τέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a prodigy, omen, wonder
  • foreboding, portentous and amazing event (performed by God)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέραςτέρατα
GENτέρατοςτεράτων
DATτέρατιτέρασι(ν)
ACCτέραςτέρατα
VOCτέραςτέρατα
τέρασι
τέρασιν
τέρατα
τερατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: illusion, jugglery, untrustworthy talk, "fairy tales"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτερατείατερατεῖαι
GENτερατείαςτερατειῶν
DATτερατείᾳτερατείαις
ACCτερατείαντερατείας
τερατεύεσθαι
τερατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to say (something) is an omen, talk marvels, talk strangely, talk boastfully, speak with wild gestures
  • to talk marvels, talk strangely, talk boastfully, speak with wild gestures
  • to speak like a bombastic swindler
 • Forms:
  • τερατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
τερατοποιόν
τερατοποιός
Singular
 MascFemNeut
NOMτερατοποιόςτερατοποιόν
GENτερατοποιοῦ
DATτερατοποιῷ
ACCτερατοποιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτερατοποιοίτερατοποιά
GENτερατοποιῶν
DATτερατοποιοίς
ACCτερατοποιοίςτερατοποιά
τερατοσκόποι
τερατοσκόπος
Masculine
 SingularPlural
NOMτερατοσκόποςτερατοσκόποι
GENτερατοσκόπουτερατοσκόπων
DATτερατοσκόπῳτερατοσκόποις
ACCτερατοσκόποντερατοσκόπους
VOCτερατοσκόπετερατοσκόποι
τεράτων
τερέβινθον
τερέβινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terebinth, turpentine tree, pistachio nut
 • Note: Alternate spelling for τερέμινθος
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτερέβινθοςτερέβινθοι
GENτερεβίνθουτερεβίνθων
DATτερεβίνθῳτερεβίνθοις
ACCτερέβινθοντερεβίνθους
VOCτερέβινθετερέβινθοι
τερεβίνθου
τερέμινθον
τερέμινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terebinth, turpentine tree, pistachio nut
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτερέμινθοςτερέμινθοι
GENτερεμίνθουτερεμινθῶν
DATτερεμίνθῳτερεμίνθοις
ACCτερέμινθοντερεμίνθους
VOCτερέμινθετερέμινθοι
τερεμίνθου
τέρετρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: awl, auger, drill, gimlet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέρετροντέρετρα
GENτερέτρουτερέτρων
DATτερέτρῳτερέτροις
ACCτέρετροντέρετρα
τερέτρῳ
τέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • limit, boundary, end, goal
  • culmination, uttermost point (of a penalty)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέρματέρματα
GENτέρματοςτερμάτων
DATτέρματιτέρμασι(ν)
ACCτέρματέρματα
τέρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τέρπεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τερπνόν
τερπνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasant, pleasing, delightful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτερπνόςτερπνήτερπνόν
GENτερπνοῦτερπνῆςτερπνοῦ
DATτερπνῷτερπνῇτερπνῷ
ACCτερπνόντερπνήντερπνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτερπνοίτερπναίτερπνά
GENτερπνῶντερπνῶντερπνῶν
DATτερπνοῖςτερπναῖςτερπνοῖς
ACCτερπνούςτερπνάςτερπνά
τερπνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pleasure, pleasantness, delight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτερπνότηςτερπνότητες
GENτερπνότητοςτερπνοτήτων
DATτερπνότητιτερπνότησιν
ACCτερπνότητατερπνότητας
τερπνότητα
τερπνότητες
τερπνῶν
τερπόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τέρπω
τερπομένων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: τέρπω
τέρπου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: τέρπω
τέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to delight
   • to give pleasure
   • to cheer
   • to cause to rejoice
  • Middle:
   • to be delighted
   • to be happy
   • to make happy
   • to have pleasure
  • Passive:
   • to be delighted
   • to be happy
   • to make happy
   • to have pleasure
 • Cognates: κατατέρπω, τέρπω
 • Forms:
  • ἐτέρφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • τερφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τερφθήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
  • τέρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τέρπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τερπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • τερπομένων Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • τέρπου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • τέρψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
τερφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τερφθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • Root: τέρπω
τέρψει
τέρψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τέρπω
τέρψεως
τέρψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: delight, enjoyment, joy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτέρψιςτέρψεις
GENτέρψεωςτέρψεων
DATτέρψειτέρψεσι(ν)
ACCτέρψιντέρψεις