ἀδιαίρετον
ἀδιαίρετος
ἀδιάκριτοι
ἀδιάκριτον
ἀδιάκριτος
ἀδιακρίτως
ἀδιαλείπτοις
ἀδιάλειπτον
ἀδιάλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without ceasing, continual, uninterrupted, permanent, constant
 • Cognates: ἀδιάλειπτος, ἀνέκλειπτος
 • Concord: Par 2-6,8; Ign-Pol 1:2; Rom 9:2; 2Tim 1:3
 • Forms:
  • ἀδιαλείπτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀδιάλειπτον Adj: Acc Sing Fem
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without interruption, without ceasing, constantly, unceasingly, non-stop, without a let-up, ceaseless, constant, incessant, relentless
 • Concord: 1Thess 1:2; 2:13; 5:17; Rom 1:9; 1Macc 12:11; 2Macc 3:26; 9:4; 13:12; 15:7; 3Macc 6:33; Ign-Eph 10:1; Par 5:4:4; 9:11:7; 9:27:2; Pol-Phil 4:3; 8:1
ἀδιάλυτον
ἀδιάλυτος
ἀδιάπτωτος
ἀδιάστροφον
ἀδιάστροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unswerving, unflinching, undeterred, incapable of turning
 • Cognates: ἀδιάστροφος, στρόφος
 • Concord: 3Macc 3:3
 • Forms:
  • ἀδιάστροφον Adj: Acc Sing Fem
ἀδιάτρεπτος
ἀδιατρέπτῳ
ἀδιαφθορία
ἀδιαφθορίαν
ἀδιάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unimportant
 • Forms:
  • ἀδιάφορον Adj: Acc Sing Neut
ἀδιεξέταστοι
ἀδιεξέταστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unable to stand examination, unconsidered
 • Concord: Sir 21:18
 • Forms:
  • ἀδιεξέταστοι Adj: Nom Plur Masc
ἀδιήγητον
ἀδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indescribable, inexpressible
 • Cognates: ἀδιήγητος, ἀνεκδιήγητος, δυσδιήγητος
 • Concord: Ign-Eph 1:3
 • Forms:
  • ἀδιήγητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀδιηγήτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀδιηγήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀδιηγήτῳ
ἀδιηγήτων
ἄδικα
ἀδικεῖ
ἀδικεῖν
ἀδικεῖσθε
ἀδικεῖτε
ἀδικέω
 • Present
 • ἀδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀδικεῖσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • ἀδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀδικοῦμαι Verb: Pres Pass imp 1st Sing
 • ἀδικουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀδικούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀδικουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀδικούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀδικούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀδικουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ἀδικοῦντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀδικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀδικοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀδικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀδικούντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἀδικοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀδικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἀδικηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • ἀδικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀδικήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀδικήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀδικησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀδικησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀδικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀδικήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀδικήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀδικησώσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀδικησώσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠδίκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠδικήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠδίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠδικήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠδίκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠδίκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠδίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠδικηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
 • ἠδικηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • ἠδικηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • ἠδικημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἠδικημένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
 • ἠδίκηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἠδίκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀδικηθέντος
ἀδικηθῇ
ἀδικηθῆναι
ἀδίκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a wrong done, a crime, misdeed, mistreatment, evil doing, iniquity, matter of wrong, trespass, intentional wrong
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἀδίκημαἀδικήματα
  GENἀδικήματοςἀδικημάτων
  DATἀδικήματιἀδικήμασι(ν)
  ACCἀδίκημαἀδικήματα
ἀδικήμασιν
ἀδικήματα
ἀδικήματι
ἀδικημάτων
ἀδικῆσαι
ἀδικήσαντας
ἀδικήσαντος
ἀδικησάντων
ἀδικησάτω
ἀδικήσει
ἀδικήσειν
ἀδικήσεις
ἀδικήσῃ
ἀδικήσῃς
ἀδικήσητε
ἀδικήσουσι
ἀδικήσουσιν
ἀδικήσω
ἀδικησώσι
ἀδικησώσιν
ἀδικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injustice, iniquity, unjust, unrighteousness, wrong, wrong-doing, offence
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀδικίαἀδικίαι
  GENἀδικίαςἀδικιῶν
  DATἀδικίᾳἀδικίαις
  ACCἀδικίανἀδικίας
ἀδικίᾳ
ἀδικίαι
ἀδικίαις
ἀδικίαν
ἀδικίας
ἀδικιῶν
ἄδικοι
ἀδίκοις
ἀδικοκρίτης
ἀδίκον
ἄδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unjust, unrighteous, wrong, unfair
 • Cognates: ἄδικος, ἀντίδικος, ἔκδικος, ἔνδικος, ὑπόδικος
 • Concord: 246 matches
 • Forms:
  • ἄδικα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄδικοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀδίκοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀδίκον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀδίκου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀδίκους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀδίκῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀδίκων Adj: Gen Plur Masc
ἀδίκου
ἀδικοῦμαι
ἀδικουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενοι
ἀδικουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενον
ἀδικούμενος
ἀδικουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντας
ἀδικοῦντι
ἀδικοῦντος
ἀδικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδίκους
ἀδικοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικῶ
ἀδίκῳ
ἀδίκων
ἀδικῶν
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully, falsely, without reason
 • Concord: 1Pet 2:19; Eze 13:22; Isa 49:24; Job 20:15; 24:10,11; 36:4; Lev 5:22,24; 6:3,4; Prov 1:11,17; 11:21; 16:5; 17:23; 19:5,24; Ps 34:19; 37:19; 68:4; 118:78,86; 2Macc 8:16; 3Macc 6:3; Wis 12:13,30; 14:28,30; 1Clem 60:3; Barn 5:3
 • Note: Opposite to δικαίως
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
 • Concord: Man 9:2,4,6; Par 2:5,7; 8:10:3; 9:24:2; 9:29:2