φιάλαι
φιάλας
φιάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: saucer, bowl, offering bowl, a broad shallow cup ("phial"), "vial"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιάληφιάλαι
GENφιάληςφιαλῶν
DATφιάλῃφιάλαις
ACCφιάληνφιάλας
VOCφιάληφιάλαι
φιάλην
φιαλῶν
φιλάγαθον
φιλάγαθος
φιλαδελφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brotherly love (kindness), love of brothers and sisters, fraternal affection
 • Forms:
  • φιλαδελφίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • φιλαδελφίαν Noun: Acc Sing Fem
  • φιλαδελφίας Noun: Gen Sing Fem
φιλαδελφίᾳ
φιλαδελφίαν
φιλαδελφίας
φιλάδελφοι
φιλάδελφος
Φιλαδέλφῳ
φιλαμαρτήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving sin
φιλάνδρος
φιλάνδρους
φιλάνθρωπα
φιλανθρωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to treat humanely, treat kindly, deal kindly with
 • Cognates: ἐνανθρωπέω
 • Forms:
  • ἐφιλανθρώπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
φιλανθρωπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love towards mankind, benevolence ("philanthropy"), clemency
 • Forms:
  • φιλανθρωπίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • φιλανθρωπίαν Noun: Acc Sing Fem
  • φιλανθρωπίας Noun: Gen Sing Fem
φιλανθρωπίᾳ
φιλανθρωπίαν
φιλανθρωπίας
φιλάνθρωπον
φιλάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving mankind, humane, benevolent, kindly
 • Forms:
  • φιλανθρώπου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • φιλάνθρωπα Adj: Acc Plur Neut
  • φιλάνθρωπον Adj: Nom Sing Neut
φιλανθρώπου
φιλανθρώπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courteously, benevolently, kindly, ("philanthropically"), i.e., humanely
φιλαργυρεῖν
φιλαργυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love money, be avaricious
 • Forms:
  • φιλαργυρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλαργυρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
φιλαργυρήσαντες
φιλαργυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of money, avarice, miserliness
 • Forms:
  • φιλαργυρίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • φιλαργυρίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
φιλαργυρίαν
φιλαργυρίας
φιλάργυροι
φιλάργυρος
φιλαργύρους
φιλαρχία
φιλαρχίας
φίλας
φίλαυτοι
φίλαυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lover of own self, selfish
 • Forms:
  • φίλαυτοι Adj: Nom Plur Masc
φίλε
φιλεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φιλεῖν
φιλεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλελεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: compassionate, merciful
φιλεχθρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quarrel, exercise enmity, be ready to quarrel with
 • Forms:
  • φιλεχθρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
φιλεχθρήσῃς
φιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love, like, have affection for
  • to be a friend
  • to kiss
 • Cognates: καταφιλέω
 • Forms:
  • φιλῇς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐφίλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφίλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφίλησε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφίλησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφιλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • φιλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φιλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φιλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • φιλησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • φίλησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φιλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φιλήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • φιλούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • φιλοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φιλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φιλοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • φιλούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • φιλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φιλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φιλῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • φιλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φίλη
φιλήδονοι
φιλήδονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • loving pleasure, obsessed with pleasure
  • Substantival:
   • lover of pleasure, voluptuous
 • Forms:
  • φιλήδονοι Adj: Nom Plur Masc
φιληκοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fondness for listening to, love of hearing
 • Forms:
  • φιληκοΐαν Noun: Acc Sing Fem
φιληκοΐαν
φίλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kiss
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφίλημαφιλήματα
  GENφιλήματοςφιλημάτων
