ἀσταθῆ
ἀσταθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsteady, unstable (in mind)
 • Forms:
  • ἀσταθῆ Adj: Acc Sing Fem
ἀστατέω
ἄστατος
ἀστατοῦμεν
ἄστεγον
ἄστεγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • homeless, without roof, houseless, unsheltered
  • unguarded
  • not able to keep silent
 • Forms:
  • ἄστεγον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀστέγους Adj: Acc Plur Masc
ἀστέγους
ἀστεία
ἀστείαν
ἀστεῖον
ἀστεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beautiful, well-formed, pretty, graceful, charming, handsome
  • proper, appropriate
  • acceptable, well-pleasing
  • showing signs of good upbringing and education
  • urbane, of the town, a town person
 • Forms:
  • ἀστεία Adj: Nom Sing Fem
  • ἀστείαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀστεῖον Adj: Acc Sing Neut
ἀστείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • honestly, honourably
  • in a proper and appropriate manner
ἄστεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: insufferable, unendurable
ἀστέρα
ἀστέρας
ἀστέρες
ἀστέρι
ἀστέρος
ἀστέρων
ἀστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: star
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀστήρἀστέρες
  GENἀστέροςἀστέρων
  DATἀστέριἀστράσι(ν)
  ACCἀστέραἀστέρας
ἀστήρικτοι
ἀστήρικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unfixed, vacillating, unstable, weak
 • Forms:
  • ἀστήρικτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀστηρίκτους Adj: Acc Plur Fem
ἀστηρίκτους
ἅστινας
ἀστομάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not easily angered
ἄστοργοι
ἄστοργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard-hearted, unloving, without natural affection
 • Forms:
  • ἄστοργοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀστόργους Adj: Acc Plur Masc
ἀστόργους
ἀστόχει
ἀστοχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 1st Sing
 • Meaning:
  • to miss the mark, miss, fail, deviate from truth, err, swerve
  • to fail to take advantage of
  • to ignore
 • Forms:
  • ἀστοχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀστόχησας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀστόχει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀστοχήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀστοχοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἠστόχησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀστοχήσαντας
ἀστοχήσαντες
ἀστόχησας
ἀστοχοῦντι
ἄστρα
ἀστράγαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knuckle, fist
  • neck-vertebra
 • Forms:
  • ἀστραγάλους Noun: Acc Plur Masc
ἀστραγάλους
ἀστραγαλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long enough to reach the ankles
ἀστραπαί
ἀστραπάς
ἀστραπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lightning, bright shining, a flash of lightning
 • Forms:
  • ἀστραπαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀστραπάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀστραπῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀστραπήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀστραπῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀστραπῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀστραπῇ
ἀστραπήν
ἀστραπῆς
ἀστράπτοντας
ἀστράπτουσα
ἀστραπτούσαις
ἀστραπτούσῃ
ἀστράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flash as lightning, shine, lighten, hurl lightning, gleam, throw sparks
 • Cognates: ἀστράπτω, διαστράπτω, ἐξαστράπτω, περιαστράπτω
 • Forms:
  • ἀστράπτοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀστράπτουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀστραπτούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἀστραπτούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἄστραψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀστραπῶν
ἄστραψον
ἄστροις
ἀστρολόγοι
ἀστρολόγος
ἄστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: star, a constellation, collection of stars
 • Forms:
  • ἄστρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἄστροις Noun: Dat Plur Neut
  • ἄστρων Noun: Gen Plur Neut
  • ἄστρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἄστρῳ
ἄστρων
ἀστυγείτονας
ἀστυγείτων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neighbouring, near or bordering on a city, situated nearby, located near
 • Forms:
  • ἀστυγείτονας Adj: Acc Plur Fem