ῥέγχεις
ῥέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to snore
 • Forms:
  • ἔρεγχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ῥέδη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chariot, 4-wheel chariot
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥέδηῥέδαι
GENῥέδηςῥεδῶν
DATῥέδῃῥέδαις
ACCῥέδηνῥέδας
VOCῥέδηῥέδαι
ῥεδῶν
ῥέει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ῥέῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ῥείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ῥεμβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • whirling, spinning, turning
  • wavering, anxious turn of mind, roving
  • insecure wavering
ῥέμβεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέμβω
ῥέμβευσον
ῥεμβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go around, roam, rove, wander
  • to walk the streets like a prostitute who plays a song inviting customers
 • Forms:
  • ῥέμβευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ῥέμβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn around and around
  • to run around, roam around, wander
 • Forms:
  • ῥέμβεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ῥέον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ῥέω
ῥέουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ῥέω
ῥέουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ῥέω
ῥεούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ῥέω
ῥεραντίσμενοι
ῥεραντίσμενον
ῥεριμμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥεῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something that flows, a flow, stream, current
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMῥεῦμαῥεύματα
GENῥεύματοςῥευμάτων
DATῥεύματιῥεύμασι(ν)
ACCῥεῦμαῥεύματα
ῥεύματος
ῥευσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ῥεύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ῥέω
ῥέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flow forth, run, stream, gush
  • to become exhausted
  • to command, make, say, speak (of)
  • to have liquid, produce liquid
 • Cognates: ἀποῤῥέω, διαρρέω, ἐκρέω, ἐπιρρέω, καταρρέω, παραρρέω, ῥέω, συρρέω, ὑπεκρέω
 • Forms:
  • εἰρηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐρρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρρύησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ῥέει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ῥέῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ῥείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ῥέον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ῥέουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ῥέουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ῥεούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ῥευσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ῥεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ῥέων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ῥήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ῥυήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ῥέων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥέω