τά
 • Parse: Definite article: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:
ταβέρναι
ταβέρνη
ταβέρνης
ταβερνῶν
ταγαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ταγή
ταγέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: ταγέω
ταγέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rule
 • Forms:
  • ταγέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
ταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: command, ordinance
 • Forms:
τάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • order, arrangement
  • body of soldiers
  • deployment (of soldiers in orderly ranks)
  • division, troop, group
 • Forms:
τάγματα
τάγματι
ταγμάτων
τάδ᾽
 • Parse: Demonstrative ProNoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
τάδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
τἀδελφοῦ
ταινία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • board, strip (of wood)
  • fascia (on a building)
  • a band, ribbon, fillet
 • Forms:
ταινίαι
ταῖς
 • Parse: Definite article: Dat Plur Fem
 • Root:
τακείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τακεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: τήκω
τακῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τήκω
τακτῇ
τακτικοί
τακτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fit for ordering, fit for arranging
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτακτικόςτακτικήτακτικόν
GENτακτικοῦτακτικῆςτακτικοῦ
DATτακτικῷτακτικῇτακτικῷ
ACCτακτικόντακτικήντακτικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτακτικοίτακτικαίτακτικά
GENτακτικῶντακτικῶντακτικῶν
DATτακτικοῖςτακτικαῖςτακτικοῖς
ACCτακτικούςτακτικαςτακτικά
τακτικούς
τακτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τακτός
τακτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arranged, set, appointed (time)
  • prescribed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτακτόςτακτήτακτόν
GENτακτοῦτακτῆςτακτοῦ
DATτακτῷτακτῇτακτῷ
ACCτακτόντακτήντακτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτακτοίτακταίτακτά
GENτακτῶντακτῶντακτῶν
DATτακτοῖςτακταῖςτακτοῖς
ACCτακτούςτακτάςτακτά
ταλαίπωρε
ταλαιπωρεῖν
ταλαιπωρέω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to torment, afflict
   • to make (someone) suffer misery
   • to do hard work
  • Intransitive:
   • to endure sorrow, endure distress, endure hardship
   • to suffer misery
   • to be wretched, be miserable, lament, complain
 • Forms:
Present
 • ταλαιπωρουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ταλαιπωρούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ταλαιπωρούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ταλαιπωροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ταλαιπωροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ταλαιπωρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ταλαιπωροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐταλαιπώρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐταλαιπώρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ταλαιπωρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐταλαιπώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐταλαιπώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταλαιπώρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐταλαιπωρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ταλαιπωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ταλαιπωρησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
Perfect
 • τεταλαιπώρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ταλαιπωρῇ
ταλαιπωρήσαντες
ταλαιπωρησάντων
ταλαιπωρήσατε
ταλαιπωρήσουσι, ταλαιπωρήσουσιν
ταλαιπωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Adjectival Meaning:
  • misery, wretched, calamity, distress, trouble
 • Substantival Meaning:
  • distressful state
  • shameful fate
  • miserable condition
  • wretchedness
 • Forms:
ταλαιπωριῶν
ταλαιπωρουμένους
ταλαιπωρίᾳ
ταλαιπωρίαι
ταλαιπωρίαις
ταλαιπωρίαν
ταλαιπωρίας
ταλαίπωροι
ταλαιπώροις
ταλαίπωρον
ταλαίπωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • distressed, miserable, wretched, suffering
  • suffering misfortune, suffering misery
  • causing misery
  • disastrous
 • Forms:
ταλαιπωροῦμεν
ταλαιπωρούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ταλαιπωρέω
ταλαιπωρούμεναι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ταλαιπωρέω
ταλαιπωροῦντες
ταλαιπωρούντων
ταλαιπώρους
ταλαιπωροῦσι, ταλαιπωροῦσιν
ταλαιπωρῷ, ταλαιπώρῳ
ταλαιπώρων, ταλαιπωρῶν
τάλανα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: τάλας
τάλανες
τάλαντα
ταλαντιαία
ταλαντιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weighing a talent
 • Forms:
ταλανίζεται
ταλανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to call unhappy, deem unhappy
ταλάντοις
τάλαντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a talent (a weight of gold, lead, etc. worth about 3600 drachmas or denarii)
  • a coin
 • Note: For contemporary equivalent, see money.
