ἀδιαίρετον
ἀδιαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • undivided
  • indivisible
 • Forms:
ἀδιάκριτοι
ἀδιάκριτον
ἀδιάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without partiality, impartial
  • unwavering, unshakable
  • mixed
  • inseparable
  • undistinguished from one another
  • undecided
  • various, miscellaneous
 • Concord: Prov 25:1; Jas 3:17; Ign-Eph 3:2; Ign-Magn 15:1; Ign-Trall 1:1
 • Forms:
ἀδιακρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without wavering
 • Concord: Ign-Phld 1:11; Ign-Rom 1(pre)
ἀδιαλείπτοις
ἀδιάλειπτον
ἀδιάλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without ceasing, continual, uninterrupted, permanent, constant
 • Concord: Par 2-6,8; Ign-Pol 1:2; Rom 9:2; 2Tim 1:3
 • Forms:
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without interruption, without ceasing, constantly, unceasingly, non-stop, without a let-up, ceaseless, constant, incessant, relentless
 • Concord: 1Thess 1:2; 2:13; 5:17; Rom 1:9; 1Macc 12:11; 2Macc 3:26; 9:4; 13:12; 15:7; 3Macc 6:33; Ign-Eph 10:1; Par 5:4:4; 9:11:7; 9:27:2; Pol-Phil 4:3; 8:1
ἀδιάλυτον
ἀδιάλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unravelled, untearable
  • undissolved, indissoluble
  • intact, unbroken
 • Concord: Ex 36:30
 • Forms:
ἀδιάπτωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: infallible
 • Concord: Wis 3:15
 • Forms:
ἀδιάστροφον
ἀδιάστροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unswerving, unflinching, undeterred, incapable of turning
 • Concord: 3Macc 3:3
 • Forms:
ἀδιάτρεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headstrong, not to be turned aside, undeterred
 • Concord: Sir 26:10; 42:11
 • Forms:
ἀδιατρέπτῳ
ἀδιαφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sincerity, integrity, incorruptness, incorruptibleness, purity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδιαφθορίαἀδιαφθορίαι
GENἀδιαφθορίαςἀδιαφθοριῶν
DATἀδιαφθορίᾳἀδιαφθορίαις
ACCἀδιαφθορίανἀδιαφθορίας
ἀδιαφθορίαν
ἀδιάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unimportant
 • Forms:
ἀδιεξέταστοι
ἀδιεξέταστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unable to stand examination, unconsidered
 • Concord: Sir 21:18
 • Forms:
ἀδιήγητον
ἀδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indescribable, inexpressible
 • Concord: Ign-Eph 1:3
 • Forms:
ἀδιηγήτῳ
ἀδιηγήτων
ἄδικα
ἀδικεῖ
ἀδικεῖν
ἀδικεῖσθε
ἀδικεῖτε
ἀδικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to do wrong, offend
   • to be unjust
   • to act unjustly
   • to wrong, hurt, injure (someone)
   • to be an offender
   • to sin against (someone)
  • Passive:
   • to be injured, be wronged
 • Forms:
Present Verbs
 • ἀδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀδικεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀδικοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀδικούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀδικοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Present Participles
 • ἀδικουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀδικούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀδικουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀδικούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀδικουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀδικοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀδικοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀδικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀδικοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀδικοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀδικούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀδικοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠδίκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠδίκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἀδικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀδικησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀδικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀδικήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀδικήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀδικησώσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀδικησώσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠδίκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠδικήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠδίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠδικήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠδίκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • ἀδικηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἀδικήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀδικήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀδικησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
Perfect Verbs
 • ἠδίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠδίκηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν Verb: Perf Act Infin
 • ἠδίκηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
Perfect Participles
 • ἠδικηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἠδικηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • ἠδικηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • ἠδικημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠδικημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἀδικηθέντος
ἀδικηθῇ
ἀδικηθῆναι
ἀδίκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wrong done, matter of wrong
  • a crime, misdeed, intentional wrong, trespass
  • an error, blunder, mistake
  • mistreatment, evil doing, matter of wrong, trespass
  • iniquity (gross immorality or wickedness )
  • inequity (lack of equity or fairness ), injustice
  • a wrong done, a crime, misdeed, mistreatment, evil doing, iniquity, matter of wrong, trespass, intentional wrong
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀδίκημαἀδικήματα
GENἀδικήματοςἀδικημάτων
DATἀδικήματιἀδικήμασι(ν)
ACCἀδίκημαἀδικήματα
ἀδικήμασιν
ἀδικήματα
ἀδικήματι
ἀδικημάτων
ἀδικῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀδικέω
ἀδικήσαντας
ἀδικήσαντος
ἀδικησάντων
ἀδικησάτω
ἀδικήσει
ἀδικήσειν
ἀδικήσεις
ἀδικήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀδικέω
ἀδικήσῃς
ἀδικήσητε
ἀδικήσουσι(ν)
ἀδικήσω
ἀδικησώσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀδικέω
ἀδικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injustice, iniquity, unjust, unrighteousness, wrong, wrong-doing, offence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδικίαἀδικίαι
GENἀδικίαςἀδικιῶν
DATἀδικίᾳἀδικίαις
ACCἀδικίανἀδικίας
ἀδικίᾳ
ἀδικίαι
ἀδικίαις
ἀδικίαν
ἀδικίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀδικία
ἀδικιῶν
ἄδικοι
ἀδίκοις
ἀδικοκρίτης
Masculine
 SingularPlural
NOMἀδικοκρίτηςἀδικοκρῖται
GENἀδικοκρίτουἀδικοκριτῶν
DATἀδικοκρίτῃἀδικοκρίταις
ACCἀδικοκρίτηνἀδικοκρίτας
ἄδικον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄδικος
ἄδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unjust, unrighteous, wrong, unfair
 • Concord: 246 matches
 • Forms:
ἀδίκου
ἀδικοῦμαι
ἀδικουμένη
ἀδικούμενοι
ἀδικουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενος
ἀδικουμένων
ἀδικοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντας
ἀδικοῦντι
ἀδικοῦντος
ἀδικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδίκους
ἀδικοῦσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικῶ
ἀδίκῳ
ἀδίκων
ἀδικῶν
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully, falsely, without reason
 • Concord: 1Pet 2:19; Eze 13:22; Isa 49:24; Job 20:15; 24:10,11; 36:4; Lev 5:22,24; 6:3,4; Prov 1:11,17; 11:21; 16:5; 17:23; 19:5,24; Ps 34:19; 37:19; 68:4; 118:78,86; 2Macc 8:16; 3Macc 6:3; Wis 12:13,30; 14:28,30; 1Clem 60:3; Barn 5:3
 • Note: Opposite to δικαίως
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
 • Concord: Man 9:2,4,6; Par 2:5,7; 8:10:3; 9:24:2; 9:29:2