τά
 • Parse: Definite article: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:
ταβέρναι
ταβέρνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tavern, wooden huts or buildings, shop, store
 • Note: see Τρεῖς Ταβέρναι
 • Forms:
  • ταβέρναι Noun: Nom Plur Fem
  • ταβέρνης Noun: Gen Sing Fem
  • ταβερνῶν Noun: Gen Plur Fem
ταβέρνης
ταβερνῶν
ταγαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ταγή
ταγή
τάγμα
τάγματα
τάγματι
ταγμάτων
τάδ᾽
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
τάδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
ταινία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • board, strip (of wood)
  • fascia
  • a band, ribbon, fillet
 • Forms:
  • ταινίαι Noun: Nom Plur Fem
top
ταινίαι
ταῖς
 • Parse: Definite article: Dat Plur Fem
 • Root:
τακείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τακεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τακῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τήκω
τακτῇ
τακτικοί
τακτικός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fit for ordering, fit for arranging
 • Forms:
  • τακτικοί Noun: Nom Plur Masc
  • τακτικούς Noun: Acc Plur Masc
τακτικούς
τακτόν
τακτός
ταλαίπωρε
top
ταλαιπωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to torment, afflict
   • to make (someone) suffer misery
  • Intransitive:
   • to endure sorrow, endure distress, endure hardship
   • to suffer misery
   • to be wretched, be miserable, lament, complain
 • Forms:
  • ἐταλαιπώρουν
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐταλαιπώρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταλαιπώρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐταλαιπώρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐταλαιπωρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ταλαιπωρούμενα
   • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Pres mid/Pass part Nom Sing fem
  • ταλαιπωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταλαιπωρησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ταλαιπωρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ταλαιπωροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ταλαιπωροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ταλαιπωρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ταλαιπωροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεταλαιπώρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ταλαιπωρησάντων
ταλαιπωρήσατε
ταλαιπωρήσουσιν
ταλαιπωρία 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • misery, wretched, calamity, distress, trouble
  • Substantive:
   • distressful state
   • shameful fate
   • miserable condition
   • wretchedness
 • Forms:
  • ταλαιπωρίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ταλαιπωρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ταλαιπωρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ταλαιπωρίας Noun: Gen Sing Fem
  • ταλαιπωρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ταλαιπωρίᾳ 
ταλαιπωρίαι
ταλαιπωρίαις
ταλαιπωρίαν
ταλαιπωρίας
ταλαίπωροι
ταλαιπώροις
ταλαίπωρον
top
ταλαίπωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • distressed, miserable, wretched, suffering
  • suffering misfortune
  • causing misery
  • disastrous
 • Forms:
  • ταλαίπωροι Adj: Nom Plur Masc
  • ταλαιπώροις Adj: Dat Plur Masc
  • ταλαίπωρον Adj: Acc Sing Fem
  • ταλαιπώρους Adj: Acc Plur Masc
  • ταλαιπώρων Adj: Gen Plur Masc
  • ταλαίπωρε Adj: Voc Sing Masc/Fem
ταλαιπωροῦμεν
ταλαιπωρούμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres mid/Pass part Nom Sing fem
 • Root: ταλαιπωρέω
ταλαιπωροῦντες
ταλαιπωρούντων
ταλαιπώρους
ταλαιπωροῦσιν
ταλαιπώρων
τάλανες
τάλαντα
ταλαντιαία
ταλαντιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weighing a talent
 • Forms:
  • ταλαντιαία Adj: Nom Sing Fem
ταλάντοις
top
τάλαντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a talent (a weight of gold, lead, etc.)
