ἀδόκητοι
ἀδόκητος
ἀδόκιμοι
ἀδόκιμον
top
ἀδόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unapproved, worthless, castaway, rejected, reprobate, not passing the test, unqualified, disqualified
  • Of silver: impure, drossy
  • Of money: not genuine, spurious, counterfeit
  • Of money: having failed a test
 • Cognates: ἀδόκιμος, δόκιμος, εὐδόκιμος
 • Forms:
  • ἀδόκιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀδόκιμον Adj: Acc Sing Masc
ἀδολέσχει
ἀδολεσχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to talk idly, prate, chatter
  • to talk
  • to meditate, ponder
  • to complain
 • Cognates: καταδολεσχέω
 • Forms:
  • ἀδολέσχει Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀδολεσχῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἀδολεσχήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠδολέσχησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀδολέσχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: idle talker
 • Forms:
  • ἀδόλεσχόν Noun: Acc Masc Sing
ἀδολεσχῆσαι
top
ἀδολεσχήσω
ἀδολεσχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • garrulity, idle tales
  • conversation, talk
  • meditation, inner mental struggle
  • thoughts from such mental struggle
 • Forms:
  • ἀδολεσχίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδολεσχίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδολεσχίας Noun: Gen Sing Fem
ἀδολεσχίᾳ
ἀδολεσχίαν
ἀδολεσχίας
ἀδόλεσχόν
ἄδολον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄδολος
top
ἄδολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sincere, pure, guileless, without fraud, without deceit
  • Of liquids: unadulterated, genuine, pure
 • Cognates: ἄδολος, δόλος
 • Forms:
  • ἄδολον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀδόλῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀδόλῳ
ἀδόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly, without guile, without artifice
ᾀδομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ᾄδω
top
ᾀδόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ᾄδω
ἀδοξέω
ἀδοξήσει
ἀδοξία
ἀδοξίᾳ
ἄδοξοι
top
ἄδοξος
ἀδόξων
ᾅδου
ᾄδουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾄδουσι
ᾄδουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
top
ᾀδουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ᾄδω