τεκεῖν
τέκῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεκμαίρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to judge by certain signs
  • to fix by boundary
  • to ordain, decree
 • Forms:
  • τεκμηράμενον
   • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
τεκμηράμενον
τεκμήρια
τεκμηρίοις
τεκμήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sign, token
  • infallible proof, positive proof
 • Forms:
  • τεκμήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τεκμηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • τεκμηρίων Noun: Gen Plur Neut
τεκμηρίων
τέκνα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Voc Plur Neut
 • Root: τέκνον
τεκνία
τεκνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an infant, little child
 • Forms:
  • τεκνία Noun: Voc Plur Neut
τεκνογονεῖν
τεκνογονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear children, be a parent, have children
 • Forms:
  • τεκνογονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • τεκνογονοῦσιν Verb: Pres Act ind 3rd plur
τεκνογονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: childbirth, childbearing, maternity
 • Forms:
  • τεκνογονίας Noun: Gen Sing Fem
τεκνογονίας
τεκνογονοῦσιν
τέκνοις
τέκνον
 • Parse:
   • Noun: Nom/Acc Sing Neut
   • Noun: Voc Sing Neut
   • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: child, daughter, son
 • Forms:
  • τέκνα
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • Noun: Voc Plur Neut
  • τέκνοις Noun: Dat Plur Neut
  • τέκνου Noun: Gen Sing Neut
  • τέκνῳ Noun: Dat Sing Neut
  • τέκνων Noun: Gen Plur Neut
τεκνοποιέω
τεκνοποιήσατε
τεκνοποιήσῃ
τεκνοποιήσῃς
τεκνοποιήσομαι
τεκνοποιήσουσιν
τεκνοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring up children, be a child-rearer, i.e., fulfill the duties of a female parent
 • Forms:
  • ἐτεκνοτρόφησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτεκνοτρόφησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τέκνου
τεκνοφόνος
τεκνοφόνους
τεκνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget
 • Cognates: ἀτεκνόω
τέκνῳ
τέκνων
τεκοῦσα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσαις
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Fem
 • Root: τίκτω
τεκοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσης
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκταίνει
τεκταίνεται
τεκταινομένη
τεκταινόμενος
τεκταινομένου
τεκταίνοντες
τεκταινόντων
τεκταίνουσι
τεκταίνουσιν
τεκταίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work, contrive, scheme (to get money)
   • to devise, plan, scheme
   • to build, create, work
  • Middle:
   • to devise, plan, scheme
 • Forms:
  • ἐτέκταινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • τεκταίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τεκταίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τεκταινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • τεκταινόμενος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • τεκταινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • τεκταίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τεκταινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • τεκταίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκταίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκτήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
τεκτήνῃ
τέκτονα
τέκτονας
τέκτονες
τεκτονικά
τεκτονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of carpentry
  • experienced and skilled in building
  • builder, carpenter
 • Forms:
  • τεκτονικά Adj: Acc Plur Neut
τέκτονος
τεκτόνων
τέκτοσι
τέκτοσιν
τέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: carpenter, craftsman, workman
 • Forms:
  • τέκτονα Noun: Acc Sing Masc
  • τέκτονας Noun: Acc Plur Masc
  • τέκτονες Noun: Nom Plur Masc
  • τέκτονος Noun: Gen Sing Masc
  • τεκτόνων Noun: Gen Plur Masc
  • τέκτοσι Noun: Dat Plur Masc
  • τέκτοσιν Noun: Dat Plur Masc
τέκωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τίκτω