ἀσάλευτον
ἀσάλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: immovable, unshaken, which cannot be moved, immovable
 • Forms:
ασαραμελ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Meaning: court of God's people
 • Concord: 1Macc 14:27
ασαρημωθ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: plantations, fields, Hasaremot
 • Concord: Jer 31:40
ᾄσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾀσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ᾄδω