τελαμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wide bandage
  • a broad leather strap (for carrying something)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελαμώντελαμῶνες
GENτελαμῶνοςτελαμώνων
DATτελαμῶνιτελαμῶσι
ACCτελαμῶνατελαμῶνας
VOCτελαμώντελαμῶνες
τελαμῶνα
τελαμῶνι
τέλει
τελεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεία
τελείᾳ
 • Parse:
  • Verb: Fut mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
 • Root: τελέω
τέλεια
τελείᾳ
τέλειαι
τελείαν
τελείας
τέλειοι
τελειοῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd Sing
 • Root: τελειόω
τελείοις
τέλειον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: τέλειος
τέλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mature, complete, perfect, full-grown
  • morally perfect
  • impeccable, faultless in beliefs and practice
  • maximum, utter (e.g., utter hatred)
  • Thummim (Ezra 2:63)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτέλειοςτελείατέλειον
GENτελείουτελείαςτελείου
DATτελείῳτελείᾳτελείῳ
ACCτέλειοντελείαντέλειον
Plural
 MascFemNeut
NOMτέλειοιτέλειαιτέλεια
GENτελείων
DATτελείοιςτελείαιςτελείοις
ACCτελείουςτελείαςτέλεια
 • Comparatives & Superlatives
 • τελειοτέρας Adj: Gen Sing Fem Comparative
τελειοτέρας
τελειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completeness, perfection
  • state of being complete
  • sufficient specified quality or ingredient
  • not deficient
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελειότηςτελειότητες
GENτελειότητοςτελειοτήτων
DATτελειότητιτελειότησιν
ACCτελειότητατελειότητας
τελειότητα
τελειότητι
τελειότητος
τελείου
τελειοῦμαι
τελειοῦται
τελειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to finish, accomplish
   • to complete, bring to its fullness
   • to help bring to a successful conclusion
   • to validate
   • to consummate
   • to consecrate
   • to bring to maturity
   • to fulfill
   • to make perfect, bring to perfection
  • Passive:
   • to die
   • to be perfect
   • to be consecrated to
   • to be initiated into
 • Forms:
 • Present
 • τελειοῖ
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd Sing
 • τελειοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τελειοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • τελειωθήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
 • τελειωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • τελειώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τελειώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τελειώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐτελειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτελειώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτελείωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτελείωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτελείωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελείωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • τελειωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τελειωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • τελειωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τελειωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τελειωθῆτε Verb: Aor, pass Ind 2nd Plur
 • τελειωθῶμεν Verb: Aor Pass subj 1st plur
 • τελειωθῶσι Verb: Aor Pass subj 3rd plur
 • τελειωθῶσιν Verb: Aor Pass subj 3rd plur
 • τελειῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • τελειωσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • τελειώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τελειώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελειώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • τελειώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • τετελείωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετελείωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τετελειωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τετελειωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τετελειωμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τετελειωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τετελειωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • τετελειωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • τετελείωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τελεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελειωθείς
τελειωθέντες
τελειωθῇ
τελειωθῆναι
τελειωθήσεται
τελειωθήσῃ
τελειωθῆτε
τελειωθῶμεν
τελειωθῶσι(ν)
τελείων
τελείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • perfectly, wholly, to the end, fully
  • thoroughly, completely
τελειώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τελειόω
τελειῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τελειόω
τελειωσάντων
τελειώσας
τελειώσει
τελειώσεις
τελειώσεως
τελειώσῃ
τελείωσιν
τελείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion, act of doing (something) and completing it
  • accomplishment, fulfillment
  • perfection
  • maturity, mature age (opposite to νεότης)
  • validation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελείωσιςτελειώσεις
GENτελειώσεωςτελειώσεων
DATτελειώσειτελειώσεσι(ν)
ACCτελείωσι(ν)τελειώσεις
τελειώσουσι(ν)
τελειώσω
τελειώσωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελειόω
τελειωτήν
τελειωτής
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: an accomplisher, finisher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελειωτήςτελειωταί
GENτελειωτοῦτελειωτῶν
DATτελειωτῇτελειωταῖς
ACCτελειωτήντελειωτάς
τέλεον
τέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfect, finished, complete, mature, fulfilled, absolute
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτέλεοςτελέατέλεον
GENτελέουτελέαςτελέου
DATτελέῳτελέᾳτελέῳ
ACCτέλεοντελέαντέλεον
Plural
 MascFemNeut
NOMτέλεοιτέλεαιτέλεα
GENτελέων
DATτελέοιςτελέαιςτελέοις
ACCτελέουςτελέαςτέλεα
τελέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελέσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τελέω
τελέσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd Sing
 • Root: τελέω
τελέσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελέσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act subj 2nd Sing
 • Root: τελέω
τελέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελεσθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • Root: τελέω
τελεσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῆναι
τελεσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσιουργεῖ
τελεσιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring to maturity
  • to complete fully
  • to accomplish fully
  • to perfect
 • Forms:
  • τελεσιουργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τελέσοντα
 • Parse: Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
τελεσφορέω
τελεσφορηθέντες
τελεσφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • pertaining to mystery rites
   • being in charge
   • having a ritual task
  • Substantival:
   • (someone) with a sacral duty
   • temple prostitute
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτελεσφόροςτελεσφόρον
GENτελεσφόρου
DATτελεσφόρῳ
ACCτελεσφόρον
Plural
 MascFemNeut
NOMτελεσφόροιτελεσφόρα
GENτελεσφόρων
DATτελεσφόροις
ACCτελεσφόρουςτελεσφόρα
τελεσφοροῦσι(ν)
τελεσῶσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεταί
τελετάς
τελετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pagan practices, pagan religion
  • initiation
  • cultic rite, ritual, pagan ritual
  • mystic rite
  • (pagan) sanctuary
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελετήτελεταί
GENτελετῆςτελετῶν
DATτελετῇτελεταῖς
ACCτελετήντελετάς
VOCτελετήτελεταί
τελεύτα
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τελευτάω
τελευτᾷ
τελευταία
τελευταῖα
τελευταίοις
τελευταῖον
τελευταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: final, last (in sequence), end
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτελευταῖοςτελευταῖον
GENτελευταίου
DATτελευταίῳ
ACCτελευταῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMτελευταῖοιτελευταῖα
GENτελευταίων
DATτελευταίοις
ACCτελευταίουςτελευταῖα
τελευτᾶν
τελευτᾷν
τελευτᾶτε
τελευτάτω
τελευτάτῳ
τελευτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to die, end
  • to come to an end, finish
 • Forms:
 • Present
 • τελευτῇ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελεύτα
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τελευτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελευτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τελευτᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τελευτάτῳ Verb: Pres middle, Ind 3rd Sing
 • τελευτάτω Verb: Pres Act Imperative, 3rd Sing
 • τελευτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • τελευτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τελευτῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • τελεύτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • τελευτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τελευτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τελευτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τελευτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐτελεύτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτελεύτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτελεύτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελεύτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τελευτῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • τελευτήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • τελευτήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τελευτησάσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • τελευτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελευτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • τετελεύτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετελευτηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • τετελευτηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • τετελευτηκυίᾳ Part: Perf Act Dat Sing Fem
 • τετελευτηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
τελευτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • end (of life), death
  • end, limit
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελευτήτελευταί
GENτελευτῆςτελευτῶν
DATτελευτῇτελευταῖς
ACCτελευτήντελευτάς
VOCτελευτήτελευταί
τελευτῇ
τελευτήν
τελευτῆς
τελευτῆσαι
τελευτήσαντος
τελευτήσας
τελευτησάσῃ
τελευτήσει
τελευτήσεις
τελευτήσῃ
τελευτήσουσι(ν)
τελευτήσω
τελευτήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελευτάω
τελευτῶμεν
τελευτῶν
τελευτῶσιν
τελέω
 • Present
 • τελείᾳ Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
 • τελοῦσιν Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • τελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • τελοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • Future
 • τελείᾳ Verb: Fut mid Ind 2nd Sing
 • τελοῦσιν
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
 • τελέσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • τελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • τελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐτέλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • τελέσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • τελέσας
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd Sing
 • τελέσῃς Verb: Aor Act subj 2nd Sing
 • τελέσαι Verb: Aor Act Infin
 • τελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • τελεσθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • τελεσθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • τελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • τελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • τελεσῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τελεσῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • τετελέσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • τετέλεκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τετελεκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • τετελεσμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τετελεσμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • τετέλεσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τέλη
τελίσκομαι
τελισκόμενος
τελίσκω
 • Parse:
 • Meaning:
  • Active:
   • to dedicate or offer (as a temple prostitute)
   • to initiate
  • Passive:
   • to be initiated
   • to be a sodomite (i.e., homosexual)
 • Forms:
  • τελίσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • τελισκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
τέλλω
τέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • end, fulfillment, completion, conclusion
  • end, the close of a period or process
  • goal, purpose, objective, target
  • totality
  • the full amount (of an assessment)
  • tax, levy, tribute
  • ἀπὸ τέλους = at the end of

