τά
 • Parse: Definite article: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:
ταβέρναι
ταβέρνη
Feminine
 SingularPlural
NOMταβέρνηταβέρναι
GENταβέρνηςταβερνῶν
DATταβέρνῃταβέρναις
ACCταβέρνηνταβέρνας
VOCταβέρνηταβέρναι
ταβέρνης
ταβερνῶν
ταγαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ταγή
ταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: command, ordinance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταγήταγαί
GENταγῆςταγῶν
DATταγῇταγαῖς
ACCταγήνταγάς
VOCταγήταγαί
τάγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMτάγματάγματα
GENτάγματοςταγμάτων
DATτάγματιτάγμασι(ν)
ACCτάγματάγματα
τάγματα
τάγματι
ταγμάτων
τάδ᾽
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
τάδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
ταινία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • board, strip (of wood)
  • fascia (on a building)
  • a band, ribbon, fillet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταινίαταινίαι
GENταινίαςταινιῶν
DATταινίᾳταινίαις
ACCταινίανταινίας
ταινίαι
ταῖς
 • Parse: Definite article: Dat Plur Fem
 • Root:
τακείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τακεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τακῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τήκω
τακτῇ
τακτικοί
τακτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fit for ordering, fit for arranging
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτακτικόςτακτικήτακτικόν
GENτακτικοῦτακτικῆςτακτικοῦ
DATτακτικῷτακτικῇτακτικῷ
ACCτακτικόντακτικήντακτικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτακτικοίτακτικαίτακτικά
GENτακτικῶντακτικῶντακτικῶν
DATτακτικοῖςτακτικαῖςτακτικοῖς
ACCτακτικούςτακτικαςτακτικά
τακτικούς
τακτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: τακτός
τακτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arranged, set, appointed (time)
  • prescribed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτακτόςτακτήτακτόν
GENτακτοῦτακτῆςτακτοῦ
DATτακτῷτακτῇτακτῷ
ACCτακτόντακτήντακτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτακτοίτακταίτακτά
GENτακτῶντακτῶντακτῶν
DATτακτοῖςτακταῖςτακτοῖς
ACCτακτούςτακτάςτακτά
ταλαίπωρε
ταλαιπωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to torment, afflict
   • to make (someone) suffer misery
  • Intransitive:
   • to endure sorrow, endure distress, endure hardship
   • to suffer misery
   • to be wretched, be miserable, lament, complain
 • Forms:
 • Present
 • ταλαιπωρούμενα
  • Verb: Pres mid/Pass Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres mid/Pass Part Nom Sing fem
 • ταλαιπωροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ταλαιπωροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ταλαιπωρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ταλαιπωροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐταλαιπώρουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ταλαιπωρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐταλαιπώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐταλαιπώρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταλαιπώρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐταλαιπωρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ταλαιπωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ταλαιπωρησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Perfect
 • τεταλαιπώρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ταλαιπωρησάντων
ταλαιπωρήσατε
ταλαιπωρήσουσι(ν)
ταλαιπωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • misery, wretched, calamity, distress, trouble
  • Substantival:
   • distressful state
   • shameful fate
   • miserable condition
   • wretchedness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταλαιπωρίαταλαιπωρίαι
GENταλαιπωρίαςταλαιπωριῶν
DATταλαιπωρίᾳταλαιπωρίαις
ACCταλαιπωρίανταλαιπωρίας
ταλαιπωρίᾳ
ταλαιπωρίαι
ταλαιπωρίαις
ταλαιπωρίαν
ταλαιπωρίας
ταλαίπωροι
ταλαιπώροις
ταλαίπωρον
ταλαίπωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • distressed, miserable, wretched, suffering
  • suffering misfortune, suffering misery
  • causing misery
  • disastrous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταλαίπωροςταλαίπωρον
GENταλαιπώρου
DATταλαιπώρῳ
ACCταλαίπωρον
VOCταλαίπωρε
Plural
 MascFemNeut
NOMταλαίπωροιταλαίπωρα
GENταλαιπώρων
DATταλαιπώροις
ACCταλαιπώρουςταλαίπωρα
VOCταλαίπωροιταλαίπωρα
ταλαιπωροῦμεν
ταλαιπωρούμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres mid/Pass Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres mid/Pass Part Nom Sing fem
 • Root: ταλαιπωρέω
ταλαιπωροῦντες
ταλαιπωρούντων
ταλαιπώρους
ταλαιπωροῦσιν
ταλαιπώρων
τάλανες
τάλαντα
ταλαντιαία
ταλαντιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weighing a talent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταλαντιαῖοςταλαντιαίαταλαντιαῖον
GENταλαντιαίουταλαντιαίαςταλαντιαίου
DATταλαντιαίῳταλαντιαίᾳταλαντιαίῳ
ACCταλαντιαῖονταλαντιαίανταλαντιαῖον
