ἀδιαίρετον
ἀδιαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • undivided
  • indivisible
 • Cognates: διαιρετός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιαίρετοςἀδιαίρετον
GENἀδιαιρέτου
DATἀδιαιρέτῳ
ACCἀδιαίρετον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιαίρετοιἀδιαίρετα
GENἀδιαιρέτων
DATἀδιαιρέτοις
ACCἀδιαιρέτουςἀδιαίρετα
ἀδιάκριτοι
ἀδιάκριτον
ἀδιάκριτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιάκριτοςἀδιάκριτον
GENἀδιακρίτου
DATἀδιακρίτῳ
ACCἀδιάκριτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιάκριτοιἀδιάκριτα
GENἀδιακρίτων
DATἀδιακρίτοις
ACCἀδιακρίτουςἀδιάκριτα
ἀδιακρίτως
ἀδιαλείπτοις
ἀδιάλειπτον
ἀδιάλειπτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιάλειπτοςἀδιάλειπτον
GENἀδιαλείπτου
DATἀδιαλείπτῳ
ACCἀδιάλειπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιάλειπτοιἀδιάλειπτα
GENἀδιαλείπτων
DATἀδιαλείπτοις
ACCἀδιαλείπτουςἀδιάλειπτα
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without interruption, without ceasing, constantly, unceasingly, non-stop, without a let-up, ceaseless, constant, incessant, relentless
 • Concord: 1Thess 1:2; 2:13; 5:17; Rom 1:9; 1Macc 12:11; 2Macc 3:26; 9:4; 13:12; 15:7; 3Macc 6:33; Ign-Eph 10:1; Par 5:4:4; 9:11:7; 9:27:2; Pol-Phil 4:3; 8:1
ἀδιάλυτον
ἀδιάλυτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιάλυτοςἀδιάλυτον
GENἀδιαλύτου
DATἀδιαλύτῳ
ACCἀδιάλυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιάλυτοιἀδιάλυτα
GENἀδιαλύτων
DATἀδιαλύτοις
ACCἀδιαλύτουςἀδιάλυτα
ἀδιάπτωτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιάπτωτοςἀδιάπτωτον
GENἀδιαπτώτου
DATἀδιαπτώτῳ
ACCἀδιάπτωτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιάπτωτοιἀδιάπτωτα
GENἀδιαπτώτων
DATἀδιαπτώτοις
ACCἀδιαπτώτουςἀδιάπτωτα
ἀδιάστροφον
ἀδιάστροφος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιάστροφοςἀδιάστροφον
GENἀδιαστρόφου
DATἀδιαστρόφῳ
ACCἀδιάστροφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιάστροφοιἀδιάστροφα
GENἀδιαστρόφων
DATἀδιαστρόφοις
ACCἀδιαστρόφουςἀδιάστροφα
ἀδιάτρεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headstrong, not to be turned aside, undeterred
 • Cognates: ἄτρεπτος, τρεπτός
 • Concord: Sir 26:10; 42:11
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιάτρεπτοςἀδιάτρεπτον
GENἀδιατρέπτου
DATἀδιατρέπτῳ
ACCἀδιάτρεπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιάτρεπτοιἀδιάτρεπτα
GENἀδιατρέπτων
DATἀδιατρέπτοις
ACCἀδιατρέπτουςἀδιάτρεπτα
ἀδιατρέπτῳ
ἀδιαφθορία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδιαφθορίαἀδιαφθορίαι
GENἀδιαφθορίαςἀδιαφθοριῶν
DATἀδιαφθορίᾳἀδιαφθορίαις
ACCἀδιαφθορίανἀδιαφθορίας
ἀδιαφθορίαν
ἀδιάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unimportant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιάφοροςἀδιάφορον
GENἀδιαφόρου
DATἀδιαφόρῳ
ACCἀδιάφορον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιάφοροιἀδιάφορα
GENἀδιαφόρων
DATἀδιαφόροις
ACCἀδιαφόρουςἀδιάφορα
ἀδιεξέταστοι
ἀδιεξέταστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unable to stand examination, unconsidered
 • Concord: Sir 21:18
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιεξέταστοςἀδιεξέταστον
GENἀδιεξετάστου
DATἀδιεξετάστῳ
ACCἀδιεξέταστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιεξέταστοιἀδιεξέταστα
GENἀδιεξετάστων
DATἀδιεξετάστοις
ACCἀδιεξετάστουςἀδιεξέταστα
ἀδιήγητον
ἀδιήγητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδιήγητοςἀδιήγητον
GENἀδιηγήτου
DATἀδιηγήτῳ
ACCἀδιήγητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδιήγητοιἀδιήγητα
GENἀδιηγήτων
DATἀδιηγήτοις
ACCἀδιηγήτουςἀδιήγητα
ἀδιηγήτῳ
ἀδιηγήτων
ἄδικα
ἀδικεῖ
ἀδικεῖν
ἀδικεῖσθε
ἀδικεῖτε
ἀδικέω
 • Present
 • ἀδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀδικεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀδικοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀδικουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀδικούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀδικουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀδικούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀδικούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀδικουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ἀδικοῦντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀδικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀδικοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀδικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀδικούντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἀδικοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀδικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἀδικηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • ἀδικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀδικήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀδικήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἀδικησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀδικησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀδικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀδικήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀδικήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀδικησώσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀδικησώσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠδίκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠδικήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠδίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠδικήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠδίκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠδίκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠδίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠδικηκός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἠδικηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • ἠδικηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • ἠδικημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἠδικημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἠδίκηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἠδίκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
ἀδικηθέντος
ἀδικηθῇ
ἀδικηθῆναι
ἀδίκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wrong done, matter of wrong
  • a crime, misdeed, intentional wrong. tresspass
  • an error, blunder, mistake
  • mistreatment, evil doing, matter of wrong, trespass
  • iniquity (gross immorality or wickedness)
  • inequity (lack of equity or fairness), injustice
  • a wrong done, a crime, misdeed, mistreatment, evil doing, iniquity, matter of wrong, trespass, intentional wrong
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀδίκημαἀδικήματα
GENἀδικήματοςἀδικημάτων
DATἀδικήματιἀδικήμασι(ν)
ACCἀδίκημαἀδικήματα
ἀδικήμασιν
ἀδικήματα
ἀδικήματι
ἀδικημάτων
ἀδικῆσαι
ἀδικήσαντας
ἀδικήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικησάτω
ἀδικήσει
ἀδικήσειν
ἀδικήσεις
ἀδικήσῃ
ἀδικήσῃς
ἀδικήσητε
ἀδικήσουσι(ν)
ἀδικήσω
ἀδικησώσι(ν)
ἀδικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injustice, iniquity, unjust, unrighteousness, wrong, wrong-doing, offence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδικίαἀδικίαι
GENἀδικίαςἀδικιῶν
DATἀδικίᾳἀδικίαις
ACCἀδικίανἀδικίας
ἀδικίᾳ
ἀδικίαι
ἀδικίαις
ἀδικίαν
ἀδικίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀδικία
ἀδικιῶν
ἄδικοι
ἀδίκοις
ἀδικοκρίτης
Masculine
 SingularPlural
NOMἀδικοκρίτηςἀδικοκρῖται
GENἀδικοκρίτουἀδικοκριτῶν
DATἀδικοκρίτῃἀδικοκρίταις
ACCἀδικοκρίτηνἀδικοκρίτας
ἄδικον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄδικος
ἄδικος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄδικοςἄδικον
GENἀδίκου
DATἀδίκῳ
ACCἄδικον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄδικοιἄδικα
GENἀδίκων
DATἀδίκοις
ACCἀδίκουςἄδικα
ἀδίκου
ἀδικοῦμαι
ἀδικουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντας
ἀδικοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδίκους
ἀδικοῦσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικῶ
ἀδίκῳ
ἀδίκων
ἀδικῶν
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully, falsely, without reason
 • Concord: 1Pet 2:19; Eze 13:22; Isa 49:24; Job 20:15; 24:10,11; 36:4; Lev 5:22,24; 6:3,4; Prov 1:11,17; 11:21; 16:5; 17:23; 19:5,24; Ps 34:19; 37:19; 68:4; 118:78,86; 2Macc 8:16; 3Macc 6:3; Wis 12:13,30; 14:28,30; 1Clem 60:3; Barn 5:3
 • Note: Opposite to δικαίως
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
 • Concord: Man 9:2,4,6; Par 2:5,7; 8:10:3; 9:24:2; 9:29:2