ἀφοβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of reverence, lack of a sense of respect and awe (toward God)
  • fearlessness
 • Forms:
  • ἀφοβίας Noun: Gen Sing Fem
ἀφοβίας
ἄφοβος
ἀφόβους
ἀφόβως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • fearlessly, without fear, fearing nothing
  • without reverence, shamelessly
ἀφοδεύει
ἀφόδευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: excrement
ἀφόδευσιν
ἀφόδευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the voiding of excrement, a bowel movement
  • anus
 • Forms:
  • ἀφόδευσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀφοδεύω
ἄφοδον
ἄφοδος
ἀφόμοια
ἀφόμοιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: copy
 • Note: Some take ἀφόμοιαas the substantive of the adjective ἀφόμοιος
 • Forms:
  • ἀφόμοια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἀφομοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make like, assimilate closely, copy, duplicate, resemble
 • Cognates: ἐξομοιόω, ὁμοιόω
 • Forms:
  • ἀφομοιωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀφομοιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀφωμοίωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφωμοιωμένα Verb: Perf Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀφωμοιωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἀφομοιωθέντες
ἀφομοιωθῆτε
ἀφοράω
ἀφορήτοις
ἀφόρητον
top
ἀφόρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intolerable, insufferable, unendurable, unbearable
 • Forms:
  • ἀφορήτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀφόρητον Adj: Acc Sing Masc
top
ἀφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sterility, barrenness, failure of agricultural crops (because of natural disaster)
 • Forms:
  • ἀφορίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀφορίᾳ
ἀφοριεῖ
ἀφοριεῖς
ἀφοριεῖτε
ἀφορίζει
ἀφορίζειν
ἀφορίζεται
ἀφοριζόμενος
ἀφορίζον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀφορίζω
ἀφοριζονται
ἀφορίζοντες
ἀφορίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to border, mark off by boundaries, define an area
   • to separate, take away, sever
   • to exclude
   • to give as a special gift
   • to set apart, appoint, separate
  • Middle:
   • to split (into parts)
   • to distance oneself
 • Cognates: ἀποδιορίζω, ἀφορίζω, διορίζω, ἐξορίζω, ὁρίζω, παρορίζω, πορίζω, προορίζω
 • Forms:
  • ἀφοριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφοριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφοριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀφορίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφορίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀφορίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφοριζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφορίζον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἀφοριζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφορίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφοριοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφοριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφόρισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀφορίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀφορίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφορίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφορίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφορισθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀφορίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀφορισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀφορίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀφώριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀφώρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφώρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφώρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφωρίσθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀφωρισμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • ἀφωρισμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • ἀφωρισμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφωρισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἀφωρισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀφωρισμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • ἀφωρισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφωρισμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἀφώρισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἀφοριοῦσι
ἀφοριοῦσιν
ἀφόρισαι
ἀφορίσαι
ἀφορίσας
ἀφορίσατε
ἀφορίσει
ἀφορισθεῖσαι
ἀφορίσθητε
ἀφορισθήτω
ἀφόρισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something set apart: the wave-offering
  • the act of setting apart (for religious office)
 • Forms:
  • ἀφορίσματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀφορίσματος Noun: Gen Sing Neut
ἀφορίσματα
ἀφορίσματος
ἀφορισμοῖς
ἀφορισμός
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • the separate offering, special offering
  • delimitation, assignment of boundaries
 • Cognates: ἀφορισμός, ὁρισμός
 • Forms:
  • ἀφορισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀφορισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀφορισμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀφορισμοῦ
ἀφορισμῶν
ἀφορίσωσιν
ἀφορμᾷ
ἀφορμάς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀφορμή
ἀφορμάω
ἀφορμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a starting-point, an opportunity, occasion (for an act), cue, pretext
  • source of inspiration
 • Cognates: ἀφορμή, ὁρμή
 • Forms:
  • ἀφορμᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀφορμάς
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • ἀφορμήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀφορμῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀφορμήν
ἀφορμῆς
ἀφορολόγητον
top
ἀφορολόγητος
top
ἀφορῶντες
ἀφοσιούμενοι
ἀφοσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to purify from guilt
  • Middle:
   • to purify oneself from sin
   • to release oneself from obligation
   • to exonerate
 • Cognates: ὁσιόω
 • Forms:
  • ἀφοσιούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc