αιδαδ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: shouting in harvest
 • Hebrew:
 • Concord: Jer. 32:30; 31:33
αἰδεῖσθαι
αἰδέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have regard, respect, pay regard to
  • to feel shame, be ashamed
 • Cognates: καταιδέομαι
 • Forms:
  • αἰδεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • αἰδεσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • αἰδεσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • αἰδεσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰδέσθην
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • αἰδέσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • αἰδεσθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • αἰδοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ᾐδέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ᾐδέσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
αἰδεσθείς
αἰδεσθεῖσα
αἰδεσθέντες
αἰδέσθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰδέομαι
αἰδέσθητι
αἰδεσθῶμεν
αἰδήμονα
αἰδήμονες
αἰδήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bashful, modest
 • Forms:
  • αἰδήμονα Adj: Acc Sing Masc
  • αἰδήμονες Adj: Nom Plur Masc
ἀϊδίοις
ἀΐδιον
ἀΐδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eternal, everlasting
 • Forms:
  • ἀϊδίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀΐδιον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀϊδίου Adj: Gen Sing Neut
ἀϊδιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eternity
 • Forms:
  • ἀϊδιότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀϊδιότητος
ἀϊδίου
αἰδοῖα
αἰδοῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: genitals, private part(s) (of the body), male pudenda
 • Forms:
  • αἰδοίων Noun: Gen Plur Neut
αἰδοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: modest, bashful
 • Forms:
  • αἰδοῖα Adj: Nom Plur Neut
αἰδοίων
αἰδοῦμαι
αἰδοῦς
αἰδώ
αἰδώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • modesty, shame, shamefacedness, sense of modesty (esp. for young women)
  • reverence, respect, sense of respect (for others, for elderly)
 • Concord: 3Macc 1:19; 4:6
 • Forms:
  • αἰδοῦς Noun: Gen Sing Fem
  • αἰδώ Noun: Acc Sing Fem