  DATφιλήματιφιλήμασι(ν)
  ACCφίλημαφιλήματα
φιλήματα
φιλήματι
φιλημάτων
φιλῇς
 • Parse: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: φίλος
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλῆσαι
φιλησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φίλησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιλέω
φιλήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φιλέω
φιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: friendship, fondness, affection, love
 • Forms:
  • φιλίαις Noun: Dat Plur Fem
  • φιλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • φιλίας Noun: Gen Sing Fem
  • φιλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
φιλίᾳ
φιλιάζειν
φιλιάζεις
φιλιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a friend with, act friendly toward, act as a friend to (someone)
 • Forms:
  • φιλίαις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐφιλίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφιλίασας Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφιλίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφιλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φιλιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • φιλιάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φιλιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φιλιάζων
φιλίαις
φιλίαν
φιλίας
φίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: friendly
 • Forms:
  • φιλίαις Adj: Dat Plur Fem
φιλογέωργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fond of a country life, fond of farming, fond of agriculture
φιλογύναιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fond of one's wife, fond of women
φιλοδέσποτον
φιλοδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving one's master
 • Forms:
  • φιλοδέσποτον Adj: Acc Sing Masc
φιλοδοξία
φιλοδοξίᾳ
φιλόζωον
φιλόζωος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving life, tenacious of life
 • Forms:
  • φιλόζωον Adj: Acc Sing Masc
φιλόθεοι
φιλόθεος
φίλοι
φίλοις
φιλόκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: loving ornament, fond of adornment
 • Forms:
  • φιλοκόσμῳ Adj: Dat Sing Fem
φιλοκόσμῳ
φιλομαθεῖν
φιλομαθεῖς
φιλομαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fond of learning
 • Forms:
  • φιλομαθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλομαθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
φιλομαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fond of learning, eager after knowledge
 • Forms:
  • φιλομαθεῖς Adj: Nom Plur Masc
φιλομαθοῦντας
φιλομήτορες
φιλομήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving one's mother
 • Forms:
  • φιλομήτορες Noun: Nom Plur Masc
φίλον
φιλονεικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fond of strife, engage in eager rivalry, be contentious, love arguments
 • Forms:
  • φιλονεικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
φιλονεικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contentiousness
  • dispute, strife
  • rivalry
 • Forms:
  • φιλονεικίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
  • φιλονεικίας Noun: Gen Sing Fem
φιλονεικίαν
φιλονεικίας
φιλόνεικοι
φιλόνεικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Bad sense: contentious, quarrelsome, disputatious, stubborn
  • Good sense: emulous, eager to emulate, competitive
 • Forms:
  • φιλόνεικοι Adj: Nom Plur Masc
φιλονεικοῦντας
φιλονικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contentiousness
  • dispute, strife
 • Forms:
  • φιλονικίας Noun: Gen Sing Fem
φιλονικίας
φιλόνικοι
φιλόνικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Bad sense: contentious, quarrelsome, disputatious
  • Good sense: emulous, eager to emulate
 • Forms:
  • φιλόνικοι Adj: Nom Plur Masc
φιλοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hospitality
 • Forms:
  • φιλοξενίαν Noun: Acc Sing Fem
  • φιλοξενίας Noun: Gen Sing Fem
  • φιλοξενίᾳ Noun: Dat Sing Fem
φιλοξενίᾳ
φιλοξενίαν
φιλοξενίας
φιλόξενοι
φιλόξενον
φιλόξενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hospitable
 • Forms:
  • φιλόξενοι Adj: Nom Plur Masc
  • φιλόξενον Adj: Acc Sing Masc
φιλοπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving one's fellow-citizens, patriot, loving compatriot
φιλοπονεῖν
φιλοπονέω
φιλοπονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of labour, labouriousness, industry
 • Forms:
  • φιλοπονίαν Noun: Acc Sing Fem
φιλοπονίαν
φιλοπρωτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love to have the preeminence, want to be first, like to be leader
 • Forms:
  • φιλοπρωτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φιλοπρωτεύων
φίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • loving, kind, devoted, beloved
  • Substantival:
   • friend, beloved
 • Forms:
  • φιλῇς Adj: Dat Plur Fem
  • φίλας Noun: Acc Plur Fem
  • φίλε Noun: Voc Sing Masc
  • φίλη Adj: Nom Sing Fem
  • φίλοι Adj: Nom Plur Masc
  • φίλοις Adj: Dat Plur Masc
  • φίλον Adj: Acc Sing Masc
  • φίλου Adj: Gen Sing Masc
  • φίλους Adj: Acc Plur Masc
  • φίλων Adj: Gen Plur Masc
  • φίλῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
φιλόσοφε
φιλοσοφεῖν
φιλοσοφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love knowledge, pursue knowledge, philosophize
  • to be a philosopher
  • to learn the philosophy of (something)
  • to practice philosophical reasoning
 • Cognates: ἀντιφιλοσοφέω
 • Forms:
  • φιλοσοφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλοσοφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φιλοσοφοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φιλοσοφῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φιλοσοφήσεις
φιλοσοφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • "philosophy", i.e., (esp.), Jewish sophistry
  • love of knowledge and wisdom, pursuit of knowledge and wisdom
  • speculation, study
  • philosophical exposition
 • Forms:
  • φιλοσοφίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • φιλοσοφίαν Noun: Acc Sing Fem
  • φιλοσοφίας Noun: Gen Sing Fem
φιλοσοφίᾳ
φιλοσοφίαν
φιλοσοφίας
φιλόσοφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • philosopher
  • someone who loves wisdom, lover of wisdom
 • Forms:
  • φιλόσοφε Noun: Voc Sing Masc
  • φιλοσόφους Noun: Acc Plur Masc
  • φιλοσόφων Noun: Gen Plur Masc
  • φιλοσοφώτατον Adj: Acc Sing Masc superl
φιλοσοφοῦντες
φιλοσόφους
φιλοσόφων
φιλοσοφῶν
φιλοσοφώτατον
φιλόστοργε
φιλοστοργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tender love, affection
 • Forms:
  • φιλοστοργίαν Noun: Acc Sing Fem
φιλοστοργίαν
φιλόστοργοι
φιλόστοργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving dearly, devoted to, yearning
 • Forms:
  • φιλόστοργε Adj: Nom Sing Neut
  • φιλόστοργοι Adj: Nom Plur Masc
φιλοστόργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, loving tenderly, affectionately
φιλότεκνα
φιλοτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of one's children, parental love, maternal love
 • Forms:
  • φιλοτεκνίαν Noun: Acc Sing Fem
  • φιλοτεκνίας Noun: Gen Sing Fem
φιλοτεκνίαν
φιλοτεκνίας
φιλότεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving one's child or children; maternal, paternal
 • Forms:
  • φιλότεκνα Adj: Acc Plur Neut
  • φιλοτεκνοτέρα Adj: Nom Sing Fem compar
  • φιλοτεκνότεραι Adj: Nom Plur Fem compar
  • φιλοτέκνους Adj: Acc Plur Fem
φιλοτεκνοτέρα
φιλοτεκνότεραι
φιλοτέκνους
φιλοτιμεῖσθαι
φιλοτιμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to aspire, consider it an honour, have as one's ambition
 • Forms:
  • φιλοτιμεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • φιλοτιμούμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • φιλοτιμούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
φιλοτιμία
φιλοτιμίαν
φιλότιμος
φιλοτίμου
φιλοτιμούμεθα
φιλοτιμούμενον
φιλοτίμως
φίλου
φιλόϋλον
φιλόϋλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving material things
 • Forms:
  • φιλόϋλον Adj: Acc Sing Masc
φιλούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φιλέω
φιλούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φιλέω
φίλους
φιλοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιλέω
φιλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιλέω
φιλόφρονες
φιλοφρονέω
φιλοφρονοῦσιν
φιλοφρόνως
φιλόφρων
φιλόψυχε
φιλόψυχος
φίλτρα
φίλτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: charm, a love-charm, love bond
 • Forms:
  • φίλτρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
φιλῶ 
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: φιλέω
φίλῳ 
φιλῶν 
φίλων 
φιμόν
φιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a muzzle, bridle
 • Forms:
  • φιμόν Noun: Acc Sing Masc
  • φιμοῦ Noun: Gen Sing Masc
φιμοῦ
φιμοῦν
φιμοῦται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
φιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to muzzle, gag
   • to silence
   • to be silenced
  • Passive:
   • to be inhibited, restrained
 • Forms:
  • ἐφιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφίμωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφίμωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφίμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφίμωσο Verb: Perf Pass Imperative 2nd Sing
  • φιμοῦν Verb: Pres Act Infin
  • φιμοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • φιμώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • φιμώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
φιμώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φιμόω
φιμώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: φιμόω