τεταγμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμέναις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Ding Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένως
τέτακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τείνω
τέτακται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τεταλαιπώρηκεν
τεταμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: τείνω
τεταμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: τείνω
τεταμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: τείνω
τεταπεινωμένα
τεταπεινωμένη
τεταπεινωμένην
τεταπεινωμένος
τεταπεινωμένου
τεταπεινωμένῳ
τεταραγμέναι
τεταραγμένη
τεταραγμένοι
τεταραγμένον
τεταραγμένος
τετάρακται
τεταρταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four days, fourth day
τετάρτη
τετάρτῃ
τετάρτην
τετάρτης
τέταρτοι
τέταρτον
τέταρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • fourth
  • Substantival:
   • one quarter
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτέταρτοςτετάρτητέταρτον
GENτετάρτουτετάρτηςτετάρτου
DATτετάρτῳτετάρτῃτετάρτῳ
ACCτέταρτοντετάρτηντέταρτον
VOCτέταρτετετάρτητέταρτε
Plural
 MascFemNeut
NOMτέταρτοιτέταρταιτέταρτα
GENτετάρτωντετάρτωντετάρτων
DATτετάρτοιςτετάρταιςτετάρτοις
ACCτετάρτουςτετάρταςτέταρτα
VOCτέταρτοιτέταρταιτέταρτα
τέταρτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourteenth
τετάρτου
τετάρτῳ
τέταχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τέταχας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τεταχέναι
τετειχισμέναι
τετειχισμέναις
τετειχισμένας
τετειχισμένῃ
τετειχισμένην
τετειχισμένων
τετελείωκεν
τετελείωμαι
τετελειωμένη
τετελειωμένοι
τετελειωμένον
τετελειωμένος
τετελειωμένου
τετελειωμένων
τετελείωται
τετέλεκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τελέω
τετελεκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τελέω
τετελέσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: τελέω
τετελεσμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
τετελεσμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: τελέω
τετέλεσται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τετελεύτηκεν
τετελευτηκός
τετελευτηκότος
τετελευτηκυίᾳ
τετελευτηκώς
τετεύχεν
τετευχότες
τετευχώς
τετηκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • Root: τήκω
τετήρηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τετήρηκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τετηρήκασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετηρήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετηρημένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: τηρέω
τετηρημένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: τηρέω
τετηρημένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τετήρηται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετιλμένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: τίλλω
τετιμημένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: τιμάω
τετιμημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τετιμημένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: τιμάω
τετίμηνται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τετίμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τετιμώρηται
τέτοκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τίκτω
τέτοκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
τέτοκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τετοκυιῶν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • Root: τίκτω
τετοκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τετραάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch
 • Forms:
 • Note: Alternate spelling of τετράρχης
Masculine
 SingularPlural
NOMτετραάρχηςτετραάρχαι
GENτετραάρχουτετρααρχῶν
DATτετραάρχῃτετραάρχαις
ACCτετραάρχηντετραάρχας
τετραάρχου
τετρααρχοῦντος
τετράγωνα
τετράγωνοι
τετραγώνοις
τετράγωνον
τετράγωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: square, rectangular, foursquare, four-cornered, having four angles
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετράγωνοςτετράγωνον
GENτετραγώνου
DATτετραγώνῳ
ACCτετράγωνον
Plural
 MascFemNeut
NOMτετράγωνοιτετράγωνα
GENτετραγώνων
DATτετραγώνοις
ACCτετραγώνουςτετράγωνα
τετραγώνους
τετραγώνῳ
τετραγώνων
τετράδα
τετράδι
τετραδίοις
τετράδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: quaternion, squad of four soldiers
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτετράδιοντετράδια
GENτετραδίουτετραδίων
DATτετραδίῳτετραδίοις
ACCτετράδιοντετράδια
τετράδος
τετράδραχμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a silver coin of four drachmas
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτετράδραχμοντετράδραχμα
GENτετραδράχμουτετραδράχμων
DATτετραδράχμῳτετραδράχμοις
ACCτετράδραχμοντετράδραχμα
τετραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, perforate, bore, drill, punch through
 • Forms:
  • ἔτρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετρημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
τετράκις
 • Parse: Adjective
 • Meaning: four times
τετρακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: forty thousand
