καταπαιζομένους
καταπαίζω
 • Meaning:
  • to deal with someone not seriously; to mock, fool; to make fun of
  • to deal with someone without sincerity; to trick, deceive
 • Forms:
  • καταπαιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • καταπαίξεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατέπαιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατέπαιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καταπαινέω
 • Meaning: to praise
καταπαίξεται
καταπαλαῖσαι
καταπαλαίω
 • Meaning:
  • to throw down (in wrestling)
  • to win a victory over, overthrow
  • to defeat in combat
 • Forms:
  • καταπαλαῖσαι Verb: Aor Act Infin
καταπάλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: Also spelled καταπέλτης
 • Meaning:
  • catapult, engine of war for throwing stones or arrows
  • device for inflicting torture
καταπανουργεύομαι
καταπανουργεύω
 • Meaning: to act villainously, devise villainously against, act craftily, insidiously

  ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην
  they have a crafty purpose against your people (Psalm 83:3 LXX)

 • Forms:
  • κατεπανουργεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
κατάπασαι
καταπασάμενοι
καταπασάμενον
 • Parse #1:
  • Part: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Meaning: to gain possession of
 • Root: καταπάομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Meaning: besprinkle, bespatter
 • Root: καταπάσσω
καταπάσαντες
καταπάσασθε
κατάπασσε
καταπάσσω
 • Meaning: to sprinkle (liquid, dust, ashes) (often as a sign of grief)
 • Forms:
  • κατάπασσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κατάπασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταπασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • καταπάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καταπάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • κατεπάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
καταπατεῖν
καταπατεῖσθαι
καταπατέω
 • Meaning:
  • to trample, tread (down, underfoot), trample underfoot
  • to deal harshly and oppressively with
  • to show no regard for
  • Figurative: to reject with disdain
 • Forms:
Present
 • καταπατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καταπατεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταπατούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καταπατοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • καταπατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καταπατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καταπατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταπατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • καταπατοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • καταπατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταπεπατημένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
Imperfect
 • κατεπάτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • κατεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατεπατοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατεπατεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • καταπατηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • καταπατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καταπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταπατήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • καταπατηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • καταπατηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • καταπατήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • καταπατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταπατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατεπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεπάτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατεπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταπατκήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • καταπεπατημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • καταπεπατημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καταπεπάτηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταπατηθέντων
καταπατηθέντες
καταπατηθήσεσθε
καταπατηθήσεται
καταπάτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something trampled under foot
  • act of trampling under foot
  • trampling, drowning
  • affliction
 • Forms:
καταπατήματος
καταπατήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: καταπατέω
καταπατήσας
καταπατήσατε
καταπατήσει
καταπατήσεις
καταπατήσετε
καταπατήσῃ
καταπάτησιν
καταπάτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trampling on
καταπατήσουσι, καταπατήσουσιν
καταπατήσω
καταπατκήσωσι, καταπατκήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταπατέω
καταπατούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καταπατέω
καταπατοῦν
καταπατοῦνται
καταπατοῦντας
καταπατοῦντες
καταπατούντων
καταπατοῦσαι
καταπατοῦσι, καταπατοῦσιν
καταπατῶν
κατάπαυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • rest from, alleviation
  • sabbath rest
 • Forms:
καταπαύματος
καταπαυομένης
καταπαυόμενοι
καταπαῦσαι
καταπαύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: καταπαύω
καταπαύσασθαι
καταπαύσει
καταπαύσεις
καταπαύσεται
καταπαύσεως
καταπαύσῃ
κατάπαυσιν
κατάπαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rest, reposing down, relaxing place
  • a stopping place, a halt, resting place
  • place of rest, (by Hebraism) abode
κατάπαυσον
καταπαύσουσι, καταπαύσουσιν
καταπαύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: καταπαύω
καταπαύσωμεν
καταπαύσωσι, καταπαύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταπαύω
καταπαύω
 • Active Meaning:
  • to stop, cause to stop, bring to an end
  • to stop some activity
  • to stop doing something
  • to stop moving and come to settle (at a certain place)
  • to become idle, cease to work
  • to cease to exist
  • to bring to rest, restrain, dissuade
  • to bring to a place of rest, give (someone) rest, cause (someone) to rest
  • to stop, rest, settle down
  • to colonize
  • to allow to enjoy rest and quiet, allow (someone) to rest
  • to grant a restful existence
  • to cause to stop affecting
  • to erase, efface
  • to relieve of an office or function
 • Middle Meaning:
  • to be free from harassment
 • Forms:
  • καταπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταπαύσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταπαυόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Masc
  • καταπαυομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • καταπαῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καταπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταπαύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταπαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταπαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταπαύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • καταπαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταπαύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατέπαυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατέπαυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κατέπαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέπαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέπαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπειράζω
 • Meaning: to make an attempt on, attack
 • Forms:
  • κατεπείρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπείσῃ
καταπελματόομαι
καταπελματόω
 • Active Meaning:
  • to patch, mend with a patch
 • Passive Meaning:
  • to be cobbled, clouted, patched
 • Forms:
  • καταπεπελματωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • καταπελματόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
καταπέλται
καταπέλτας
καταπέλτῃ
καταπέλτην
καταπέλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: Also spelled καταπάλτης
 • Meaning:
  • catapult, engine of war for throwing stones or arrows
  • device for inflicting torture
 • Forms:
καταπέμπω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send down
 • Forms:
  • καταπεμφθείς
   • Part: Aor Pass Nom Simg Masc
καταπεμφθείς
καταπενθέω
 • Meaning: to mourn for, bewail, lament
 • Forms:
  • κατεπένθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεπένθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπεπατημένης
καταπεπατημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καταπατέω
καταπεπάτηνται
καταπεπελματωμένα
καταπέπληγμαι
καταπεπληγμένοι
καταπεπληγμένους
καταπέπληκτο
καταπέπωκε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root:καταπίνω
καταπέπτωκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root:καταπίπτω">
καταπεπωκέναι
καταπεπτωκότα
καταπεπτωκότων
καταπεσεῖν
καταπέσῃ
καταπεσόντων
καταπεσοῦσαν
καταπεσών
καταπετάννυμι
 • Meaning: to fly downward
 • Note: Alternate form καταπέτομαι
 • Forms:
  • καταπετασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
καταπετασθῇ
καταπέτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: veil, curtain, something spread thoroughly, i.e., (esp.) the door screen (to the Most Holy Place) in the Jewish Temple
 • Forms:
καταπετάσματα
καταπετάσματι
καταπετάσματος
καταπέτομαι
 • Meaning: to fly downward
 • Note: Alternate form καταπετάννυμι
 • Forms:
  • καταπτᾶσαν
   • Part: Aor Act Acc Sing Fem
   • Part: Aor Act Gen Plur Fem
  • καταπτάς
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing (syncope)
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc (syncope)
  • καταπετασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
καταπεφευγότες
κατάπηγας
καταπήγνυμι
 • Meaning: to stick fast, plant firmly, establish
 • Forms:
  • κατέπηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταπηδάω
 • Meaning: to leap down, spring off, dismount, alight
 • Forms:
  • κατεπήδησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
κατάπηξ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fixed in the ground
 • Forms:
  • κατάπηγας Noun: Acc Plur Masc
καταπιέζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to press down, squeeze down; to weigh down
καταπιεῖν
καταπίεται
καταπιέτω
καταπίῃ
κατάπικροι
κατάπικρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very bitter
 • Forms:
  • κατάπικροι Adj: Nom Plur Masc
καταπίμπλημι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fill completely
 • Forms:
  • καταπλήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
καταπίμπρημι
 • Meaning: to burn to ashes
καταπίνειν
καταπίνοντες
καταπίνω
 • Meaning:
  • to drink down, swallow, gulp
  • to destroy, ruin
  • to devour, drown, swallow (up), drink down
  • to swallow up, engulf, drown
  • to absorb, make away with
 • Forms:
Present
 • καταπίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταπίνειν Verb: Pres Act Infin
 • καταπίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • καταπίεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταπίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • καταποθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταπιών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατεπίομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • καταπείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταπιεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταπιέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταπίῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταπίω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καταπίωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • καταπίωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καταποθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατέπιε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεπόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεπόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατέπιε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • καταπίοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
Perfect
 • καταπεπωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • καταπέπωκε
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
καταπίνων
καταπίοι
καταπίονται
καταπίπτειν
καταπίπτετε
καταπίπτοντας
καταπίπτοντες
καταπίπτοντος
καταπίπτω
 • Meaning: to fall down, drop, be downcast
 • Forms:
  • κατέπιπτε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καταπίπτοντες Paart: Pres Act Nom Plur Masc
  • καταπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • καταπέπτωκεν
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • καταπεσοῦσαν
   • Part: Aor Act Acc Sing Fem
   • Part: Aor Act Gen Plur Fem
  • καταπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταπίπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • καταπεπτωκότα
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • καταπεπτωκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • καταπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταπεσόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
  • καταπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταπίπτειν Verb: Pres Act Infin
  • καταπίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταπίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • καταπίπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
καταπίπτων
καταπιστεύετε
καταπιστεύουσα
καταπιστεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταπιστεύω
καταπιστεύω
 • Meaning: to trust, put faith in, rely on
 • Forms:
  • καταπιστεῦσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • καταπιστεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • καταπιστεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
καταπίω
καταπίωμεν
καταπιών
καταπίωσι, καταπίωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταπίνω
καταπλαγείησαν
καταπλαγείς
καταπλαγέν
καταπλαγέντας
καταπλαγέντες
καταπλαγέντος
καταπλαγέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root:καταπλήσσω
καταπλαγῆναι
κατάπλασαι
καταπλάσσει
καταπλάσσω
 • Meaning: to plaster over
 • Forms:
  • κατάπλασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταπλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
καταπλέουσι, καταπλέουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καταπλέω
καταπλεύσαντας
καταπλεύσωμεν
καταπλέω
 • Meaning:
  • to arrive by boat, i.e., to land at
  • to sail toward (a place), sail down upon a place
  • to enlist, enter (a competition)
 • Forms:
  • καταπλεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • καταπλεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταπλέουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταπλέουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • κατέπλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταπληγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bullying, intimidation
  • panic, terror

   καταπληγμὸς καὶ ὕβρις ἐρημώσουσιν πλοῦτον
   Intimidation and pride will waste riches (Sir. 21:4)

καταπλῆξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταπλήσσω
καταπλήξας
καταπλήξασθαι
καταπλήξει
κατάπληξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • terror, anxiety
  • dread
  • amazement
  • consternation
 • Forms:
καταπλήσας
καταπλήσσεις
καταπλησσέτω
καταπλησσέτωσαν
καταπλησσομένοις
καταπλήσσω
 • Active Meaning:
  • to confuse, baffle
  • to terrify
  • to amaze, astound
  • to strike down
  • to strike with amazement
 • Passive Meaning:
  • to be terror-stricken, panic-stricken
  • to be frightened
  • to be astonished at
  • to be struck with (something)
 • Forms:
  • καταπεπληγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • καταπέπληκτο
   • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταπλῆξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • καταπληττόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καταπλησσομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • καταπλαγέν
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καταπλήξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καταπλήξας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταπλαγέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • καταπλαγέντων
   • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
   • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
  • καταπλησσέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • καταπέπληγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καταπεπληγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καταπλαγείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • καταπλαγείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • καταπλαγέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • καταπλαγέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
  • καταπλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταπλήσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταπλησσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κατεπλάγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καταπληττόμενοι
κατάπλοος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of sailing
  • a sailing down to land, a putting ashore, putting in
  • a voyage, trip
κατάπλους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of sailing
  • a voyage, trip
  • a sailing down to land, a putting ashore, putting in
 • Forms:
  • κατάπλῳ Noun: Dat Sing Masc
κατάπλῳ
καταποθῇ
καταποθῆναι
καταποικίλλω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to work in embroidery
 • Forms:
  • καταποικίλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
καταποικίλλων
καταπολεμεῖτε
καταπολεμέω
 • Meaning:
  • to make war against
  • to wage war against
  • to fight against
  • to war down, i. e. to exhaust by war, subdue completely, reduce
 • Forms:
  • καταπολεμῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταπολεμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
καταπολεμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root:καταπολεμέω
καταπονέω
 • Meaning: to subdue, torment, wear out, oppress, exhaust, vex, labour down, harass, crush
 • Forms:
  • καταπονουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • καταπονουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • καταπονούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καταπονουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • καταπονούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • καταπονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κατάπονον
κατάπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: tired, wearied, wearisome, exhausted, fatigued
 • Forms:
καταπονούμεθα
καταπονουμένοις
καταπονούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καταπονέω
καταπονουμένῳ
καταπονουμένων
καταπονοῦντες
καταποντίζεις
καταποντίζεσθαι
καταποντίζω
 • Meaning:
  • to throw into the sea, drown (in the sea), sink, plunge down, submerge
  • to obliterate, annihilate
 • Forms:
  • καταποντισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταποντιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταποντισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καταπόντισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταποντισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταποντιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταποντίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταποντίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατεπόντισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταποντιοῦσι, καταποντιοῦσιν
καταποντισάτω
καταποντισθῇ
καταποντισθῆναι
καταποντισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drowning, destruction
καταποντισμοῦ
καταπόντισον
καταποντιῶ
καταπορεύομαι
 • Meaning: to come back, return home
 • Forms:
  • καταπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
καταπορευομένοις
καταπράσσω
 • Meaning: to accomplish, execute
καταπραΰνει, καταπραύνει
καταπραΰνεις
καταπραΰνῃς
καταπραΰνω
 • Meaning:
  • to reduce intensity
  • to soften, still, appease, ameliorate, mitigate
 • Forms:
  • καταπραΰνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταπραΰνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταπραΰνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατεπράυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπρίζω
 • Meaning: to saw up, saw apart
 • Note: Also spelled καταπρίω
 • Forms:
  • καταπρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
καταπρίσῃ
καταπρίω
 • Meaning: to saw up, saw apart
 • Note: Also spelled καταπρίζω
 • Forms:
  • καταπρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
καταπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw forth
 • Note: Like προβάλλω
καταπροδιδούς
καταπροδίδωμι
 • Meaning:
  • to abandon allegiance and loyalty to
  • to surrender, betray utterly, leave in the lurch
 • Forms:
  • καταπροδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
καταπροενόμευσε, καταπροενόμευσεν
καταπρονομεύω
 • Meaning:
  • to carry off as booty
  • to take booty from
 • Forms:
  • καταπροενόμευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεπρονόμευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταπτάς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing (syncope)
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc (syncope)
 • Root:καταπέτομαι
καταπτᾶσαν
καταπτῆξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταπτήσσω
καταπτήξας
καταπτήξει
καταπτήσσει
καταπτήσσω
 • Meaning: to cringe, cower (in fear), crouch down
 • Forms:
  • καταπτῆξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • καταπτήξας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταπτήσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταπτήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατέπτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κατέπτηχε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καταπτύειν
καταπτύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spit upon
 • Forms:
  • καταπτύειν Verb: Pres Act Infin
κατάπτωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • downfall, falling down, gap
  • act of falling down
  • act of collapsing
καταπτώσει
κατάπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fall, collapse, downfall, calamity
  • act of falling down defeated