ὑποσημαινάμενος
ὑποσημαίνω
ὑποσημανθῆναι
ὑποσκελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trip up one's heels, upset, overthrow
 • Cognates: σκελίζω, ὑποσκελίζω
 • Forms:
  • ὑπεσκελίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑποσκελίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑποσκελισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποσκελισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὑποσκέλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ὑποσκελίσαι
ὑποσκελισθήσεται
ὑποσκελισθήσονται
ὑποσκέλισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stumble, overthrow, a fall created by tripping
 • Forms:
  • ὑποσκελίσματι Noun: Dat Sing Masc
ὑποσκελίσματι
ὑποσκέλισον
ὑποστάσει
ὑποστάσεως
top
ὑπόστασιν
ὑπόστασις
ὑποστείλῃ
ὑποστείληται
ὑποστελεῖσθε
ὑποστελεῖται
ὑποστέλλω
ὑποστῇ
ὑπόστημα
ὑποστήματι
top
ὑποστῆναι
ὑποστήριγμα
ὑποστηρίγματα
ὑποστηρίζει
ὑποστηρίζω
ὑποστήσεται
ὑποστήσομαι
ὑποστησομένης
ὑποστήσονται
ὑπόστητε
ὑποστολή
ὑποστολῆς
ὑπόστρεφε
ὑποστρέφει
top
ὑποστρέφειν
ὑποστρέφοντι
ὑποστρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn back, return
 • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • ὑπέστρεφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὑπεστρέψαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ὑπέστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπόστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑποστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑποστρέφειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑποστρέφοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ὑποστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑποστρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑποστρέψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὑποστρέψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ὑποστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὑποστρέψασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ὑποστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑποστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὑποστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ὑποστρέφων
ὑποστρέψαι
ὑποστρέψαντες
ὑποστρέψαντι
ὑποστρέψας
ὑποστρέψασαι
ὑποστρέψει
ὑποστρέψω
ὑποστρέψωμεν
ὑποστρωννύμενοι
top
ὑποστρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spread (something) underneath (someone)
   • to spread underneath
   • to lie in
  • Middle:
   • to spread under oneself
 • Cognates: διαστρώννυμι, καταστρώννυμι, στρώννυμι, ὑποστρώννυμι
 • Forms:
  • ὑποστρώσητε
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ὑπεστρώννυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέστρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑποστρωννύμενοι Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑποστρωννύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὑποστρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑποστρώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑποστρώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ὑποστρωννύω
ὑποστρώσῃ
ὑποστρώσῃς
ὑποστρώσητε
ὑποστρώσονται
ὑποστῶσιν
ὑποσχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trip up, cause to collapse
 • Cognates: σχάζω, ὑποσχάζω
 • Forms:
  • ὑποσχάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ὑποσχάσει
ὑποσχέσεων
ὑπόσχεσιν
ὑπόσχεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an undertaking, engagement, promise
 • Cognates: κατάσχεσις, ὑπόσχεσις
 • Forms:
  • ὑποσχέσεων Noun: Gen Plur Fem
  • ὑπόσχεσιν Noun: Acc Sing Fem
top
ὑπόσχοιεν