειφθέν
ὑπολειφθέντα
ὑπολειφθῇ
ὑπολειφθήσεται
ὑπολειφθήσονται
ὑπολειφθῶσιν
ὑπολείψεται
ὑπολείψῃ
ὑπολείψομαι
ὑπολειψόμεθα
ὑπολέλειμμαι
ὑπολελειμμένα
ὑπολελειμμέναι
ὑπολελειμμένοι
top
ὑπολελειμμένοις
ὑπολελειμμένον
ὑπολελειμμένος
ὑπολελειμμένους
ὑπολελειμμένων
ὑπολέλειπται
ὑπόλημψις
ὑπολήνια
ὑπολήνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wine-vat, the trough under a press to receive the juice of crushed grapes or olives
 • Cognates: προλήνιον, ὑπολήνιον
 • Forms:
  • ὑπολήνια Noun: Nom Plur Neut
  • ὑποληνίων Noun: Gen Plur Neut
ὑποληνίων
ὑπολιμπάνω
ὑπολιμπάνων
ὑπολίπεσθε
ὑπολίποιτο
top
ὑπολίπωμεν
ὑπόλοιπον
ὑπόλοιπος
ὑπολύειν
ὑπολυθέντος
ὑπόλυσαι
ὑπολύσει
ὑπόλυσις
ὑπολύω