τῇ
 • Parse: Definite article: Dat Sing Fem
 • Root:
τήγανα
τηγανίζειν
τηγανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fry (in a frying-pan)
  • to fry (as a means of torture)
 • Cognates: ἀποτηγανίζω
 • Forms:
  • τηγανίζειν Verb: Pres Act Infin
τήγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a frying-pan, brazier
 • Note: a large pan was used as a means of torture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτήγανοντήγανα
GENτηγάνουτηγάνων
DATτηγάνῳτηγάνοις
ACCτήγανοντήγανα
τηγάνου
τηγάνων
τῇδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: ὅδε
τήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τήκεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τηκόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: τήκω
τηκομένας
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: τήκω
τηκομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: τήκω
τηκομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: τήκω
τηκόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τήκω
τηκόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τήκω
τηκόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τηκτόν
τηκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: melted, molten
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτηκτόςτηκτήτηκτόν
GENτηκτοῦτηκτῆςτηκτοῦ
DATτηκτῷτηκτῇτηκτῷ
ACCτηκτόντηκτήντηκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτηκτοίτηκταίτηκτά
GENτηκτῶντηκτῶντηκτῶν
DATτηκτοῖςτηκταῖςτηκτοῖς
ACCτηκτούςτηκτάςτηκτά
τήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to melt, liquefy, dissolve, thaw
   • to consume, destroy, burn up
   • to waste away, pine away
   • to cause to melt and disappear
  • Middle:
   • to fade away
   • to lose a firm grip
 • Forms:
 • Present
 • τακῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • τήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τήκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τηκομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • τηκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τηκομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • τηκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τηκόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τηκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τηκόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • ἐτήκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • τακήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • τακήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • τήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐτάκη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτάκην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐτάκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • τακείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τακεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τήξειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • τῆξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • τετηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
τηλαυγές
τηλαυγέστερον
τηλαύγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • brightness, bright spot
  • whitened place
  • whiteness (of leprosy)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτηλαύγηματηλαυγήματα
GENτηλαυγήματοςτηλαυγημάτων
DATτηλαυγήματιτηλαυγήμασι(ν)
ACCτηλαύγηματηλαυγήματα
τηλαυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • clear, conspicuous, plain
  • bright, radiant
  • far shining, far-seen, far-beaming
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτηλαυγήςτηλαυγές
GENτηλαυγοῦς
DATτηλαυγεῖ
ACCτηλαυγῆτηλαυγές
Plural
 MascFemNeut
NOMτηλαυγεῖςτηλαυγῆ
GENτηλαυγῶν
DATτηλαυγέσι(ν)
ACCτηλαυγεῖςτηλαυγῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • τηλαυγέστερον
  • Adj: Acc Sing Masc comp
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
τηλαυγήσεως
τηλαύγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brightness shining from afar, splendour
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτηλαύγησιςτηλαυγήσεις
GENτηλαυγήσεωςτηλαυγήσεων
DATτηλαυγήσειτηλαυγήσεσι(ν)
ACCτηλαύγησι(ν)τηλαυγήσεις
τηλαυγῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, plainly
τηλικαῦτα
τηλικαύτης
τηλικοῦτο
τηλικοῦτος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: so great, so mighty, such as this
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτηλικοῦτοςτηλικαύτητηλικοῦτον
τηλικοῦτο
GENτηλικούτουτηλικαύτηςτηλικούτου
DATτηλικούτῳτηλικαύτῃτηλικούτῳ
ACCτηλικοῦτοντηλικαύτηντηλικοῦτον
τηλικοῦτο
Plural
 MascFemNeut
NOMτηλικοῦτοιτηλικαῦταιτηλικαῦτα
GENτηλικούτωντηλικαύτωντηλικούτων
DATτηλικούτοιςτηλικαύταιςτηλικούτοις
ACCτηλικούτουςτηλικαύταςτηλικαῦτα
τηλικούτου
τημελείτω
τημελέω
τημελοῦχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: care-taking, fostering, guardian
τήν
 • Parse: Definite article: Acc Sing Fem
 • Root:
τήνδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: ὅδε
τηνικαῦτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at that time, then
τήξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τήξειας
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: τήκω
τῆξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τήκω
τήρει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρεῖν
τηρεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: τηρέω
τηρεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to guard, keep watch over (someone/something)
  • to watch (in preparation for either offense or defense)
  • to remain alert in anticipation
  • to watch out for danger
  • to watch out for the loss of (something)
  • to inspect closely
  • to act and live in conformity to
  • to keep and not let go
  • to keep, hold, reserve, preserve (someone/something)
  • to keep (from harm)
  • to keep (from loss)
  • to keep and protect
  • to keep, observe, fulfill, pay attention to
  • to bruise [the MT of Gen 3:15 has bruise, but the LXX τηρήσει means to watch out for. Thus a man watches out for the head of the snake which might strike him, but the snake watches out for the foot that might step on him.]
 • Cognates: διαπαρατηρέω, διατηρέω, ἐπιτηρέω, παρατηρέω, συντηρέω, τηρέω
 • Forms:
 • Present
 • τήρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τηρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • τηρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τηρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τηρείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • τηρείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • τηρῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τηροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • τηρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • τηρῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Present Participles
 • τηρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τηροῦσαι
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • τηροῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • τηροῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • τηρουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • τηρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • τηροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τηροῦντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • τηρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τηρούμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τηρούμενα
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐτήρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτηρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτήρουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • τηρήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • τηρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τηρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τηρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • τηρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τηρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐτηρήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐτήρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτήρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτήρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτηρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτήρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τηρηθείη Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
 • τηρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • τηρήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • τηρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • τηρησάντων
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • τηρήσας
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • τηρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τηρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τηρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • τηρήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • τήρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • τηρήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τηρήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τηρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • τετήρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τετήρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τετήρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τετηρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τετηρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τετήρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετηρημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • τετηρημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • τετηρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • τετήρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τηρῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρηθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρηθῆναι
τηρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τηρέω
τηρήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσει
τηρήσει
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τήρησιν
τήρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMτήρησιςτηρήσεις
GENτηρήσεωςτηρήσεων
DATτηρήσειτηρήσεσι(ν)
ACCτήρησι(ν)τηρήσεις
τήρησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηροῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: τηρέω
τηρούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τηρέω
τηρουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τηρέω
τηροῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηροῦντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τηρέω
τηροῦσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: τηρέω
τηροῦσι(ν)
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τηρῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τηρέω
τῆς
 • Parse: Definite article: Gen Sing Fem
 • Root:
τῆσδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Gen Sing Fem
 • Root: ὅδε