τό
 • Parse: Definite article: Nom/Acc Sing Neut
 • Root:
τόδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Neut
 • Root: ὅδε
τοι
 • Parse: particle
 • Meaning: and yet, nevertheless, though, surely, furthermore, besides
τοῖα
τοιάδε
τοιᾶσδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
 • Meaning: such, such as this, as follows, after this manner
 • Forms:
  • τοιάδε Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
τοιαῦτα
τοιαῦται
τοιαύταις
τοιαύτας
τοιαύτη
τοιαύτῃ
τοιαύτην
τοιαύτης
τοιγαροῦν
 • Parse: particle
 • Meaning: truly for then, consequently, therefore, for that very reason
top
τοίνυν
 • Parse: particle
 • Meaning: truly now, accordingly, then, therefore, hence, indeed, so
τοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of such a kind, such
 • Forms:
  • τοῖα Adj: Acc Plur Neut
τοιόσδε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: such as this, of this kind
τοιοῦτο
τοιοῦτοι
τοιούτοις
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Neut; Demonstrative pronoun: Dat Plur Masc
 • Root: τοιοῦτος
τοιοῦτον
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Sing Masc; Demonstrative pronoun: Acc Sing Neut
 • Root: τοιοῦτος
τοιοῦτος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • such (e.g., such wisdom, such power, such things)
   • of such a kind, such as this
  • Substantival:
   • such (e.g., such a one, such a person)
 • Forms:
  • τοιαῦτα Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
  • τοιαῦται Demonstrative pronoun: Nom Plur Fem
  • τοιαύταις Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
  • τοιαύτας Demonstrative pronoun: Acc Plur Fem
  • τοιαύτη Demonstrative pronoun: Nom Sing Fem
  • τοιαύτῃ Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
  • τοιαύτην Demonstrative pronoun: Acc Sing Fem
  • τοιαύτης Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
  • τοιοῦτο Demonstrative pronoun: Acc Sing Neut
  • τοιοῦτοι Demonstrative pronoun: Nom Plur Masc
  • τοιούτοις Demonstrative pronoun: Dat Plur Neut; Demonstrative pronoun: Dat Plur Masc
  • τοιοῦτον Demonstrative pronoun: Acc Sing Masc; Demonstrative pronoun: Acc Sing Neut
  • τοιούτου Demonstrative pronoun: Gen Sing Masc
  • τοιούτους Demonstrative pronoun: Acc Plur Masc
  • τοιούτῳ Demonstrative pronoun: Dat Sing Masc
  • τοιούτων Demonstrative pronoun: Gen Plur Masc; Demonstrative pronoun: Gen Plur Masc; Demonstrative pronoun: Gen Plur Neut
τοιούτου
τοιούτους
τοιούτῳ
τοιούτων
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Plur Masc; Demonstrative pronoun: Gen Plur Masc; Demonstrative pronoun: Gen Plur Neut
 • Root: τοιοῦτος
top
τοῖς
 • Parse: Definite article: Dat Plur Masc/Neut
 • Root:
τοῖχε
τοῖχοι
τοίχοις
τοῖχον
τοῖχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wall
 • Forms:
  • τοῖχε Noun: Voc Sing Masc
  • τοῖχοι Noun: Nom Plur Masc
  • τοίχοις Noun: Dat Plur Masc
  • τοῖχον Noun: Acc Sing Masc
  • τοίχου Noun: Gen Sing Masc
  • τοίχους Noun: Acc Plur Masc
  • τοίχῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τοίχων Noun: Gen Plur Masc
τοίχου
τοίχους
τοίχῳ
τοίχων
τοκάδες
τοκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • breeding stock
  • brood
  • having just brought forth a child or litter
 • Forms:
  • τοκάδες Noun: Nom Plur Fem
τοκετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • childbirth
  • labour (in child bearing), child bearing, giving birth
  • bringing forth (of animals)
  • birth, being born
 • Forms:
  • τοκετοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • τοκετῷ Noun: Dat Sing Masc
top
τοκετοῦ
τοκετῷ
τόκον
τόκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • childbirth
  • usury, interest, compound interest
  • financial oppression
 • Forms:
  • τόκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τόκον Noun: Acc Sing Masc
  • τόκου Noun: Gen Sing Masc
  • τόκους Noun: Acc Plur Masc
  • τόκων Noun: Gen Plur Masc
τόκου
τόκους
τόκῳ 
τόκων
τόλμα 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: audacity, daring, courage, boldness, recklessness
 • Forms:
  • τόλμαις Noun: Dat Plur Fem
  • τόλμῃ Noun: Dat Sing Fem
  • τόλμαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
τολμᾷ 
τόλμαις
τολμᾶν 
τόλμαν 
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: τόλμα
τολμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have courage to, be brave enough to, be bold to do (+Infin)
  • to venture, dare to
  • to presume, bring oneself
  • to be courageous
  • to endure
 • Cognates: ἀποτολμάω, κατατολμάω, τολμάω
 • Forms:
  • ἐτόλμα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτόλμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτόλμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτόλμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτόλμων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • τολμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τολμᾶν Verb: Pres Act Infin
  • τολμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • τολμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • τολμήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τολμῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • τολμῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • τολμήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • τολμήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τολμήσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
top
τόλμῃ
τολμηρά
τολμηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: bold, daring, audacious, hardihood, reckless
 • Forms:
  • τολμηρά Adj: Nom Sing Fem
  • τολμηρότερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • τολμηροῦ Adj: Gen Sing Masc
τολμηρότερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more daring, the more boldly
 • Forms:
  • τολμηρότερως Adverb
τολμηρότερος
τολμηρότερως
τολμηροῦ
τολμῆσαι
τολμήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τολμάω
τολμήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τολμάω
τολμήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: τολμάω
τολμήσουσιν
τολμήσω
τολμηταί
τολμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a daring (man), audacious (man), presumptuous (person)
 • Forms:
  • τολμηταί Noun: Nom Plur Masc
top
τολμῶ
τολμῶμεν
τολύπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gourd, pumpkin
  • a clew of wool, ball of wool
 • Forms:
  • τολύπην Noun: Acc Sing Fem
τολύπην
τομή
τομῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: τομή
τομίδας
τομίς
τόμον
τόμος
τομός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cutting, sharp
τομώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: sharper
top
τόν
 • Parse: Definite article: Acc Sing Masc
 • Root:
τόνδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Sing Masc
 • Root: ὅδε
τόνον
τόνος
τόνων
τόξα
τόξευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: arrow, archer, bowman
 • Forms:
  • τοξεύμασι(ν) Noun: Dat Plur Masc
  • τοξεύματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τοξεύματι Noun: Dat Sing Masc
  • τοξεύματος Noun: Gen Sing Masc
  • τοξευμάτων Noun: Gen Plur Masc
τοξεύμασιν
τοξεύματα
τοξεύματι
τοξεύματος
τοξευμάτων
τοξεύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τοξεύω
top
τοξεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τοξεύω
τοξεύσει
τόξευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τοξεύω
τοξεύσουσιν
τοξεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shoot (an arrow)
 • Cognates: κατατοξεύω, τοξεύω
 • Forms:
  • ἐτόξευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτόξευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τοξεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • τοξεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τοξεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τόξευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τοξεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
τοξικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for the archery bow
  • archway, loophole
 • Forms:
  • τοξικοῦ Adj: Gen Sing Masc
τοξικοῦ
τόξοις
τόξον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bow (archery weapon)
  • rainbow, bow in the clouds
  • Plural: bow and arrows
 • Forms:
  • τόξα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τόξοις Noun: Dat Plur Neut
  • τόξου Noun: Gen Sing Neut
  • τόξῳ Noun: Dat Sing Neut
