αἷμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: blood, bloodshed, carnage
 • Forms:
  • αἵμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • αἵματα Noun: Nom Plur Neut
  • αἵματι Noun: Dat Sing Neut
  • αἵματος Noun: Gen Sing Neut
  • αἱμάτων Noun: Gen Plur Neut
αἱμάξαι
αἵμασιν
αἱμάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make bloody, cause to bleed
 • Forms:
  • αἱμάξαι Verb: Aor Act Infin
αἵματα
αἱματεκχυσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shedding of blood, an effusion of blood, pouring out of blood
 • Forms:
  • αἱματεκχυσίας Noun: Gen Sing Fem
αἱματεκχυσίας
αἵματι
αἵματος
αἱματῶδες
αἱματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blood-red, dark red, looking like blood
 • Forms:
  • αἱματῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
αἱμάτων
αἱμοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bloodthirsty, blood-sucking, greedy of blood
αἱμοῤῥοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lose blood, be diseased with an issue of blood, have a haemorrhage, have a discharge of blood
 • Forms:
  • αἱμορρόους Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • αἱμοῤῥοοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • αἱμοῤῥοούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
αἱμορρόους
αἱμοῤῥοοῦσα
αἱμοῤῥοούσῃ
αἱμωδιάσουσιν
αἱμωδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become numb, have tingly feeling, have the teeth set on edge
 • Forms:
  • αἱμωδιάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ᾑμωδίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur