ὑγείαν
ὕγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intact, sound, unbroken
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕγειοςὑγείαὕγειον
GENὑγείουὑγείαςὑγείου
DATὑγείῳὑγείᾳὑγείῳ
ACCὕγειονὑγείανὕγειον
Plural
 MascFemNeut
NOMὕγειοιὕγειαιὕγεια
GENὑγείων
DATὑγείοιςὑγείαιςὑγείοις
ACCὑγείουςὑγείαςὕγεια
ὑγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active
   • to heal
   • to make sound
   • to restore to health
  • Passive
   • to be healed
   • to recover (health)
   • to become healthy
 • Forms:
  • ὑγίακε(ν} Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιασθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ὑγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὑγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑγιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ὑγιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be well, be in good health
 • Forms:
  • ὑγίαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑγιαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑγιαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὑγιαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὑγιαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὑγιαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ὑγιαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὑγιαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑγιαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὑγιαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὑγιαινούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ὑγιαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ὑγιαίνουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ὑγιαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ὑγιαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑγιαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ὑγίακε
ὑγίακεν
ὑγιάσει
ὑγιασθέν
ὑγιασθῇ
ὑγιασθῆναι
ὑγιάσθησαν
ὑγιάσωσιν
ὑγίαινε
ὑγιαίνει
ὑγιαίνειν
ὑγιαίνεις
ὑγιαίνετε
ὑγιαίνομεν
ὑγιαίνοντα
ὑγιαίνοντας
ὑγιαίνοντες
ὑγιαινόντων
ὑγιαίνουσα
ὑγιαινούσῃ
ὑγιαινούσης
ὑγιαίνουσι
ὑγιαίνουσιν
ὑγιαίνων
ὑγιαίνωσιν
ὑγίεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: health
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑγίειαὑγίειαι
GENὑγιείαςὑγιειῶν
DATὑγιείᾳὑγιείαις
ACCὑγίειανὑγιείας
VOCὑγίειαὑγίειαι
ὑγιείᾳ
ὑγίειαν
ὑγιείας
ὑγιές
ὑγιέστεροι
ὑγιεῖς
ὑγιῆ
ὑγιής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • healthy, sound, safe
  • having live organs
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑγιήςὑγιές
GENὑγιοῦς
DATὑγιεῖ
ACCὑγιῆὑγιές
Plural
 MascFemNeut
NOMὑγιεῖςὑγιῆ
GENὑγιῶν
DATὑγιέσι(ν)
ACCὑγιεῖςὑγιῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ὑγιέστεροι Adj: Nom Plur Masc comp
ὑγιοῦς
ὑγιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fairly, healthily, soundly
ὑγραίνονται
ὑγραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wet, moisten
  • Middle:
 • Forms:
  • ὑγραίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὑγρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moisture, urine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑγρασίαὑγρασίαι
GENὑγρασίαςὑγρασιῶν
DATὑγρασίᾳὑγρασίαις
ACCὑγρασίανὑγρασίας
ὑγρασίᾳ
ὑγραῖς
ὑγράς
ὑγρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moist
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑγρόςὑγράὑγρόν
GENὑγροῦὑγρᾶςὑγροῦ
DATὑγρῷὑγρᾷὑγρῷ
ACCὑγρόνὑγράνὑγρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑγροίὑγραίὑγρά
GENὑγρῶν
DATὑγροῖςὑγραῖςὑγροῖς
ACCὑγρούςὑγράςὑγρά
ὑγροῦ
ὑγρῷ