ὑπογεγραμμένα
ὑπόγαιον
ὑπογεγραμμένην
ὑπογεγραμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπογράφω
ὑπόγειον
ὑπόγειος
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπόγειοςὑπόγειον
ὑπόγαιον
GENὑπογείου
DATὑπογείῳ
ACCὑπόγειον
ὑπόγαιον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπόγειοιὑπόγεια
GENὑπογείων
DATὑπογείοις
ACCὑπογείουςὑπόγεια
ὑπογραμμοῖς
ὑπογραμμόν
ὑπογραμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • outline, an underwriting
  • a copy for imitation, example
  • guideline (to be followed)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑπογραμμόςὑπογραμμοί
GENὑπογραμμοῦὑπογραμμῶν
DATὑπογραμμῷὑπογραμμοῖς
ACCὑπογραμμόνὑπογραμμούς
VOCὑπογραμμέὑπογραμμοί
ὑπογράφῃ
ὑπογράφω
ὑπόγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: approaching, close at hand, imminent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπόγυοςὑπόγυον
GENὑπογύου
DATὑπογύῳ
ACCὑπόγυον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπόγυοιὑπόγυα
GENὑπογύων
DATὑπογύοις
ACCὑπογύουςὑπόγυα
ὑπογύου