ὕαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: striped hyena, hyaena
 • Note: a dog-like animal with a bristly mane like a ὗς (hog) (thus the name)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕαιναὕαιναι
GENὑαίνηςὑαίνων
DATὑαίνῃὑαίναις
ACCὕαινανὑαίνας
VOCὕαιναὕαιναι
ὕαιναι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: hyaena
 • Root: ὕαινα
ὕαιναν
ὑαίνας
ὑαίνῃ
ὑαίνης
ὑακίνθινα
ὑακινθίνας
ὑακίνθινον
ὑακίνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hyacinth colour, deep blue, dark blue, purple
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑακίνθινοςὑακινθίνηὑακίνθινον
GENὑακινθίνουὑακινθίνηςὑακινθίνου
DATὑακινθίνῳὑακινθίνῃὑακινθίνῳ
ACCὑακίνθινονὑακινθίνηνὑακίνθινον
VOCὑακίνθινεὑακινθίνηὑακίνθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMὑακίνθινοιὑακίνθιναιὑακίνθινα
GENὑακινθίνωνὑακινθίνωνὑακινθίνων
DATὑακινθίνοιςὑακινθίναιςὑακινθίνοις
ACCὑακινθίνουςὑακινθίναςὑακίνθινα
VOCὑακίνθινοιὑακίνθιναιὑακίνθινα
ὑακινθίνους
ὑακινθίνῳ
ὑάκινθον
ὑάκινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blue colour
  • dark blue hyacinth flower
  • blue-coloured cloth, blue material
  • blue gem, sapphire gem (but probably not jacinth)
  • blue fabric
hyacinth flower
ὑάκινθος
ὑακίνθου
ὑακίνθῳ
ὑαλίνη
ὑαλίνην
ὑάλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glassy, of glass, transparent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑάλινοςὑαλίνηὑάλινον
GENὑαλίνουὑαλίνηςὑαλίνου
DATὑαλίνῳὑαλίνῃὑαλίνῳ
ACCὑάλινονὑαλίνηνὑάλινον
VOCὑάλινεὑαλίνηὑάλινε
Plural
 MascFemNeut
NOMὑάλινοιὑάλιναιὑάλινα
GENὑαλίνωνὑαλίνωνὑαλίνων
DATὑαλίνοιςὑαλίναιςὑαλίνοις
ACCὑαλίνουςὑαλίναςὑάλινα
VOCὑάλινοιὑάλιναιὑάλινα
ὕαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: glass, crystal
ὑάλῳ
ὕας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ὗς