ὑπολαβεῖν
ὑπολάβῃς
ὑπολάβητε
ὑπολάβοι
ὑπολαβόντες
ὑπολαβών
ὑπολαμβάνειν
ὑπολαμβάνεις
ὑπολαμβάνετε
ὑπολαμβάνομεν
ὑπολαμβάνοντες
ὑπολαμβάνουσιν
ὑπολαμβάνω
 • Present
 • ὑπολαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπολαμβάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑπολαμβάνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπολαμβάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὑπολαμβάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπολαμβάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπολαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὑπελάμβανον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Future
 • Aorist
 • ὑπέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέλαβες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπελάβομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπέλαβον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπολαβεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ὑπολάβῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπολάβητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὑπολάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ὑπολαβόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπολαβών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • ὑπειληφότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ὑπολαμβάνων
ὑπολαμπάδες
ὑπολαμπάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: window
 • Cognates: λαμπάς
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπολαμπάςὑπολαμπάδες
GENὑπολαμπάδοςὑπολαμπάδων
DATὑπολαμπάδιὑπολαμπάσι
ACCὑπολαμπάδαὑπολαμπάδας
ὑπόλειμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπόλειμμαὑπολείμματα
GENὑπολείμματοςὑπολειμμάτων
DATὑπολείμματιὑπολείμμασι(ν)
ACCὑπόλειμμαὑπολείμματα
ὑπολείπεσθαι
ὑπολείπεσθε
ὑπολείπεται
ὑπολειπόμενα
ὑπολείποιτο
ὑπολειπόμενοι
ὑπολείπω
 • Present
 • ὑπολείπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ὑπολείπεται Verb: Pres Pass imp 3rd Sing
 • ὑπολειπόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • ὑπολειπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ὑπελείποντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ὑπολείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὑπολειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπολειφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὑπολείψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπολείψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπολείψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑπολειψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Aorist
 • ὑπολειφθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ὑπελίπου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπελείφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ὑπελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὑπέλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπελίπετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπελίποντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
 • ὑπελίπω Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπολειφθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • ὑπολειφθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • ὑπολειφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • ὑπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὑπολειφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ὑπολείπεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ὑπολίπεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ὑπολίποιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
 • ὑπολείποιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
 • ὑπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑπολείπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ὑπολέλειμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • ὑπολελειμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • ὑπολελειμμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • ὑπολελειμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ὑπολελειμμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • ὑπολελειμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
 • ὑπολελειμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • ὑπολελειμμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • ὑπολελειμμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • ὑπολέλειπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ὑπολείπωμεν
ὑπολειφθεῖσιν
ὑπολειφθέν
ὑπολειφθέντα
ὑπολειφθέντας
ὑπολειφθῇ
ὑπολειφθήσεται
ὑπολειφθήσονται
ὑπολειφθῶσιν
ὑπολείψεις
ὑπολείψεται
ὑπολείψῃ
ὑπολείψομαι
ὑπολειψόμεθα
ὑπολέλειμμαι
ὑπολελειμμένα
ὑπολελειμμέναι
ὑπολελειμμένοι
ὑπολελειμμένοις
ὑπολελειμμένον
ὑπολελειμμένος
ὑπολελειμμένους
ὑπολελειμμένων
ὑπολέλειπται
ὑπόλημψις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόλημψιςὑπολήμψεις
GENὑπολήμψεωςὑπολημψεῶν
DATὑπολήμψειὑπολήμψεσι(ν)
ACCὑπόλημψινὑπολήμψεις
ὑπολήνια
ὑπολήνιον
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπολήνιονὑπολήνια
GENὑποληνίουὑποληνίων
DATὑποληνίῳὑποληνίοις
ACCὑπολήνιονὑπολήνια
ὑποληνίων
ὑπολιμπάνω
ὑπολιμπάνων
ὑπολίπεσθε
ὑπολίποιτο
ὑπολίπωμεν
ὑπόλοιπον
ὑπόλοιπος
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπόλοιποςὑπόλοιπον
GENὑπολοίπου
DATὑπολοίπῳ
ACCὑπόλοιπον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπόλοιποιὑπόλοιπα
GENὑπολοίπων
DATὑπολοίποις
ACCὑπολοίπουςὑπόλοιπα
ὑπολύειν
ὑπολυθέντος
ὑπόλυσαι
ὑπολύσει
ὑπόλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόλυσιςὑπολύσεις
GENὑπολύσεωςὑπολύσεων
DATὑπολύσειὑπολύσεσι(ν)
ACCὑπόλυσι(ν)ὑπολύσεις
ὑπολύω