θνησιμαῖα
θνησιμαίοις
θνησιμαῖον
θνησιμαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Substantival: a dead body, carcass, carcase
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθνησιμαῖοςθνησιμαίαθνησιμαῖον
GENθνησιμαίουθνησιμαίαςθνησιμαίου
DATθνησιμαίῳθνησιμαίᾳθνησιμαίῳ
ACCθνησιμαῖονθνησιμαίανθνησιμαῖον
VOCθνησιμαῖεθνησιμαίαθνησιμαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMθνησιμαῖοιθνησιμαῖαιθνησιμαῖα
GENθνησιμαίωνθνησιμαίωνθνησιμαίων
DATθνησιμαίοιςθνησιμαίαιςθνησιμαίοις
ACCθνησιμαίουςθνησιμαίαςθνησιμαῖα
VOCθνησιμαῖοιθνησιμαῖαιθνησιμαῖα
θνησιμαίου
θνησιμαίων
θνήσκω
 • Present
 • Imperfect
 • ἔθνῃσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • θανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • τεθνήξῃ Verb: Fut-Perf Mid Ind 2nd Sing
 • τεθνήξομαι Verb: Fut-Perf Mid Ind 1st Sing
 • τεθνηξόμεθα Verb: Fut-Perf Mid Ind 1st Plur
 • Aorist
 • θανεῖν Verb: Aor Act Infin
 • θάνοιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • θανόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • θανόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • θανόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Perfect
 • ἐτεθνήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • τεθνάναι Verb: 2nd Perfect act Infin
 • τεθνᾶσιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τεθνεῶτες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • τεθνήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τεθνήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τεθνήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τεθνήκειτε Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
 • τέθνηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τέθνηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τεθνηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • τεθνηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • τεθνηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • τεθνηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • τεθνηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • τεθνηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • τεθνηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • τεθνηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • τεθνηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
θνητά
θνητῇ
θνητήν
θνητοῖς
θνητόν
θνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mortal, liable to die, mortality, subject to death
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθνητόςθνητήθνητόν
GENθνητοῦθνητῆςθνητοῦ
DATθνητῷθνητῇθνητῷ
ACCθνητόνθνητήνθνητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθνητοίθνηταίθνητά
GENθνητῶνθνητῶνθνητῶν
DATθνητοῖςθνηταῖςθνητοῖς
ACCθνητούςθνητάςθνητά
θνητοῦ
θνητῷ
θνητῶν