ὑψαυχενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to carry the neck high
  • to display arrogance, show off
 • Forms:
  • ὑψαυχενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑψαυχενῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ὑψαυχενοῦντες
ὑψαυχενῶν
ὕψει
ὕψεσι
ὕψεων
ὕψη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὕψος
ὑψηλά
ὑψηλαί
ὑψηλάς
ὑψηλῇ
ὑψηλή
ὑψηλήν
ὑψηλῆς
ὑψηλοί
ὑψηλοῖς
ὑψηλοκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: high-hearted, proud, haughty
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑψηλοκάρδιοςὑψηλοκάρδιον
GENὑψηλοκάρδιου
DATὑψηλοκάρδιῳ
ACCὑψηλοκάρδιον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑψηλοκάρδιοιὑψηλοκάρδια
GENὑψηλοκάρδιων
DATὑψηλοκάρδιοις
ACCὑψηλοκάρδιουςὑψηλοκάρδια
ὑψηλόν
ὑψηλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cultic high place
  • lofty, high, higher
  • Positive: exalted, worthy of high esteem
  • Negative: proud, haughty, arrogant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑψηλόςὑψηλήὑψηλόν
GENὑψηλοῦὑψηλῆςὑψηλοῦ
DATὑψηλῷὑψηλῇὑψηλῷ
ACCὑψηλόνὑψηλήνὑψηλόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑψηλοίὑψηλαίὑψηλά
GENὑψηλῶνὑψηλῶνὑψηλῶν
DATὑψηλοῖςὑψηλαῖςὑψηλοῖς
ACCὑψηλούςὑψηλάςὑψηλά
 • Comparatives & Superlatives
 • ὑψηλοτάτη Adj: Nom Sing Fem Superl
 • ὑψηλοτάτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut Superl
 • ὑψηλοτέρα
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
  • Adj: Nom Sing Fem Comparative
 • ὑψηλότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • ὑψηλότερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ὑψηλοτάτη
ὑψηλοτάτῳ
ὑψηλοτέρα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
  • Adj: Nom Sing Fem Comparative
 • Root: ὑψηλός
ὑψηλότερον
ὑψηλότερος
ὑψηλοῦ
ὑψηλούς
ὑψηλόφθαλμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: high-eyed, "with uplifted eyes" (probably implying immodest curiosity)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑψηλόφθαλμοςὑψηλόφθαλμον
GENὑψηλοφθάλμου
DATὑψηλοφθάλμῳ
ACCὑψηλόφθαλμον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑψηλόφθαλμοιὑψηλόφθαλμα
GENὑψηλοφθάλμων
DATὑψηλοφθάλμοις
ACCὑψηλοφθάλμουςὑψηλόφθαλμα
ὑψηλοφρόνει
ὑψηλοφρονεῖν
ὑψηλόφρονες
ὑψηλοφρονέω
ὑψηλοφροσύνη
Feminine
 SingularPlural
NOMὑψηλοφροσύνηὑψηλοφροσύναι
GENὑψηλοφροσύνηςὑψηλοφροσυνῶν
DATὑψηλοφροσύνῃὑψηλοφροσύναις
ACCὑψηλοφροσύνηνὑψηλοφροσύνας
VOCὑψηλοφροσύνηὑψηλοφροσύναι
ὑψηλοφροσύνην
ὑψηλοφροσύνης
ὑψηλόφρων
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMὑψηλόφρωνὑψηλόφρονες
GENὑψηλόφρονοςὑψηλοφρόνων
DATὑψηλόφρονιὑψηλόφρουσι(ν)
ACCὑψηλόφροναὑψηλόφρονας
ὑψηλῷ
ὑψηλῶν
ὕψιστε
ὑψίστοις
ὕψιστον
ὕψιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: highest, most high, loftiest
 • Note: superlative of ὑψηλός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕψιστοςὑψίστηὕψιστον
GENὑψίστουὑψίστηςὑψίστου
DATὑψίστῳὑψίστῃὑψίστῳ
ACCὕψιστονὑψίστηνὕψιστον
VOCὕψιστεὑψίστηὕψιστε
Plural
 MascFemNeut
NOMὕψιστοιὕψισταιὕψιστα
GENὑψίστωνὑψίστωνὑψίστων
DATὑψίστοιςὑψίσταιςὑψίστοις
ACCὑψίστουςὑψίσταςὕψιστα
VOCὕψιστοιὕψισταιὕψιστα
ὑψίστου
ὑψίστῳ
ὑψίστων
ὑψοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὕψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • height, high place, elevation, altitude
  • exaltation, majesty
  • exalted status
  • haughtiness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕψοςὕψη
GENὕψουςὕψεων
DATὕψειὕψεσι(ν)
ACCὕψοςὕψη
ὕψου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑψόω
ὕψους
ὑψούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lift high, raise up
   • to set (someone) upon (something)
   • to take up (something); take it up and remove it
   • to raise, lift up (the voice)
   • to raise (a song)
   • to raise (children to grow physically, religiously, and socially)
   • to move to a higher position
   • to set on high
   • to elevate, exalt
  • Middle:
   • to rise
  • Passive:
   • to be lifted up
   • to be exalted
 • Cognates: ἀνυψόω, ἐξυψόω, προσυψόω, ὑπερυψόω, ὑψόω
 • Forms:
 • Present
 • ὑψοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑψουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ὑψοῦν Verb: Pres Act Infin
 • ὑψοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ὑψοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ὑψοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑψούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ὑψοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑψοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑψῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ὑψωμένος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑψῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ὕψωσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ὕψωσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Imperfect
 • ὕψου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ὑψωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὑψωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὑψωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ὑψωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὑψώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑψώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὑψώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὑψώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὑψώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ὑψωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑψωθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • ὑψώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑψωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὑψωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὑψώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὑψωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ὑψώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὑψωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ὑψώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ὑψωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ὑψωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ὑψωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ὑψῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὕψωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑψώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑψωσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ὕψωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕψωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑψώση Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑψώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑψώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὕψωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑψώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑψώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Perfect
ὑψῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψωθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ὑψόω
ὑψώθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • height, exaltation
  • exalted status
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕψωμαὑψωματα
GENὑψωματοςὑψωμάτων
DATὑψωματιὑψωμασι(ν)
ACCὕψωμαὑψωματα
ὑψωμένος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὕψωσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψῶσαι
ὕψωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσεις
ὕψωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώση
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lifting up high, exaltation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕψωσιςὑψώσεις
GENὑψώσεωςὑψώσεων
DATὑψώσειὑψώσεσι(ν)
ACCὕψωσι(ν)ὑψώσεις
ὕψωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ὑψόω