κατακαήσεται
κατακαήσονται
κατακαίειν
κατακαίεται
κατακαιόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: κατακαίω
κατακαίουσι, κατακαίουσιν
κατακαίω
 • Meaning: to burn up, burn down, consume (by fire), incinerate, kindle
 • Forms:
Present
 • κατακάοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατακαιόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατακαιόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κατακαίειν Verb: Pres Act Infin
 • κατακαίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατακαίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατεκαίετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατέκαιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατέκαιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κατακαύσειν Verb: Fut Act Infin
 • κατακαήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κατακαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακαύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατακαύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατακαύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατακαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • κατακαύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατακαυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατακαυθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κατακαυθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κατακαῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατακαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατεκάη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεκάησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατέκαυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέκαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέκαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέκαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατακέκαυμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κατακεκαυμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατακεκαυμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατακεκαυμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κατακεκαυμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κατακεκαυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κατακεκαυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατακεκαυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κατακεκαυμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
κατακαίων
κατακαλέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to call down, summon, invite
 • Root: κατακαλέω
κατακαλέω
 • Meaning: to call down, summon, invite
κατακάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a covering, veil, curtain
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ex 35:11
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

κατακαλύμματα
κατακαλύπτεσθαι
κατακαλυπτέσθω
κατακαλύπτεται
κατακαλύπτον
κατακαλύπτω
 • Active Meaning:
  • to disguise
  • to cover (something), hide (something)
  • to make invisible
  • to flood (with water)
  • to envelop completely
  • to be situated over the entire surface
 • Middle Meaning:
  • to cover (oneself with a veil)
  • to disguise
 • Forms:
Present
 • κατακαλύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κατακαλυπτέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • κατακαλύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαλύπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • κατεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κατακαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατακαλύψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κατακαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατακαλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατακαλύψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κατακαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • κατακαλύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεκαλύψατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Sing
 • κατεκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατακεκαλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατακεκαλυμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
κατακαλύψαι
κατακαλύψασα
κατακαλύψει
κατακαλύψεις
κατακαλύψῃ
κατακάλυψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: covering, concealment
κατακαλύψομαι
κατακάλυψον
κατακαλύψουσι, κατακαλύψουσιν
κατακαλύψω
κατακαμπτόμενος
κατακάμπτω
 • Meaning: to bend down, weigh down
 • Forms:
  • κατακαμπτόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κατεκάμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατέκαμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατακάοντες
κατάκαρπα
κατάκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • very fruitful
  • bearing abundant fruit
 • Forms:
κατακάρπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • to a large extent
  • fruitfully, abundantly, fully
κατακάρπωσι, κατακάρπωσιν
κατακάρπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ashes of a burnt sacrifice
κατακαυθῇ
κατακαυθῇς
κατακαυθήσεται
κατακαυθήσονται
κατακαυθήτω
κατάκαυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a burn (as a form of injury)
  • part of a body which suffered a burn
  • act of burning, inflammation
 • Forms:
κατακαύματι
κατακαύματος
κατακαύσαι
κατακαῦσαι
κατακαύσατε
κατακαύσει
κατακαύσειν
κατακαύσεις
κατακαύσετε
κατακαύσομεν
κατακαύσουσι, κατακαύσουσιν
κατακαύσωμεν
κατακαυχάομαι
 • Meaning:
  • to boast against, be pretentious
  • to be arrogant toward
  • to exult over (someone/something)
  • to glory
  • to triumph over (someone)
 • Forms:
  • κατακαυχᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κατακαυχᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • κατακαυχᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατακαυχήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κατακαυχῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • κατεκαυχᾶσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • κατεκαυχῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
κατακαυχᾶσαι
κατακαυχᾶσθε
κατακαυχᾶται
κατακαυχήσονται
κατακαυχῶ
κατακαύω
 • Meaning: to burn down; set down; to send down
 • Forms:
  • κατακεκαυμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
κατάκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning:
  • to recline, lay down (as someone sick or asleep)
  • to recline, lie down (for rest)
  • to recline (on a couch for eating a meal)
  • to lie in store
  • to lie down and be idle
  • to be idle, be ineffective
  • to be bedridden
 • Forms:
  • κατακειμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • κατακείμενος Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κατέκειντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατακείμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατακείμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • κατακειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • κατακεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατάκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατάκεισαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κατακείσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
κατακείμενοι
κατακειμένοις
κατακείμενον
κατακείμενος
κατακειμένου
κατάκεισαι
κατακείσῃ
κατακεῖσθαι
κατάκειται
κατακεκαλυμμένα
κατακεκαλυμμένη
κατακέκαυμαι
κατακεκαυμένα
κατακεκαυμένας
κατακεκαυμένη
κατακεκαυμένης
κατακεκαυμένοι
κατακεκαυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κατακαίω
κατακεκαυμένος
κατακεκαυμένων
κατακεκεντημένοι
κατακεκλείσμεθα
κατακεκλεισμένους
κατακεκομμένην
κατακεκομμένους
κατακέκριται
κατακεκρυμμένος
κατακεκτημένον
κατακενοῦν
κατακενόω
 • Meaning:
  • to empty, pour out
  • to remove the contents of
 • Forms:
  • κατακενοῦν Verb: Pres Act Infin
  • κατεκένωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακέντει
κατακεντέω
 • Meaning: to stab, pierce through, kill
 • Forms:
  • κατακεντήσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • κατακεντήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • κατακεκεντημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατακέντει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κατεκέντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατακεντήσαντες
κατακεντήσατε
κατακευη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: careful
κατακευῆς
κατακεχαλκωμένα
κατακέχρηνται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to proclaim
 • Root:χράω
κατακεχρυσωμένους
κατακεχώρικα
κατακεχωρίκαμεν
κατακεχωρίσθαι
κατακεχωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • to bury, overwhelm
 • Root:καταχώννυμι
κατακλάω
 • Meaning:
  • to sap the energy of
  • to break down, break short, snap off
  • to break, shatter, break off, divide
 • Forms:
  • κατέκλων
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κατέκλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατακλασθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to break down, destroy
 • Root: κατακλάω
κατακλεῖδες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: device for closing or locking a door
 • Root: κατακλείς
κατακλείοντες
κατακλείς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: linchpin, device for securing a door or gate
κατακλεισθείς
κατακλεισθέντας
κατακλεισθέντες
κατακλεῖσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: linchpin, device for securing a door or gate
 • Root: κατακλείς
κατάκλειστοι
κατάκλειστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: shut up, confined, kept inside
 • Forms:
  • κατάκλειστοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • κατακλείστους Adj: Acc Plur Masc/Fem
κατακλείστους
κατακλείω
 • Meaning:
  • to shut up, confine, lock up, shut in, enclose, incarcerate, imprison
  • to bind fast and securely
 • Forms:
  • κατακλεισθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • κατακλείοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κατακεκλείσμεθα Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • κατεκλείσθην
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατακεκλεισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κατακλεισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • κατακλεισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • κατέκλεισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατέκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέκλεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκλείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατακληροδοτέω
 • Meaning:
  • to parcel out by lot, allocate
  • to distribute by lot, divide by lottery
  • to assign, appoint
  • to bequeath, will
  • to be a giver of lots to each, apportion an estate
 • Forms:
  • κατακληροδοτῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • κατακληροδοτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατεκληροδότησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκληροδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκληρονόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακληροδοτῇ
κατακληροδοτῆσαι
κατακληρονομεῖ
κατακληρονομεῖν
κατακληρονομεῖς
κατακληρονομέω
 • Active Meaning:
  • to become an heir
  • to appoint as heir
  • to inherit, obtain by inheritance, receive an inheritance
  • to possess, seize possession of
  • to dispossess
  • to give as an inheritance; give as a possession
 • Passive Meaning:
  • to settle as legal owner and resident (of a land)
 • Forms:
Present
 • κατακληρονομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατακληρονομεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κατακληρονομεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κατακληρονομῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • κατακληρονομῇ Verb: Fut Μid Ind 2nd Sing
 • κατακληρονομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακληρονομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατακληρονομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατακληρονομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατακληρονομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατακληρονομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατακληρονομήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • κατακληρονομῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατακληρονομήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • κατακληρονομήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κατακληρονομήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατακληρονομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατακληρονομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατακληρονομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατακληρονόμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατακληρονομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατεκληρονομήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • κατεκληρονόμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεκληρονόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεκληρονομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
κατακληρονομῇ
κατακληρονομήθητι
κατακληρονομῆσαι
κατακληρονομήσαντας
κατακληρονομήσαντες
κατακληρονομήσατε
κατακληρονομήσει
κατακληρονομήσεις
κατακληρονομήσετε
κατακληρονομήσῃ
κατακληρονομήσῃς
κατακληρονομήσητε
κατακληρονομήσομεν
κατακληρονόμησον
κατακληρονομήσουσι, κατακληρονομήσουσιν
κατακληρονομήσω
κατακληρονομῶν
κατακληρονομήσωσι, κατακληρονομήσωσιν
κατακληροῦται
κατακληρόω
 • Active Meaning:
  • to portion out
  • to determine as the best or the right by casting the lot
 • Middle Meaning:
  • to receive by lot
  • to assign by lot
 • Passive Meaning:
  • to be taken by lot
  • to be chosen
 • Forms:
  • κατακληροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατακληρώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
κατακληρώσηται
κατακλιθείς
κατακλιθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:κατακλίνω
κατακλιθέντες
κατακλιθῇ
κατακλίθηναι
κατακλιθῇς
κατακλιθῶμεν
κατακεκλιμένος
κατακλῖναι
κατακλίνατε
κατακλινομένην
κατακλίνω
 • Active Meaning:
  • to cause to lie down (to sleep or eat a meal)
 • Passive Meaning:
  • to recline at table
  • to lie down
  • to recline down, take a place at a meal table
  • to lean, bow
 • Forms:
  • κατακλιθέντα
   • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
   • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • κατακλιθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • κατακεκλιμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κατακλῖναι Verb: Aor Act Infin
  • κατακλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατακλινομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • κατακλιθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • κατακλιθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κατακλίθηναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατακλιθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κατακλιθῶμεν Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • κατέκλιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκλινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατεκλίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατάκλιτα
κατάκλιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a sofa, couch, chesterfield
  • light summer garment (that flows down)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa. 3:23
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • κατάκλιτα Noun: Acc Plur Neut (Isa. 3:23)
κατακλυζομένην
κατακλύζοντα
κατακλύζοντι
κατακλύζοντος
κατακλύζω
 • Meaning:
  • to flood, inundate, deluge
  • to wash over, overflow, drown, wash down, deluge
 • Forms:
  • κατακλυσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατακλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατακλυσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • κατακλυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κατακλυζομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • κατακλύζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • κατακλύζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • κατακλύζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • κατακλύζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατέκλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκλύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
κατακλύζων
κατακλύσει
κατακλυσθείς
κατακλυσθῆναι
κατακλυσθήσονται
κατακλυσμόν
κατακλυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flood, deluge, inundation
κατακλυσμοῦ
κατακλυσμῷ
κατακοιμάω
 • Meaning: to sleep through, put to sleep
 • Forms:
  • κατακοιμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
κατακοιμηθῇ
κατακολουθεῖν
κατακολουθέω
 • Meaning:
  • to follow after, follow closely
  • to approach, accompany closely
  • to obey, comply with
  • to act in accordance with
  • to live in conformity with, live up to
 • Forms:
  • κατακολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κατακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακολουθήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • κατακολουθήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • κατακολουθήσασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
  • κατακολουθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατακολουθοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • κατακολουθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
κατακολουθῆσαι
κατακολουθήσαντες
κατακολουθήσασα
κατακολουθήσασαι
κατακολουθήσῃς
κατακολουθοῦσα
κατακολουθῶν
κατακονδυλίζω
 • Meaning:
  • to punch, strike sharply (with the fist)
  • to mistreat
 • Forms:
  • κατεκονδυλίζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
κατακοντίζω
 • Meaning:
  • to strike down, shoot down
  • to hurl (a weapon) and wound
 • Forms:
  • κατηκόντισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cutting back, pruning
 • Forms:
κατάκοποι
κατάκοπον
κατάκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very weary, wearied
 • Forms:
κατακοπτομένους
κατακόπτω
 • Active Meaning:
  • to cut down, chop down, cut in pieces, cut up, mangle
  • to beat, bruise (someone, something)
  • to break in pieces, cut to pieces
  • to destroy
  • to kill
  • to cut away, prune
 • Passive Meaning:
  • to be killed
 • Forms:
  • κατακόψαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperat 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • κατακοπτομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κατακεκομμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • κατακεκομμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κατακόπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατακόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατακόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατακόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατακόψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεκόπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατέκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κατέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακόπτων
κατακόπων
κατακοπῶν
κατακοσμεῖται
κατακοσμέω
 • Meaning:
  • to put in order, arrange
  • to adorn, decorate
 • Forms:
  • κατακοσμοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κατακοσμηθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • κατακοσμεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατεκόσμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεκόσμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακοσμηθείη
κατάκοσμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adorned
κατακοσμοῦντες
κατακοσμῶν
κατακούω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear and obey; to be subject; to hear clearly
κατακόψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperat 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root:κατακόπτω
κατακόψει
κατακόψεις
κατακόψουσι, κατακόψουσιν
κατακόψω
κατακρατεῖ
κατακρατεῖτε
κατακρατέω
 • Active Meaning:
  • to prevail over, rule over
  • to conquer, master, gain mastery over, maintain mastery over
  • to usurp, take possession of
  • to occupy
  • to control, take control of
  • to strengthen oneself, make stronger
  • to intensify, strengthen
  • to hold on to (an opinion, an attitude, a preference)