VOCταλαντιαῖεταλαντιαίαταλαντιαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMταλαντιαῖοιταλαντιαῖαιταλαντιαῖα
GENταλαντιαίωνταλαντιαίωνταλαντιαίων
DATταλαντιαίοιςταλαντιαίαιςταλαντιαίοις
ACCταλαντιαίουςταλαντιαίαςταλαντιαῖα
VOCταλαντιαῖοιταλαντιαῖαιταλαντιαῖα
ταλάντοις
τάλαντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a talent (a weight of gold, lead, etc.)
  • a coin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτάλαντοντάλαντα
GENταλάντουταλάντων
DATταλάντῳταλάντοις
ACCτάλαντοντάλαντα
ταλάντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a scale, a balance, a pair of scales
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMταλάντονταλάντα
GENταλάντουταλάντων
DATταλάντῳταλάντοις
ACCταλάντονταλάντα
ταλάντου
ταλάντῳ
ταλάντων
τάλας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wretched, suffering grief and pain, miserable
  • foolhardy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτάλαςτάλαινατάλαν
GENτάλανοςταλίνηςτάλανος
DATτάλανιταλίνῃτάλανι
ACCτάλαντάλαιναντάλαν
Plural
 MascFemNeut
NOMτάλανεςτάλαιναιτάλανα
GENταλάνωνταλαινῶνταλάνων
DATταλάσιταλαίσιταλάσι
ACCτάλαναςταλαίναςτάλανα
τἀληθές
τἀληθῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀληθής
ταλιθά
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: talitha, young girl
τἄλλα
ταμεῖα
ταμείοις
ταμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a storeroom, dispensary
  • a secret room, inner room
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMταμεῖονταμεῖα
GENταμείουταμείων
DATταμείῳταμείοις
ACCταμεῖονταμεῖα
ταμείῳ
ταμίαν
ταμίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: steward, overseer, guardian, paymaster, treasurer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMταμίαςταμίαι
GENταμίουταμιῶν
DATταμίᾳταμίαις
ACCταμίανταμίας
ταμίεια
ταμιεῖα
ταμιείοις
ταμιεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • storeroom, storehouse
  • a private room, hidden room, bedroom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMταμιεῖον
ταμίειον
ταμιεῖα
ταμίεια
GENταμιείουταμιείων
DATταμιείῳταμιείοις
ACCταμιεῖον
ταμίειον
ταμιεῖα
ταμίεια
ταμίειον
Neuter
 SingularPlural
NOMταμίειονταμίεια
GENταμιείουταμιείων
DATταμιείῳταμιείοις
ACCταμίειονταμίεια
ταμιείου
ταμιείῳ
ταμιείων
ταμιεύεται
ταμιεύσεται
ταμιεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to reserve judgment
   • to dispense funds
   • to be controller of receipts and expenditure
   • to be treasurer
   • to paymaster
  • Middle:
   • to store up, reserve
   • to deliver, administer, distribute
   • to deal out
 • Forms:
  • ταμιεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ταμιεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
τἀνδρός
τανῦν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
τανύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τανύω
τανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stretch out, strain, extend
  • to string a bow
 • Forms:
  • ἐτάνυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τανύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
τάξαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
ταξάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
ταξάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τάξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τάσσω
τάξει
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τάξις
 • --------
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τάξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξεως
τάξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τάξιν
τάξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unit, detachment, squad, crew, band, group
  • natural course
  • rank, division (of army)
  • fixed succession or order
  • course (of night, i.e., celestial progression)
  • (good) order, proper order, regular arrangement, regularity
  • assigned position, post
  • nature, quality, manner, condition, appearance
  • general character
  • official dignity
 • Cognates: διάταξις, παράταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτάξιςτάξεις
GENτάξεωςτάξεων
DATτάξειτάξεσι(ν)
ACCτάξιντάξεις
τάξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τάξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
ταπεινά
ταπεινή
ταπεινῇ
ταπεινοί
ταπεινοῖ
ταπεινοῖς
ταπεινόν
ταπεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of Place: low place, lowland, low region, low location
  • Of Place: low part on the skin or body
  • Of status: low position, humble, base, poor, lowly, undistinguished, insignificant
  • Of negative emotion: depressed, despondent, humiliated, subservient, abject
  • Of positive emotion: lowly, humble
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταπεινόςταπεινήταπεινόν
GENταπεινοῦταπεινῆςταπεινοῦ
DATταπεινῷταπεινῇταπεινῷ
ACCταπεινόνταπεινήνταπεινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMταπεινοίταπειναίταπεινά
GENταπεινῶνταπεινῶνταπεινῶν
DATταπεινοῖςταπειναῖςταπεινοῖς
ACCταπεινούςταπεινάςταπεινά
 • Comparatives & Superlatives
 • ταπεινοτέρα Adj: Nom Sing Fem Comp
ταπεινοτέρα
ταπεινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Size: short (i.e., not tall)
  • Positionally: humility, low estate, abasement
  • Mentally: dejection
  • Morally: baseness, vileness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταπεινότηςταπεινότητες
GENταπεινότητοςταπεινοτήτων
DATταπεινότητιταπεινότησιν
ACCταπεινότηταταπεινότητας
ταπεινοῦ
ταπείνου
ταπεινουμένην
ταπεινοῦν
ταπεινοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ταπεινόω
ταπεινοῦντες
ταπεινούς
ταπεινοῦσθαι
ταπεινοῦται
ταπεινόφρον
ταπεινόφρονας
ταπεινοφρονεῖν
ταπεινόφρονες
ταπεινοφρονέω
 • Present
 • ταπεινοφρονεῖν Verb: Pres Act infin
 • ταπεινοφρονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom plur Masc
 • ταπεινοφρονούντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ταπεινοφρονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐταπεινοφρονεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐταπεινοφρόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ταπεινοφρονήσεις Verb: Fut act ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐταπεινοφρόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ταπεινοφρονήσεις Verb: Aor Act subj 2nd Sing
 • ταπεινοφρονήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ταπεινοφρονῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • Perfect
ταπεινοφρονῆσαι
ταπεινοφρονήσεις
ταπεινοφρονήσεως
ταπεινοφρόνησις
Feminine
 SingularPlural
NOMταπεινοφρόνησιςταπεινοφρονήσεις
GENταπεινοφρονήσεωςταπεινοφρονήσεων
DATταπεινοφρονήσειταπεινοφρονήσεσι(ν)
ACCταπεινοφρόνησι(ν)ταπεινοφρονήσεις
ταπεινοφρονήσωμεν
ταπεινοφρονοῦντες
ταπεινοφρονούντων
ταπεινοφρονῶν
ταπεινοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: modesty, humbleness of mind, humility (of mind), loneliness (of mind)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταπεινοφροσύνηταπεινοφροσύναι
GENταπεινοφροσύνηςταπεινοφροσυνῶν
DATταπεινοφροσύνῃταπεινοφροσύναις
ACCταπεινοφροσύνηνταπεινοφροσύνας
VOCταπεινοφροσύνηταπεινοφροσύναι
ταπεινοφροσύνῃ
ταπεινοφροσύνην
ταπεινοφροσύνης
ταπεινόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lowly in mind, humble minded, humility, courteous, kind, deference
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
 SingularPlural
NOMταπεινόφρωνταπεινόφρονες
GENταπεινόφρονοςταπεινοφρόνων
DATταπεινόφρονιταπεινόφροσι
ACCταπεινόφρονταπεινόφρονας
VOCταπεινόφρωνταπεινόφρονες
ταπεινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lower, make low, bring low
   • to humble, humiliate, subdue
   • to cause to feel low in one's estimation
   • to humble, make humble
   • to depress, humiliate, abase, bring low, humble oneself
   • to bring under control and submission
   • to subject to humiliation
  • Middle:
   • to take a humble, low view of one's own worth with a sense of awe and respect for someone else
  • Passive:
   • to feel humbled
   • to submit, humble oneself, be humbled
 • Forms:
 • Present
 • ταπεινοῦντα
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ταπείνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ταπεινουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ταπεινοῦν Verb: Pres Act Infin
 • ταπεινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ταπεινοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ταπεινοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ταπεινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐταπείνου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐταπεινούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐταπείνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ταπεινωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ταπεινωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ταπεινώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing of ταπεινόω
 • ταπεινώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ταπεινώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ταπεινώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ταπεινώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐταπεινώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐταπεινώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐταπεινώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐταπεινώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐταπείνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταπείνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταπείνωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐταπεινώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐταπείνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐταπείνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ταπεινωθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ταπεινωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ταπεινωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ταπεινωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ταπεινωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ταπεινώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ταπεινώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ταπεινῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ταπεινωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ταπεινώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ταπεινώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ταπεινώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ταπεινώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ταπείνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ταπεινώσαι
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Perfect
 • τεταπεινωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • τεταπεινωμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • τεταπεινωμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • τεταπεινωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • τεταπεινωμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • τεταπεινωμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
ταπεινῷ
ταπεινωθείη
ταπεινωθείς
ταπεινωθῇ
ταπεινωθῆναι
ταπεινωθῇς
ταπεινωθήσεται
ταπεινωθήσονται
ταπεινώθητε
ταπεινώθητι
ταπεινῶν
ταπεινῶσαι
ταπεινώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ταπεινόω
ταπεινωσάντων
ταπεινώσας
ταπεινώσατε
ταπεινώσει
ταπεινώσει
ταπεινώσεις
ταπεινώσετε
ταπεινώσεως
ταπεινώσῃ
ταπεινώσῃς
ταπείνωσιν
ταπείνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • humiliation, depression
  • humility, humble station
  • a humiliating circumstance or condition
  • self-abasement, chastising
  • fasting (Ezra 9:5) [possibly humiliation that led to fasting]
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταπείνωσιςταπεινώσεις
GENταπεινώσεωςταπεινώσεων
DATταπεινώσειταπεινώσεσι(ν)
ACCταπείνωσι(ν)ταπεινώσεις
ταπείνωσον
ταπεινώσουσι(ν)
ταπεινώσω
ταράξαι
ταράξας
ταράξει
ταράξεις
ταράξῃ
ταράξουσι(ν)
ταράσσει
ταράσσεσθαι
ταρασσέσθω
ταράσσεται
ταρασσέτω
ταρασσέτωσαν
ταρασσομένοις
ταρασσομένους
ταράσσονται
ταράσσοντας
ταράσσοντες
ταράσσουσα
ταράσσουσιν
ταράσσω
 • Present
 • ταρασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ταράσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ταρασσέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ταρασσέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ταρασσομένοις Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ταρασσομένους Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ταράσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ταράσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Part
 • ταράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ταράσσουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ταράσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ταράσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐτάρασσε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτάρασσεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτάρασσες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐταράσσετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐταράσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτάρασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ταράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ταράσσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ταραχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ταραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ταραχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐτάραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτάραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτάραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐταράχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐταράχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ταραχθέντα
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • ταράξαι Verb: Aor Act Infin
 • ταράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ταράξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ταραχθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ταραχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ταραχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • ταραχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ταραχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ταραχθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ταραχθήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • Perfect
 • τεταραγμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • τεταραγμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • τεταραγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • τεταραγμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • τεταραγμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • τετάρακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ταράσσων
