τά
 • Parse: Definite article: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:
ταβέρναι
ταβέρνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tavern, wooden huts or buildings, shop, store
 • Note: see Τρεῖς Ταβέρναι
 • Forms:
  • ταβέρναι Noun: Nom Plur Fem
  • ταβέρνης Noun: Gen Sing Fem
  • ταβερνῶν Noun: Gen Plur Fem
ταβέρνης
ταβερνῶν
ταγαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ταγή
ταγή
τάγμα
τάγματα
τάγματι
ταγμάτων
τάδ᾽
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
τάδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅδε
ταινία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • board, strip (of wood)
  • a band, ribbon, fillet
 • Forms:
  • ταινίαι Noun: Nom Plur Fem
top
ταινίαι
ταῖς
 • Parse: Definite article: Dat Plur Fem
 • Root:
τακείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τακεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τήκω
τακῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
τακήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τήκω
τακτῇ
τακτικοί
τακτικός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fit for ordering, fit for arranging
 • Forms:
  • τακτικοί Noun: Nom Plur Masc
  • τακτικούς Noun: Acc Plur Masc
τακτικούς
τακτόν
τακτός
ταλαίπωρε
top
ταλαιπωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Intransitive: to endure sorrow, endure distress, endure hardship
  • Intransitive: to be wretched, be miserable, lament, complain
  • Transitive: to torment, afflict
 • Forms:
  • ἐταλαιπώρουν
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐταλαιπώρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταλαιπώρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐταλαιπώρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐταλαιπωρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ταλαιπωρούμενα
   • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Pres mid/Pass part Nom Sing fem
  • ταλαιπωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταλαιπωρησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ταλαιπωρήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ταλαιπωροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ταλαιπωροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ταλαιπωρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ταλαιπωροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεταλαιπώρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ταλαιπωρησάντων
ταλαιπωρήσατε
ταλαιπωρήσουσιν
ταλαιπωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • misery, wretchedness, calamity, distress, trouble
  • distressful state
  • shameful fate
 • Forms:
  • ταλαιπωρίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ταλαιπωρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ταλαιπωρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ταλαιπωρίας Noun: Gen Sing Fem
  • ταλαιπωρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ταλαιπωρίᾳ
ταλαιπωρίαι
ταλαιπωρίαις
ταλαιπωρίαν
ταλαιπωρίας
ταλαίπωροι
ταλαιπώροις
ταλαίπωρον
top
ταλαίπωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • distressed, miserable, wretched, suffering
  • disastrous
 • Forms:
  • ταλαίπωροι Adj: Nom Plur Masc
  • ταλαιπώροις Adj: Dat Plur Masc
  • ταλαίπωρον Adj: Acc Sing Fem
  • ταλαιπώρους Adj: Acc Plur Masc
  • ταλαιπώρων Adj: Gen Plur Masc
  • ταλαίπωρε Adj: Voc Sing Masc/Fem
ταλαιπωροῦμεν
ταλαιπωρούμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres mid/Pass part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres mid/Pass part Nom Sing fem
 • Root: ταλαιπωρέω
ταλαιπωροῦντες
ταλαιπωρούντων
ταλαιπώρους
ταλαιπωροῦσιν
ταλαιπώρων
τάλανες
τάλαντα
ταλαντιαία
ταλαντιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weighing a talent
 • Forms:
  • ταλαντιαία Adj: Nom Sing Fem
ταλάντοις
top
τάλαντον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a talent, a coin
 • Forms:
  • τάλαντα Noun: Acc Plur Neut
  • ταλάντοις Noun: Dat Plur Neut
  • ταλάντῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ταλάντων Noun: Gen Plur Neut
ταλάντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a scale, a balance, a pair of scales
 • Forms:
  • ταλάντου Noun: Gen Sing Neut
ταλάντου
ταλάντῳ
ταλάντων
τάλας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wretched, suffering, foolhardy
 • Forms:
  • τάλανες Adj: Nom Plur Masc
τἀληθές
τἀληθῆ
ταλιθά
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: talitha, young girl
τἄλλα
ταμεῖα
ταμείοις
ταμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a storeroom, dispensary
  • a secret room, inner room
 • Forms:
  • ταμείοις Noun: Dat Plur Neut
  • ταμείῳ Noun: Dat Sing Neut
ταμείῳ
top
ταμίαν
ταμίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: steward, overseer, guardian, master, treasurer
 • Forms:
  • ταμίαν Noun: Acc Sing Masc
ταμίεια
ταμιεῖα
ταμιείοις
ταμιεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: storeroom, a private room, hidden room, bedroom
 • Forms:
  • ταμεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ταμιεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ταμίεια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ταμιείοις Noun: Dat Plur Neut
  • ταμιείου Noun: Gen Sing Neut
  • ταμιείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ταμιείων Noun: Gen Plur Neut
ταμιείου
ταμιείῳ
ταμιείων
ταμιεύεται
ταμιεύσεται
ταμιεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to reserve judgment
   • to dispense funds
   • to be controller of receipts and expenditure
   • to be treasurer
   • to paymaster
  • Middle:
   • to store up, reserve
   • to deliver, administer, distribute
 • Forms:
  • ταμιεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ταμιεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
top
τἀνδρός
τανῦν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
τανύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τανύω
τανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stretch, strain, extend
  • to string a bow
 • Forms:
  • ἐτάνυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τανύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
τάξαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
ταξάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
ταξάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τάσσω
τάξει
τάξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξεως
top
τάξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τάξιν
τάξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • natural course
  • rank, division (of army)
  • fixed succession or order
  • course (of night, i.e., celestial progression)
  • (good) order, proper order, regular arrangement
  • position, post
  • nature, quality, manner, condition, appearance
  • official dignity
 • Cognates: διάταξις, παράταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
  • τάξει Noun: Dat Sing Fem
  • τάξεως Noun: Gen Sing Fem
  • τάξιν Noun: Acc Sing Fem
τάξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τάξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τάξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
ταπεινά
ταπεινή
ταπεινῇ
ταπεινοί
ταπεινοῖς
ταπεινόν
ταπεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of Place: low place, lowland, low region
  • Of status: low position, base, poor, lowly, undistinguished, insignificant
  • Of negative emotion: depressed, humiliated, subservient, abject
  • Of positive emotion: lowly, humble
 • Forms:
  • ταπεινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ταπεινή Adj: Nom Sing Fem
  • ταπεινά Adj: Acc Plur Neut
  • ταπεινοί Adj: Nom Plur Masc
  • ταπεινόν Adj: Acc Sing Masc
  • ταπεινοτέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ταπεινοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ταπεινῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ταπεινοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ταπεινούς Adj: Acc Plur Masc
top
ταπεινοτέρα
ταπεινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Size: short (i.e., not tall)
  • Positionally: humility, low estate, abasement
  • Mentally: dejection
  • Morally: baseness, vileness
ταπεινοῦ
ταπείνου
ταπεινουμένην
ταπεινοῦν
ταπεινοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
 • Root: ταπεινόω
ταπεινοῦντες
ταπεινούς
ταπεινοῦσθαι
ταπεινοῦται
ταπεινόφρον
ταπεινόφρονας
ταπεινοφρονεῖν
ταπεινόφρονες
top
ταπεινοφρονέω
ταπεινοφρονῆσαι
ταπεινοφρονήσεις
ταπεινοφρονήσεως
ταπεινοφρόνησις
ταπεινοφρονήσωμεν
ταπεινοφρονοῦντες
ταπεινοφρονούντων
ταπεινοφρονῶν
ταπεινοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: modesty, humbleness of mind, humility (of mind), loneliness (of mind)
 • Forms:
  • ταπεινοφροσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ταπεινοφροσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ταπεινοφροσύνης Noun: Gen Sing Fem
ταπεινοφροσύνῃ
ταπεινοφροσύνην
ταπεινοφροσύνης
top
ταπεινόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lowly in mind, humble minded, humility, courteous, kind, deference
 • Forms:
  • ταπεινόφρον Noun: Acc sing Masc
  • ταπεινόφρονας Noun: Acc Plur Masc
  • ταπεινόφρονες Noun: Nom Plur Masc
ταπεινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lower, make low
  • to humble, humiliate, subdue
  • to humble, make humble
  • to depress, humiliate, abase, bring low, humble oneself
 • Forms:
  • ἐταπείνου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐταπεινούμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐταπείνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐταπεινώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐταπεινώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐταπεινώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐταπεινώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐταπείνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐταπείνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐταπείνωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐταπεινώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐταπείνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταπείνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ταπεινοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Pres Act Part Acc sing masc
  • ταπείνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ταπεινουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ταπεινοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ταπεινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ταπεινοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ταπεινοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ταπεινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ταπεινωθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ταπεινωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ταπεινωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ταπεινωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ταπεινωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ταπεινωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ταπεινωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ταπεινώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ταπεινώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ταπεινῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ταπεινωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ταπεινώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ταπεινώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταπεινώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing of ταπεινόω
  • ταπεινώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ταπεινώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ταπεινώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ταπεινώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ταπείνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ταπεινώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ταπεινώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τεταπεινωμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • τεταπεινωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • τεταπεινωμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • τεταπεινωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τεταπεινωμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • τεταπεινωμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
ταπεινῷ
ταπεινωθείη
ταπεινωθείς
ταπεινωθῇ
ταπεινωθῆναι
ταπεινωθῇς
ταπεινωθήσεται
top
ταπεινωθήσονται
ταπεινώθητε
ταπεινώθητι
ταπεινῶν
ταπεινῶσαι
ταπεινωσάντων
ταπεινώσας
ταπεινώσατε
ταπεινώσει
ταπεινώσει
ταπεινώσεις
ταπεινώσετε
ταπεινώσεως
ταπεινώσῃ
ταπεινώσῃς
top
ταπείνωσιν
ταπείνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • humiliation
  • humility, humble station, humiliation
  • self-abasement, chastising
 • Forms:
  • ταπεινώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ταπείνωσιν Noun: Acc Sing Fem
  • ταπεινώσει Noun: Dat Sing Fem
ταπείνωσον
ταπεινώσουσιν
ταπεινώσω
ταράξαι
ταράξας
ταράξει
ταράξεις
ταράξῃ
ταράξουσιν
ταράσσει
ταράσσεσθαι
ταρασσέσθω
top
ταράσσεται
