ἅμα
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning:
  • Adverb:
   • jointly, at once, together, together with, at the same time, early, both, alike, likewise
  • Preposition: +Dat.
   • together with
   • immediately following in time
 • Note: ἅμα πρωῒ = early in the morning
ἀμαδαρώθ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: galloping, prancing (Judg. 5:22)
ἀμαθεῖς
ἀμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ignorant, unlearned
 • Forms:
  • ἀμαθεῖς Adj: Nom Plur Masc
ἀμαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folly, ignorance, stupidity, refusal to learn
 • Forms:
  • ἀμαθίας Noun: Gen Sing Fem
ἀμαθίας
ἅμαξα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wagon (for transporting people or goods)
 • Forms:
  • ἁμάξαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἅμαξαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁμάξας Noun: Acc Plur Fem
  • ἁμάξῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁμάξης Noun: Gen Sing Fem
ἁμάξαις
ἅμαξαν
ἁμάξας
ἁμάξῃ
ἁμάξης
ἀμαράντινον
ἀμαράντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fadeless, unfading, that fades not away
 • Forms:
  • ἀμαράντινον Adj: Acc Sing Masc
ἀμαράντοις
ἀμάραντον
ἀμάραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unfading, undecaying
 • Forms:
  • ἀμαράντοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀμάραντον Adj: Acc Sing Masc
ἁμάρτανε
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνειν
ἁμαρτάνεις
ἁμαρτάνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνητε
ἁμαρτάνομεν
ἁμαρτάνοντα
ἁμαρτάνοντας
ἁμαρτάνοντες
ἁμαρτάνοντι
ἁμαρτανόντων
ἁμαρτάνουσα
ἁμαρτάνουσι
ἁμαρτάνουσιν
ἁμαρτάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to miss the mark
  • to act sinfully, sin
  • to commit (a sinful act)
  • to fail to be available
  • to fail, fault, offend, trespass
 • Cognates: ἁμαρτάνω, διαμαρτάνω, ἐξαμαρτάνω, ἐφαμαρτάνω, προαμαρτάνω
 • Forms:
  • ότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἡμαρτηκότα
   • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἡμαρτηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἁμάρτανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἁμαρτάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἁμαρτάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁμαρτάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἁμαρτάνετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἁμαρτάνῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἁμαρτάνητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • ἁμαρτάνομεν Verb: Pres/Imp Act Ind 1st Plur
  • ἁμαρτάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἁμαρτάνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἁμαρτάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἁμαρτάνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἁμαρτανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἁμαρτάνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἁμαρτάνουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἁμαρτάνουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἁμαρτάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἁμαρτεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἁμάρτῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἁμάρτῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁμαρτήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἁμαρτήσαντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁμαρτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἁμαρτησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἁμαρτήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁμαρτήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἁμαρτησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἁμαρτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁμαρτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἁμαρτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἁμαρτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἁμαρτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἁμαρτήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἁμαρτησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἁμαρτήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἁμαρτήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἁμαρτήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἁμαρτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἁμαρτήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἁμάρτητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἁμαρτόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁμαρτόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἁμαρτόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἁμαρτούσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἁμάρτω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἁμάρτωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἁμαρτών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁμάρτωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἡμάρτανον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἥμαρτε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἥμαρτεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἥμαρτες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἡμάρτετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἡμάρτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠμαρτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἡμάρτηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἡμαρτήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἡμάρτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἡμαρτηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἡμαρτηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἡμαρτηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἡμαρτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἡμάρτομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἥμαρτον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡμάρτοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἁμαρτάνων
ἁμαρτεῖν
ἁμάρτῃ
ἁμάρτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sinful act, sin, offence, transgression, failure, fault
  • failure to achieve an aim
  • penalty incurred for committing a sin
  • slaughtered animal offered to atone, sin offering
 • Forms:
  • ἁμαρτήμασι Noun: Dat Plur Neut
  • ἁμαρτήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἁμαρτήματα Noun: Nom Plur Neut
  • ἁμαρτήματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἁμαρτημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἁμαρτήμασι
ἁμαρτήμασιν
ἁμαρτήματα
ἁμαρτήματος
ἁμαρτημάτων
ἁμάρτῃς
ἁμαρτήσαντας
ἁμαρτήσαντες
ἁμαρτήσαντος
ἁμαρτησάντων
ἁμαρτήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτήσασιν
ἁμαρτησάτω
ἁμαρτήσει
ἁμαρτήσεις
ἁμαρτήσεσθε
ἁμαρτήσεται
ἁμαρτήσῃ
ἁμάρτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin
ἁμαρτήσομαι
ἁμαρτησόμεθα
ἁμαρτήσωμεν
ἁμαρτήσονται
ἁμαρτήσουσιν
ἁμαρτήσω
ἁμαρτήσωμεν
ἁμάρτητε
ἁμαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sinful act, offence, sin, transgression, violation
  • state of being sinful
  • slaughtered animal offered to atone, sin offering
  • penalty incurred for committing a sin
  • guilt
 • Forms:
  • ἁμαρτίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁμαρτίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἁμαρτίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἁμαρτίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁμαρτίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἁμαρτιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἁμαρτίᾳ
ἁμαρτίαι
ἁμαρτίαις
ἁμαρτίαν
ἁμαρτίας
ἁμαρτιῶν
ἁμαρτόντες
ἁμαρτόντι
ἁμαρτόντων
ἁμαρτούσης
ἀμάρτυρον
ἀμάρτυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unattested, without witness
 • Note: smooth breathing, not rough; alpha privative, i.e., not μάρτυρος
 • Forms:
  • ἀμάρτυρον Adj: Acc Sing Masc
ἁμάρτω
ἁμαρτωλέ
ἁμαρτωλοί
ἁμαρτωλοῖς
ἁμαρτωλόν
ἁμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: sinful, sinning, given to sin
  • Substantival: sinner
 • Forms:
  • ἁμαρτωλέ Noun: Voc Sing Masc
  • ἁμαρτωλοί Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἁμαρτωλοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἁμαρτωλόν Adj: Acc Sing Masc
  • ἁμαρτωλοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἁμαρτωλούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἁμαρτωλῷ Adj: Dat Sing Masc/Fem
  • ἁμαρτωλῶν Adj: Gen Plur Masc
ἁμαρτωλοῦ
ἁμαρτωλούς
ἁμαρτωλῷ
ἁμαρτωλῶν
ἁμάρτωμεν
ἁμαρτών
ἁμάρτωσιν
ἀμασενίθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Amesenith, an unknown musical term (I Chron. 15:21)
ἀμάσητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchewed (food)
ἀματτάρι
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing Fem
 • Hebrew:
 • Meaning: mark, target, amattari (I Sam 20:20)
ἀμαυρά
ἀμαυροῖ
ἀμαυρόν
ἀμαυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hardly seen, dim, faint, not clearly visible
  • obscure, unknown, inconspicuous
  • shadowy, dark
 • Forms:
  • ἀμαυρά Adj: Nom Sing Fem
  • ἀμαυρόν Adj: Nom Sing Neut
ἀμαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to render blind
  • to grow dim, grow faint, make dim, obscure
  • to weaken, tarnish, cause to lose lustre
 • Cognates: ἀπαμαυρόω
 • Forms:
  • ἀμαυροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμαυρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠμαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀμαυρωθήσεται
ἀμαύρωσιν
ἀμαύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkening, dimness
 • Forms:
  • ἀμαύρωσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀμαφέθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing
 • Hebrew:
 • Meaning: threshold, doorway, sill (I Sam. 5:4)
ἄμαχον
ἄμαχος
ἀμάχους
ἀμάχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without strife, without battle
ἀμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reap, harvest, reap down, mow, (lit.: to cut vegetation and collect it)
 • Forms:
  • ἀμησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur