ἀσυγκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of sharing, without community spirit
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσυγκρασίαἀσυγκρασίαι
GENἀσυγκρασίαςἀσυγκρασιῶν
DATἀσυγκρασίᾳἀσυγκρασίαις
ACCἀσυγκρασίανἀσυγκρασίας
ἀσύγκριτον
ἀσύγκριτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσύγκριτοςἀσύγκριτον
GENἀσυγκρίτου
DATἀσυγκρίτῳ
ACCἀσύγκριτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσύγκριτοιἀσύγκριτα
GENἀσυγκρίτων
DATἀσυγκρίτοις
ACCἀσυγκρίτουςἀσύγκριτα
ἀσυλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inviolability, right of sanctuary
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσυλίαἀσυλίαι
GENἀσυλίαςἀσυλιῶν
DATἀσυλίᾳἀσυλίαις
ACCἀσυλίανἀσυλίας
ἀσυλίᾳ
ἄσυλον
ἄσυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: safe from violence, inviolate, protected from violence
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄσυλοςἄσυλον
GENἀσύλου
DATἀσύλῳ
ACCἄσυλον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄσυλοιἄσυλα
GENἀσύλων
DATἀσύλοις
ACCἀσύλουςἄσυλα
ἀσύλου
ἀσύμφορα
ἀσύμφορον
ἀσύμφορος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσύμφοροςἀσύμφορον
GENἀσυμφόρου
DATἀσυμφόρῳ
ACCἀσύμφορον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσύμφοροιἀσύμφορα
GENἀσυμφόρων
DATἀσυμφόροις
ACCἀσυμφόρουςἀσύμφορα
ἀσύμφωνοι
ἀσύμφωνον
ἀσύμφωνος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσύμφωνοςἀσύμφωνον
GENἀσυμφώνου
DATἀσυμφώνῳ
ACCἀσύμφωνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσύμφωνοιἀσύμφωνα
GENἀσυμφώνων
DATἀσυμφώνοις
ACCἀσυμφώνουςἀσύμφωνα
ἀσύνετε
ἀσύνετοι
ἀσύνετον
ἀσύνετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: foolish, without understanding, unintelligent, senseless, stupid
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσύνετοςἀσύνετον
GENἀσυνέτου
DATἀσυνέτῳ
ACCἀσύνετον
VOCἀσύνετε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσύνετοιἀσύνετα
GENἀσυνέτων
DATἀσυνέτοις
ACCἀσυνέτουςἀσύνετα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀσυνετώτερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ἀσυνέτου
ἀσυνέτους
ἀσυνέτῳ
ἀσυνέτων
ἀσυνετώτερος
ἀσυνθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breach of covenant, transgression, faithlessness
 • Cognates: συνθεσία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσυνθεσίαἀσυνθεσίαι
GENἀσυνθεσίαςἀσυνθεσιῶν
DATἀσυνθεσίᾳἀσυνθεσίαις
ACCἀσυνθεσίανἀσυνθεσίας
ἀσυνθεσίᾳ
ἀσυνθεσίαν
ἀσυνθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break covenant, be faithless
  • to violate an agreement and be unfaithful to it
 • Cognates: ἀθετέω, συνθεσία,
 • Forms:
  • ἀσυνθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσυνθετήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀσυνθετοῦντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἠσυνθέτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠσυνθετήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἠσυνθετήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσυνθέτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀσυνθετῆσαι
ἀσυνθετήσητε
ἀσύνθετος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσύνθετοςἀσύνθετον
GENἀσυνθέτου
DATἀσυνθέτῳ
ACCἀσύνθετον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσύνθετοιἀσύνθετα
GENἀσυνθέτων
DATἀσυνθέτοις
ACCἀσυνθέτουςἀσύνθετα
ἀσυνθέτου
ἀσυνθετοῦντας
ἀσυνθέτους
ἀσυνκρασία
ἀσυνκρᾶσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing fem
  • Noun: Acc plur fem
 • Meaning: lack of community, not blending with, not mixing with
 • Cognates: ἀσυνκρᾶσις, σύγκρασις
 • Forms:
  • ἀσυνκρασία Noun: Acc Sing fem
ἀσυρῆ
ἀσυρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lewd, morally filthy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσυρήςἀσυρές
GENἀσυροῦς
DATἀσυρεῖ
ACCἀσυρῆἀσυρές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσυρεῖςἀσυρῆ
GENἀσυρῶν
DATἀσυρέσι(ν)
ACCἀσυρεῖςἀσυρῆ