ταρασσέτω
ταρασσέτωσαν
ταρασσομένοις
ταρασσομένους
ταράσσονται
ταράσσοντας
ταράσσοντες
ταράσσουσα
ταράσσουσιν
ταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake together, stir up (water)
  • to stir up, disturb, unsettle, throw into confusion
  • to trouble, disturb, agitate, stir, pervert
 • Cognates: διαταράσσω, ἐκταράσσω, ἐπιταράσσω, προσταράσσω, συνταράσσω, ταράσσω
 • Forms:
  • ἐτάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐτάραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάρασσε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάρασσεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάρασσες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐταράσσετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐταράσσετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτάρασσον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐταράχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐταράχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ταραχθέντα
   • Verb: Aor Pass part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Aor Pass part Acc sing masc
  • ταρασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ταράξαι Verb: Aor Act Infin
  • ταράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ταράξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ταράξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ταράσσεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ταρασσέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • ταράσσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ταρασσέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ταρασσομένοις Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ταρασσομένους Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ταράσσονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ταράσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Part
  • ταράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ταράσσουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ταράσσουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ταράσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ταραχθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • ταραχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ταραχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ταραχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ταραχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ταραχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ταραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ταραχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ταραχθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ταραχθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • τεταραγμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • τεταραγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • τεταραγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τεταραγμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • τεταραγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τετάρακται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
top
ταράσσων
ταραχαί
ταραχαῖς
ταραχάς
ταραχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trouble, anxiety, distress, confusion
  • disturbance, sedition, tumult, rebellion
  • vexation
  • a stirring up, agitation
 • Forms:
  • ταραχαί Noun: Nom Plur Fem
  • ταραχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ταραχάς Noun: Acc Plur Fem
  • ταραχῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ταραχήν Noun: Acc Sing Fem
  • ταραχῆς Noun: Gen Sing Fem
ταραχῇ
ταραχήν
ταραχῆς
ταραχθείησαν
ταραχθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Aor Pass part Acc sing masc
 • Root: ταράσσω
ταραχθέντες
ταραχθέντος
ταραχθῇ
ταραχθῆναι
top
ταραχθήσεσθε
ταραχθήσεται
ταραχθήσονται
ταραχθῆτε
ταραχθήτωσαν
τάραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mental agitation, consternation, confusion
  • disturbance, commotion
 • Forms:
  • ταράχῳ Noun: Dat Sing Masc
ταράχῳ
ταραχῶδες
ταραχώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: terrifying, dreadful, turbulent
 • Forms:
  • ταραχῶδες Adj: Nom Sing Neut
  • ταραχώδους Adj: Gen Sing Masc
ταραχώδους
ταριχεύουσαι
ταριχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to salt, add salt
  • to preserve the body by artificial means, embalm
 • Forms:
  • ταριχεύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ταρσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wing, pinion
  • a stand or frame of wicker-work
  • a crate, basket
 • Forms:
  • ταρσῶν Noun: Gen Plur Masc
top
ταρσῶν
τάρταρον
τάρταρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Tartarus
  • place of imprisonment
  • deep place
  • lowest place of the deep
 • Forms:
  • τάρταρον Noun: Acc Sing Masc
  • ταρτάρῳ Noun: Dat Sing Masc
ταρταρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consign to Tartarus, send to eternal torment, cast down to hell
 • Forms:
  • ταρταρώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ταρτάρῳ
ταρταρώσας
τάς
 • Parse: Definite article: Acc Plur Fem
 • Root:
τάσδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Fem
 • Root: ὅδε
τασσόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τάσσονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
τάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to arrange, put in order
   • to marshal, draw up in order of battle
   • to appoint (someone)
   • to put (someone) over (another), put (someone) in charge of (someone/something)
   • to fix, determine
   • to station
   • to appoint (a time)
  • Middle:
   • to appoint
   • to give orders to
   • to ordain
   • to prescribe
  • Passive:
   • to be set in array
   • to be well ordered
   • to be appointed
 • Cognates: ἀνατάσσομαι, ἀντιπαρατάσσομαι, ἀντιτάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, ἐκτάσσω, ἐντάσσω, ἐνυποτάσσω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτάσσω, κατατάσσω, παρατάσσω, προανατάσσω, προστάσσω, προτάσσω, συγκατατάσσω, συντάσσω, τάσσω, ὑποτάσσω
 • Forms:
  • ἔταξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔταξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἔταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐτάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔταξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • τάξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ταξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ταξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • τάξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • τάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • τάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • τάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τάξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τάξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • τάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τασσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • τάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ταττόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ταχθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • τεταγμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • τεταγμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • τεταγμέναις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
  • τεταγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • τεταγμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • τεταγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τεταγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • τεταγμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • τεταγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • τεταγμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • τεταγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • τεταγμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • τέτακται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • τέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • τέταχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • τεταχέναι Verb: Pres Act Infin
  • τεταγμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Ding Masc/Neut
top
ταττόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: τάσσω
ταῦθ᾿
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταυρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a bull, savagely, boldly
ταῦροι
ταῦρον
ταῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bull, ox
 • Forms:
  • ταῦροι Noun: Nom Plur Masc
  • ταῦρον Noun: Acc Sing Masc
  • ταύρου Noun: Gen Sing Masc
  • ταύρους Noun: Acc Plur Masc
  • ταύρων Noun: Gen Plur Masc
ταύρου
ταύρους
ταύρων
ταῦτ᾿
 • Parse: Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταῦτα
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὗτος
ταὐτά
 • Parse: Abbreviated form for τὰ αὐτά
 • Meaning: these things
ταύταις
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταύτας
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: οὗτος
top
ταύτῃ
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτην
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτης
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταυτησί
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
ταύτῃσι
 • Parse: Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: οὗτος
ταφείς
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
ταφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grave, burial, method of burial, place of burial
 • Forms:
  • ταφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ταφῆς Noun: Acc Sing Fem
  • ταφῇ Noun: Dat Sing Fem
ταφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφῆς
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ταφή
ταφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
ταφήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
τάφοι
τάφοις
top
τάφον
τάφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sepulchre, tomb, grave, graveyard
 • Forms:
  • τάφοι Noun: Nom Plur Masc
  • τάφοις Noun: Dat Plur Masc
  • τάφον Noun: Acc Sing Masc
  • τάφου Noun: Gen Sing Masc
  • τάφους Noun: Acc Plur Masc
  • τάφῳ Noun: Dat Sing Masc
  • τάφων Noun: Gen Plur Masc
τάφου
τάφους
τάφροις
τάφρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ditch, trench
 • Forms:
  • τάφροις Noun: Dat Plur Fem
  • τάφρῳ Noun: Dat Sing Fem
τάφρῳ
τάφῳ
τάφων
τάχα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, possibly, probably
τάχει
ταχεῖα
ταχεῖς
ταχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: briefly, hastily, readily, quickly, shortly, soon, suddenly
top
ταχθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: τάσσω
ταχινά
ταχινή
ταχινῇ
ταχινήν
ταχινοί
ταχινόν
ταχινός
 • Parse: Adj: Nom Plur Neut
 • Meaning: quick, curt, impending, shortly, swift, soon
 • Forms:
  • ταχινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ταχινή Adj: Nom Sing Fem
  • ταχινά Adj: Nom Plur Neut
  • ταχινήν Adj: Acc Sing Fem
  • ταχινοί Adj: Nom Plur Masc
  • ταχινόν Adj: Acc Sing Neut
τάχιον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: more swiftly, out (run), quickly, shortly, sooner
τάχιστα
 • Parse: Adverb Superlative
 • Meaning: most quickly, with all speed
ταχίστην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • Root: ταχύς
τάχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quickly, speed, shortly, speedily
 • Forms:
  • τάχει Noun: Dat Sing Neut
  • τάχους Noun: Gen Sing Neut
τάχους
top
ταχύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, lightly, quickly, suddenly
ταχυγράφος
ταχυγράφων
ταχύν
ταχύναι
ταχύναντες
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ταχύνω
ταχύνας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ταχύνω
ταχύνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ταχύνω
ταχυνάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχυνεῖ
ταχύνει
ταχύνῃ
τάχυνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ταχύνω
ταχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurry, hasten, act swiftly, send quickly
 • Forms:
  • ἐτάχυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐταχύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐτάχυνεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ταχύναι Verb: Aor Act Infin
  • ταχύναντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ταχύνας Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ταχύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ταχυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ταχυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ταχύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τάχυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
top
ταχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fleet, swift, prompt, ready, haste, soon, at once
 • Forms:
  • θᾶττον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
  • ταχεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • ταχεῖς Adj: Acc Plur Neut
  • ταχίστην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • ταχύν Adj: Acc Sing Masc