τεταγμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμέναις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Ding Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένως
τέτακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τείνω
τέτακται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τεταλαιπώρηκεν
τεταμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: τείνω
τεταμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: τείνω
τεταμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: τείνω
τεταπεινωμένα
τεταπεινωμένη
τεταπεινωμένην
τεταπεινωμένος
τεταπεινωμένου
τεταπεινωμένῳ
τεταραγμέναι
τεταραγμένη
τεταραγμένοι
τεταραγμένον
τεταραγμένος
τετάρακται
τεταρταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four days, fourth day
τετάρτη 
τετάρτῃ 
τετάρτην
τετάρτης
τέταρτοι
τέταρτον
τέταρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourth
 • Forms:
  • τετάρτη Adj: Nom Sing Fem
  • τετάρτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • τετάρτην Adj: Acc Sing Fem
  • τετάρτης Adj: Gen Sing Fem
  • τέταρτοι Adj: Nom Plur Masc
  • τέταρτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τετάρτου Adj: Gen Sing Neut
  • τετάρτῳ Adj: Dat Sing Neut
τέταρτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourteenth
τετάρτου
τετάρτῳ
τέταχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τέταχας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τεταχέναι
τετειχισμέναι
τετειχισμέναις
τετειχισμένας
τετειχισμένῃ
τετειχισμένην
τετειχισμένων
τετελείωκεν
τετελείωμαι
τετελειωμένη
τετελειωμένοι
τετελειωμένον
τετελειωμένος
τετελειωμένου
τετελειωμένων
τετελείωται
τετέλεκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τελέω
τετελεκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τελέω
τετελεσμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
τετελεσμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: τελέω
τετέλεσται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τετελεύτηκεν
τετελευτηκός
τετελευτηκότος
τετελευτηκυίᾳ
τετελευτηκώς
τετεύχεν
τετευχότες
τετευχώς
τετηκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • Root: τήκω
τετήρηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τετήρηκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τετηρήκασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετηρήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετηρημένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: τηρέω
τετηρημένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: τηρέω
τετηρημένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τετήρηται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετιλμένου
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: τίλλω
τετιμημένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: τιμάω
τετιμημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τετιμημένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: τιμάω
τετίμηνται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τετίμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τετιμώρηται
τέτοκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
τέτοκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τετοκυιῶν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • Root: τίκτω
τετοκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τετραάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch
 • Forms:
  • τετραάρχου Noun: Gen Sing Masc
τετραάρχου
τετρααρχοῦντος
τετράδα
τετράδι
τετραδίοις
τετράδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: quaternion, squad of four soldiers
 • Forms:
  • τετραδίοις Noun: Dat Plur Neut
τετράδος
τετράδραχμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a coin of four drachmas
τετράγωνα
τετράγωνοι
τετραγώνοις
τετράγωνον
τετράγωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: square, rectangular, foursquare, four-cornered
 • Forms:
  • τετραγώνοις Adj: Dat Plur Masc/Fem
  • τετραγώνους Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • τετραγώνῳ Adj: Dat sing Masc/Fem/Neut
  • τετράγωνα Adj: Acc Plur Neut
  • τετράγωνοι Adj: Nom Plur Fem
  • τετράγωνον Adj: Nom Sing Neut
  • τετραγώνων Adj: Gen Plur Neut
τετραγώνους
τετραγώνῳ
τετραγώνων
τετραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, perforate, bore, drill, punch through
 • Forms:
  • ἔτρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετρημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
τετράκις
 • Parse: Adjective
 • Meaning: four times
τετρακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: forty thousand
τετρακισχίλια
τετρακισχίλιοι
τετρακισχιλίοις
τετρακισχιλίους
τετρακισχιλίων
τετρακόσια
τετρακόσιαι
τετρακοσίαις
τετρακοσίας
τετρακόσιοι
τετρακοσίοις
τετρακοσιοστός
τετρακοσιοστῷ
τετρακοσίους
τετρακοσίων
τετραμερές
τετραμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadripartite, four parts, quarter
 • Forms:
  • τετραμερές Adj: Acc Plur Neut
τετράμηνον
τετράμηνος
τετραπέδοις
τετράπεδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-sided, four-faced, with four surfaces
 • Forms:
  • τετραπέδοις Adj: Dat Plur Masc
  • τετραπέδους Adj: Acc Plur Masc
τετραπέδους
τετραπλῆ
τετραπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadruple, fourfold
 • Note: Contracted forms areτετραπλοῦς, τετραπλῆ, τετραπλοῦν
 • Forms:
  • τετραπλῆ Adj: Nom Sing Fem
  • τετραπλοῦν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τετραπλοῦς Adj: Nom Sing Masc
τετραπλοῦν
τετραπλοῦς
τετραπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: four-fold, four-sided
τετράποδα
τετράποδι
τετράποδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-footed, four-sided
τετραπόδων
τετράποσιν
τετράπουν
τετράπους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a quadruped, four-footed beast
 • Forms:
  • τετράποδα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τετράποδι Adj: Dat Sing Neut
  • τετραπόδων Adj: Gen Plur Neut
  • τετράποσιν Adj: Dat Plur Neut
  • τετράπουν Adj: Nom/Acc Sing Neut
τετραρχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be tetrarch
 • Forms:
  • τετρααρχοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • τετραρχοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
τετράρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch, ruler of a quarter of the region
 • Forms:
  • τετράρχου Noun: Gen Sing Masc
τετράρχου
τετραρχοῦντος
τετράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the fourth day (of the month or of the week)
 • Forms:
  • τετράδι Noun: Dat Sing Fem
  • τετράδος Noun: Gen Sing Fem
  • τετράδα Noun: Acc Sing Fem
τέτρασιν
τετράστιχον
τετράστιχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in four rows or courses, arranged in four rows
 • Forms:
  • τετράστιχον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τετραστίχου Adj: Gen Sing Fem
τετραστίχου
τετραυματισμένοι
τετραυματισμένους
τετραυματισμένων
τετραχηλισμένα
τετρημένος
τετριμμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: τρίβω
τετροπωμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: τροπέω
τετρόπωνται
τετρόπωται
τετρυπημένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: τρυπάω
τέτρωμαι
τετρωμένη
τετρωμένου
τέτταρες
τέτταρα
τετυρωμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: τυρόω
τετυρωμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: τυρόω
τετύφλωκεν
τετυφωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τυφόω
τετύφωται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τυφόω
τέτυχε
τέτυχεν