ἀφεγγεῖ
ἀφεγγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dark, obscure, without light
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀφεγγήςἀφεγγές
GENἀφεγγοῦς
DATἀφεγγεῖ
ACCἀφεγγῆἀφεγγές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀφεγγεῖςἀφεγγῆ
GENἀφεγγῶν
DATἀφεγγέσι
ACCἀφεγγεῖςἀφεγγῆ
ἄφεδρον
ἄφεδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: menses, menstruation, female monthly discharge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄφεδροςἀφέδροι
GENἀφέδρουἀφεδρῶν
DATἀφέδρῳἀφέδροις
ACCἄφεδρονἀφέδρους
VOCἄφεδρεἀφέδροι
ἀφέδρου
ἀφέδρῳ
ἀφεδρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a latrine, toilet, place for sitting alone
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀφεδρώνἀφεδρῶνες
GENἀφεδρῶνοςἀφεδρώνων
DATἀφεδρῶνιἀφεδρῶσι(ν)
ACCἀφεδρῶναἀφεδρῶνας
VOCἀφεδρώνἀφεδρῶνες
ἀφεδρῶνα
ἀφεθείς
ἀφεθεῖσα
ἀφεθέντες
ἀφεθῇ
ἀφέθη
ἀφέθην
ἀφεθῆναι
ἀφέθησαν
ἀφεθήσεται
ἀφειδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harsh treatment, neglect, unsparing treatment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφειδίαἀφειδίαι
GENἀφειδίαςἀφειδιῶν
DATἀφειδίᾳἀφειδίαις
ACCἀφειδίανἀφειδίας
ἀφειδίᾳ
ἀφειδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unsparingly, without mercy, relentlessly, mercilessly
  • ungrudgingly, lavishly
ἀφεῖκα
ἀφείλαντο
ἀφεῖλας
ἀφείλατο
ἀφεῖλε(ν)
ἀφεῖλες
ἀφείλετο
ἀφεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφείλοντο
ἀφείλου
ἀφείλω
ἀφεῖμαι
ἀφειμένη
ἀφεῖναι
ἀφείς
ἀφεῖς
ἀφεῖσα
ἄφελε
ἀφελεῖ
ἀφελεῖν
ἀφελεῖς
ἀφελεῖται
ἀφελεῖτε
ἀφελέσθαι
ἀφέλεσθε
ἀφέλετε
ἀφελέτω
ἀφέλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφέλῃς
ἀφέληται
ἀφέλητε
ἄφελοι
ἀφελομένη
ἀφελόμενοι
ἀφελόμενος
ἀφελόντες
ἀφελότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: simplicity, smoothness, singleness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφελότηςἀφελότητες
GENἀφελότητοςἀφελοτήτων
DATἀφελότητιἀφελότησιν
ACCἀφελότηταἀφελότητας
ἀφελότητι
ἀφελοῦ
ἀφελοῦμαι
ἀφελοῦνται
ἀφελοῦσι(ν)
ἀφελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to despair, hope from, give up hope
 • Forms:
  • ἀφελπίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀφήλπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀφελπίσῃς
ἀφελῶ
ἀφέλωμαι
ἀφέλωνται
ἀφελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without taking recourse to intricate or ingenious skills or devices:
ἀφέλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀφαιρέω
ἄφεμα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • immunity (from taxation), something let go: remission of tribute or taxation
  • amount of taxation or tribute that has been exempted
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄφεμαἀφέματα
GENἀφέματοςἀφεμάτων
DATἀφέματιἀφέμασι(ν)
ACCἄφεμαἀφέματα
ἀφέματα
ἀφέντες
ἀφέντος
ἀφέξει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφέξεσθε
ἀφέξεται
ἀφέξῃ
ἀφέξηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφεξόμεθα
ἀφέξονται
ἀφέξωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: ἀπέχω
ἄφες
ἀφέσει
ἀφέσεις
ἀφέσεως
ἄφεσιν
ἄφεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • release (from captivity)
  • dismissal, making go away
  • pardon, cancellation of an obligation, punishment, or guilt
  • forgiveness, remission
  • releasing (from use, bondage, debt)
  • permission
  • channel issue (of water), wadi
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄφεσιςἀφέσεις
GENἀφέσεωςἀφέσεων
DATἀφέσειἀφέσεσι(ν)
ACCἄφεσι(ν)ἀφέσεις
ἀφέστακα
ἀφέστηκας
ἀφέστηκε(ν)
ἀφεστηκός
ἀφεστηκότα
ἀφεστηκότας
ἀφεστηκότες
ἀφεστήξω
ἄφετε
ἀφέτω
ἀφεύκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inescapably, securely, fixedly, without any possibility of escape
ἀφέωνται