ὑπήγαγε
ὑπήγαγεν
ὑπῆγον
ὑπηγόρευσε
ὑπήκοοι
ὑπήκοον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc sing Neut
  • Adj: Acc sing masc/Fem
 • Root: ὑπήκοος
ὑπήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • subject
  • obedient, attentive listening
 • Forms:
  • ὑπήκοον
   • Adj: Nom/Acc sing Neut
   • Adj: Acc sing masc/Fem
  • ὑπήκοοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὑπηκόους Noun: Acc Plur Masc
ὑπηκόους
ὑπήκουε
ὑπήκουεν
ὑπήκουον
ὑπήκουσα
ὑπηκούσαμεν
ὑπήκουσαν
ὑπήκουσας
top
ὑπηκούσατε
ὑπήκουσε
ὑπήκουσεν
ὑπήνεγκα
ὑπήνεγκαν
ὑπήνεγκας
ὑπήνεγκεν
ὑπήντα
ὑπήντησαν
ὑπήντησεν
ὑπήρεισεν
ὑπηρεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • service, ministry
  • domestic personnel
  • the body of rowers and sailors, the ship's crew
 • Forms:
  • ὑπηρεσίαν
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun Acc Plur Fem
  • ὑπηρεσίας Noun: Acc Sing Fem
ὑπηρεσίαν
ὑπηρεσίας
top
ὑπηρέται
ὑπηρέταις
ὑπηρέτας
ὑπηρέτει 
ὑπηρετεῖ
ὑπηρετεῖν
ὑπηρετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to serve, render service, be helpful
  • to minister, serve, be subordinate
  • to board ship, do a rower's service
 • Forms:
  • ὑπηρετήσαντι Verb: Aor Act Part Dat sing Masc/Neut
  • ὑπηρετῶ Verb: Pres Act ind 1st sing
  • ὑπηρέτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑπηρετεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὑπηρέτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπηρετήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπηρετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑπηρετοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
ὑπηρέτῃ
ὑπηρέτην
ὑπηρέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a subordinate officer, minister, officer, servant
 • Forms:
  • ὑπηρέται Noun: Nom Plur Masc
  • ὑπηρέταις Noun: Dat Plur Masc
  • ὑπηρέτας Noun: Acc Plur Masc
  • ὑπηρέτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • ὑπηρέτην Noun: Acc Sing Masc
  • ὑπηρετῶν Noun: Gen Plur Masc
ὑπηρέτησαν
ὑπηρετήσαντι
ὑπηρετήσας
ὑπηρετήσει
top
ὑπηρετοῦσα
ὑπηρετῶ
ὑπηρετῶν
ὑπῆρξεν
ὑπῆρχε
ὑπῆρχεν
ὑπῆρχον