ἁφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an infection, plague
  • part of body infected by skin disease (leprosy)
  • injury
  • Plural: wound, stripes, strokes
  • a joint, ligament
  • a lighting, kindling
 • Note: also see ἀφῇ to forgive
 • Forms:
  • ἁφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἁφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁφῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀφῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἁφῇ Noun: Dat Sing Fem
ἁφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφῇ
ἀφηγεῖσθαι
ἀφηγεῖται
ἀφηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning:
  • to lead from (a place), lead the way, go first, be a leader
  • to serve as leader of
  • to tell in full, relate, explain
 • Cognates: διηγέομαι, ἐκδιηγέομαι, ἐξηγέομαι, προηγέομαι, προκαθηγέομαι, προσεξηγέομαι
 • Forms:
  • ἀφηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀφηγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφηγῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀφηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφηγήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφηγούμενε Verb: Pres Mid/Pass part Voc Sing Masc
  • ἀφηγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀφηγουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀφηγούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀφηγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφηγουμένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
  • ἀφηγουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀφηγουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἀφηγουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
top
ἀφηγῇ
ἀφήγημα
ἀφηγήμασιν
ἀφηγήσατο
ἀφηγήσεται
ἀφηγήσῃ
ἀφηγούμενε
ἀφηγούμενοι
ἀφηγουμένοις
ἀφηγούμενον
ἀφηγούμενος
ἀφηγουμένου
ἀφηγουμένους
ἀφηγουμένῳ
ἀφηγουμένων
top
ἀφῆκα
ἀφήκαμεν
ἀφῆκαν
ἀφῆκας
ἀφήκατε
ἀφῆκε
ἀφῆκεν
ἀφῆκες
ἀφήκω
ἀφήλαντο
ἀφήλατο
top
ἀφηλπικώς
ἀφήλπισεν
ἁφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφήξω
ἀφῆπται
ἀφῃρέθη
ἀφῃρέθησαν
ἀφῄρηκα
ἀφῃρημένα
ἀφῃρημένοι
ἀφῃρημένος
ἀφῄρηται
ἀφῄρητο
ἁφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφῇς
ἄφησαι
ἀφήσει
ἀφήσεις
ἀφήσομεν
ἀφήσουσι
ἀφήσουσιν
ἀφήσω
ἀφῆτε