ἀφεγγεῖ
ἀφεγγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, obscure, without light
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀφεγγήςἀφεγγές
GENἀφεγγοῦς
DATἀφεγγεῖ
ACCἀφεγγῆἀφεγγές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀφεγγεῖςἀφεγγῆ
GENἀφεγγῶν
DATἀφεγγέσι
ACCἀφεγγεῖςἀφεγγῆ
ἄφεδρον
ἄφεδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: menses, menstruation, female monthly discharge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄφεδροςἀφέδροι
GENἀφέδρουἀφεδρῶν
DATἀφέδρῳἀφέδροις
ACCἄφεδρονἀφέδρους
VOCἄφεδρεἀφέδροι
ἀφέδρου
ἀφέδρῳ
ἀφεδρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a latrine, toilet, place for sitting alone
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀφεδρώνἀφεδρῶνες
GENἀφεδρῶνοςἀφεδρώνων
DATἀφεδρῶνιἀφεδρῶσι(ν)
ACCἀφεδρῶναἀφεδρῶνας
VOCἀφεδρώνἀφεδρῶνες
ἀφεδρῶνα
ἀφεθείς
ἀφεθεῖσα
ἀφεθέντες
ἀφεθῇ
ἀφέθη
ἀφεθῆναι
ἀφέθησαν
ἀφεθήσεται
ἀφειδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harsh treatment, neglect, unsparing treatment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφειδίαἀφειδίαι
GENἀφειδίαςἀφειδιῶν
DATἀφειδίᾳἀφειδίαις
ACCἀφειδίανἀφειδίας
ἀφειδίᾳ
ἀφειδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unsparingly, without mercy, relentlessly, mercilessly
  • ungrudgingly, lavishly
ἀφείλαντο
ἀφεῖλας
ἀφείλατο
ἀφεῖλε
ἀφεῖλεν
ἀφεῖλες
ἀφείλετο
ἀφεῖλον
ἀφείλοντο
ἀφείλου
ἀφείλω
ἀφειμένη
ἀφεῖναι
ἀφείς
ἀφεῖς
ἀφεῖσα
ἄφελε
ἀφελεῖ
ἀφελεῖν
ἀφελεῖς
ἀφελεῖται
ἀφελεῖτε
ἀφελέσθαι
ἀφέλεσθε
ἀφέλετε
ἀφελέτω
ἀφέλῃ
ἀφέλῃς
ἀφέληται
ἀφέλητε
ἄφελοι
ἀφελομένη
ἀφελόμενοι
ἀφελόμενος
ἀφελόντες
ἀφελότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: simplicity, smoothness, singleness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφελότηςἀφελότητες
GENἀφελότητοςἀφελοτήτων
DATἀφελότητιἀφελότησιν
ACCἀφελότηταἀφελότητας
ἀφελότητι
ἀφελοῦ
ἀφελοῦμαι
ἀφελοῦνται
ἀφελοῦσιν
ἀφελπίζω
ἀφελπίσῃς
ἀφελῶ
ἀφέλωμαι
ἀφέλωνται
ἀφελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without taking recourse to intricate or ingenious skills or devices:
ἀφέλωσιν
ἄφεμα
 • Parse: Noun: Noun Plur Neut
 • Meaning:
  • immunity (from taxation), something let go: remission of tribute or taxation
  • amount of taxation or tribute that has been exempted
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄφεμαἀφέματα
GENἀφέματοςἀφεμάτων
DATἀφέματιἀφέμασι(ν)
ACCἄφεμαἀφέματα
ἀφέματα
ἀφέντες
ἀφέντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀφίημι
ἀφέξει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφέξεσθε
ἀφέξεται
ἀφέξῃ
ἀφέξηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφεξόμεθα
ἀφέξονται
ἀφέξωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: ἀπέχω
ἄφες
ἀφέσει
ἀφέσεις
ἀφέσεως
ἄφεσιν
ἄφεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • release (from captivity)
  • dismissal, making go away
  • pardon, cancellation of an obligation, punishment, or guilt
  • forgiveness, remission
  • releasing (from use, bondage, debt)
  • permission
  • channel issue (of water), wadi
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄφεσιςἀφέσεις
GENἀφέσεωςἀφέσεων
DATἀφέσειἀφέσεσι(ν)
ACCἄφεσι(ν)ἀφέσεις
ἀφέστακα
ἀφέστηκας
ἀφέστηκε
ἀφέστηκεν
ἀφεστηκός
ἀφεστηκότα
ἀφεστηκότας
ἀφεστηκότες
ἀφεστήξω
ἄφετε
ἀφέτω
ἀφεύκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inescapably, securely, fixedly, without any possibility of escape
ἀφέωνται