τετρακισχίλια
τετρακισχίλιοι
Plural
 MascFemNeut
NOMτετρακισχίλιοιτετρακισχίλιαιτετρακισχίλια
GENτετρακισχιλίων
DATτετρακισχιλίοιςτετρακισχιλίαιςτετρακισχιλίοις
ACCτετρακισχιλίουςτετρακισχιλίαςτετρακισχίλια
τετρακισχιλίοις
τετρακισχιλίους
τετρακισχιλίων
τετρακόσια
τετρακόσιαι
τετρακοσίαις
τετρακοσίας
τετρακόσιοι
Plural
 MascFemNeut
NOMτετρακόσιοιτετρακόσιαιτετρακόσια
GENτετρακοσίωντετρακοσίωντετρακοσίων
DATτετρακοσίοιςτετρακοσίαιςτετρακοσίοις
ACCτετρακοσίουςτετρακοσίαςτετρακόσια
τετρακοσίοις
τετρακοσιοστός
Singular
 MascFemNeut
NOMτετρακοσιοστόςτετρακοσιοστήτετρακοσιοστόν
GENτετρακοσιοστοῦτετρακοσιοστῆςτετρακοσιοστοῦ
DATτετρακοσιοστῷτετρακοσιοστῇτετρακοσιοστῷ
ACCτετρακοσιοστόντετρακοσιοστήντετρακοσιοστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτετρακοσιοστοίτετρακοσιοσταίτετρακοσιοστά
GENτετρακοσιοστῶντετρακοσιοστῶντετρακοσιοστῶν
DATτετρακοσιοστοῖςτετρακοσιοσταῖςτετρακοσιοστοῖς
ACCτετρακοσιοστούςτετρακοσιοστάςτετρακοσιοστά
τετρακοσιοστῷ
τετρακοσίους
τετρακοσίων
τετραμερές
τετραμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadripartite, made up of four parts, quarter
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετραμερήςτετραμερές
GENτετραμεροῦς
DATτετραμερεῖ
ACCτετραμερῆτετραμερές
Plural
 MascFemNeut
NOMτετραμερεῖςτετραμερῆ
GENτετραμερῶν
DATτετραμερέσι(ν)
ACCτετραμερεῖςτετραμερῆ
τετράμηνον
τετράμηνος
Singular
 MascFemNeut
NOMτετράμηνοςτετράμηνον
GENτετραμήνου
DATτετραμήνῳ
ACCτετράμηνον
Plural
 MascFemNeut
NOMτετράμηνοιτετράμηνα
GENτετραμήνων
DATτετραμήνοις
ACCτετραμήνουςτετράμηνα
τετραπέδοις
τετράπεδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-sided, four-faced, with four surfaces
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετράπεδοςτετράπεδον
GENτετραπέδου
DATτετραπέδῳ
ACCτετράπεδον
Plural
 MascFemNeut
NOMτετράπεδοιτετράπεδα
GENτετραπέδων
DATτετραπέδοις
ACCτετραπέδουςτετράπεδα
τετραπέδους
τετραπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourfold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετραπλασίωντετραπλασίον
GENτετραπλασίος
DATτετραπλασίονι
ACCτετραπλασίονατετραπλασίον
Plural
 MascFemNeut
NOMτετραπλασίεςτετραπλασία
GENτετραπλασίων
DATτετραπλασίοσι
ACCτετραπλασίοςτετραπλασία
τετραπλῆ
τετραπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadruple, fourfold
 • Note: Contracted forms areτετραπλοῦς, τετραπλῆ, τετραπλοῦν
 • Forms:
  • τετραπλῆ Adj: Nom Sing Fem
  • τετραπλοῦν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τετραπλοῦς Adj: Nom Sing Masc
τετραπλοῦν
τετραπλοῦς
τετραπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in a four-fold manner
  • four-sided manner
τετράποδα
τετράποδι
τετράποδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-footed, four-sided
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετράποδοςτετράποδον
GENτετραπόδου
DATτετραπόδῳ
ACCτετράποδον
Plural
 MascFemNeut
NOMτετράποδοιτετράποδα
GENτετραπόδων
DATτετραπόδοις
ACCτετραπόδουςτετράποδα
τετραπόδων
τετράποσιν
τετράπουν
τετράπους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a quadruped, four-footed beast
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετράπουςτετράπουν
GENτετράποδος
DATτετράποδι
ACCτετράποδατετράπουν
Plural
 MascFemNeut
NOMτετράποδεςτετράποδα
GENτετραπόδων
DATτετράποσι(ν)τετράποσι(ν)
ACCτετράποδαςτετράποδα
τετραρχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be tetrarch
 • Forms:
  • τετρααρχοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • τετραρχοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
τετράρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch, ruler of a quarter of the region
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτετράρχηςτετράρχαι
GENτετράρχουτετραρχῶν
DATτετράρχῃτετράρχαις
ACCτετράρχηντετράρχας
τετράρχου
τετραρχοῦντος
τετράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the fourth day (of the month or of the week)
  • Adjectivally: fourth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτετράςτετράδες
GENτετράδοςτετράδων
DATτετράδιτετράσι(ν)
ACCτετράδατετράδας
τέτρασιν
τετράστιχον
τετράστιχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in four rows or courses, arranged in four rows
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετράστιχοςτετράστιχον
GENτετραστίχου
DATτετραστίχῳ
ACCτετράστιχον
Plural
 MascFemNeut
NOMτετράστιχοιτετράστιχα
GENτετραστίχων
DATτετραστίχοις
ACCτετραστίχουςτετράστιχα
τετραστίχου
τετραυματισμένοι
τετραυματισμένους
τετραυματισμένων
τετραχηλισμένα
τετρημένος
τετριμμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: τρίβω
τετροπωμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: τροπέω
τετρόπωνται
τετρόπωται
τετρυπημένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: τρυπάω
τέτρωμαι
τετρωμένη
τετρωμένου
τέτταρες
τέτταρα
τετυρωμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: τυρόω
τετυρωμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: τυρόω
τετύφλωκεν
τετυφωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τυφόω
τετύφωται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τυφόω
τέτυχε
τέτυχεν