κατάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a curse, imprecation, execration
  • pronouncement of a curse
  • accursed, odious state
 • Forms:
κατάρᾳ
καταραθείη
κατάραι
κατάραις
καταράκτας
καταράκτην
καταράκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: Also spelled καταρράκτης
 • Meaning:
  • waterfall, cataract
  • trap-door
  • flood-gate
  • a device for punitive restraint (e.g., stocks)
  • sea bird, cormorant
  • torrent
 • Forms:
κατάραν
καταράομαι
 • Middle Meaning:
  • to curse, pronounce a curse upon
  • to utter words consigning someone or something to an odious state
  • to execrate
  • to bind under a curse
  • to utter imprecations, invoke upon
  • to doom
 • Passive Meaning:
  • to be cursed, be accursed
 • Forms:
Present
 • καταρωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καταρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταρᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • καταράσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • καταρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταρώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καταρωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • καταρώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταρωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καταρωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καταρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Imperfect
 • κατηρῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • καταράσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καταράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκατηράσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • καταραθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • κατάρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • καταράσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • καταρασάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • καταράσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • καταράσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • καταράσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • καταράσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • καταράσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • καταράσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • κατηρασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • κατηράσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • κατηράσατο Verb: 1Aor Mid Ind/Imperative 3rd Sing
 • κατηράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • κατηραμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κατηραμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κατηραμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc
 • κατηραμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατηραμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκατηραμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκατήρανται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
κατάρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κατάρα
κατάρασαι, καταρᾶσαι
καταράσαιτο
καταρασάμενον
καταράσασθαι
καταράσασθε
καταράσει
καταράσῃ
καταράσηται
καταρᾶσθαι
καταρᾶσθε
καταράσθω
κατάρασιν
κατάρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cursing, curse
καταράσομαι
καταράσονται
καταράσσειν
καταράσσω
 • Meaning:
  • to break in pieces, fall upon
  • to dash down, fall upon
  • to hurl down forcefully
 • Forms:
  • καταραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταῤῥαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταράσσειν Verb: Pres Act Infin
  • κατέρραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέῤῥαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταράσωμαι
καταράσωνται
καταρᾶται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: καταράομαι
κατάρατον
κατάρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • accursed, abominable
  • deserving to be cursed
 • Forms:
  • κατάρατον Adj: Acc Sing Masc
  • καταράτου Adj: Gen Sing Masc/Neut
καταράτου
καταραχθήσεται
καταργεῖ
καταργεῖται
καταργέω
 • Active Meaning:
  • to make ineffective, make powerless, make idle
  • to halt some action
  • to force someone to stop doing what he is doing
  • to exhaust, use up, waste, cumber
  • to fade away gradually, pass away
  • to nullify, invalidate, make void
  • to abolish, wipe out, set aside, bring to an end
 • Passive Meaning:
  • to be released from
  • to be severed from
  • to be removed from
 • Forms:
Present
 • καταργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταργεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταργοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • καταργουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • καταργούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • καταργουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • καταργουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • καταργηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταργηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταργήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατήργησεν Verb: FutPerf Act Infin
Aorist
 • καταργηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταργηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταργῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταργήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταργήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταργήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατήργησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατηργήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατηργήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • κατήργησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • κατήργηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κατήργηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταργηθέντων
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to make ineffective
 • Root:καταργέω
καταργηθῇ
καταργηθῆναι
καταργηθήσεται
καταργηθήσονται
καταργῆσαι
καταργήσαντος
καταργήσας
καταργήσει
καταργήσῃ
καταργοῦμεν
καταργουμένην
καταργούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καταργέω
καταργουμένου
καταργουμένων
καταργυρόω
 • Meaning: to cover with silver
 • Forms:
  • κατηργυρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
καταργῶν
καταριθμεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταριθμέω
καταριθμέω
 • Active Meaning:
  • to count, count down, number with
  • to list, enumerate
  • to belong to, count among, reckon among
 • Passive Meaning:
  • to amount to (in number)
 • Forms:
  • καταριθμουμένοις Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • καταριθμεῖ
   • Verb: Pres/Imperf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
  • κατηριθμημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κατηριθμημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καταριθμοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • καταριθμουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • καταριθμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατηριθμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατηριθμημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
καταριθμουμένοις
καταριθμουμένῳ
καταριθμοῦνται
καταριθμοῦντι
κατάρξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κατάρχω
καταρξαμένη
καταρξαμένοις
καταρξάμενος
καταρξαμένων
κατάρξαντος
κατάρξασθαι
κατάρξει
κατάρξω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κατάρχω