ταραχαί
ταραχαῖς
ταραχάς
ταραχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trouble, anxiety, distress, confusion
  • upheaval (in politics or military)
  • the cause of upheaval
  • disturbance, sedition, tumult, rebellion
  • vexation
  • a stirring up, agitation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταραχήταραχαί
GENταραχῆςταραχῶν
DATταραχῇταραχαῖς
ACCταραχήνταραχάς
VOCταραχήταραχαί
ταραχῇ
ταραχήν
ταραχῆς
ταραχθείησαν
ταραχθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ταράσσω
ταραχθέντες
ταραχθέντος
ταραχθῇ
ταραχθῆναι
ταραχθήσεσθε
ταραχθήσεται
ταραχθήσονται
ταραχθῆτε
ταραχθήτωσαν
τάραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mental agitation, consternation, confusion
  • disturbance, commotion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτάραχοςτάραχοι
GENταράχουταράχων
DATταράχῳταράχοις
ACCτάραχονταράχους
VOCτάραχετάραχοι
ταράχῳ
ταραχῶδες
ταραχώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • terrifying, dreadful, turbulent
  • inclined to disturb
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταραχώδηςταραχῶδες
GENταραχώδους
DATταραχώδει
ACCταραχώδηταραχῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMταραχώδειςταραχώδη
GENταραχωδῶν
DATταραχώδεσι(ν)
ACCταραχώδειςταραχώδη
ταραχώδους
ταριχεύουσαι
ταριχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to salt, add salt
  • to preserve food by salting
  • to preserve the body by artificial means, embalm
 • Forms:
  • ταριχεύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ταρσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wing, pinion
  • the flat surface of a bird's outstretched wing
  • a stand or frame of wicker-work
  • a crate, basket
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMταρσόςταρσοί
GENταρσοῦταρσῶν
DATταρσῷταρσοῖς
ACCταρσόνταρσούς
VOCταρσέταρσοί
ταρσῶν
τάρταρον
τάρταρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Tartarus, hell, the netherworld
  • place of imprisonment
  • deep place
  • lowest place of the deep
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτάρταροςτάρταροι
GENταρτάρουταρτάρων
DATταρτάρῳταρτάροις
ACCτάρταρονταρτάρους
VOCτάρταρετάρταροι
ταρταρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consign to Tartarus, send to eternal torment, cast down to hell
 • Forms:
  • ταρταρώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ταρτάρῳ
ταρταρώσας
τάς
 • Parse: Definite article: Acc Plur Fem
 • Root:
τάσδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Fem
 • Root: ὅδε
τασσόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάσσονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάσσω
 • Present
 • τασσόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • τάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ταττόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • τάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • τάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἔταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἔταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔταξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔταξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • τάξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ταξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ταξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • τάξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • τάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • τάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • τάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τάξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ταχθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Perfect
 • τεταχέναι Verb: Perf Act Infin
 • τεταγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • τεταγμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • τεταγμέναις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
 • τεταγμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • τεταγμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • τεταγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • τεταγμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • τεταγμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • τεταγμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • τεταγμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • τεταγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • τεταγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • τέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τέταχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τεταγμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
ταττόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: τάσσω
ταῦθ᾿
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταυρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a bull, savagely, boldly
ταῦροι
ταῦρον
ταῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bull, ox
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMταῦροςταῦροι
GENταύρουταύρων
DATταύρῳταύροις
ACCταῦρονταύρους
VOCταῦρεταῦροι
ταύρου
ταύρους
ταύρων
ταῦτ᾿
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταῦτα
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταὐτά
 • Parse: Abbreviated form for τὰ αὐτά
 • Meaning: these things
ταύταις
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταύτας
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταύτῃ
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτην
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτης
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταυτησί
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτῃσι
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταφείς
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
ταφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grave, burial
  • method of burial
  • place of burial
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMταφήταφαί
GENταφῆςταφῶν
DATταφῇταφαῖς
ACCταφήνταφάς
VOCταφήταφαί
ταφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφῆς
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
τάφοι
τάφοις
τάφον
τάφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sepulchre, tomb, grave
  • burial place, graveyard
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτάφοςτάφοι
GENτάφουτάφων
DATτάφῳτάφοις
ACCτάφοντάφους
VOCτάφετάφοι
τάφου
τάφους
τάφροις
τάφρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ditch, irrigation ditch
  • trench
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτάφροςτάφροι
GENτάφρουτάφρων
DATτάφρῳτάφροις
ACCτάφροντάφρους
VOCτάφρετάφροι
τάφρῳ
τάφῳ
τάφων
τάχα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, possibly, probably
 • Note: Post-positive (i.e., does not come first in a clause)
τάχει
ταχεῖα
ταχεῖς
ταχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: briefly, swiftly, hastily, readily, quickly, shortly, soon, suddenly
ταχθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τάσσω
ταχινά
ταχινή
ταχινῇ
ταχινήν
ταχινοί
ταχινόν
ταχινός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • quick, swift, fast-moving
  • curt
  • impending, shortly, soon
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταχινόςταχινήταχινόν
GENταχινοῦταχινῆςταχινοῦ
DATταχινῷταχινῇταχινῷ
ACCταχινόνταχινήνταχινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMταχινοίταχιναίταχινά
GENταχινῶνταχινῶνταχινῶν
DATταχινοῖςταχιναῖςταχινοῖς
ACCταχινούςταχινάςταχινά
τάχιον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: more swiftly, out (run), quickly, shortly, sooner
τάχιστα
 • Parse: Adverb Superlative
 • Meaning: most quickly, with all speed
ταχίστην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • Root: ταχύς
τάχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • swiftness, speed
  • quickness, haste
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτάχοςτάχη
GENτάχουςταχῶν
DATτάχειτάχεσιν
ACCτάχοςτάχη
τάχους
ταχύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, lightly, quickly, suddenly
ταχυγράφος
Masculine
 SingularPlural
NOMταχυγράφοςταχυγράφοι
GENταχυγράφουταχυγράφων
DATταχυγράφῳταχυγράφοις
ACCταχυγράφονταχυγράφους
VOCταχυγράφεταχυγράφοι
ταχυγράφων
ταχύν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ταχύς
ταχύναι
ταχύναντες
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ταχύνω
ταχύνας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ταχύνω
ταχύνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ταχύνω
ταχυνάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχυνεῖ
ταχύνει
ταχύνῃ
τάχυνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurry, hasten
  • to be quick, act swiftly
  • to send quickly
  • to cause to move quickly
 • Forms:
  • ἐτάχυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταχύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτάχυνεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ταχύναι Verb: Aor Act Infin
  • ταχύναντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ταχύνας Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ταχύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταχυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ταχυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τάχυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ταχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fleet, swift, prompt, ready, haste, soon, at once
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταχύςταχεῖαταχύ
GENταχέοςταχείαςταχέος
DATταχεῖταχείᾳταχεῖ
ACCταχύνταχεῖανταχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMταχεῖςταχεῖαιταχέα
GENταχέωνταχειωνταχέων
DATταχέσιταχείαιςταχέσι
ACCταχεῖςταχείαςταχέα
 • Comparatives & Superlatives
 • θᾶττον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
 • ταχίστην Adj: Acc Sing Fem Superlative