ὑγείαν
ὕγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intact, sound, unbroken
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕγειοςὑγείαὕγειον
GENὑγείουὑγείαςὑγείου
DATὑγείῳὑγείᾳὑγείῳ
ACCὕγειονὑγείανὕγειον
Plural
 MascFemNeut
NOMὕγειοιὕγειαιὕγεια
GENὑγείων
DATὑγείοιςὑγείαιςὑγείοις
ACCὑγείουςὑγείαςὕγεια
ὑγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active
   • to heal
   • to make sound
   • to restore to health
  • Passive
   • to be healed
   • to recover (health)
   • to become healthy
 • Forms:
  • ὑγίακε(ν} Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιασθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ὑγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὑγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑγιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ὑγιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be well, be in good health
 • Forms:
 • Present
 • ὑγίαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑγιαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑγιαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑγιαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑγιαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑγιαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὑγιαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Present Participle
 • ὑγιαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ὑγιαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ὑγιαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ὑγιαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ὑγιαινούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ὑγιαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑγιαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ὑγιαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ὑγιαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
ὑγίακε
ὑγίακεν
ὑγιάσει
ὑγιασθέν
ὑγιασθῇ
ὑγιασθῆναι
ὑγιάσθησαν
ὑγιάσωσιν
ὑγίαινε
ὑγιαίνει
ὑγιαίνειν
ὑγιαίνεις
ὑγιαίνετε
ὑγιαίνομεν
ὑγιαίνοντα
ὑγιαίνοντας
ὑγιαίνοντες
ὑγιαινόντων
ὑγιαίνουσα
ὑγιαινούσῃ
ὑγιαινούσης
ὑγιαίνουσι
ὑγιαίνουσιν
ὑγιαίνων
ὑγιαίνωσιν
ὑγίεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: health
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑγίειαὑγίειαι
GENὑγιείαςὑγιειῶν
DATὑγιείᾳὑγιείαις
ACCὑγίειανὑγιείας
VOCὑγίειαὑγίειαι
ὑγιείᾳ
ὑγίειαν
ὑγιείας
ὑγιές
ὑγιέστεροι
ὑγιεῖς
ὑγιῆ
ὑγιής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • healthy, sound, safe
  • having live organs
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑγιήςὑγιές
GENὑγιοῦς
DATὑγιεῖ
ACCὑγιῆὑγιές
Plural
 MascFemNeut
NOMὑγιεῖςὑγιῆ
GENὑγιῶν
DATὑγιέσι(ν)
ACCὑγιεῖςὑγιῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ὑγιέστεροι Adj: Nom Plur Masc comp
ὑγιοῦς
ὑγιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fairly, healthily, soundly
ὑγραίνονται
ὑγραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wet, moisten
  • Middle:
 • Forms:
  • ὑγραίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὑγρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moisture, urine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑγρασίαὑγρασίαι
GENὑγρασίαςὑγρασιῶν
DATὑγρασίᾳὑγρασίαις
ACCὑγρασίανὑγρασίας
ὑγρασίᾳ
ὑγραῖς
ὑγράς
ὑγρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moist
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑγρόςὑγράὑγρόν
GENὑγροῦὑγρᾶςὑγροῦ
DATὑγρῷὑγρᾷὑγρῷ
ACCὑγρόνὑγράνὑγρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑγροίὑγραίὑγρά
GENὑγρῶν
DATὑγροῖςὑγραῖςὑγροῖς
ACCὑγρούςὑγράςὑγρά
ὑγροῦ
ὑγρῷ