ἀσθενεῖ
ἀσθένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • weakness because of sickness or disease
  • weakness because of feebleness (e.g., from old age)
  • weakness because of exhaustion
  • weakness because of lack of moral strength, timidity
 • Forms:
  • ἀσθενείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσθένειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀσθενείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀσθένειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσθενείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • ἀσθενειῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀσθενείᾳ
ἀσθένειαι
ἀσθενείαις
ἀσθένειαν
ἀσθενείας
ἀσθενεῖς
ἀσθενείτω
ἀσθενειῶν
ἀσθενές
ἀσθενέσιν
ἀσθενέστερα
ἀσθενέστεροι
ἀσθενέστερος
ἀσθενεστέρῳ
ἀσθενεστέρων
ἀσθενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be weak from sickness or disease
  • to be weak, be disabled, unable to function properly
  • to be morally weak
  • to be economically weak, i.e., poor
  • to cease to be what used to be and be transformed
  • to cause (something, someone) to fail
 • Cognates: ἀσθενέω, ἐξασθενέω
 • Forms:
  • ἀσθενεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀσθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀσθενῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσθενήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀσθενήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἀσθενήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀσθενήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀσθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀσθενήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀσθενήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀσθενοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀσθενοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀσθενοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀσθενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀσθενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀσθενοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀσθενούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀσθενοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀσθενοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀσθενῶ
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ἀσθενῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀσθενῶν
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • Adj: Gen Plur Masc
  • ἠσθένει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠσθενήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠσθενηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • ἠσθένησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠσθενήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσθένησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠσθένησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠσθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠσθένησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠσθένησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀσθενῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀσθενής
ἀσθένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • weakness, ailment
  • weakness of conscience
 • Forms:
  • ἀσθενήματα Noun: Acc Plur Neut
ἀσθενήματα
ἀσθενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • weak, powerless
  • weak and easily defeated
  • sick, ill, unhealthy
  • physically weak, feeble, miserable
  • morally weak
  • weak in influence, without influence
  • structurally weak (e.g., weak stones unable to support)
 • Forms:
  • ἀσθενεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc
  • ἀσθενές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀσθενέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • ἀσθενεστέρων Adj: Gen Plur Masc/Neut Comparative
  • ἀσθενέστερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • ἀσθενέστεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • ἀσθενέστερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
  • ἀσθενεστέρῳ Adj: Dat Sing Neut Comparative
  • ἀσθενῆ
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀσθενοῦς Adj: Gen Sing Masc
ἀσθενῆσαι
ἀσθενήσας
ἀσθενήσασαν
ἀσθενήσει
ἀσθενήσεις
ἀσθενήσῃ
ἀσθενήσουσιν
ἀσθενήσω
ἀσθενοῦμεν
ἀσθενοῦν
ἀσθενοῦντα
ἀσθενοῦντας
ἀσθενοῦντες
ἀσθενοῦντος
ἀσθενούντων
ἀσθενοῦς
ἀσθενοῦσαν
ἀσθενοῦσιν
ἀσθενόψυχοι
ἀσθενόψυχος
ἀσθενῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀσθενέω
ἀσθενῶμεν
ἀσθενῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Adj: Gen Plur Masc
 • Root: ἀσθενέω
ἄσθμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: breath, short-drawn breath, vapour, panting
ἀσθμαίνει
ἀσθμαίνω