αἰτεῖ
αἴτει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖν
αἰτεῖς
αἰτεῖσθαι
αἰτεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτέω
 • Present
 • αἰτῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • αἰτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἴτει
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἰτεῖν Verb: Pres Act Infin
 • αἰτεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • αἰτεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • αἰτεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • αἰτεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αἰτεῖτε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αἰτείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • αἰτῇ Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
 • αἰτήσθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
 • αἰτιῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • αἰτοῦ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • αἰτοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • αἰτούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • αἰτούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • αἰτουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • αἰτούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • αἰτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • αἰτοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • αἰτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • αἰτοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • αἰτοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • αἰτοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • αἰτοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • αἰτοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • αἰτῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • αἰτῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • αἰτώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • αἰτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ᾐτούμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ᾐτοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • ἠτοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • αἰτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • αἰτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • αἰτήσομαι Verb: Fut middle, Ind 1st Sing
 • αἰτηθείς Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • αἰτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • αἰτησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • αἰτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • αἰτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • αἰτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • αἴτησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • αἰτησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • αἰτήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • αἰτήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • αἰτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • αἰτήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • αἰτήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • αἰτησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • αἰτήσῃ
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • αἰτήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • αἰτήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • αἰτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • αἰτηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • αἰτήσεται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • αἰτησόμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • αἴτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • αἰτήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • αἰτήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • αἰτήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • αἰτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • αἰτισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ᾔτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ᾔτησαι Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ᾐτησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ᾔτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠτήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἤτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠτήσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἠτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠτήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ᾔτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾐτήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἠτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
αἰτῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτηθείς
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἴτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • petition, request, demand
  • what has been asked for
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἴτημααἰτήματα
GENαἰτήματοςαἰτημάτων
DATαἰτήματιαἰτήμασι(ν)
ACCαἴτημααἰτήματα
αἰτήματα
αἰτήματι
αἰτημάτων
αἰτῆσαι
>αἴτησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτησάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτήσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτήσασθαι
αἰτήσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσει
αἰτήσεσθε
αἰτήσεται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσῃς
αἰτήσηται
αἰτήσητε
αἰτήσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἴτησιν
αἴτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a request, demand
  • the act of asking for
  • what one asks for
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαἴτησιςαἰτήσεις
GENαἰτήεωςαἰτήσεων
DATαἰτήσειαἰτήσεσι(ν)
ACCαἴτησιναἰτήσεις
αἰτήσομαι
αἰτησόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἴτησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσουσιν
αἰτήσω
αἰτήσωμαι
αἰτήσωμεν
αἰτήσωνται
αἰτήσωσιν
αἰτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • general: cause, reason, that which causes something
  • legal:
   • guilt, punishable guilt
   • blame, accusation
   • charge, ground for complaint, case
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαἰτίααἰτίαι
GENαἰτίαςαἰτιῶν
DATαἰτίᾳαἰτίαις
ACCαἰτίαναἰτίας
αἰτίᾳ
αἰτίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἰτίαμααἰτιάματα
GENαἰτίαματοςαἰτιαμάτων
DATαἰτίαματιαἰτίαμασι(ν)
ACCαἰτίαμααἰτιάματα
αἰτιάματα
αἰτίαν
αἰτιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accuse, blame, lay a charge
  • to allege as the cause or reason for (something)
 • Cognates: προαιτιάομαι
 • Forms:
  • αἰτιᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰτιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • αἰτιῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
αἰτίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: αἰτία
αἰτιάσεται
αἰτιᾶται
αἰτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beg
αἵτινες
αἴτιοι
αἰτίοις
αἴτιον
αἴτιος
Singular
 MascFemNeut
NOMαἴτιοςαἴτιον
GENαἰτίου
DATαἰτίῳ
ACCαἴτιον
Plural
 MascFemNeut
NOMαἴτιοιαἴτια
GENαἰτίων
DATαἰτίοις
ACCαἰτίουςαἴτια
αἰτίου
αἰτίους
αἰτισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτιῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἰτίωμααἰτιώματα
GENαἰτιώματοςαἰτιωμάτων
DATαἰτιώματιαἰτιώμασι(ν)
ACCαἰτίωμααἰτιώματα
αἰτιώματα
αἰτίων
αἰτιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτιῶνται
αἰτοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦσι
αἰτοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: αἰτέω