ᾄσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ᾄδω
ἀσωμάτοις
ἀσώματον
ἀσώματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bodiless, disembodied, incorporeal
 • Forms:
  • ἀσωμάτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀσώματον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ᾄσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ᾄδω
ἀσωτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: luxury, debauchery, dissipation, wastefulness, profligacy, incorrigibility, unsavedness, extravagancy
 • Forms:
  • ἀσωτίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσωτίας Noun: Gen Sing Fem
ἀσωτίαν
ἀσωτίας
ἀσώτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: luxurious, debauched, profligate, indulging in luxury and extravagance
ἀσώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dissolutely, riotous