τεινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τείνω
τείνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τείνω
τείνω
τείνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τείνω
τείσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τείσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείχα
τείχει
τείχεσιν
τειχέων
τείχη
τειχήρεις
τειχήρεσιν
τειχήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walled, enclosed by walls, fortified
  • beleaguered, besieged
 • Forms:
  • τειχήρεις Adj: Nom Plur Masc
  • τειχήρεσι(ν) Adj: Dat Plur Masc
τειχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to build a wall, fortify
 • Cognates: περιτειχίζω, τειχίζω
 • Forms:
  • ἐτείχισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • τετειχισμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • τετειχισμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
  • τετειχισμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • τετειχισμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • τετειχισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • τετειχισμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
τείχισμα
τειχισταῖς
τειχιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: builder, mason
 • Forms:
  • τειχισταῖς Noun: Dat Plur Masc
τεῖχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wall, city wall
 • Cognates: περίτειχος, τεῖχος
 • Forms:
  • τείχα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τείχει Noun: Dat Sing Neut
  • τείχεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • τειχέων Noun: Gen Plur Neut
  • τείχη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τείχους Noun: Gen Sing Neut
  • τειχῶν Noun: Gen Plur Neut
τείχους
τειχῶν