ἄμπελοι
ἀμπέλοις
ἄμπελον
ἄμπελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vine, grapevine
 • Forms:
  • ἄμπελοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀμπέλοις Noun: Dat Plur Fem
  • ἄμπελον Noun: Acc Sing Fem
  • ἀμπέλου Noun: Gen Sing Fem
  • ἀμπέλους Noun: Acc Plur Fem
  • ἀμπέλῳ Noun: Dat Sing Fem
ἀμπέλου
ἀμπελουργοί
ἀμπελουργόν
ἀμπελουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vine-dresser, pruner, vine-pruner, vine-worker, gardener
 • Forms:
  • ἀμπελουργοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀμπελουργόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμπελουργούς Noun: Acc Plur Masc
ἀμπελουργούς
ἀμπέλους
ἀμπέλῳ
ἀμπελών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vineyard
 • Forms:
  • ἀμπελῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμπελῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • ἀμπελῶνες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀμπελῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • ἀμπελῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμπελώνων Noun: Gen Plur Masc
  • ἀμπελῶσιν Noun: Dat Plur Masc
ἀμπέλων
ἀμπελῶνα
ἀμπελῶνας
ἀμπελῶνες
ἀμπελῶνι
ἀμπελῶνος
ἀμπελώνων
ἀμπελῶσιν
ἀμπέχεσθαι
ἀμπέχω
ἀμπλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: error, fault, sin
 • Note: also spelled ἀμβλακία
ἄμπωτιν
ἄμπωτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the ebb-tide, a sucking back
 • Forms:
  • ἄμπωτιν Noun: Acc Sing Fem