ὑπομαστίδιον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suckling
 • Forms:
  • ὑπομαστιδίων Adj: Gen Plur Masc
ὑπομαστιδίων
ὑπομειδιάω
ὑπομείναι 
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομεῖναι 
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομείναντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὑπομένω
ὑπομείναντας
ὑπομείναντες
ὑπομείναντος
ὑπομεινάντων
ὑπομείνας
ὑπομείνασαν
ὑπομείνασιν
ὑπομείνατε
top
ὑπομεινάτω
ὑπομείνῃ
ὑπομείνῃς
ὑπόμεινον
ὑπομείνω
ὑπομείνωμεν
ὑπομείνωσιν
ὑπομεμενηκότα
ὑπομένει 
ὑπομενεῖ
ὑπομένειν
ὑπομενεῖτε
ὑπομένετε
ὑπομένομεν
ὑπομένοντας
ὑπομένοντες
top
ὑπομενόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑπομένω
ὑπομενοῦμεν
ὑπομένουσιν 
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὑπομένω
ὑπομενοῦσιν
ὑπομένω 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remain, stay behind (while others leave)
  • to remain (instead of fleeing)
  • to endure, be patient
  • to wait (for someone)
 • Cognates: ἀναμένω, ἀπομένω, διαμένω, ἐμμένω, ἐπιμένω, καταμένω, μένω, παραμένω, περιμένω, προσμένω, συμπαραμένω, ὑπομένω
 • Forms:
  • ὑπομείνασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ὑπομεινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ὑπομενόντων
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ὑπέμεινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὑπεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὑπέμειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέμεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὑπεμείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ὑπέμεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπέμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπέμενε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑπέμενον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὑπομεῖναι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ὑπομείναι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ὑπομείναντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ὑπομείναντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ὑπομείναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὑπομείναντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ὑπομεινάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ὑπομείνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπομείνασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ὑπομείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὑπομείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπομείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑπόμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπομείνω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ὑπομείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ὑπομείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ὑπομεμενηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ὑπομένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπομένειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑπομενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ὑπομένετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ὑπομένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὑπομένοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὑπομένοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑπομενοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ὑπομένουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ὑπομενῶ
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὑπομένων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ὑπομενῶ 
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομένων
ὑπομίμνησκε 
ὑπομίμνῃσκε
ὑπομιμνήσκειν 
ὑπομιμνῄσκειν
ὑπομιμνήσκοντες
ὑπομιμνήσκω, ὑπομιμνῄσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to remind (someone) of (something)
   • to record
   • to call to mind
   • to bring up (something)
   • to remind (someone) that
  • Passive:
   • to remember
 • Cognates: ἀναμιμνήσκω, ἐπαναμιμνῄσκω, ἐπιμιμνήσκω, καταμιμνήσκω, μιμνήσκω, προσυπομιμνήσκω, ὑπομιμνήσκω
 • Forms:
  • ὑπεμνήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὑπομιμνήσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑπεμίμνῃσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑπεμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπομίμνησκε, ὑπομίμνῃσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπομιμνῄσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑπομιμνῄσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπομνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑπομνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπομνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
top
ὑπομιμνῄσκων
ὑπόμνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a record, remembrance, memorial
 • Cognates: μνῆμα, ὑπόμνημα
 • Forms:
  • ὑπομνημάτων Noun: Gen Plur Neut
ὑπομνηματίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • Passive:
   • to be recorded
   • to note down for remembrance
   • to make a memorandum of
 • Forms:
  • ὑπεμνημάτιστο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
ὑπομνηματισμοῖς
ὑπομνηματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • remembrance, remembering
  • record, memorandum, shopping list
 • Forms:
  • ὑπομνηματισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ὑπομνηματισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὑπομνηματισμούς Noun: Acc Plur Masc
ὑπομνηματισμοῦ
ὑπομνηματισμούς
ὑπομνηματογράφον
ὑπομνηματογράφος
ὑπομνημάτων
ὑπομνῆσαι
ὑπομνήσας
top
ὑπομνήσει
ὑπομνήσεως
ὑπομνήσῃ
ὑπόμνησιν
ὑπόμνησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: reminder, a reminding, recollection, remembrance
 • Cognates: ἀνάμνησις, ὑπόμνησις
 • Forms:
  • ὑπομνήσει
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑπομνήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ὑπόμνησιν Noun: Acc Sing Fem
  • ὑπομνήσῃ Noun: Dat Sing Fem
ὑπομνήσω
ὑπομονή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • staying, tarrying (here on the earth)
  • endurance, patience, steadfastness, perseverance
  • hope, expectation
 • Forms:
  • ὑπομονῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ὑπομονήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὑπομονῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ὑπομονῶν Noun: Gen Plur Fem
ὑπομονῇ 
ὑπομονήν
ὑπομονῆς
ὑπομονητικόν
ὑπομονητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • patient, enduring
  • Substantival:
   • patience, endurance
 • Forms:
  • ὑπομονητικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
top
ὑπομονῶν