τῇ
 • Parse: Definite article: Dat Sing Fem
 • Root:
τήγανα
τηγανίζειν
τηγανίζω
 • Meaning:
  • to fry (in a frying-pan)
  • to fry (as a means of torture)
 • Forms:
  • τηγανίζειν Verb: Pres Act Infin
τήγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a frying-pan, brazier
 • Note: a large pan was used as a means of torture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτήγανοντήγανα
GENτηγάνουτηγάνων
DATτηγάνῳτηγάνοις
ACCτήγανοντήγανα
τηγάνου
τηγάνων
τῇδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: ὅδε
τήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τήκεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τήκομαι
τηκόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: τήκω
τηκομένας
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: τήκω
τηκομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: τήκω
τηκομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: τήκω
τηκόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τήκω
τηκόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τήκω
τηκόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τηκτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τηκτός
τηκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: melted, molten
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτηκτόςτηκτήτηκτόν
GENτηκτοῦτηκτῆςτηκτοῦ
DATτηκτῷτηκτῇτηκτῷ
ACCτηκτόντηκτήντηκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτηκτοίτηκταίτηκτά
GENτηκτῶντηκτῶντηκτῶν
DATτηκτοῖςτηκταῖςτηκτοῖς
ACCτηκτούςτηκτάςτηκτά
τήκω
 • Active Meaning:
  • to melt, liquefy, dissolve, thaw
  • to consume, destroy, burn up
  • to waste away, pine away
  • to cause to melt and disappear
 • Middle Meaning:
  • to fade away
  • to lose a firm grip
 • Forms:
Present
 • τακῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • τήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τήκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τηκομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • τηκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τηκομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • τηκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τηκόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τηκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τηκόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἐτήκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • τακήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • τακήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • τήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ταπεινῶν Verb: Aor Act Infin MFN
 • ἐτάκη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτάκην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐτάκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • τακείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τακεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • τήξειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • τῆξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • τετηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
τηλαυγές
τηλαυγέστερον
τηλαυγέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of τηλαυγής
 • Meaning: more clear, more plain
τηλαύγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • brightness, bright spot
  • whitened place
  • whiteness (of leprosy)
 • Forms:
τηλαυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see τηλαυγέστερος
 • Meaning:
  • clear, conspicuous, plain
  • bright, radiant
  • far shining, far-seen, far-beaming
 • Forms:
τηλαυγήσεως
τηλαύγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brightness shining from afar, splendour
τηλαυγῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, plainly
τηλικαῦτα
τηλικαύτην
τηλικαύτης
τηλικοῦτο
τηλικοῦτος
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: so great, so mighty, such as this
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτηλικοῦτοςτηλικαύτητηλικοῦτον
τηλικοῦτο
GENτηλικούτουτηλικαύτηςτηλικούτου
DATτηλικούτῳτηλικαύτῃτηλικούτῳ
ACCτηλικοῦτοντηλικαύτηντηλικοῦτον
τηλικοῦτο
Plural
 MascFemNeut
NOMτηλικοῦτοιτηλικαῦταιτηλικαῦτα
GENτηλικούτωντηλικαύτωντηλικούτων
DATτηλικούτοιςτηλικαύταιςτηλικούτοις
ACCτηλικούτουςτηλικαύταςτηλικαῦτα
τηλικούτου
τηλικούτων
τημελείτω
τημελέω
 • Meaning: to care for, look after (someone)
 • Forms:
  • τημελείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
τημελοῦχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: care-taking, fostering, guardian
τήν
 • Parse: Definite article: Acc Sing Fem
 • Root:
τήνδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: ὅδε
τηνικαῦτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at that time, then
τήξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τήξειας
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: τήκω
τῆξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τήκω
τήρει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρεῖν
τηρεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: τηρέω
τηρεῖται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to watch over, guard
 • Root:τηρέω
τηρεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηρέω
 • Meaning:
  • to guard, keep watch over (someone/something)
  • to watch (in preparation for either offense or defense)
  • to remain alert in anticipation
  • to watch out for danger
  • to watch out for the loss of (something)
  • to inspect closely
  • to act and live in conformity to
  • to keep and not let go
  • to keep, hold, reserve, preserve (someone/something)
  • to keep (from harm)
  • to keep (from loss)
  • to keep and protect
  • to keep, observe, fulfill, pay attention to
  • to bruise [the MT of Gen 3:15 has bruise , but the LXX τηρήσει means to watch out for . Thus a man watches out for the head of the snake which might strike him, but the snake watches out for the foot that might step on him .]
 • Forms:
Present
 • τήρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τηρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • τηρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τηρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τηρείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • τηρείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • τηρῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τηροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • τηρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • τηρῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • τηροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
 • τηρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τηροῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • τηροῦσαι Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • τηροῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • τηροῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • τηροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τηροῦντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐτήρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτηρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτήρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐτήρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • τηρήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • τηρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τηρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τηρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • τηρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τηρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐτηρήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐτήρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτήρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτήρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτηρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτήρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τηρηθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • τηρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • τηρήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • τηρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • τηρησάντων Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • τηρησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • τηρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τηρήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • τηρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τηρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τηρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • τηρήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • τήρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • τηρήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τηρήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τηρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • τετήρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τετήρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τετήρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τετηρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τετηρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τετήρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετηρημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • τετηρημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • τετηρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • τετήρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τηρῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρηθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρηθῆναι
τηρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Neut
 • Meaning:
  • to watch over, guard
 • Root:τηρέω
τηρήσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen plur Masc/Neut
 • Root: τηρέω
τηρήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσει
τηρήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τηρέω
τήρησιν
τήρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guarding, keeping
  • keeping of (something), preservation of (something)
  • observation of (something)
  • custody, imprisonment
  • a keeping, observance
τήρησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσουσι, τηρήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τηρήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρήσωσι, τηρήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τηροῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to watch over, take care of
 • Root: τηρέω
τηροῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: τηρέω
τηρούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τηρέω
τηρουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηρουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τηρέω
τηροῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τηρέω
τηροῦντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τηρέω
τηροῦσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: τηρέω
τηροῦσι, τηροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: τηρέω
τηρῶ
τηρῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: τηρέω
τηρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τηρέω
τῆς
 • Parse: Definite article: Gen Sing Fem
 • Root:
τῆσδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: ὅδε