ἀφύλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unguarded, unwatched, without guarding
 • Forms:
ἀφυλάκτους
ἀφυλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unguardedly, without watching
ἀφυπνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall asleep
 • Forms:
  • ἀφύπνωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφυπνώσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀφύπνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀφύπνωσα
ἀφυπνώσαντος
ἀφύπνωσε(ν)
ἀφύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw (liquid from a large vessel with a smaller one), (e.g., to fill a cup by dipping it into a bucket of water)
 • Forms:
  • ἀφύσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀφύσσων
ἀφυστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to withhold, come too late, be behindhand, despoil, defraud, rob, bereave, make destitute, keep back by fraud
  • to deprive oneself, withhold from oneself
  • to stay away from
 • Forms:
  • ἀφυστερημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀφροσύνην Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀφυστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀφυστερημένος
ἀφυστερήσας
ἀφυστερήσῃς