αἷς
 • Parse: Relative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: ὅς
αἰσθάνεσθαι
αἰσθάνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
 • Root: αἰσθάνομαι
αἰσθάνεται
αἰσθανθήσεται
αἰσθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to perceive, notice
  • to apprehend by the senses, feel
  • to understand, grasp mentally
 • Forms:
  • αἰσθάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • αἰσθάνεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
   • Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • αἰσθάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσθανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσθάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • αἰσθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • αἰσθηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • αἰσθηθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • αἰσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • αἰσθοίμην Verb: Aor Mid opt 1st Sing
  • αἴσθωνται Verb: 2Aor middle Deponent Subj 3rd Plur
  • ᾐσθάνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾐσθάνου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • ἤσθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ᾔσθοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
αἰσθάνονται
αἰσθέσθαι
αἰσθηθῇ
αἰσθηθήσεσθε
αἰσθήσει
αἰσθήσεων
αἰσθήσεως
αἰσθήσῃ
αἴσθησιν
αἴσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discretion, perception by the senses, discernment, insight, experience, judgment, feeling, knowledge
 • Forms:
  • αἰσθήσει Noun: Dat Sing Fem
  • αἰσθήσεων Noun: Gen Plur Fem
  • αἰσθήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • αἴσθησιν Noun: Acc Sing Fem
αἰσθητήρια
αἰσθητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: senses, organ of perception, judgment
 • Forms:
  • αἰσθητήρια Noun: Acc Plur Neut
  • αἰσθητηρίων Noun: Gen Plur Neut
αἰσθητηρίων
αἰσθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perceiver, someone who perceives
 • Forms:
  • αἰσθητῶν Noun: Gen Plur Masc
αἰσθητική
αἰσθητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sensitive, perceptive
 • Forms:
  • αἰσθητική Adj: Nom Sing Fem
αἰσθητῶν
αἰσθοίμην
αἴσθωνται
αἴσιος
αἰσχίσταις
αἴσχιστος
αἰσχρά
αἰσχραί
αἰσχροκερδεῖς
αἰσχροκερδῆ
αἰσχροκερδής
 • Parse: Adj: Nom Sing
 • Meaning: greedy for money, fond of dishonest gain, sordid, given to (greedy of) filthy lucre
 • Cognates: αἰσχροκερδής, ἐπικερδής
 • Forms:
  • αἰσχροκερδεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • αἰσχροκερδῆ Adj: Acc Sing Masc
αἰσχροκερδώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: greedily, in fondness for dishonest gain, sordidly, for filthy lucre's sake
αἰσχρολογία
αἰσχρολογίαν
αἰσχρολόγος
αἰσχρόν
αἰσχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Appearance: ugly, ill-favoured, dirty, filthy, deformed, revolting
  • Morally: shameful, disgraceful, dishonouring, reproachful, infamous
  • Substantival: dishonour, disgrace
 • Forms:
  • αἰσχίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
  • αἰσχρά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰσχραί Adj: Nom Plur Fem
  • αἴσχιστος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • αἰσχρόν Adj: Nom Sing Neut
  • αἰσχροτέρας Adj: Acc Plur Fem Comp
  • αἰσχροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • αἰσχρῶν Adj: Gen Plur Masc
αἰσχροτέρας
αἰσχρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, shamefulness, obscenity, ugliness, wickedness
αἰσχροῦ
αἰσχρῶν
αἰσχρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ugly, disgracefully, shamefully
αἰσχύνας
αἰσχύνει
αἰσχυνεῖ
αἰσχύνεσθε
αἰσχυνέσθω
αἰσχύνεται
αἰσχύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • modesty, shame (as a feeling), sense of shame
  • shame, disgrace, ignominy (as an experience), loss of face
  • shameful deed (as an act committed)
  • genitals
 • Forms:
  • αἰσχύνας Noun: Acc Plur Fem
  • αἰσχύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • αἰσχύνην Noun: Acc Sing Fem
  • αἰσχύνης Noun: Gen Sing Fem
αἰσχύνῃ
αἰσχύνην
αἰσχύνης
αἰσχυνθείησαν
αἰσχυνθείητε
αἰσχυνθέντες
αἰσχυνθῇς
αἰσχυνθήσεσθε
αἰσχυνθήσεται
αἰσχυνθήσῃ
αἰσχυνθήσομαι
αἰσχυνθήσονται
αἰσχύνθητε
αἰσχύνθητι
αἰσχυνθήτωσαν
αἰσχυνθῶ
αἰσχυνθῶμεν
αἰσχυνθῶσιν
αἰσχύνομαι
αἰσχυνόμεθα
αἰσχυνόμενοι
αἰσχυνόμενος
αἰσχύνονται
αἰσχυντηρά
αἰσχυντηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bashful, modest, blushed
 • Forms:
  • αἰσχυντηρά Adj: Nom Sing Fem
  • αἰσχυντηροῦ Adj: Gen Sing Masc
αἰσχυντηροῦ
αἰσχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to dishonour, put to shame, embarrass
   • to confound
   • to disfigure, turn into something shameful
  • Middle:
   • to feel ashamed
   • to stand in awe of, feel overawed by
   • to honour, have respect for, reverence
   • to feel diffident about and hesitant to do
  • Passive:
   • to be made to feel ashamed
 • Cognates: ἐπαισχύνω, καταισχύνω
 • Forms:
  • αἰσχυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αἰσχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αἰσχύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • αἰσχυνέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • αἰσχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσχυνθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • αἰσχυνθείητε Verb: Aor Pass opt 2nd Plur
  • αἰσχυνθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰσχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • αἰσχυνθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • αἰσχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσχυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • αἰσχυνθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • αἰσχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • αἰσχύνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • αἰσχύνθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • αἰσχυνθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • αἰσχυνθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • αἰσχυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • αἰσχυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • αἰσχύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • αἰσχυνόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • αἰσχυνόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰσχυνόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • αἰσχύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ᾔσχυμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ᾔσχυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾐσχύνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾐσχύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ᾐσχύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ᾐσχύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ᾐσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ᾐσχυνόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ᾐσχύνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾔσχυνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing