ᾆσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a song, a lyric ode
 • Forms:
  • ᾄσματος Noun: Gen Sing Neut
  • ᾀσμάτων Noun: Gen Plur Neut
ᾄσματος
ᾀσμάτων
ἀσμενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be well-pleased, be satisfied with, be happy with
 • Forms:
  • ἠσμένισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἄσμενοι
ἄσμενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glad, eager
 • Forms:
  • ἄσμενοι Adj: Nom Plur Masc
ἀσμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gladly, readily