θά
 • Parse: Transliterated noun
 • Aramaic: from
 • Meaning: the "atha" part of Maran-atha
θααλα
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: watercourse
θαιηλαθα
 • Parse: Noun: Gen Sing
 • Meaning: room, chamber, porch
θαλάμοις
θαλάμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bedroom, room, chamber (for unmarried young women)
 • Forms:
  • θαλάμοις Noun: Dat Plur Masc
θάλασσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sea, lake
  • west, westward
 • Forms:
  • θαλάσσας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • θάλασσαι Noun: Nom Plur Fem
  • θάλασσαις Noun: Dat Plur Fem
  • θάλασσαν Noun: Acc Sing Fem
  • θαλάσσῃ Noun: Dat Sing Fem
  • θαλάσσης Noun: Gen Sing Fem
  • θαλασσῶν Noun: Gen Plur Fem
θάλασσαι
θάλασσαις
θάλασσαν
θαλάσσας
θαλάσσῃ
θαλάσσης
θαλασσίαν
θαλάσσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of the sea, belonging to the sea, nautical, originating from the sea
 • Cognates: θαλάσσιος, παραθαλάσσιος
 • Forms:
  • θαλασσίαν Adj: Acc Sing Fem
  • θαλασσίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
θαλασσίῳ
θαλασσῶν
θάλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάλλω
θάλλον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: θάλλω
θαλλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a twig, branch, bough
  • gift (in the form of olive branches)
 • Forms:
  • θαλλῶν Noun: Gen Plur Masc
θάλλουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: θάλλω
θάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grow up, sprout, flourish, increase
  • to be cheerful
 • Cognates: ἀναθάλλω
 • Forms:
  • ἔθαλλον
   • Verb: Imp act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp act Ind 3rd Plur
  • θάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θάλλον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • θάλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
θαλλῶν
θάλπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάλπω
θάλπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάλπω
θαλπιώθ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: armoury, courses of stones (in a building)
 • Concord: Cant 4:4
θάλπουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: θάλπω
θάλπουσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: θάλπω
θάλπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to brood, warm, hatch, comfort, foster, cherish
  • to keep warm
  • to heat, melt, soften by heat
  • to inflame passionately
  • to be full of heat, vigorous
 • Forms:
  • θάλπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θάλπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θάλπουσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • θάλπουσαν
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • θάλψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
θάλψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάλπω
θαμβεῖσθαι
θαμβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to astound, amaze, astonish
   • to alarm
  • Passive:
   • to be astounded, amazed, astonished
   • to be alarmed
   • to be feared
 • Cognates: ἐκθαμβέω
 • Forms:
  • ἐθαμβήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθαμβήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐθαμβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθαμβοῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐθάμβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθάμβησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • θαμβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • θαμβούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • θαμβουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • θαμβῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
θάμβοι
θάμβος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stupefaction, astonishment, amazed, astonished, wonder
 • Cognates: ἔκθαμβος, θάμβος
 • Forms:
  • θάμβοι Noun: Nom Plur Masc
  • θάμβους Noun: Gen Sing Neut
θαμβούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: θαμβέω
θαμβουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: θαμβέω
θάμβους
θαμβῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θαμβέω
θανάσιμα
θανάσιμον
θανάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fatal, deadly
 • Forms:
  • θανάσιμα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • θανάσιμον Adj: Acc Sing Neut
θάνατε
θανατηφόροι
θανατηφόρον
θανατηφόρος
θανατηφόρου
θανατοῖ
θανάτοις
θάνατον
θάνατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: death
 • Forms:
  • θανάτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • θάνατε Noun: Voc Sing Masc
  • θανάτοις Noun: Dat Plur Masc
  • θάνατον Noun: Acc Sing Masc
  • θανάτου Noun: Gen Sing Masc
  • θανάτῳ Noun: Dat Sing Masc
θανάτου
θανατούμεθα
θανατούμενοι
θανατουμένων
θανατοῦν
θανατοῦνται
θανατοῦντας
θανατοῦντες
θανατοῦσαι
θανατοῦσι
θανατοῦσιν
θανατούσθω
θανατούσθωσαν
θανατοῦτε
θανατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kill (someone), destroy
  • to put to death, extirpate (something)
  • to cause to die
 • Forms:
  • θανατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθανατώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐθανάτωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθανάτωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθανάτωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐθανάτου Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθανατοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθανατώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθανατώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθανάτωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • θανατωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • θανατοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θανατούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • θανατουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • θανατούμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • θανατοῦν Verb: Pres Act Infin
  • θανατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θανατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θανατοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • θανατοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θανατούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • θανατούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • θανατοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • θανατωθείς Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • θανατωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • θανατωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • θανατωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • θανατῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • θανατώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θανατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θανατώσειν Verb: Fut Act Infin
  • θανατώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θανατώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • θανατώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • θανατώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • θανάτωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θανατώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • θανατώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • θανατώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • θανατώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τεθανατωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • τεθανάτωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
θανάτῳ
θανατώδεις
θανατώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deadly, fatal
 • Forms:
  • θανατώδεις Adj: Nom Plur Masc/Fem
θανατωθείς
θανατωθήσεται
θανατωθήσῃ
θανατωθήτω
θανατωθῶσιν
θανατῶσαι
θανατώσατε
θανατώσει
θανατώσειν
θανατώσεις
θανατώσεως
θανατώσῃ
θανατώσητε
θανατώσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of putting to death
  • slaughter
 • Forms:
  • θανατώσεως Noun: Gen Sing Fem
θανατώσομεν
θανάτωσον
θανατώσουσιν
θανατώσω
θανατώσωσι
θανατώσωσιν
θανεῖν
θανεῖται
θανητοῖς
θαννουρίμ
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: furnaces (Neh. 3:11)
θάνοιεν
θανόντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θνήσκω
θανόντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θνήσκω
θανόντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θνήσκω
θάπτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάπτειν
θάπτεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάπτοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θάπτω
θάπτοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θάπτω
θαπτόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θάπτω
θάπτουσι
θάπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
θάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bury, inter, entomb
 • Cognates: θάπτω, συνθάπτω
 • Forms:
  • ἔθαψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔθαψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔθαψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔθαπτες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἔθαπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐθάψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτάφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτάφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • θάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θάπτειν Verb: Pres Act Infin
  • θάπτεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • θάπτοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • θάπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θαπτόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θάπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θάπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θάψαι Verb: Aor Act Infin
  • θαψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • θάψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • θάψατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • θάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • θάψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • θάψον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θάψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • θάψω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • θάψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • θάψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ταφείς Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ταφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ταφήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ταφήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ταφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • τέθαπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
θάπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
θαραφίν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: idols, theraphin, diviner
θαῤῥαλέοι, θαρραλέοι
θαρραλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brave, courageous, confident, daring, bold, undaunted
 • Forms:
  • θαῤῥαλέοι, θαρραλέοι Adj: Nom Plur Masc
θαῤῥαλέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courageously, bravely, daringly, boldly
θάῤῥει, θάρρει
θαῤῥέω, θαρρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be bold, be courageous, be confident, be full of courage
 • Forms:
  • θάῤῥει, θάρρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • θαῤῥῆσαι, θαρρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • θαῤῥοῦμεν, θαρροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • θαῤῥοῦντας, θαρροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θαῤῥοῦντες, θαρροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θαῤῥῶ, θαρρῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
θαῤῥῆσαι, θαρρῆσαι
θαῤῥοῦμεν, θαρροῦμεν
θαῤῥοῦντας, θαρροῦντας
θαῤῥοῦντες, θαρροῦντες
θαῤῥοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: θαρσέω
θαῤῥῶ, θαρρῶ
θαρσεῖ
θάρσει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θαρσέω
θαρσεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θαρσέω
θαρσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have courage, be brave
  • to be encouraged, be of good cheer
  • to be comforted
  • to be trusting
 • Cognates: καταπτήσσω, θαρσέω
 • Forms:
  • θαῤῥοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • θάρσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θαρσεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • θαρσεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • θαρσήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • θαρσήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θάρσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θαρσήσας Verb: Aor Act ind 1st Sing
  • θαρσήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
θαρσήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θαρσέω
θαρσήσας
θαρσήσασα
θαρσήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θαρσέω
θάρσησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θαρσέω
θαρσις
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: precious stone, beryl, topaz
 • Concord: Cant 5:14; Dan 10:6; Ezek 1:16
θάρσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boldness, courage
 • Forms:
  • θάρσους Noun: Gen Sing Neut
θάρσους
θάρσυνον
θαρσύνω
θᾶττον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
 • Root: ταχύς
θαῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wonder, amazement, astonishment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθαῦμαθαύματα
GENθαύματοςθαυμάτων
DATθαύματιθαύμασι(ν)
ACCθαῦμαθαύματα
θαύμαζε
θαυμάζει
θαυμάζειν
θαυμάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: θαυμάζω
θαυμάζητε
θαυμάζομεν
θαυμαζόμενον
θαυμάζοντας
θαυμάζοντες
θαυμαζόντων
θαυμάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: θαυμάζω
θαυμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wonder, amaze, astonish, marvel
   • to admire, have in admiration
   • to express surprise at
   • to show respect to
  • Middle:
   • to marvel at, admire
   • to be shocked
  • Passive:
   • to be marvelled at
 • Cognates: ἀποθαυμάζω, ἐκθαυμάζω, θαυμάζω
 • Forms:
  • θαυμάσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • θαυμάσαν
   • Verb: Fut Act Part Gen Plur Fem
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Fut Act Part Acc Sing Fem
  • ἐθαύμαζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐθαύμαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐθαυμάζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθαύμαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐθαύμασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθαύμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθαύμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐθαύμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθαύμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθαυμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθαυμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθαυμαστώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεθαύμαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • θαυμάζουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θαυμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • θαυμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • θαυμασάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • θαυμάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • θαυμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θαυμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θαυμάσειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • θαυμάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θαυμάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • θαυμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • θαυμασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • θαυμάσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • θαυμάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • θαυμασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • θαυμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • θαυμασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • θαυμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • θαυμασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • θαυμασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • θαύμαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • θαυμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θαυμάζειν Verb: Pres Act Infin
  • θαυμάζετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • θαυμάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • θαυμάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • θαυμαζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • θαυμάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θαυμάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θαυμαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θαυμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τεθαύμακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • τεθαυμασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
θαυμάζων
θαυμάσαι
θαυμάσαν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Gen Plur Fem
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Fut Act Part Acc Sing Fem
 • Root: θαυμάζω
θαυμάσαντες
θαυμασάντων
θαυμάσας
θαυμάσατε
θαυμάσει
θαυμάσειας
θαυμάσειεν
θαυμάσεις
θαυμάσετε
θαυμάσῃς
θαυμασθέντες
θαυμασθῆναι
θαυμασθήσεσθε
θαυμασθήσεται
θαυμασθήσομαι
θαυμασθήσονται
θαυμάσια
θαυμασίαν
θαυμασίοις
θαυμάσιον
θαυμάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wonderful, remarkable, admirable, amazing
 • Forms:
  • θαυμασιώτατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • θαυμασίαν Adj: Gen Plur Masc/Fem
  • θαυμάσια Adj: Acc Plur Neut
  • θαυμασίοις Adj: Dat Plur Masc
  • θαυμάσιον Adj: Nom Sing Neut
  • θαυμασίων Adj: Gen Plur Masc
  • θαυμασιώτατον Adj: Noun Sing Masc Superlative
θαυμασίων
θαυμασιώτατον
θαυμασιώτατος
θαυμασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a marveling, astounding
  • act of being astonished
 • Forms:
  • θαυμασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • θαυμασμῷ Noun: Dat Sing Masc
θαυμασμοῦ
θαυμασμῷ
θαυμασόμεθα
θαυμάσονται
θαυμάσουσιν
θαυμαστά
θαυμαστάς
θαυμαστή
θαυμαστῇ
θαυμαστήν
θαυμαστῆς
θαυμαστοί
θαυμαστόν
θαυμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wonderful, marvelous, remarkable, amazing, astonishing
 • Forms:
  • θαυμαστά Adj: Nom Plur Neut
  • θαυμαστάς Adj: Acc Plur Fem
  • θαυμαστή Adj: Nom Sing Fem
  • θαυμαστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • θαυμαστήν Adj: Acc Sing Fem
  • θαυμαστῆς Adj: Gen Sing Fem
  • θαυμαστοί Adj: Nom Plur Masc
  • θαυμαστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • θαυμαστοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • θαυμαστῶν Adj: Gen Plur Masc
θαυμαστοῦ
θαυμαστόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to amaze
   • to make admirable
   • to treat wonderfully
   • to magnify
   • to make marvelous
  • Passive:
   • to be wonderful
 • Concord: Ps 4:4; 16:7; 30:22; 138:6; 2Sam 1:26; 2Chron 26:15
 • Forms:
  • ἐθαυμάστωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθαυμαστώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθαυμαστώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • θαυμάστωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
θαυμαστῶν
θαυμαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wonderfully, marvelously, amazingly, astonishingly
θαυμάστωσον
θαύματα
θάψαι
θαψάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θάπτω
θάψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
θάψατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θάπτω
θάψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
θάψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: θάπτω
θάψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θάπτω
θάψον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θάπτω
θάψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
θάψω
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
θάψωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: θάπτω
θάψωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θάπτω