αἶρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
αἱρεθῆναι
αἴρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
αἴρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: αἴρω
αἴρεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
αἱρεῖσθαι
αἱρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρέσεις
αἱρέσεων
αἱρέσεως
αἵρεσιν
αἵρεσις
αἴρεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
αἴρετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἴρω
αἱρετιεῖ
αἱρετίζει
αἱρετίζοντας
αἱρετίζουσιν
αἱρετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choose (something desirable), select, prefer
 • Forms:
  • αἱρετιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αἱρετίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αἱρετίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • αἱρετίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • αἱρετισώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • αἱρετιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ᾑρέτικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ᾑρέτικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ᾑρέτισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ᾑρετισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ᾑρετισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ᾑρέτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾑρετίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ᾑρετίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ᾑρέτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾑρετίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
αἱρετικόν
αἱρετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heretical, factious, a schismatic
 • Forms:
  • αἱρετικόν Adj: Acc Sing Masc
αἱρετίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female person who chooses
αἱρετισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heresy, adherence to unorthodox practices
 • Forms:
  • αἱρετισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
αἱρετισώμεθα
αἱρετιῶ
αἱρετοῖς
αἱρετόν
αἱρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desirable, preferable, something taken or conquered or chosen, eligible, elected
 • Cognates: αἱρετός, αὐθαίρετος, ἐξαιρετός
 • Forms:
  • αἱρετοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • αἱρετόν Adj: Nom Sing Neut
  • αἱρετώτεραι Adj: Nom Plur Fem compar
  • αἱρετώτερον Adj: Nom Sing Neut compar
αἱρετώτεραι
αἱρετώτερον
αἱρέω
αἱρῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Ind/Subj Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρήσομαι
αἰρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: αἴρω
αἰρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἰρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἰρομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἰρομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἶρον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: αἴρω
αἴροντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἴρονται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
αἴροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
 • Root: αἴρω
αἴροντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἱρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἱρέω
αἴρουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: αἴρω
αἴρουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: αἴρω
αἰρούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: αἴρω
αἴρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lift up, take up, pick up
  • to look up (in prayer)
  • to move upward, raise vertically
  • to raise to a higher level
  • to take up and carry along
  • to lift up and carry away, remove
  • to take away, remove (no suggestion of lifting up)
  • to bear with, endure
  • to carry, transport
  • to bear and uphold
  • to be dressed as an office-bearer
  • to cause to emerge
 • Cognates: αἴρω, ἀνταίρω, ἀπαίρω, ἐκαίρω, ἐξαίρω, ἐπαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἠρμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἠρμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • αἶρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἴρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αἴρειν Verb: Pres Act Infin
  • αἴρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • αἴρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • αἴρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • αἰρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • αἰρόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰρόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • αἰρομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • αἰρομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • αἶρον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • αἴροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • αἴρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • αἴροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • αἴροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • αἴροντι Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
  • αἴροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • αἴροντι Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • αἴρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • αἴρουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • αἰρούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • αἴρουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • αἴρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • αἴρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • αἴρωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἆραι Verb: Aor Act Infin
  • ἄραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἄρας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Also see: ἀρᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • ἄρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀράτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἄρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἄρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἄρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀρθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀρθέν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἄρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀρθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀρθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἆρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἄρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἄρωσιν Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἦρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἦραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἦρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἤρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἦρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἦρεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἤρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἦρκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἦρκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠρμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ᾖρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἤροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἦρται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
αἴρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἱρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω
αἴρωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω
αἴρωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω