ἄδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • freedom from fear, safe conduct
  • license, permission
 • Concord: 2Macc 11:30; 3Macc 7:12; Wis 12:11
 • Forms:
  • ἄδειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδείας Noun: Gen Sing Fem
ἄδειαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἄδεια
 • Concord: 3Macc 7:12; Wis 12:11
ἀδείας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἄδεια
 • Concord: 2Macc 11:30
ᾄδειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ᾄδω
 • Concord: 1Chron 25:7; 29:27
top
ἄδειπνος
ἀδελφαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Job 42:11; Matt 13:56; Mark 6:3; John 11:3; 2Clem 19:1; 20:2;
ἀδελφαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Poly 5:1
ἀδελφάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Eze 16:51,522, 61; Job 1:4; Matt 19:29; Mark 10:29,30; Luke 14:26; 1Tim 5:2
ἀδελφέ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Root: ἀδελφός
 • Concord: Gen 33:9; 2Sam 1:26; 13:12,16; 20:9; 1King 9:13; 13:30; Jer 22:18; Luke 6:42; Acts 9:17; 21:20; 22:13; Phe 7,20 4Macc 13:11,18; Tob 5:11,12,142; 6:7,11,14,16; 7:9; 9:2; 10:13; 11:2;
ἀδελφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sister (biological relative)
  • closely related female
  • sister (dear friend, beloved)
 • Concord: Gen 4:22; 12:13,19; 20:2,5,12; 24:60; 26:7,9; 36:22; 46:17; Ex 2:4,7; 15:20; Lev 18:11; Judg 15:2; 2Sam 13:1,5,6,11,20; 1King 11:20; 2King 11:2; 1Chron 2:16; 3:9,19; 7:18,30; 2Chron 22:11; Matt 12:50; Mark 3:35; Luke 10:39,40; John 11:39; 19:25; 1Cor 7:15; Jas 2:15; Cant 4:9,10,12; 5:1,2; 8:8; Eze 16:45,462,48,55,56; 23:4,11; Tob 5:21; 6:18; 7:15; 8:4; 10:62,13; Man 10:1:1,2
 • Forms:
  • ἀδελφαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀδελφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀδελφάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀδελφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδελφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδελφῆς Noun: Gen Sing Fem
top
ἀδελφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Gen 30:8; 34:31; Lev 18:18; 21:3; Num 6:7; Cant 8:8; Eze 44:25; Hos 2:1; Phe 2; Vis 2:3
ἀδελφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Gen 24:59,60; 25:20; 28:9; 30:1; 34:13,14,27; 36:3; Ex 6:20,23; Lev 20:17; Num 25:18; 26:59; 2Sam 13:2,4,22,32; 17:25; 1King 11:192; 12:24e; 1Chron 7:32; Job 17:14; Prov 7:4; Eze 22:11; John 11:5, 28; Rom 16:1,15; 1Cor 9:5; 3Macc 1:1; Tob 7:9,12; 8:7; 2Clem 12:5; Vis 1:1:1,7; 2:3:1
ἀδελφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Gen 24:302; 29:13; Lev 18:9,12,13; 20:17,192; Deut 27:22,23; 1Chron 4:3,19; 7:15; Eze 16:49; 23:11,18,31,32,33; John 11:1; Acts 23:16; 2John 13; Susanna 62; Tob 8:21;
ἀδελφιδέ
ἀδελφιδόν
ἀδελφιδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsman, relative, beloved one
 • Meaning: nephew, son of a person's brother or sister
 • Concord: Cant 1:13,14,16; 2:3,9,10,16,17; 4:16; 5:2,4,5,62,8,94,10,16; 6:12,2,32; 7:10,11,12,14; 8:1,5,14
 • Forms:
  • ἀδελφιδέ Noun: Voc Sing Masc
  • ἀδελφιδόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀδελφιδοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀδελφιδοῦν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀδελφιδῷ Noun: Dat Sing Masc
ἀδελφιδοῦ
ἀδελφιδοῦν
top
ἀδελφιδῷ
ἀδελφικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: brotherly, in a manner befitting brotherhood
 • Concord: 4Macc 13:9
ἀδελφοί
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: ἀδελφός
 • Concord: [448 entries]
ἀδελφοῖς
ἀδελφοκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fratricide
 • Concord: 1Clem 4:7
 • Forms:
  • ἀδελφοκτονίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδελφοκτονίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
ἀδελφοκτονίαν
ἀδελφοκτονίας
top
ἀδελφοκτόνοις
ἀδελφοκτόνος
ἀδελφόν
ἀδελφοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as befits a brother, the brotherhood
 • Concord: 4Macc 10:12
ἀδελφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brother (biological), son-in-law
  • closely related male
  • blood relation, kinsman
  • brother (a person of common interest)
  • ally
  • colleague at work (1Esdras 1:14)
  • members of the same religious community
  • neighbour
  • a formal address to strangers, e.g., "Gentlemen, where are you from?" (Gen 29:4)
 • Cognates: ἀδελφός, ἐξάδελφος, πατράδελφος, φιλάδελφος, ψευδάδελφος
 • Forms:
  • ἀδελφέ Noun: Voc Sing Masc
  • ἀδελφοί Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • ἀδελφοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀδελφόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀδελφοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀδελφούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀδελφῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀδελφῶν Noun: Gen Plur Masc
top
ἀδελφότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brotherhood, brothers, brotherliness
 • Concord: 1Pet 2:17; 5:9; 1Macc 12:10,18; 4Macc 9:23; 10:3,15; 13:19,27; 1Clem 2:4; Man 8:10;
 • Forms:
  • ἀδελφότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδελφότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδελφότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀδελφότητα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀδελφότης
 • Concord: 1Pet 2:17; 1Macc 12:10; 4Macc 9:23; 10:15; Man 8:10;
ἀδελφότητι
ἀδελφότητος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀδελφότης
 • Concord: 1Macc 12:18; 4Macc 10:3; 13:19,27; 1Clem 2:4
ἀδελφοῦ
ἀδελφούς
ἀδελφῷ
top
ἀδελφῶν
ἀδεσπότοις
ἀδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without a master
 • Cognate: δεσπότης
 • Forms:
  • ἀδεσπότοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
ἄδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
 • Concord: I-Eph 4:1
ᾄδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
 • Concord: Diogn 11:6
ἀδεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without fear, without disturbance (3rd Macc 2:32)
 • Concord: 3Macc 2:32; Mart-Pol 7:2