καταρομβεύω
 • Meaning: to lead astray, cause to wander, roam
 • Forms:
  • κατερρόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρράκται, καταῤῥάκται
καταρράκτας, καταῤῥάκτας
καταρράκτην, καταῤῥάκτην
καταρράκτης, καταῤῥάκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: Also spelled καταράκτης
 • Meaning:
  • waterfall, cataract
  • trap-door
  • flood-gate
  • a device for punitive restraint (e.g., stocks)
  • sea bird, cormorant
  • torrent
 • Forms:
καταρράκτου, καταῤῥάκτου
καταρρακτῶν, καταῤῥακτῶν
καταρράττω, καταῤῥάττω
 • Meaning: to hail down
 • Forms:
  • κατέρραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρρεῖν, καταῤῥεῖν
καταρρέω, καταῤῥέω
 • Meaning:
  • to flow down, run down, drip down
  • to fall off, drop off
  • to stream down
  • to perish, pine away
 • Forms:
Present
 • καταρρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καταῤῥεῖν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • κατέρρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατερρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατέρρεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατέρρεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατέῤῥει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατεῤῥεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατέῤῥεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατέῤῥεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
Perfect
 • κατερρύηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κατεῤῥύηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καταρρηγνυμένας
καταρρήγνυμι, καταῤῥήγνυμι
 • Meaning: to break down, tear apart, split into pieces
 • Forms:
  • καταρρηξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • καταρρηγνυμένας
   • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • κατερράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • καταρρήγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατερραγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κατέρραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατερρωγότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • καταῤῥήγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥαγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κατέῤῥαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεῤῥωγότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
καταρρήγνυται, καταῤῥήγνυται
καταρρηξάμενος
καταρριπτομένων, καταῤῥιπτομένων
καταρριπτουμένους
καταρρίπτω, καταῤῥίπτω
 • Active Meaning:
  • to throw down, hurl down
  • to overthrow
 • Passive Meaning:
  • to fall down, tumble down
 • Forms:
  • καταρριπτουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • καταρριπτομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • κατέρριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταῤῥιπτομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • κατέῤῥιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρροή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the act of flowing down
 • Forms:
καταρρομβεύω, καταῤῥομβεύω
 • Meaning: to lead astray, cause to wander, roam
 • Forms:
  • κατερρόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάρρυτον, κατάῤῥυτον
κατάρρυτος, κατάῤῥυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • irrigated, watered, running with (water)
  • having something flowing along over the surface
  • awash
 • Forms:
  • κατάρρυτον Adj: Acc Sing Fem
  • κατάῤῥυτον Adj: Acc Sing Fem
καταρτίζειν
καταρτίζεσθε
καταρτίζετε
καταρτιζομένη
καταρτιζόμενος
καταρτιζομένου
καταρτίζοντας
καταρτίζω
 • Active Meaning:
  • to adjust or put in order, restore
  • to put (nets) to rights, mend (nets), repair
  • to restore to a right mind
  • to complete
  • to furnish completely
  • to make good, reconcile
  • to prepare, make ready
  • to provide direction
  • to establish, create, form
 • Middle Meaning:
  • to create
  • to cause to calve, prepare to calve, strengthen for calving
  • to adjust, direct
  • to prepare, make ready
  • to establish, restore
  • to finish
  • to perfect
 • Passive Meaning:
  • to be well trained, perfectly trained
  • to be completed, be finished
  • to be formed, be created
 • Forms:
Present
 • καταρτίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • καταρτίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καταρτιζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καταρτιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταρτιζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καταρτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • καταρτίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
Imperfect
Future
 • καταρτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • καταρτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταρτίσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταρτίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • καταρτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταρτισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατηρτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • καταρτίσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καταρτίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατηρτίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • κατηρτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατηρτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατηρτισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατηρτισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατηρτισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κατηρτισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κατηρτίσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • κατηρτισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
κατάρτισαι
καταρτίσαι
καταρτίσας
καταρτίσασθαι
καταρτίσει
καταρτισθῇ
καταρτισθῶσι, καταρτισθῶσιν
κατάρτισιν
κατάρτισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • perfection, completion
  • maturity
  • thorough equipment
καταρτισμόν
καταρτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: equipment, equipping, perfecting, complete furnishing
κατάρχει
κατάρχεις
κατάρχεσθαι
κατάρχεται
καταρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: beginning
 • Forms:
καταρχήν
καταρχομένου
κατάρχω
 • Active Meaning:
  • to rule over, govern, lead
 • Middle Meaning:
  • to begin, make a beginning
 • Forms:
  Active
  • κατάρξαντος Part: Aor ct Gen Sing Masc/Neut
  • κατάρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατάρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κατάρχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατάρξαι Verb: Aor Act Infin
  • κατάρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατάρξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατῆρξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  Mid/Pass
  • καταρξαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • καταρξαμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc/Neut
  • καταρξαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
  • κατάρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rrd Sing
  • κατάρξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατάρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταρχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • καταρξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • κατήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
κατάρχων
καταρώμεθα
καταρωμένη
καταρώμενοι
καταρωμένοις
καταρώμενος
καταρωμένου
καταρωμένους