τελαμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bandage
  • a broad leather strap (for carrying something)
 • Forms:
  • τελαμῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • τελαμῶνι Noun: Dat Sing Masc
τελαμῶνα
τελαμῶνι
τέλει
τελεῖ 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεία 
τελείᾳ 
 • Parse:
  • Verb: Fut mid Ind 2nd sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • Root: τελέω
τέλεια 
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τέλειος
τελείᾳ
τέλειαι
τελείαν
τελείας
τέλειοι 
τελειοῖ 
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd sing
 • Root: τελειόω
τελείοις
τέλειον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut/Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: τέλειος
τέλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mature, complete, perfect, full-grown
  • Thummim (Ezra 2:63)
 • Forms:
  • τέλεια
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τελείᾳ
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
  • τελεία Adj: Nom Sing Fem
  • τέλειαι Adj: Nom Plur Fem
  • τελείαν Adj: Acc Sing Fem
  • τελείας Adj: Gen Sing Fem
  • τέλειοι Adj: Nom Plur Masc
  • τελείοις Adj: Dat Plur Masc
  • τέλειον
   • Adj: Acc Sing Masc/Neut
   • Adj: Nom Sing Neut
  • τελειοτέρας Adj: Gen Sing Fem Comparative
  • τελείου Adj: Gen Sing Masc
  • τελείων Adj: Gen Plur Masc
τελειοτέρας
τελειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: completeness, perfection
 • Forms:
  • τελειότητα Noun: Acc Sing Fem
  • τελειότητι Noun: Dat Sing Fem
  • τελειότητος Noun: Gen Sing Fem
τελειότητα
τελειότητι
τελειότητος
τελείου
τελειοῦμαι
τελειοῦται
τελειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to finish, accomplish
   • to complete, bring to its fullness
   • to consummate
   • to consecrate
   • to fulfill
   • to make perfect
  • Passive:
   • to be perfect
   • to be consecrated to
   • to be initiated into
 • Forms:
  • ἐτελειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτελειώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτελείωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐτελείωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτελείωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελείωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • τελειοῖ
   • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd sing
  • τελειοῦμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • τελειοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τελειωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • τελειωθέντες Verb: Aor Pass part Nom plur masc
  • τελειωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • τελειωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τελειωθήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
  • τελειωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • τελειωθῆτε Verb: Aor, pass Ind 2nd Plur
  • τελειωθῶμεν Verb: Aor Pass subj 1st plur
  • τελειωθῶσι Verb: Aor Pass subj 3rd plur
  • τελειωθῶσιν Verb: Aor Pass subj 3rd plur
  • τελειῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • τελειωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • τελειώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • τελειώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τελειώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τελειώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τελειώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τελειώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • τετελείωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • τετελείωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • τετελειωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • τετελειωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τετελειωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • τετελειωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τετελειωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • τετελειωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • τελειώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τετελείωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
τελεῖται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελειωθείς
τελειωθέντες
τελειωθῇ
τελειωθῆναι
τελειωθήσεται
τελειωθήσῃ
τελειωθῆτε
τελειωθῶμεν
τελειωθῶσι
τελειωθῶσιν
τελείων
τελείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perfectly, wholly, completely, to the end, fully
τελειώσαι
τελειῶσαι 
τελειωσάντων
τελειώσας
τελειώσει
τελειώσεις
τελειώσεως
τελειώσῃ
τελείωσιν
τελείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion
  • accomplishment, fulfillment
  • perfection
  • maturity
  • validation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελείωσιςτελειώσεις
GENτελειώσεωςτελειώσεων
DATτελειώσειτελειώσεσι(ν)
ACCτελείωσι(ν)τελειώσεις
τελειώσουσιν
τελειώσω
τελειώσωσι
τελειωτήν
τελειωτής
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: an accomplisher, finisher
 • Forms:
  • τελειωτήν Noun: Acc Sing Masc
τέλεον
τέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfect, finished, complete, mature, fulfilled
 • Forms:
  • τέλεον Adj: Nom/Acc Sing Neut
τελέσαι
τελέσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τελέω
τελέσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd sing
 • Root: τελέω
τελέσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελέσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • Root: τελέω
τελέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελεσθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: τελέω
τελεσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῆναι
τελεσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσιουργεῖ
τελεσιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring to maturity
  • to complete fully
  • to perfect
 • Forms:
  • τελεσιουργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τελέσοντα
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
τελεσφορέω
τελεσφορηθέντες
τελεσφόρος
τελεσφοροῦσι
τελεσφοροῦσιν
τελεσῶσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεταί
τελετάς
τελετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • initiation
  • cultic rite, ritual
  • (pagan) sanctuary
 • Forms:
  • τελεταί Noun: Nom Plur Fem
  • τελετάς Noun: Acc Plur Fem
τελεύτα 
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τελευτάω
τελευτᾷ 
τελευταία