 • Forms:
ταλάντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a scale, a balance, a pair of scales
 • Forms:
ταλάντου
ταλάντῳ
ταλάντων
τάλας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wretched, suffering grief and pain, miserable
  • foolhardy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτάλαςτάλαινατάλαν
GENτάλανοςταλίνηςτάλανος
DATτάλανιταλίνῃτάλανι
ACCτάλαντάλαιναντάλαν
Plural
 MascFemNeut
NOMτάλανεςτάλαιναιτάλανα
GENταλάνωνταλαινῶνταλάνων
DATταλάσιταλαίσιταλάσι
ACCτάλαναςταλαίναςτάλανα
τἀληθές
 • Note: contraction of τό + ἀληθές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀληθής
τἀληθῆ
 • Note: contraction of τά + ἀληθπῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀληθής
ταλιθά
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: talitha, young girl
τἄλλα
 • Note: contraction of τά + ἄλλα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἄλλος
τἀλλότρια
ταμεῖα
ταμείοις
ταμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a storeroom, dispensary
  • a secret room, inner room
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMταμεῖονταμεῖα
GENταμείουταμείων
DATταμείῳταμείοις
ACCταμεῖονταμεῖα
ταμείῳ
ταμίαν
ταμίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: steward, overseer, guardian, paymaster, treasurer
 • Forms:
ταμίεια
ταμιεῖα
ταμιείοις
ταμιεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • storeroom, storehouse
  • treasury
  • a private room, hidden room, bedroom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMταμιεῖον
ταμίειον
ταμιεῖα
ταμίεια
GENταμιείουταμιείων
DATταμιείῳταμιείοις
ACCταμιεῖον
ταμίειον
ταμιεῖα
ταμίεια
ταμίειον
ταμιείου
ταμιείῳ
ταμιείων
ταμιεύεται
ταμιεύσεται
ταμιεύω
 • Active Meaning:
  • to reserve judgment
  • to dispense funds
  • to be controller of receipts and expenditure
  • to be treasurer
  • to paymaster
 • Middle Meaning:
  • to store up, reserve
  • to deliver, administer, distribute
  • to deal out
 • Forms:
  • ταμιεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ταμιεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
τάμνω
τᾶν
 • Parse: irregular form
 • Meaning: sir, my good friend
τἀναντία
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: opposite
 • Root: ἐναντίος
τἀνδρός
 • Note: contraction of τοῦ + ἀνδρός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἀνήρ
τανῦν
 • Parse: Conjunction
 • Note: Cobination of τὰ νῦν
 • Meaning: henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
τανύσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: τανύω
τανυσθῇ
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning:
  • to stretch out
 • Root:τανύω
τανύω
 • Meaning:
  • to stretch out, strain, extend
  • to string a bow
 • Forms:
  • ἐτάνυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • τανύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
τἀξ
 • Parse:
  • Preposition
 • Root:ἐκ
τάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
ταξάμενοι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
ταξάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
ταξαμένων
τάξαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τάξας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τάσσω
τάξει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τάξις
 • ——
 • Parse #2: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τάξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξεως
τάξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξιν
τάξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unit, detachment, squad, crew, band, group
  • natural course
  • rank, division (of army)
  • fixed succession or order
  • course(of night, i.e., celestial progression)
  • (good) order, proper order, regular arrangement, regularity
  • assigned position, post
  • nature, quality, manner, condition, appearance
  • general character
  • official dignity
 • Forms:
τάξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τάξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξουσι, τάξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
ταπεινά
ταπεινή
ταπεινῇ
ταπεινοί
ταπεινοῖ
ταπεινοῖς
ταπεινόν
ταπεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ταπεινότερος
 • Meaning:
  • Of Place: low place, lowland, low region, low location
  • Of Place: low part on the skin or body
  • Of status: low position, humble, base, poor, lowly, undistinguished, insignificant
  • Of negative emotion: depressed, despondent, humiliated, subservient, abject
  • Of positive emotion: lowly, humble
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταπεινόςταπεινήταπεινόν
GENταπεινοῦταπεινῆςταπεινοῦ
DATταπεινῷταπεινῇταπεινῷ
ACCταπεινόνταπεινήνταπεινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMταπεινοίταπειναίταπεινά
GENταπεινῶνταπεινῶνταπεινῶν
DATταπεινοῖςταπειναῖςταπεινοῖς
ACCταπεινούςταπεινάςταπεινά
ταπεινοτέρα
ταπεινότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ταπεινός
 • Meaning: lower
ταπεινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Size: short (i.e., not tall)
  • Positionally: humility, low estate, abasement
  • Mentally: dejection
  • Morally: baseness, vileness
 • Forms:
ταπεινοῦ
ταπείνου
ταπεινουμένην
ταπεινουμένοις
ταπεινούμενον
 • Parse:
  • Part: Acc Sing Masc
  • Part: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to lower
 • Root: ταπεινόω
ταπεινοῦν
ταπεινοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ταπεινόω
ταπεινοῦντες
ταπεινούς
ταπεινοῦσθαι
ταπεινοῦσι, ταπεινοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ταπεινόω
ταπεινοῦται
ταπεινόφρον
ταπεινόφρονας
ταπεινοφρονεῖν
ταπεινόφρονες
ταπεινοφρονέω
 • Meaning: to be humble-minded, modest, unassuming
 • Forms:
Present
 • ταπεινοφρονεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ταπεινοφρονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ταπεινοφρονούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ταπεινοφρονούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ταπεινοφρονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐταπεινοφρονεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐταπεινοφρόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐταπεινοφρόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ταπεινοφρονήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐταπεινοφρόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ταπεινοφρονήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ταπεινοφρονήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ταπεινοφρονῆσαι Verb: Aor Act Infin
