ἀσθενεῖ
ἀσθένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • weakness because of sickness or disease
  • weakness because of feebleness (e.g., from old age)
  • weakness because of exhaustion
  • weakness because of lack of moral strength, timidity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσθένειαἀσθένειαι
GENἀσθενείαςἀσθενειῶν
DATἀσθενείᾳἀσθενείαις
ACCἀσθένειανἀσθενείας
ἀσθενείᾳ
ἀσθένειαι
ἀσθενείαις
ἀσθένειαν
ἀσθενείας
ἀσθενεῖς
ἀσθενείτω
ἀσθενειῶν
ἀσθενές
ἀσθενέσιν
ἀσθενέστερα
ἀσθενέστεροι
ἀσθενέστερος
ἀσθενεστέρῳ
ἀσθενεστέρων
ἀσθενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be weak from sickness or disease
  • to be weak, be disabled, unable to function properly
  • to be morally weak
  • to be economically weak, i.e., poor
  • to cease to be what used to be and be transformed
  • to cause (something, someone) to fail
 • Cognates: ἀσθενέω, ἐξασθενέω
 • Forms:
 • Present
 • ἀσθενεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀσθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀσθενοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀσθενοῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀσθενοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀσθενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀσθενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀσθενοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀσθενούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀσθενοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἀσθενοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀσθενῶ
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἀσθενῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀσθενῶν
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Adj: Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἠσθένει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀσθενήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀσθενήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀσθενήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀσθενῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀσθενήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀσθενήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἀσθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀσθενήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἠσθένησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠσθενήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠσθένησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠσθένησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠσθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠσθένησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠσθένησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠσθενήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠσθενηκός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
ἀσθενῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀσθενής
ἀσθένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • weakness, ailment
  • weakness of conscience
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀσθένημαἀσθενήματα
GENἀσθενήματοςἀσθενημάτων
DATἀσθενήματιἀσθενήμασι(ν)
ACCἀσθένημαἀσθενήματα
ἀσθενήματα
ἀσθενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • weak, powerless
  • weak and easily defeated
  • sick, ill, unhealthy
  • physically weak, feeble, miserable
  • morally weak
  • weak in influence, without influence
  • structurally weak (e.g., weak stones unable to support)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσθενήςἀσθενές
GENἀσθενοῦς
DATἀσθενεῖ
ACCἀσθενῆἀσθενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσθενεῖςἀσθενῆ
GENἀσθενῶν
DATἀσθενέσι(ν)
ACCἀσθενεῖςἀσθενῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀσθενεστέρων Adj: Gen Plur Masc/Neut Comparative
 • ἀσθενέστερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • ἀσθενέστεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • ἀσθενέστερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
 • ἀσθενεστέρῳ Adj: Dat Sing Neut Comparative
ἀσθενῆσαι
ἀσθενήσας
ἀσθενήσασαν
ἀσθενήσει
ἀσθενήσεις
ἀσθενήσῃ
ἀσθενήσουσιν
ἀσθενήσω
ἀσθενοῦμεν
ἀσθενοῦν
ἀσθενοῦντα
ἀσθενοῦντας
ἀσθενοῦντες
ἀσθενοῦντος
ἀσθενούντων
ἀσθενοῦς
ἀσθενοῦσαν
ἀσθενοῦσιν
ἀσθενόψυχοι
ἀσθενόψυχος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσθενόψυχοςἀσθενόψυχον
GENἀσθενοψύχου
DATἀσθενοψύχῳ
ACCἀσθενόψυχον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσθενόψυχοιἀσθενόψυχα
GENἀσθενοψύχων
DATἀσθενοψύχοις
ACCἀσθενοψύχουςἀσθενόψυχα
ἀσθενῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀσθενέω
ἀσθενῶμεν
ἀσθενῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Adj: Gen Plur Masc
 • Root: ἀσθενέω
ἄσθμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: breath, short-drawn breath, vapour, panting
ἀσθμαίνει
ἀσθμαίνω