   κατελάβετο αὐτὴν ἀπὸ τέλους τριῶν ἐτῶν
   he took it at the end of three years (2Kings 18:10)

  • εἰς τέλος = in the end; at the end

   ἀναβιβάσω σὲ εἰς τέλος
   I shall bring you up in the end (Gen 46:4)

  • εἰς τέλος = ever; into the future; forever

   ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τέλος
   the patience of the needy won't ever perish (Ps 9:18)

  • ἐπὶ τέλει = at the end

   ἐπὶ τέλει τῶν ἐκβάσεων
   at the end of existence (Wis 11:14)

  • ἕως εἰς τέλος = until the end; until the finish, conclusion, utterly, completely

   συνετέλεσεν Μωυσῆς γράφων πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον ἕως εἰς τέλος
   Moses finished writing all the words of this law in a book, even to the end (Deut 31:24,30)

  • ἕως τέλους = utterly, completely

   κατεκάμφθην ἕως τέλους
   I ... was weighed down completely (Ps 38/37:7)

  • μετὰ τὸ τέλος = at the end

   μετὰ τὸ τέλος τῶν ἑπτὰ ἐτῶν
   at the end of seven years (2Kings 8:3)

  • μέχρι τέλους = until the end; forever

   οὐ μέχρι τέλους ἔμεινεν ἡ ὀργή σου
   your wrath didn't remain forever (Wis 16:5)

  • πρὸς τέλος = to the height, to the full extent

   ἵνα μὴ πρὸς τέλος ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὕστερον ἡμᾶς ἐκδικᾷ
   in order that he may not take vengeance on us afterward, when our sins have reached their height. (2Macc 6:15)

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέλοςτέλη
GENτέλουςτελῶν
DATτέλειτέλεσιν
ACCτέλοςτέλη
τέλους
τελοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: τελέω
τελῶν
τελῶναι
τελωνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing (1Macc 13:39)
 • Root: τελωνέω
τελωνέω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take a heavy toll of (someone)
   • to collect a tax
  • Middle:
   • to pay toll
   • to pay tribute
   • to pay tax
  • Passive:
   • to be subject to tax
   • to be demanded as toll
   • to be paid as toll
 • Concord: 1Macc 13:39
 • Forms:
  • ἐτελωνεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τελωνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
τελώνην
τελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tax collector, publican
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελώνηςτελῶναι
GENτελώνουτελωνῶν
DATτελώνῃτελώναις
ACCτελώνηντελώνας
τελώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tax office, a tax-gatherer's place of business, revenue office
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτελώνιοντελώνια
GENτελωνίουτελωνίων
DATτελωνίῳτελωνίοις
ACCτελώνιοντελώνια
τελωνῶν