  • τόξων Noun: Gen Plur Neut
τοξόται
τοξότας
τοξότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: archer, bowman
 • Forms:
  • τοξόται Noun: Nom Plur Masc
  • τοξότας Noun: Acc Plur Masc
top
τόξου
τόξῳ
τόξων
τοπάζιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: topaz (gem), chrysolite
τοπάρχαι
τοπάρχαις
τοπάρχας
τοπάρχην
τοπαρχής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: local governor, supervisor, governor
 • Forms:
  • τοπάρχαι Noun: Nom Plur Masc
  • τοπάρχαις Noun: Dat Plur Masc
  • τοπάρχας Noun: Acc Plur Masc
  • τοπάρχην Noun: Acc Sing Masc
  • τοπάρχου Noun: Gen Sing Masc
τοπαρχία
τοπαρχίας
τοπάρχου
τοποθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rank (of angels), arrangement (of stars), topography
 • Forms:
  • τοποθεσίας
   • Noun: Acc plur fem
   • Noun: Gen sing fem
τοποθεσίας
top
τόποι
τόποις
τόπον
τόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • place, position, region
  • location
  • Plural: regions, districts
 • Forms:
  • τόποις Noun: Dat Plur Masc
  • τόπον Noun: Acc Sing Masc
  • τόπου Noun: Gen Sing Masc
  • τόπους Noun: Acc Plur Masc
  • τόπῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τόπων Noun: Gen Plur Masc
  • τόποι Noun: Nom Plur Masc
τόπου
τόπους
τόπῳ
τόπων
τορευτά
τορευταί
τορευτή
τορευτήν
τορευτόν
τορευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carved, worked in relief, elaborate, chased
 • Forms:
  • τορευτά Adj: Acc Plur Neut
  • τορευταί Adj: Nom Plur Fem
  • τορευτή Adj: Nom Sing Fem
  • τορευτήν Adj: Acc Sing Fem
  • τορευτόν Adj: Nom Sing Neut
  • τορευτῶν Adj: Gen Plur Masc
top
τορευτῶν
τοσαῦτα
τοσαῦται
τοσαύτας
τοσαύτη
τοσαύτῃ
τοσαύτην
τοσαύτης
τόσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: so great, so much more
 • Forms:
  • τόσῳ Adj: Dat Sing Masc
τοσοῦτο
τοσοῦτοι
τοσούτοις
τοσοῦτον
τοσοῦτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • so great, so large, so far, so much, so strong, so long
  • as much as, more than
  • so many, so much (e.g., so many people)
  • so much (i.e., up to a certain degree, e.g., I sold the house for so much and not a penny more)
  • Correlative: the more ... the more (e.g., the more he laughed, the more I cried)
 • Forms:
  • τοσαῦται
   • Adj: Nom plur fem
   • Adj: Dat sing fem
  • τοσαύτας
   • Adj: Acc plur fem
   • Adj: Gen sing fem
  • τοσούτοις Adj: Dat Plur masc/Neut
  • τοσαῦτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • τοσαύτην Adj: Acc Sing Fem
  • τοσοῦτο Adj: Acc Sing Neut
  • τοσοῦτοι Adj: Nom Plur Masc
  • τοσοῦτον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τοσούτου Adj: Gen Sing Neut
  • τοσούτους Adj: Acc Plur Masc
  • τοσούτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • τοσούτων Adj: Gen Plur Masc
  • τοσαύτη Adj: Nom Sing Fem
  • τοσαύτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • τοσαύτης Adj: Gen Sing Fem
top
τοσούτου
τοσούτους
τοσούτῳ
τοσούτων
τόσῳ
τότε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: that time, then
τοῦ
 • Parse: Definite article: Gen Sing Masc/Neut
 • Root:
τοῦδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Gen Sing Masc
 • Root: ὅδε
τοὐναντίον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: opposite, on the contrary, contrariwise
τοὔνομα
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: named, the name is
τοὐπίσω
τούς
 • Parse: Definite article: Acc Plur Masc
 • Root:
τούσδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Masc
 • Root: ὅδε
τοῦτ᾿ 
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Neut
 • Root: οὗτος
τουτέστι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: that is, that is to say
 • Forms:
  • τουτέστιν Adverb
top
τουτέστιν
τοῦτο
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: οὗτος
τούτοις
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οὗτος
τοῦτον
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: οὗτος
τούτου
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: οὗτος
τούτους
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: οὗτος
τούτῳ
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οὗτος
τούτων
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Plur Masc/Neut/Fem
 • Root: οὗτος