τεινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τείνω
τείνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τείνω
τείνω
τείνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τείνω
τείσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τείσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείχα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Note: Typo error. Should be τείχη
 • Root: τεῖχος
τείχει
τείχεσιν
τειχέων
τείχη
τειχήρεις
τειχήρεσιν
τειχήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walled, enclosed by walls, fortified
  • protected by walls
  • protection from being beleaguered, besieged
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτειχήρηςτειχῆρες
GENτειχήρους
DATτειχήρει
ACCτειχήρητειχῆρες
Plural
 MascFemNeut
NOMτειχήρειςτειχήρη
GENτεχηρῶν
DATτειχήρεσι(ν)
ACCτειχήρειςτειχήρη
τειχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to build walls around (a town) for defense
  • to fortify
 • Cognates: περιτειχίζω, τειχίζω
 • Forms:
  • ἐτείχισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • τετειχισμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • τετειχισμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
  • τετειχισμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • τετειχισμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • τετειχισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • τετειχισμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
τείχισμα
Neuter
 SingularPlural
NOMτείχισματειχίσματα
GENτειχίσματοςτειχισμάτων
DATτειχίσματιτειχίσμασι(ν)
ACCτείχισματειχίσματα
τειχισταῖς
τειχιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • builder (of a wall)
  • mason
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτειχιστήςτειχισταί
GENτειχιστοῦτειχιστῶν
DATτειχιστῇτειχισταῖς
ACCτειχιστήντειχιστάς
wall
τεῖχος
τεῖχος
Neuter
 SingularPlural
NOMτεῖχοςτείχη, τείχεα
GENτείχους, τεῖχεοςτειχῶν
τειχέων
DATτείχειτείχεσι(ν)
ACCτείχοςτείχη, τείχεα
τείχους
τειχῶν