Perfect
ταπεινοφρονῆσαι
ταπεινοφρονήσεις
ταπεινοφρονήσεως
ταπεινοφρόνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: humility
ταπεινοφρονήσωμεν
ταπεινοφρονοῦντες
ταπεινοφρονούντων
ταπεινοφρονῶν
ταπεινοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: modesty, humbleness of mind, humility (of mind), loneliness (of mind)
 • Forms:
ταπεινοφροσύνῃ
ταπεινοφροσύνην
ταπεινοφροσύνης
ταπεινόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lowly in mind, humble minded, humility, courteous, kind, deference, humble in spirit
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMταπεινόφρωνταπεινόφρονες
GENταπεινόφρονοςταπεινοφρόνων
DATταπεινόφρονιταπεινόφροσι
ACCταπεινόφρονταπεινόφρονας
VOCταπεινόφρωνταπεινόφρονες
ταπεινόω
 • Active Meaning:
  • to lower, make low, bring low
  • to humble, humiliate, subdue, disparage
  • to cause to feel low in one's estimation
  • to humble, make humble
  • to depress, humiliate, abase, bring low, humble oneself
  • to bring under control and submission
  • to subject to humiliation
 • Middle Meaning:
  • to take a humble, low view of one's own worth with a sense of awe and respect for someone else
  • to humble oneself
 • Passive Meaning:
  • to feel humbled
  • to be abased, be diminished
  • to submit, be humbled, be humiliated
 • Forms:
Present
 • ταπεινοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ταπεινοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ταπείνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ταπεινουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ταπεινοῦν Verb: Pres Act Infin
 • ταπεινοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ταπεινοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ταπεινοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ταπεινῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐταπείνου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐταπεινούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐταπείνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐταπείνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ταπεινωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ταπεινωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ταπεινώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing of ταπεινόω
 • ταπεινώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ταπεινώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ταπεινώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ταπεινώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐταπεινώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐταπεινώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐταπεινώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐταπεινώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐταπείνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταπείνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταπείνωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐταπεινώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐταπείνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐταπείνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ταπεινωθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ταπεινωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ταπεινωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ταπεινωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ταπεινωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ταπεινώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ταπεινώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ταπεινῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ταπεινωσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ταπεινώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ταπεινώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ταπεινώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ταπεινώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ταπείνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ταπεινώσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ταπεινώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
Perfect
 • τεταπεινωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • τεταπεινωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τεταπεινωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • τεταπεινωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεταπεινωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • τεταπεινωμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
ταπεινῷ
ταπεινωθείη
ταπεινωθείς
ταπεινωθῇ
ταπεινωθῆναι
ταπεινωθῇς
ταπεινωθήσεται
ταπεινωθήσονται
ταπεινώθητε
ταπεινώθητι
ταπεινῶν
ταπεινῶσαι
ταπεινώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ταπεινόω
ταπεινωσάντων
ταπεινώσας
ταπεινώσατε
ταπεινώσει
ταπεινώσεις
ταπεινώσετε
ταπεινώσεως
ταπεινώσῃ
ταπεινώσῃς
ταπείνωσι, ταπείνωσιν
ταπείνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • humiliation, depression
  • humility, humble station, humble state, lowly state
  • a humiliating circumstance or condition
  • self-abasement, chastising
  • fasting (Ezra 9:5) [possibly humiliation that led to fasting]
ταπείνωσον
ταπεινώσουσι, ταπεινώσουσιν
ταπεινώσω
ταρακτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disturbing, agitating
ταρακτικούς
ταράξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ταράσσω
ταράξας
ταράξει
ταράξεις
ταράξῃ
ταράξουσι, ταράξουσιν
ταράσσει
ταράσσειν
ταράσσεσθαι
ταρασσέσθω
ταράσσεται
ταρασσέτω
ταρασσέτωσαν
ταρασσομένοις
ταρασσομένους
ταράσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root:ταράσσω
ταράσσονται
ταράσσοντας
ταράσσοντες
ταράσσουσα
ταράσσουσι, ταράσσουσιν
ταράσσω
 • Meaning:
  • to shake together, stir up (water)
  • to stir up, disturb, unsettle, throw into confusion, confuse
  • to set in motion
  • to trouble, disturb, agitate, stir, pervert
  • to remove stability, destabilize
 • Forms:
Present
 • ταρασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ταράσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ταρασσέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ταρασσέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ταρασσομένοις Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ταρασσομένους Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ταράσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ταράσσοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ταράσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ταράσσουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ταράσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ταράσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐτάρασσε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτάρασσες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐταράσσετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐταράσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτάρασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐτάρασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ταράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ταράσσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ταραχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ταραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ταραχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐτάραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτάραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτάραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐταράχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐταράχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ταραχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ταραχθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ταράξαι Verb: Aor Act Infin
 • ταράξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ταράξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ταραχθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ταραχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ταραχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ταραχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ταραχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ταραχθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ταραχθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
Perfect
 • τεταραγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • τεταραγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τεταραγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τεταραγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τεταραγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τεταραγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τετάρακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ταράσσων
ταραττέσθω
ταράττεται
ταραττέτω
ταραχαί
ταραχαῖς
ταραχάς
ταραχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trouble, anxiety, distress, confusion
  • upheaval (in politics or military)
  • the cause of upheaval
  • disturbance, sedition, tumult, rebellion
  • vexation
  • a stirring up, agitation, perplexity
 • Forms:
ταραχῇ
ταραχήν
ταραχῆς
ταραχθείησαν
ταραχθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: ταράσσω
ταραχθέντες
ταραχθέντος
ταραχθέντων
ταραχθῇ
ταραχθῆναι
ταραχθήσεσθε
ταραχθήσεται
ταραχθήσονται
ταραχθῆτε
ταραχθήτωσαν
τάραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mental agitation, consternation, confusion, chaos
  • disturbance, commotion, tumult
ταράχῳ
ταραχῶδες
ταραχώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • terrifying, dreadful, turbulent
  • inclined to disturb
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταραχώδηςταραχῶδες
GENταραχώδους
DATταραχώδει
ACCταραχώδηταραχῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMταραχώδειςταραχώδη
GENταραχωδῶν
DATταραχώδεσι(ν)
ACCταραχώδειςταραχώδη
ταραχώδους
ταριχεύουσαι
ταριχεύω
 • Meaning:
  • to salt, add salt
  • to preserve food by salting
  • to preserve the body by artificial means, embalm
 • Forms:
  • ταριχεύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
τἀρσενικὰ
 • Note: contraction of τό + ἀρσενικός
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • male, virile
 • Root:ἀρσενικός
ταρσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wing, pinion
  • the flat surface of a bird's outstretched wing
  • a stand or frame of wicker-work
  • a crate, basket
ταρσῶν
τάρταρον
τάρταρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Tartarus, hell, the netherworld
  • place of imprisonment
  • deep place
  • lowest place of the deep
ταρταρόω
 • Meaning: to consign to Tartarus, send to eternal torment, cast down to hell
 • Forms:
  • ταρταρώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ταρτάρῳ
ταρταρώσας
τάς, τᾶς
 • Parse: Definite article: Acc Plur Fem
 • Root:
τάσδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: ὅδε
τασσόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάσσονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάσσω
 • Note: Also spelled τάττω
 • Active Meaning:
  • to arrange, put in order
  • to marshal, draw up in order of battle
  • to prioritize, reconsider
  • to appoint (someone)
  • to put (someone) over (another), put (someone) in charge of (someone/something)
  • to fix, determine
  • to place (something) in a fixed place
  • to station
  • to consign, condemn
  • to appoint (a time)
  • to cause to become
  • to institute
  • to assign (something) As a task, give an assignment
  • to give authority or rule (over someone/something)
 • Middle Meaning:
  • to appoint
  • to give orders to
  • to indicate by way of instruction
  • to ordain
  • to prescribe
  • to indicate as binding, indicate as a standard or rule
 • Passive Meaning:
  • to be set in array
  • to be well ordered
  • to be appointed
 • Forms:
Present
 • τασσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ταττόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • τάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • τάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἔταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἔταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐτάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔταξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • τάξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ταξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ταξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • τάξαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • τάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • τάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τάξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • τάξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ταχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • τεταχέναι Verb: Perf Act Infin
 • τεταγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • τεταγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • τεταγμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • τεταγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τεταγμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • τεταγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τεταγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • τεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τεταγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεταγμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • τεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • τεταγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • τέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τέταχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τεταγμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
ταττόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τάττω
ταῦθ’
 • Parse: Demonstrative ProNoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταυρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a bull, savagely, boldly
ταῦροι
ταυρόμορφος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bull-formed
ταῦρον
ταῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bull, ox
ταύρου
ταύρους
ταύρῳ
ταύρων
ταῦτ’
 • Parse: Demonstrative ProNoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταῦτα
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταὐτά
 • Parse: Abbreviated form for τὰ ταῦτα
 • Meaning: these things
ταύταις
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταύτας
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταύτῃ
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτην
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτης
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταυτησί
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτῃσι
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταὐτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ταὐτός
ταὐτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: identical
ταὐτοῦ
ταὐτῷ
ταφείς
 • Parse: Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
ταφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grave, burial
  • method of burial
  • place of burial
 • Forms:
ταφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
τάφοι
τάφοις
τάφον
τάφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sepulchre, tomb, grave
  • burial place, graveyard
τάφου
τάφους
τάφροις
τάφρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ditch, irrigation ditch
  • trench
 • Forms:
τάφρῳ
τάφῳ
τάφων
τάχα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, possibly, probably
 • Note: Post-positive (i.e., does not come first in a clause)
τάχει
ταχεῖα
ταχείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ταχύς
ταχεῖς
ταχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • briefly, swiftly, hastily, readily, quickly, shortly, soon, suddenly
  • imminent, impending, looming
ταχθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τάσσω
ταχινά
ταχινή
ταχινῇ
ταχινήν
ταχινοί
ταχινόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ταχινός
ταχινός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • quick, swift, fast-moving
  • curt
  • impending, shortly, soon
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταχινόςταχινήταχινόν
GENταχινοῦταχινῆςταχινοῦ
DATταχινῷταχινῇταχινῷ
ACCταχινόνταχινήνταχινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMταχινοίταχιναίταχινά
GENταχινῶνταχινῶνταχινῶν
DATταχινοῖςταχιναῖςταχινοῖς
ACCταχινούςταχινάςταχινά
τάχιον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: more swiftly, out (run), quickly, shortly, sooner
τάχιστα
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τάχιστος
ταχίστην
τάχιστος
 • Parse: Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Note: Superlative of ταχύς
 • Meaning: quickest, swiftest, most quickly, with all speed
ταχίστων
τάχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • swiftness, speed
  • quickness, haste
  • suddenly, quickly
  • Time: soon
 • Forms:
τάχους
ταχύ
 • Parse #1: Adverb
 • Meaning: shortly, lightly, quickly, suddenly
 • ——
 • Parse #2: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ταχύς
ταχυγράφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shorthand writer
ταχυγράφων
ταχυδρόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fast running, fleet of foot
ταχυδρόμου
ταχύν
ταχύναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχύναντες
ταχύνας
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Masc
 • Root: ταχύνω
ταχύνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ταχύνω
ταχυνάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχυνεῖ
ταχύνει
ταχύνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ταχύνω
τάχυνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχύνω
 • Meaning:
  • to hurry, hasten
  • to be quick, act swiftly
  • to send quickly
  • to cause to move quickly
 • Forms:
  • ἐτάχυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταχύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτάχυνε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ταχύναι Verb: Aor Act Infin
  • ταχύναντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
  • ταχύνας Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ταχύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταχυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ταχυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τάχυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ταχύπουν
ταχύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fleet of foot
ταχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see τάχιστος
 • Meaning: fleet, swift, prompt, ready, haste, soon, at once
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMταχύςταχεῖαταχύ
GENταχέοςταχείαςταχέος
DATταχεῖταχείᾳταχεῖ
ACCταχύνταχεῖανταχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMταχεῖςταχεῖαιταχέα
GENταχέωνταχειωνταχέων
DATταχέσιταχείαιςταχέσι
ACCταχεῖςταχείαςταχέα
Comparatives & Superlatives
 • θᾶττον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
ταχύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Root: ταχύς
ταχυτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quickness, swiftness
ταχύτητι
ταχύτητος
ταώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: peacock
ταών
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ταώς