ὑψαυχενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry the neck high, show off
 • Forms:
  • ὑψαυχενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑψαυχενῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ὑψαυχενοῦντες
ὑψαυχενῶν
ὕψει
ὕψεσι
ὕψεων
ὕψη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὕψος
ὑψηλά
ὑψηλαί
ὑψηλάς
ὑψηλῇ 
ὑψηλή 
ὑψηλήν
ὑψηλῆς
ὑψηλοί
ὑψηλοῖς
ὑψηλοκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: high-hearted, proud, haughty
ὑψηλόν
ὑψηλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cultic high place
  • lofty, high, higher
  • exalted, proud, haughty
 • Forms:
  • ὑψηλά Adj: Acc Plur Neut
  • ὑψηλαί Adj: Nom Plur Fem
  • ὑψηλάς Adj: Acc Plur Fem
  • ὑψηλή Adj: Nom Sing Fem
  • ὑψηλῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ὑψηλήν Adj: Acc Sing Fem
  • ὑψηλῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ὑψηλοί Adj: Nom Plur Masc
  • ὑψηλοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • ὑψηλόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ὑψηλοτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • ὑψηλοτάτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ὑψηλοτέρα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • ὑψηλότερον Adj: Nom Sing Neut compar
  • ὑψηλότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • ὑψηλοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ὑψηλούς Adj: Acc Plur Masc
  • ὑψηλῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ὑψηλῶν Adj: Gen Plur Masc
ὑψηλοτάτη
ὑψηλοτάτῳ
ὑψηλοτέρα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: ὑψηλός
ὑψηλότερον
ὑψηλότερος
ὑψηλοῦ
ὑψηλούς
ὑψηλόφθαλμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: high-eyed, "with uplifted eyes" (probably implying immodest curiosity)
ὑψηλοφρόνει
ὑψηλοφρονεῖν
ὑψηλόφρονες
ὑψηλοφρονέω
ὑψηλοφροσύνη
ὑψηλοφροσύνην
ὑψηλοφροσύνης
ὑψηλόφρων
ὑψηλῷ
ὑψηλῶν
ὕψιστε
ὑψίστοις
ὕψιστον
ὕψιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: highest, most high, loftiest
 • Forms:
  • ὕψιστε Adj: Voc Sing Masc
  • ὑψίστοις Adj: Dat Plur Neut
  • ὕψιστον Adj: Acc Sing Masc
  • ὑψίστου Adj: Gen Sing Masc
  • ὑψίστῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ὑψίστων Adj: Gen Plur Masc
ὑψίστου
ὑψίστῳ
ὑψίστων
ὑψοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὕψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • height, high place, elevation, altitude
  • exaltation, majesty
  • haughtiness
 • Forms:
  • ὕψει Noun: Dat Sing Neut
  • ὕψεσι Noun: Dat Plur Masc
  • ὕψεων Noun: Gen Plur Neut
  • ὕψη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὕψους Noun: Gen Sing Neut
ὕψου
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑψόω
ὕψους
top
ὑψούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lift high, raise up
   • to set (someone) upon (something)
   • to take up (something)
   • to raise, lift up (the voice)
   • to raise (a song)
   • to set on high
   • to elevate, exalt
  • Middle:
   • to rise
  • Passive:
   • to be lifted up
   • to be exalted
 • Cognates: ἀνυψόω, ἐξυψόω, προσυψόω, ὑπερυψόω, ὑψόω
 • Forms:
  • ὑψοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὕψου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑψουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ὑψοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ὑψοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ὑψοῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ὑψοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑψούσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
  • ὑψοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ὑψοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὑψῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὑψωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ὑψωθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ὑψώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὑψωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑψωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὑψώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὑψωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ὑψώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑψωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑψωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὑψωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ὑψωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὑψωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ὑψώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ὑψωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ὑψωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ὑψωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ὑψωμένος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὑψῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὕψωσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὑψῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὕψωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὕψωσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ὑψώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὑψωσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ὕψωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑψώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑψώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὕψωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑψώση Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑψώσῃ
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ὑψώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑψώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ὕψωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὑψώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὑψώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὑψώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ὑψῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψωθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψώθη 
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ὑψόω
ὑψώθης 
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῇς 
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: height, exaltation
ὑψωμένος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὕψωσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψῶσαι
ὕψωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσεις
ὕψωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώση 
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσῃ 
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lifting up high, exaltation
 • Forms:
  • ὑψώσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
ὕψωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ὑψόω