ἀδιαίρετον
ἀδιαίρετος
ἀδιάκριτοι
top
ἀδιάκριτον
ἀδιάκριτος
ἀδιακρίτως
ἀδιαλείπτοις
ἀδιάλειπτον
top
ἀδιάλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without ceasing, continual, uninterrupted, permanent, constant
 • Cognates: ἀδιάλειπτος, ἀνέκλειπτος
 • Concord: Par 2-6,8; Ign-Pol 1:2; Rom 9:2; 2Tim 1:3
 • Forms:
  • ἀδιαλείπτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀδιάλειπτον Adj: Acc Sing Fem
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without interruption, without ceasing, constantly, unceasingly, non-stop, without a let-up, ceaseless, constant, incessant, relentless
 • Concord: 1Thess 1:2; 2:13; 5:17; Rom 1:9; 1Macc 12:11; 2Macc 3:26; 9:4; 13:12; 15:7; 3Macc 6:33; Ign-Eph 10:1; Par 5:4:4; 9:11:7; 9:27:2; Pol-Phil 4:3; 8:1
ἀδιάλυτον
ἀδιάλυτος
ἀδιάπτωτος
ἀδιάστροφον
top
ἀδιάστροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unswerving, unflinching, undeterred, incapable of turning
 • Cognates: ἀδιάστροφος, στρόφος
 • Concord: 3Macc 3:3
 • Forms:
  • ἀδιάστροφον Adj: Acc Sing Fem
ἀδιάτρεπτος
ἀδιατρέπτῳ
ἀδιαφθορία
ἀδιαφθορίαν
ἀδιάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unimportant
 • Forms:
  • ἀδιάφορον Adj: Acc Sing Neut
top
ἀδιεξέταστοι
ἀδιεξέταστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unable to stand examination, unconsidered
 • Concord: Sir 21:18
 • Forms:
  • ἀδιεξέταστοι Adj: Nom Plur Masc
ἀδιήγητον
ἀδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indescribable, inexpressible
 • Cognates: ἀδιήγητος, ἀνεκδιήγητος, δυσδιήγητος
 • Concord: Ign-Eph 1:3
 • Forms:
  • ἀδιήγητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀδιηγήτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀδιηγήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀδιηγήτῳ
ἀδιηγήτων
top
ἄδικα
ἀδικεῖ
ἀδικεῖν
ἀδικεῖσθε
ἀδικεῖτε
ἀδικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to do wrong, offend
   • to be unjust
   • to act unjustly
   • to wrong, hurt, injure (someone)
   • to be an offender
   • to sin against (someone)
  • Passive:
   • to be injured, be wronged
 • Cognates: ἀδικέω, ἀντιδικέω, ἀπαδικέω, ἐκδικέω, προαδικέω
 • Concord:
  • NT:
   • Matt 20:13; Luke 10:19; 16:11; Acts 7:24,26,27; 24:15; 25:10,11; 1Cor 6:1,7,8; 2Cor 7:2,122; Gal 4:12; Col 3:252;Philemon 18; 1Pet 2:19; Rev 2:11; 6:6; 7:2,3; 9:4,10,19; 11:52; 22:112
  • LXX:
   • Gen 16:5; 21:23; 26:20; 42:22; Ex 2:13; 5:16; Lev 5:21,22,23,24; 6:2,3,42; 19:12,13; Deut 28:29,33; Josh 2:20; 1Sam 12:4; 2Sam 19:19; 24:17; 1King 8:47; 2Chron 6:37; 26:16; Ezra 10:13; Est 1:16; 4:1; Job 5:22; 8:3; 10:3; 18:21; 24:10,11; 29:17; 31:3; 36:4; Ps 9:23; 34(35):1.19; 37:19; 43:17; 61(62):9; 68:4; 70(71):4; 88(89):33; 102(103):6; 104(105):14;105:6; 118(119):78,86,121; 119:2; 139:4; 145(146):7; Prov 1:11,17,32; 11:21; 12:17; 16:5; 17:1,23; 19:5,24; 24:29; Isa 1:17; 3:15; 10:20; 21:3; 23:12; 25:3,4; 49:24; 51:23; 65:25; Hab 1:2; Jer 3:21; 7:9; 9:5; 21:12; 22:3; 27:15; 28:152; 37:18; Dan 3:32; 9:5; Eze13:22; 39:26
  • Apocrypha:
   • 1Macc 7:14; 2Macc 3:12; 4:35,40; 8:16; 14:29; 3Macc 3:8; 6:3; 1Esdras 4:39; Baruch 2:12; Jeremy 17,53; Judith 11:4; Sir 4:92; 13:32; 35:11,13,21; 40:13; Tob 6:15; Wis 12:12,13,23; 14:28,29,30,31; 16:24; Odes 7:32; PsSol 15:4
  • Apostolic Fathers:
   • 1Clem 8:4; 56:11; 57:7; 60:3; Barn 5:4; Ign-Eph 10:3; Ign-Rom 1:2; Diogn 6:52; 9:2; Man 6:1:1,2; Mart-Pol 9:3
 • Forms:
  • ἀδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀδικεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀδικεῖσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • ἀδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀδικηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ἀδικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀδικήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀδικήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀδικησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀδικησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀδικήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἀδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀδικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀδικήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀδικήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀδικήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀδικησώσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀδικησώσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀδικοῦμαι Verb: Pres Pass imp 1st Sing
  • ἀδικουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀδικούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀδικουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀδικούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀδικούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀδικουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀδικοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀδικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀδικοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀδικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀδικούντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἀδικοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀδικοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀδικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠδίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠδικηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • ἠδικηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
  • ἠδικηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • ἠδικημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἠδικημένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ἠδίκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠδικήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠδίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠδικήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠδίκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠδίκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠδίκηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἠδίκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠδίκηκεν
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
top
ἀδικηθέντος
ἀδικηθῇ
ἀδικηθῆναι
ἀδίκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a wrong done, a crime, misdeed, mistreatment, evil doing, iniquity, matter of wrong, trespass, intentional wrong
 • Concord: Acts 18:14; 24:20; Rev 18:5; 1Sam 20:1; 26:18; 2Sam 22:49; Jer 16:17; 22:17; Eze 14:102; 28:15; Gen 31:36; Isa 56:2; 59:12; Lev 5:23; 6:4; Prov 17:9; Zeph 3:15; 4Macc 11:3; Sir 10:6; 28:2; Ign-Rom 5:1
 • Forms:
  • ἀδικήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἀδικήματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀδικήματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἀδικημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀδικήμασιν
ἀδικήματα
ἀδικήματι
ἀδικημάτων
top
ἀδικῆσαι
ἀδικήσαντας
ἀδικήσαντος
ἀδικησάντων
ἀδικησάτω
ἀδικήσει
ἀδικήσειν
ἀδικήσεις
ἀδικήσῃ
top
ἀδικήσῃς
ἀδικήσητε
ἀδικήσουσιν
ἀδικήσω
ἀδικησώσι
ἀδικησώσιν
ἀδικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injustice, iniquity, unjust, unrighteousness, wrong, wrong-doing, offence
 • Forms:
  • ἀδικίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδικίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀδικίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀδικίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδικίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀδικιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀδικίᾳ
ἀδικίαι
top
ἀδικίαις
ἀδικίαν
ἀδικίας
ἀδικιῶν
ἄδικοι
ἀδίκοις
ἀδικοκρίτης
ἀδίκον
top
ἄδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unjust, unrighteous, wrong, unfair
 • Cognates: ἄδικος, ἀντίδικος, ἔκδικος, ἔνδικος, ὑπόδικος
 • Concord: 246 matches
 • Forms:
  • ἄδικα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄδικοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀδίκοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀδίκον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀδίκου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀδίκους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀδίκῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀδίκων Adj: Gen Plur Masc
ἀδίκου
ἀδικοῦμαι
ἀδικουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενοι
ἀδικουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενον
top
ἀδικούμενος
ἀδικουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντας
ἀδικοῦντι
ἀδικοῦντος
ἀδικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδίκους
top
ἀδικοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικῶ
ἀδίκῳ
ἀδίκων
ἀδικῶν
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully, falsely, without reason
 • Concord: 1Pet 2:19; Eze 13:22; Isa 49:24; Job 20:15; 24:10,11; 36:4; Lev 5:22,24; 6:3,4; Prov 1:11,17; 11:21; 16:5; 17:23; 19:5,24; Ps 34:19; 37:19; 68:4; 118:78,86; 2Macc 8:16; 3Macc 6:3; Wis 12:13,30; 14:28,30; 1Clem 60:3; Barn 5:3
 • Note: Opposite to δικαίως
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
 • Concord: Man 9:2,4,6; Par 2:5,7; 8:10:3; 9:24:2; 9:29:2