ἀσταθῆ
ἀσταθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsteady, unstable (in mind)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσταθήςἀσταθές
GENἀσταθοῦς
DATἀσταθεῖ
ACCἀσταθῆἀσταθές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσταθεῖςἀσταθῆ
GENἀσταθῶν
DATἀσταθέσι(ν)
ACCἀσταθεῖςἀσταθῆ
ἀστατέω
ἄστατος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄστατοςἄστατον
GENἀσστάτου
DATἀσστάτῳ
ACCἄστατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄστατοιἄστατα
GENἀσστάτων
DATἀσστάτοις
ACCἀσστάτουςἄστατα
ἀστατοῦμεν
ἄστεγον
ἄστεγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • homeless, without roof, houseless, unsheltered
  • unguarded
  • not able to keep silent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄστεγοςἄστεγον
GENἀστέγου
DATἀστέγῳ
ACCἄστεγον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄστεγοιἄστεγα
GENἀστέγων
DATἀστέγοις
ACCἀστέγουςἄστεγα
ἀστέγους
ἀστεία
ἀστείαν
ἀστεῖον
ἀστεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beautiful, well-formed, pretty, graceful, charming, handsome
  • proper, appropriate
  • acceptable, well-pleasing
  • showing signs of good upbringing and education
  • urbane, of the town, a town person
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀστεῖοςἀστείαἀστεῖον
GENἀστείουἀστείαςἀστείου
DATἀστείῳἀστείᾳἀστείῳ
ACCἀστεῖονἀστείανἀστεῖον
VOCἀστεῖεἀστείαἀστεῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀστεῖοιἀστεῖαιἀστεῖα
GENἀστείωνἀστείωνἀστείων
DATἀστείοιςἀστείαιςἀστείοις
ACCἀστείουςἀστείαςἀστεῖα
VOCἀστεῖοιἀστεῖαιἀστεῖα
ἀστείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • honestly, honourably
  • in a proper and appropriate manner
ἄστεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: insufferable, unendurable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄστεκτοςἄστεκτον
GENἀστέκτου
DATἀστέκτῳ
ACCἄστεκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄστεκτοιἄστεκτα
GENἀστέκτων
DATἀστέκτοις
ACCἀστέκτουςἄστεκτα
ἀστέρα
ἀστέρας
ἀστέρες
ἀστέρι
ἀστέρος
ἀστέρων
ἀστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: star
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀστήρἀστέρες
GENἀστέροςἀστέρων
DATἀστέριἀστράσι(ν)
ACCἀστέραἀστέρας
ἀστήρικτοι
ἀστήρικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unfixed, vacillating, unstable, weak
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀστήρικτοςἀστήρικτον
GENἀστηρίκτου
DATἀστηρίκτῳ
ACCἀστήρικτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀστήρικτοιἀστήρικτα
GENἀστηρίκτων
DATἀστηρίκτοις
ACCἀστηρίκτουςἀστήρικτα
ἀστηρίκτους
ἅστινας
ἀστομάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not easily angered
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀστομάχητοςἀστομάχητον
GENἀστομαχήτου
DATἀστομαχήτῳ
ACCἀστομάχητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀστομάχητοιἀστομάχητα
GENἀστομαχήτων
DATἀστομαχήτοις
ACCἀστομαχήτουςἀστομάχητα
ἄστοργοι
ἄστοργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard-hearted, unloving, without natural affection
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄστοργοςἄστοργον
GENἀστόργου
DATἀστόργῳ
ACCἄστοργον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄστοργοιἄστοργα
GENἀστόργων
DATἀστόργοις
ACCἀστόργουςἄστοργα
ἀστόργους
ἀστόχει
ἀστοχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 1st Sing
 • Meaning:
  • to miss the mark, miss, fail, deviate from truth, err, swerve
  • to fail to take advantage of
  • to ignore
 • Forms:
  • ἀστοχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀστόχησας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀστόχει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀστοχήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀστοχοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἠστόχησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀστοχήσαντας
ἀστοχήσαντες
ἀστόχησας
ἀστοχοῦντι
ἄστρα
ἀστράγαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knuckle, fist
  • neck-vertebra
 • Forms:
  • ἀστραγάλους Noun: Acc Plur Masc
ἀστραγάλους
ἀστραγαλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long enough to reach the ankles
ἀστραπαί
ἀστραπάς
ἀστραπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lightning, bright shining, a flash of lightning
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀστραπήἀστραπαί
GENἀστραπῆςἀστραπῶν
DATἀστραπῇἀστραπαῖς
ACCἀστραπήνἀστραπάς
ἀστραπῇ
ἀστραπήν
ἀστραπῆς
ἀστράπτοντας
ἀστράπτουσα
ἀστραπτούσαις
ἀστραπτούσῃ
ἀστράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flash as lightning, shine, lighten, hurl lightning, gleam, throw sparks
 • Cognates: ἀστράπτω, διαστράπτω, ἐξαστράπτω, περιαστράπτω
 • Forms:
  • ἤστραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀστράπτοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀστράπτουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀστραπτούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἀστραπτούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἄστραψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀστραπῶν
ἄστραψον
ἄστροις
ἀστρολόγοι
ἀστρολόγος
ἄστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: star, a constellation, collection of stars
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄστρονἄστρα
GENἄστρουἄστρων
DATἄστρῳἄστροις
ACCἄστρονἄστρα
ἄστρῳ
ἄστρων
ἀστυγείτονας
ἀστυγείτων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neighbouring, near or bordering on a city, situated nearby, located near
 • Forms:
  • ἀστυγείτονας Adj: Acc Plur Fem