ἀμφ᾿
ἀμφήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: two-edged (sword), double-edged
ἀμφί
 • Parse: Prep
 • Meaning:
  • Of Place: about, around (he went around Athens)
  • Of Time: about (it was about midnight)
  • Figurative: about, circiter (he was about 50 years old)
 • Forms:
  • ἀμφ᾿ Prep
ἀμφιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe
 • Note: also spelled ἀμφιέζω
 • Forms:
  • ἠμφίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠμφιασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀμφίασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἀμφίασαι
ἀμφίασιν
ἀμφίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a garment, clothing, a wrap-around cloak
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμφίασιςἀμφιάσεις
GENἀμφιάσεωςἀμφιάσεων
DATἀμφιάσειἀμφιάσεσι(ν)
ACCἀμφίασι(ν)ἀμφιάσεις
ἀμφιβαλεῖ
ἀμφιβάλλοντας
ἀμφιβαλλόντων
ἀμφιβάλλω
ἀμφίβληστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • net, fishing net, casting-net
  • anything thrown around (as a garment)
 • Forms:
  • ἀμφιβλήστρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἀμφιβλήστρῳ
ἀμφιβολεῖς
ἀμφιβολεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fisherman (who uses a casting-net)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀμφιβολεύςἀμφιβολεῖς
GENἀμφιβολέωςἀμφιβολέων
DATἀμφιβολεῖἀμφιβολεῦσι(ν)
ACCἀμφιβολέαἀμφιβολέας
ἀμφιβολία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμφιβολίαἀμφιβολίαι
GENἀμφιβολίαςἀμφιβολιῶν
DATἀμφιβολίᾳἀμφιβολίαις
ACCἀμφιβολίανἀμφιβολίας
ἀμφιβολίαν
ἀμφιέζει
ἀμφιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe
 • Note: also spelled ἀμφιάζω
 • Forms:
  • ἀμφιέζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφίεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἠμφιέσαντο Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠμφιεσμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
ἀμφιέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe, enrobe, put around or on
 • Forms:
  • ἀμφιέννυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀμφιέννυσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφιέννυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀμφιέννυσθαι
ἀμφιέννυσι
ἀμφιέννυσιν
ἀμφίεσαι
ἀμφιλαφεῖς
ἀμφιλαφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wide spreading, abundant, enormous, bulky, huge, dense (trees/bushes)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμφιλαφήςἀμφιλαφές
GENἀμφιλαφοῦς
DATἀμφιλαφεῖ
ACCἀμφιλαφῆἀμφιλαφές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμφιλαφεῖςἀμφιλαφῆ
GENἀμφιλαφῶν
DATἀμφιλαφέσι(ν)
ACCἀμφιλαφεῖςἀμφιλαφῆ
ἀμφιτάποις
ἀμφίταπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: double tapestry, double-sided rug, full bedspread
 • Forms:
  • ἀμφιτάποις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀμφιτάπους Noun: Acc Plur Masc
ἀμφιτάπους
ἄμφοδα
ἄμφοδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a group of houses surrounded by streets
  • a road around houses, a street
  • a fork in the road, an intersection
 • Forms:
  • ἄμφοδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀμφόδου Noun: Gen Sing Neut
ἀμφόδου
ἀμφοῖν
 • Parse: Adj: Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
 • Root: ἄμφω
ἀμφότερα
ἀμφότεραι
ἀμφοτέραις
ἀμφοτέρας
ἀμφοτεροδέξιοι
ἀμφοτεροδέξιον
ἀμφοτεροδέξιος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμφοτεροδέξιοςἀμφοτεροδέξιον
GENἀμφοτεροδεξίου
DATἀμφοτεροδεξίῳ
ACCἀμφοτεροδέξιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμφοτεροδέξιοιἀμφοτεροδέξια
GENἀμφοτεροδεξίων
DATἀμφοτεροδεξίοις
ACCἀμφοτεροδεξίουςἀμφοτεροδέξια
ἀμφοτεροδεξίου
ἀμφότεροι
ἀμφοτέροις
ἀμφότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: both, either
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμφότεροςἀμφοτέραἀμφότερον
GENἀμφοτέρουἀμφοτέραςἀμφοτέρου
DATἀμφοτέρῳἀμφότεραιἀμφοτέρῳ
ACCἀμφότερονἀμφοτερᾶνἀμφότερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμφότεροιἀμφότεραιἀμφότερα
GENἀμφοτέρων
DATἀμφοτέροιςἀμφοτέραιςἀμφοτέροις
ACCἀμφοτέρουςἀμφοτέραςἀμφότερα
ἀμφοτέρους
ἀμφοτέρων
ἄμφω
 • Parse: Adj: Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
 • Meaning: both
 • Forms:
  • ἀμφοῖν Adj: Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut