ἀσυγκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of sharing, without community spirit
ἀσύγκριτον
ἀσύγκριτος
ἀσυλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inviolability, right of sanctuary
 • Forms:
  • ἀσυλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀσυλίᾳ
ἄσυλον
ἄσυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: safe from violence, inviolate, protected from violence
 • Forms:
  • ἄσυλον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀσύλου Adj: Gen Sing Masc
ἀσύλου
ἀσύμφορα
ἀσύμφορον
ἀσύμφορος
ἀσύμφωνοι
ἀσύμφωνον
ἀσύμφωνος
ἀσύνετε
ἀσύνετοι
ἀσύνετον
ἀσύνετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: foolish, without understanding, unintelligent, senseless, stupid
 • Forms:
  • ἀσύνετε Adj: Voc Sing Masc/Fem
  • ἀσύνετοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀσύνετον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀσυνέτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀσυνέτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀσυνέτῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀσυνέτων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀσυνετώτερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ἀσυνέτου
ἀσυνέτους
ἀσυνέτῳ
ἀσυνέτων
ἀσυνετώτερος
ἀσυνθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breach of covenant, transgression, faithlessness
 • Forms:
  • ἀσυνθεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσυνθεσίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀσυνθεσίᾳ
ἀσυνθεσίαν
ἀσυνθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break covenant, be faithless
  • to violate an agreement and be unfaithful to it
 • Cognates: ἀθετέω
 • Forms:
  • ἀσυνθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσυνθετήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀσυνθετοῦντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἠσυνθέτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠσυνθετήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἠσυνθετήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσυνθέτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀσυνθετῆσαι
ἀσυνθετήσητε
ἀσύνθετος
ἀσυνθέτου
ἀσυνθετοῦντας
ἀσυνθέτους
ἀσυνκρασία
ἀσυνκρᾶσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing fem
  • Noun: Acc plur fem
 • Meaning: lack of community, not blending with, not mixing with
 • Cognates: ἀσυνκρᾶσις, σύγκρασις
 • Forms:
  • ἀσυνκρασία Noun: Acc Sing fem
ἀσυρῆ
ἀσυρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lewd, morally filthy
 • Forms:
  • ἀσυρῆ Adj: Acc Sing Fem