  • a coin
 • Forms:
  • τάλαντα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ταλάντοις Noun: Dat Plur Neut
  • ταλάντῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ταλάντων Noun: Gen Plur Neut
ταλάντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a scale, a balance, a pair of scales
 • Forms:
  • ταλάντου Noun: Gen Sing Neut
ταλάντου
ταλάντῳ
ταλάντων
τάλας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wretched, suffering grief and pain, miserable
  • foolhardy
 • Forms:
  • τάλανες Adj: Nom Plur Masc
τἀληθές
τἀληθῆ
ταλιθά
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: talitha, young girl
τἄλλα
ταμεῖα
ταμείοις
ταμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a storeroom, dispensary
  • a secret room, inner room
 • Forms:
  • ταμείοις Noun: Dat Plur Neut
  • ταμείῳ Noun: Dat Sing Neut
ταμείῳ
top
ταμίαν
ταμίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: steward, overseer, guardian, paymaster, treasurer
 • Forms:
  • ταμίαν Noun: Acc Sing Masc
ταμίεια 
ταμιεῖα 
ταμιείοις
ταμιεῖον 
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • storeroom, storehouse
  • a private room, hidden room, bedroom
 • Forms:
  • ταμίειον Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ταμεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ταμιεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ταμίεια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ταμιείοις Noun: Dat Plur Neut
  • ταμιείου Noun: Gen Sing Neut
  • ταμιείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ταμιείων Noun: Gen Plur Neut
ταμίειον
ταμιείου
ταμιείῳ
ταμιείων
ταμιεύεται
ταμιεύσεται
ταμιεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to reserve judgment
   • to dispense funds
   • to be controller of receipts and expenditure
   • to be treasurer
   • to paymaster
  • Middle:
   • to store up, reserve
   • to deliver, administer, distribute
   • to deal out
 • Forms:
  • ταμιεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ταμιεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
top
τἀνδρός
τανῦν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
τανύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τανύω
τανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stretch, strain, extend
  • to string a bow
 • Forms:
  • ἐτάνυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τανύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
τάξαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
ταξάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
ταξάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τάσσω
τάξει
τάξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξεως
top
τάξῃ 
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τάξιν
τάξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • natural course
  • rank, division (of army)
  • fixed succession or order
  • course (of night, i.e., celestial progression)
  • (good) order, proper order, regular arrangement, regularity
  • assigned position, post
  • nature, quality, manner, condition, appearance
  • general character
  • official dignity
 • Cognates: διάταξις, παράταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
  • τάξει Noun: Dat Sing Fem
  • τάξεως Noun: Gen Sing Fem
  • τάξιν Noun: Acc Sing Fem
τάξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τάξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
ταπεινά
ταπεινή 
ταπεινῇ 
ταπεινοί 
ταπεινοῖ 
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ταπεινός
ταπεινοῖς
ταπεινόν
ταπεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of Place: low place, lowland, low region, low location
  • Of Place: low part on the skin or body
  • Of status: low position, humble, base, poor, lowly, undistinguished, insignificant
  • Of negative emotion: depressed, despondent, humiliated, subservient, abject
  • Of positive emotion: lowly, humble
 • Forms:
  • ταπεινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ταπεινή Adj: Nom Sing Fem
  • ταπεινά Adj: Acc Plur Neut
  • ταπεινοί Adj: Nom Plur Masc
  • ταπεινόν Adj: Acc Sing Masc
  • ταπεινοτέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ταπεινοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ταπεινῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ταπεινοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ταπεινούς Adj: Acc Plur Masc
top
ταπεινοτέρα
ταπεινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Size: short (i.e., not tall)
  • Positionally: humility, low estate, abasement
  • Mentally: dejection
  • Morally: baseness, vileness
ταπεινοῦ 
ταπείνου 
ταπεινουμένην
ταπεινοῦν
ταπεινοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • Root: ταπεινόω
ταπεινοῦντες
ταπεινούς
ταπεινοῦσθαι
ταπεινοῦται
ταπεινόφρον
ταπεινόφρονας
ταπεινοφρονεῖν
ταπεινόφρονες
top
ταπεινοφρονέω
ταπεινοφρονῆσαι
ταπεινοφρονήσεις
ταπεινοφρονήσεως
ταπεινοφρόνησις
ταπεινοφρονήσωμεν
ταπεινοφρονοῦντες
ταπεινοφρονούντων
ταπεινοφρονῶν
ταπεινοφροσύνη 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: modesty, humbleness of mind, humility (of mind), loneliness (of mind)
 • Forms:
  • ταπεινοφροσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ταπεινοφροσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ταπεινοφροσύνης Noun: Gen Sing Fem
ταπεινοφροσύνῃ 
ταπεινοφροσύνην
ταπεινοφροσύνης
top
ταπεινόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lowly in mind, humble minded, humility, courteous, kind, deference
 • Forms:
  • ταπεινόφρον Noun: Acc sing Masc
  • ταπεινόφρονας Noun: Acc Plur Masc
  • ταπεινόφρονες Noun: Nom Plur Masc
ταπεινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lower, make low
  • to humble, humiliate, subdue
  • to humble, make humble
  • to depress, humiliate, abase, bring low, humble oneself
 • Forms:
  • ἐταπείνου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐταπεινούμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐταπείνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐταπεινώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐταπεινώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐταπεινώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐταπεινώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐταπείνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐταπείνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐταπείνωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐταπεινώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐταπείνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταπείνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ταπεινοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
  • ταπείνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ταπεινουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ταπεινοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ταπεινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ταπεινοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ταπεινοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ταπεινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ταπεινωθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ταπεινωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ταπεινωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ταπεινωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ταπεινωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ταπεινωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ταπεινωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ταπεινώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ταπεινώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ταπεινῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ταπεινωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ταπεινώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ταπεινώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταπεινώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing of ταπεινόω
  • ταπεινώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ταπεινώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ταπεινώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ταπεινώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ταπείνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ταπεινώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ταπεινώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τεταπεινωμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • τεταπεινωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • τεταπεινωμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • τεταπεινωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τεταπεινωμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • τεταπεινωμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
  • ταπεινώσαι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
ταπεινῷ 
ταπεινωθείη
ταπεινωθείς
ταπεινωθῇ
ταπεινωθῆναι
ταπεινωθῇς
ταπεινωθήσεται
top
ταπεινωθήσονται
ταπεινώθητε
ταπεινώθητι
ταπεινῶν
ταπεινῶσαι 
ταπεινώσαι 
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ταπεινόω
ταπεινωσάντων
ταπεινώσας
ταπεινώσατε
ταπεινώσει
ταπεινώσει
ταπεινώσεις
ταπεινώσετε
ταπεινώσεως
ταπεινώσῃ
ταπεινώσῃς
top
ταπείνωσιν
ταπείνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • humiliation
  • humility, humble station, humiliation
  • self-abasement, chastising
 • Forms:
  • ταπεινώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ταπείνωσι(ν) Noun: Acc Sing Fem
  • ταπεινώσει Noun: Dat Sing Fem
ταπείνωσον
ταπεινώσουσιν
ταπεινώσω
ταράξαι
ταράξας
ταράξει
ταράξεις
ταράξῃ
ταράξουσιν
ταράσσει
ταράσσεσθαι
ταρασσέσθω
top
ταράσσεται
ταρασσέτω
ταρασσέτωσαν
ταρασσομένοις
ταρασσομένους
ταράσσονται
ταράσσοντας
ταράσσοντες
ταράσσουσα
ταράσσουσιν
ταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake together, stir up (water)
  • to stir up, disturb, unsettle, throw into confusion
  • to trouble, disturb, agitate, stir, pervert
 • Cognates: διαταράσσω, ἐκταράσσω, ἐπιταράσσω, προσταράσσω, συνταράσσω, ταράσσω
 • Forms:
  • ἐτάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐτάραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάρασσε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάρασσεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάρασσες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐταράσσετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐταράσσετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτάρασσον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐταράχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐταράχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ταραχθέντα
   • Verb: Aor Pass part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Aor Pass part Acc sing masc
  • ταρασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ταράξαι Verb: Aor Act Infin
  • ταράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ταράξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ταράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ταράσσεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ταρασσέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • ταράσσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ταρασσέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ταρασσομένοις Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ταρασσομένους Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ταράσσονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ταράσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Part
  • ταράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ταράσσουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ταράσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ταράσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ταραχθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • ταραχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ταραχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ταραχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ταραχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ταραχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ταραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ταραχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ταραχθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ταραχθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • τεταραγμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • τεταραγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • τεταραγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τεταραγμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • τεταραγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τετάρακται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
top
ταράσσων
ταραχαί
ταραχαῖς
ταραχάς
ταραχή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trouble, anxiety, distress, confusion
  • disturbance, sedition, tumult, rebellion
  • vexation
  • a stirring up, agitation
 • Forms:
  • ταραχαί Noun: Nom Plur Fem
  • ταραχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ταραχάς Noun: Acc Plur Fem
  • ταραχῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ταραχήν Noun: Acc Sing Fem
  • ταραχῆς Noun: Gen Sing Fem
ταραχῇ 
ταραχήν
ταραχῆς
ταραχθείησαν
ταραχθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Aor Pass part Acc sing masc
 • Root: ταράσσω
ταραχθέντες
ταραχθέντος
ταραχθῇ
ταραχθῆναι
top
ταραχθήσεσθε
ταραχθήσεται
ταραχθήσονται
ταραχθῆτε
ταραχθήτωσαν
τάραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mental agitation, consternation, confusion
  • disturbance, commotion
 • Forms:
  • ταράχῳ Noun: Dat Sing Masc
ταράχῳ
ταραχῶδες
ταραχώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: terrifying, dreadful, turbulent
 • Forms:
  • ταραχῶδες Adj: Nom Sing Neut
  • ταραχώδους Adj: Gen Sing Masc
ταραχώδους
ταριχεύουσαι
ταριχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to salt, add salt
  • to preserve the body by artificial means, embalm
 • Forms:
  • ταριχεύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ταρσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wing, pinion
  • a stand or frame of wicker-work
  • a crate, basket
 • Forms:
  • ταρσῶν Noun: Gen Plur Masc
top
ταρσῶν
τάρταρον
τάρταρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Tartarus
  • place of imprisonment
  • deep place
  • lowest place of the deep
 • Forms:
  • τάρταρον Noun: Acc Sing Masc
  • ταρτάρῳ Noun: Dat Sing Masc
ταρταρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consign to Tartarus, send to eternal torment, cast down to hell
 • Forms:
  • ταρταρώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ταρτάρῳ
ταρταρώσας
τάς
 • Parse: Definite article: Acc Plur Fem
 • Root:
τάσδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Fem
 • Root: ὅδε
τασσόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάσσονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to arrange, put in order
   • to marshal, draw up in order of battle
   • to appoint (someone)
   • to put (someone) over (another), put (someone) in charge of (someone/something)
   • to fix, determine
   • to station
   • to appoint (a time)
  • Middle:
   • to appoint
   • to give orders to
   • to ordain
   • to prescribe
  • Passive:
   • to be set in array
   • to be well ordered
   • to be appointed
 • Cognates: ἀνατάσσομαι, ἀντιπαρατάσσομαι, ἀντιτάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, ἐκτάσσω, ἐντάσσω, ἐνυποτάσσω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτάσσω, κατατάσσω, παρατάσσω, προανατάσσω, προστάσσω, προτάσσω, συγκατατάσσω, συντάσσω, τάσσω, ὑποτάσσω
 • Forms:
  • ἔταξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔταξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἔταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐτάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔταξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔταξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • τάξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ταξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ταξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • τάξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • τάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • τάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • τάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τάξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τασσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • τάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ταττόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ταχθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • τεταγμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • τεταγμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • τεταγμέναις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
  • τεταγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • τεταγμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • τεταγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τεταγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • τεταγμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • τεταγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • τεταγμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • τεταγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • τεταγμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • τέτακται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • τέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • τέταχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • τεταχέναι Verb: Pres Act Infin
  • τεταγμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Ding Masc/Neut
top
ταττόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: τάσσω
ταῦθ᾿ 
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταυρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a bull, savagely, boldly
ταῦροι
ταῦρον
ταῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bull, ox
 • Forms:
  • ταῦροι Noun: Nom Plur Masc
  • ταῦρον Noun: Acc Sing Masc
  • ταύρου Noun: Gen Sing Masc
  • ταύρους Noun: Acc Plur Masc
  • ταύρων Noun: Gen Plur Masc
ταύρου
ταύρους
ταύρων
ταῦτ᾿ 
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταῦτα
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταὐτά 
 • Parse: Abbreviated form for τὰ αὐτά
 • Meaning: these things
ταύταις
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταύτας
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: οὗτος
top
ταύτῃ
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτην
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτης
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταυτησί
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτῃσι
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταφείς
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
ταφή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grave, burial, method of burial, place of burial
 • Forms:
  • ταφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ταφῆς Noun: Acc Sing Fem
  • ταφῇ Noun: Dat Sing Fem
ταφῇ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφῆς
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
τάφοι
τάφοις
top
τάφον
τάφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sepulchre, tomb, grave, graveyard
 • Forms:
  • τάφοι Noun: Nom Plur Masc
  • τάφοις Noun: Dat Plur Masc
  • τάφον Noun: Acc Sing Masc
  • τάφου Noun: Gen Sing Masc
  • τάφους Noun: Acc Plur Masc
  • τάφῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τάφων Noun: Gen Plur Masc
τάφου
τάφους
τάφροις
τάφρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ditch, trench
 • Forms:
  • τάφροις Noun: Dat Plur Fem
  • τάφρῳ Noun: Dat Sing Fem
τάφρῳ
τάφῳ
τάφων
τάχα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, possibly, probably
τάχει
ταχεῖα
ταχεῖς
ταχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: briefly, hastily, readily, quickly, shortly, soon, suddenly
top
ταχθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: τάσσω
ταχινά
ταχινή 
ταχινῇ 
ταχινήν
ταχινοί
ταχινόν
ταχινός
 • Parse: Adj: Nom Plur Neut
 • Meaning: quick, curt, impending, shortly, swift, soon
 • Forms:
  • ταχινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ταχινή Adj: Nom Sing Fem
  • ταχινά Adj: Nom Plur Neut
  • ταχινήν Adj: Acc Sing Fem
  • ταχινοί Adj: Nom Plur Masc
  • ταχινόν Adj: Acc Sing Neut
τάχιον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: more swiftly, out (run), quickly, shortly, sooner
τάχιστα
 • Parse: Adverb Superlative
 • Meaning: most quickly, with all speed
ταχίστην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • Root: ταχύς
τάχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quickly, speed, shortly, speedily
 • Forms:
  • τάχει Noun: Dat Sing Neut
  • τάχους Noun: Gen Sing Neut
τάχους
top
ταχύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, lightly, quickly, suddenly
ταχυγράφος
ταχυγράφων
ταχύν
ταχύναι
ταχύναντες
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ταχύνω
ταχύνας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ταχύνω
ταχύνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ταχύνω
ταχυνάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχυνεῖ 
ταχύνει 
ταχύνῃ 
τάχυνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurry, hasten, act swiftly, send quickly
 • Forms:
  • ἐτάχυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταχύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτάχυνεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ταχύναι Verb: Aor Act Infin
  • ταχύναντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ταχύνας Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ταχύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταχυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ταχυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τάχυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
top
ταχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fleet, swift, prompt, ready, haste, soon, at once
 • Forms:
  • θᾶττον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
  • ταχεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • ταχεῖς Adj: Acc Plur Neut
  • ταχίστην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • ταχύν Adj: Acc Sing Masc