τελευταῖα 
τελευταίοις
τελευταῖον
τελευταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: final, last, end
 • Forms:
  • τελευταῖα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τελευταίοις Adj: Dat Plur Masc
  • τελευταῖον Adj: Nom/Acc Sing Neut
τελευτᾶν 
τελευτᾷν
τελευτᾶτε
τελευτάτω
τελευτάτῳ
τελευτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to die, end
  • to come to an end, finish
 • Forms:
  • τελευτῇ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελεύτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐτελεύτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτελεύτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελεύτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τελεύτα
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • τελευτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τελευτᾶν Verb: Pres Act Infin
  • τελευτᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • τελευτάτῳ Verb: Pres middle, Ind 3rd Sing
  • τελευτάτω Verb: Pres Act Imperative, 3rd Sing
  • τελευτῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • τελευτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • τελευτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • τελευτησάσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • τελευτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τελευτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τελευτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τελευτήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τελευτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τελευτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τελευτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τελευτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • τελευτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τελευτῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τετελεύτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • τετελευτηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • τετελευτηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • τετελευτηκυίᾳ Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • τετελευτηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
τελευτή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: end (of life), death
 • Forms:
  • τελευτήν Noun: Acc Sing Fem
  • τελευτῆς Noun: Gen Sing Fem
τελευτῇ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: end (of life), death
 • Forms:
  • τελευτήν Noun: Dat Sing Fem
τελευτήν
τελευτῆς
τελευτῆσαι
τελευτήσαντος
τελευτήσας
τελευτησάσῃ
τελευτήσει
τελευτήσεις
τελευτήσῃ
τελευτήσουσι
τελευτήσουσιν
τελευτήσω
τελευτήσωσιν
τελευτῶμεν
τελευτῶν
τελευτῶσιν
τελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring (something) to maturity
  • to end, bring to an end, complete (something)
  • to carry out, accomplish, perform, fulfill, keep (something)
  • to do
  • to pay
  • to initiate into, consecrated to
 • Cognates: ἀποτελέω, διατελέω, ἐκτελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • ἐτέλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτέλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτελέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • τελείᾳ
   • Verb: Fut mid Ind 2nd sing
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • τελέσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • τελέσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act ind 2nd sing
  • τελέσῃς Verb: Aor Act subj 2nd sing
  • τελοῦσιν
   • Verb: Fut act part Dat Plur masc/Neut
   • Verb: Fut act ind 3rd plur
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • τελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τελεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • τελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • τελέσαι Verb: Aor Act Infin
  • τελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • τελέσοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • τελεσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • τελεσθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • τελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • τελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • τελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • τελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • τελεσῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τελεσῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τελοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • τετέλεκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • τετελεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • τετελεσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • τετελεσμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • τετέλεσται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
τέλη
τελίσκομαι
τελισκόμενος
τελίσκω
 • Parse:
 • Meaning:
  • Active:
   • to initiate
  • Passive:
   • to be initiated
   • to be a sodomite (i.e., homosexual)
 • Forms:
  • τελίσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • τελισκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
τέλλω
τέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • end, fulfillment, completion, conclusion
  • totality
  • tax, tribute
 • Forms:
  • τέλη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τέλους Noun: Gen Sing Neut
  • τελῶν Noun: Gen Plur Masc
τέλους
τελοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act part Dat Plur masc/Neut
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: τελέω
τελῶν
τελῶναι
τελωνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing (1Macc 13:39)
 • Root: τελωνέω
τελωνέω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take a heavy toll of (someone)
  • Middle:
   • to pay toll
   • to pay tribute
   • to pay tax
  • Passive:
   • to be subject to tax
   • to be demanded as toll
   • to be paid as toll
 • Forms:
  • ἐτελωνεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing (1Macc 13:39)
  • τελωνείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing (1Macc 13:39)
τελώνην
τελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tax collector, publican
 • Forms:
  • τελῶναι Noun: Nom Plur Masc
  • τελώνην Noun: Acc Sing Masc
  • τελωνῶν Noun: Gen Plur Masc
τελώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tax office, a tax-gatherer's place of business, revenue office
τελωνῶν