τεκεῖν
τέκῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεκμαίρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to judge by certain signs
  • to fix by boundary
  • to ordain
  • to decree
 • Forms:
  • τεκμηράμενον
   • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
τεκμηράμενον
τεκμήρια
τεκμηρίοις
τεκμήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sign
   • token
   • pledge
  • infallible proof
   • positive proof
  • symptom or signal indicating a specific state of affairs or activity
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτεκμήριοντεκμήρια
GENτεκμηρίουτεκμηρίων
DATτεκμηρίῳτεκμηρίοις
ACCτεκμήριοντεκμήρια
τεκμηρίων
τέκνα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Voc Plur Neut
 • Root: τέκνον
τεκνία
τεκνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an infant
  • little child
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτεκνίοντεκνία
GENτεκνίουτεκνίων
DATτεκνίῳτεκνίοις
ACCτεκνίοντεκνία
VOCτεκνίοντεκνία
τεκνογονεῖν
τεκνογονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bear children
   • be a parent
   • have children
 • Forms:
  • τεκνογονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • τεκνογονοῦσιν Verb: Pres Act ind 3rd plur
τεκνογονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • childbirth
  • childbearing
  • maternity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτεκνογονίατεκνογονίαι
GENτεκνογονίαςτεκνογονιῶν
DATτεκνογονίᾳτεκνογονίαις
ACCτεκνογονίαντεκνογονίας
τεκνογονίας
τεκνογονοῦσιν
τέκνοις
τέκνον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Voc Sing Neut
 • Meaning:
  • descendant
   • immediate offspring
   • child
   • daughter
   • son
  • an adherent to (a philosophy)
  • member of a community
  • servant
  • a pupil (of a teacher), an apprentice (of a priest)
  • a term of endearment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέκνοντέκνα
GENτέκνουτέκνων
DATτέκνῳτέκνοις
ACCτέκνοντέκνα
τεκνοποιέω
τεκνοποιήσατε
τεκνοποιήσει
τεκνοποιήσῃ
τεκνοποιήσῃς
τεκνοποιήσομαι
τεκνοποιήσουσιν
τεκνοποιήσωμαι
τεκνοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring up children, be a child-rearer, i.e., fulfill the duties of a female parent
 • Forms:
  • ἐτεκνοτρόφησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτεκνοτρόφησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τέκνου
τεκνοφόνος
Singular
 MascFemNeut
NOMτεκνοφόνοςτεκνοφόνον
GENτεκνοφόνου
DATτεκνοφόνῳ
ACCτεκνοφόνον
Plural
 MascFemNeut
NOMτεκνοφόνοιτεκνοφόνα
GENτεκνοφόνων
DATτεκνοφόνοις
ACCτεκνοφόνουςτεκνοφόνα
τεκνοφόνους
τεκνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget
 • Cognates: ἀτεκνόω
τέκνῳ
τέκνων
τεκοῦσα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσαις
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Fem
 • Root: τίκτω
τεκοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσης
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
 • Root: τίκτω
τέκταινε
τεκταίνει
τεκταίνεται
τεκταινομένη
τεκταινόμενος
τεκταινομένου
τεκταίνοντες
τεκταινόντων
τεκταίνουσι
τεκταίνουσιν
τεκταίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work, contrive, scheme (to get money)
   • to work as a smith or tradesman
   • to devise, plan, scheme
   • to build, create, work
   • to cause, effect, bring about
  • Middle:
   • to devise, plan, scheme
 • Forms:
  • ἐτέκταινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • τεκταίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τεκταίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τεκταινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • τεκταινόμενος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • τεκταινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • τεκταίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τεκταινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • τεκταίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκταίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκτήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
τεκτήνῃ
τέκτονα
τέκτονας
τέκτονες
τεκτονικά
τεκτονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of carpentry
  • experienced and skilled in building
  • builder, carpenter
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτεκτονικόςτεκτονικήτεκτονικόν
GENτεκτονικοῦτεκτονικῆςτεκτονικοῦ
DATτεκτονικῷτεκτονικῇτεκτονικῷ
ACCτεκτονικόντεκτονικήντεκτονικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτεκτονικοίτεκτονικαίτεκτονικά
GENτεκτονικῶντεκτονικῶντεκτονικῶν
DATτεκτονικοῖςτεκτονικαῖςτεκτονικοῖς
ACCτεκτονικούςτεκτονικάςτεκτονικά
τέκτονος
τεκτόνων
τέκτοσι
τέκτοσιν
τέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: carpenter, craftsman, workman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτέκτωντέκτονες
GENτέκτονοςτεκτόνων
DATτέκτονιτέκτοσι(ν)
ACCτέκτονατέκτονας
τέκωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τίκτω