ὑπογεγραμμένα
ὑπογεγραμμένην
ὑπογεγραμμένον
ὑπόγειον
ὑπόγειος
ὑπογραμμοῖς
ὑπογραμμόν
ὑπογραμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: outline, an underwriting, a copy for imitation, example
 • Forms:
  • ὑπογραμμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ὑπογραμμόν Noun: Acc Sing Masc
ὑπογράφῃ
ὑπογράφω
ὑπόγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: approaching, close at hand
 • Forms:
  • ὑπογύου Adj: Gen Sing Fem
ὑπογύου