τῇ
 • Parse: Definite article: Dat Sing Fem
 • Root:
τήγανα
τηγανίζειν
τηγανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fry (in a frying-pan)
 • Cognates: ἀποτηγανίζω
 • Forms:
  • τηγανίζειν Verb: Pres Act Infin
τήγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a frying-pan, brazier
 • Forms:
  • τήγανα Noun: Acc Plur Neut
  • τηγάνου Noun: Gen Sing Neut
  • τηγάνων Noun: Gen Plur Neut
τηγάνου
τηγάνων
τῇδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: ὅδε
τήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τήκεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τηκόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: τήκω
τηκομένας
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: τήκω
τηκομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τήκω
τηκομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: τήκω
top
τηκόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τήκω
τηκόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: τήκω
τηκόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τηκτόν
τηκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: melted, molten
 • Forms:
  • τηκτόν Adj: Acc Sing Neut
τήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to melt, liquefy, dissolve, thaw
  • to consume, destroy, burn up
  • to waste away, pine away
 • Cognates: διατήκω, ἐκτήκω, ἐντήκω, κατατήκω, τήκω, ὑπερτήκω
 • Forms:
  • ἐτάκη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτάκην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐτάκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτήκετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • τακείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • τακεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • τακῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • τακήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • τακήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • τετηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
  • τήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τήκεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τηκομένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
  • τηκομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • τηκομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • τηκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • τηκόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • τηκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • τηκόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • τήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τήξειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • τῆξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
τηλαυγές
τηλαυγέστερον
τηλαύγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • brightness, bright spot
  • whitened place
  • whiteness (of leprosy)
τηλαυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: clear, conspicuous, plain, bright, far shining, far-seen, far-beaming
 • Forms:
  • τηλαυγές Adj: Nom Plur Neut
  • τηλαυγέστερον
   • Adj: Acc Sing Masc comp
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
τηλαυγήσεως
top
τηλαύγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brightness shining from afar, splendour
 • Forms:
  • τηλαυγήσεως Noun: Gen Sing Fem
τηλαυγῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, plainly
τηλικαῦτα
τηλικαύτης
τηλικοῦτο
τηλικοῦτος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: so great, so mighty, such as this
 • Forms:
  • τηλικαῦτα Demonstrative pronoun: Nom Plur Neut
  • τηλικαύτης Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
  • τηλικοῦτο Adj: Acc Sing Neut
  • τηλικούτου Demonstrative pronoun: Gen Sing Masc
τηλικούτου
τημελείτω
τημελέω
τημελοῦχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: care-taking, fostering, guardian
τήν
 • Parse: Definite article: Acc Sing Fem
 • Root:
τήνδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: ὅδε
τηνικαῦτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at that time, then
top
τήξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τήξειας
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: τήκω
τῆξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τήκω
τήρει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρεῖν
τηρεῖσθαι
τηρεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to guard, keep watch over (someone/something)
  • to keep, hold, reserve, preserve (someone/something)
  • to keep (from harm)
  • to keep (from loss)
  • to keep and protect
  • to keep, observe, fulfill, pay attention to
  • to bruise [the MT of Gen 3:15 has bruise, but the LXX means to watch out for. Thus a man watches out for the head of the snake which might strike him, but the snake watches out for the foot that might step on him.]
 • Cognates: διαπαρατηρέω, διατηρέω, ἐπιτηρέω, παρατηρέω, συντηρέω, τηρέω
 • Forms:
  • ἐτηρήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐτήρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτηρεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐτήρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐτήρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτήρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐτηρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτήρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτήρουν
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • τετήρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • τετήρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • τετήρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • τετηρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • τετηρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • τετήρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • τετηρημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • τετηρημένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • τετηρημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • τετήρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • τήρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • τηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τηρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • τηρεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • τηρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • τηρείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • τηρείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • τηρῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τηρηθείη Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
  • τηρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • τηρήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • τηρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • τηρησάντων
   • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • τηρήσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • τηρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τηρήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • τηρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τηρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τηρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • τηρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τηρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • τηρήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • τήρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τηρήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • τηρήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τηρήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τηρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τηρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • τηροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • τηρούμενα
   • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc plur Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • τηρούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • τηρούμενον
   • Verb: Pres mid/Pass part Acc sing masc
   • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc sing Neut
  • τηρουμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • τηρουμένων Verb: Pres mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • τηροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τηροῦντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • τηροῦσαι
   • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
   • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
  • τηροῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • τηροῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • τηρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • τηρῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • τηρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
top
τηρῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρηθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρηθῆναι
τηρῆσαι
τηρήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τηρέω
τηρήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσει
τηρήσει
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τηρέω
top
τηρήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τήρησιν
τήρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guarding, keeping
  • keeping of (something), preservation of (something)
  • observation of (something)
  • custody, imprisonment
  • a keeping, observance
 • Cognates: διατήρησις, παρατήρησις, τήρησις
 • Forms:
  • τηρήσει Noun: Dat Sing Fem
  • τήρησιν Noun: Acc Sing Fem
τήρησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηροῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρούμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τηρέω
τηρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres mid/Pass part Acc sing masc
  • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc sing Neut
 • Root: τηρέω
top
τηρουμένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρουμένων
 • Parse: Verb: Pres mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: τηρέω
τηροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηροῦντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηροῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
  • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
 • Root: τηρέω
τηροῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηροῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τηρῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τηρέω
τῆς
 • Parse: Definite article: Gen Sing Fem
 • Root:
τῆσδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Gen Sing Fem
 • Root: ὅδε