  • to foil, thwart
 • Passive Meaning:
  • to be taken away by force
  • to strengthen oneself
  • to grow strong
  • to be in possession of (something)
 • Forms:
  • κατακρατούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • κατακρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατακρατεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κατακρατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατακρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακρατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατακράτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατεκρατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεκρατήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατεκράτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεκρατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κατεκράτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατακρατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κατακρατῆσαι
κατακρατήσας
κατακρατήσατε
κατακράτησον
κατακρατούμενος
κατακρατοῦντες
κατακρατούσης
κατακρεουργέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hew in pieces; to chop up (as a butcher does)
 • Forms:
  • κατακρεουργούμενοιPart: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
κατακρεουργούμενοι
κατακρημνίζω
 • Meaning:
  • to cause to fall
  • to throw down (a precipice)
  • cast down headlong, precipitate down
  • to throw down headfirst
  • to overthrow
  • to destroy
 • Forms:
  • κατακρημνίσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακρημνίσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • κατακρημνισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατεκρήμνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκρήμνιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κατεκρήμνιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
κατακρημνίσαι
κατακρημνίσαντα
κατακρημνισθῆναι
κατακριθεὶς
κατακριθέντες
κατακριθῆναι
κατακριθήσεται
κατακριθησομένοις
κατακρίθητε
κατακριθῶμεν
κατάκριμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: punishment, doom, (the sentence following condemnation)
κατακρῖναι
κατακρίνας
κατακρινεῖ
κατακρίνεις
κατακρίνονται
κατακρίνοντος
κατακρινοῦσι, κατακρινοῦσιν
κατακρίνω
 • Meaning:
  • to condemn, damn, judge against (i.e., sentence)
  • to pronounce guilty
 • Forms:
Present
 • κατακρίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κατακρίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατακρίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κατακρίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • κατακρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κατακριθησομένοις Part: Fut Pass Dat Plur Masc
 • κατακρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακρινοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατακρινῶν Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • κατακριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • κατακριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κατακριθεὶς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κατακρίνας
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατακριθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κατακρῖναι Verb: Aor Act Infin
 • κατακρίθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • κατακριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κατέκριναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατεκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • κατέκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέκρινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέκριθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατακέκριται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κατακρίνων
κατακρινῶ
κατακρινῶν
κατακρίσεως
κατάκρισιν
κατάκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: condemnation, sentencing adversely
κατακρίτοις
κατάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • condemned
 • Substantival Meaning:
  • convict, criminal
 • Forms:
  • κατακρίτοις Adj: Dat Plur MFN
κατακροάομαι
 • Meaning: to listen attentively (to someone)
 • Forms:
  • κατηκροᾶτο Verb: PluPerf Mid Ind 3rd Sing
  • κατηκροᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
κατακροτέω
 • Meaning: to applaud excessively
 • Forms:
  • κατακροτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κατακροτήσατε
κατακρούω
 • Meaning:
  • to knock, pound, hammer
  • to fasten with, nail
 • Forms:
  • κατέκρουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακρύβηθι
κατακρυβῆναι
κατακρυβῶσι, κατακρυβῶσιν
κατακρύπτω
 • Meaning:
  • to bury and make invisible
  • to hide, conceal
  • to conceal oneself
  • to lie hidden
 • Forms:
  • κατακρυβῶσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • κατακεκρυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κατακρυβῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατακρύβηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • κατακρύψαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακρύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατάκρυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατακρύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατεκρύβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέκρυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέκρυψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
κατακρύψαι
κατακρύψεις
κατάκρυψον
κατακρύψουσι, κατακρύψουσιν
κατακτάομαι
 • Meaning:
  • to win
  • to get for oneself entirely, acquire
  • to gain possession of
 • Forms:
  • κατακεκτημένον
   • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
  • κατάκτησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • κατακτησαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
  • κατακτήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • κατακτήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
κατακτεῖναι
κατακτείνας
κατακτείνω
 • Meaning: to kill, slay
 • Forms:
  • κατακτεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • κατακτείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
κατακτησαμένους
κατακτήσεσθαι
κατάκτησιν
κατακτήσωμαι
κατακυλισθησόμεθα
κατακυλίω
 • Active Meaning:
  • to roll down
 • Passive Meaning:
  • to lie flat in one mass
  • to slide downward (i.e., down a slope)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg. 5:27; I Sam 14:8; Jer. 28:25
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • κατακυλισθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur (I Sam 14:8)
  • κατακυλιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing (Jer. 28:25)
  • κατεκυλίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing (Judg. 5:27)
κατακυλιῶ
κατακύπτω
 • Meaning:
  • to bend down (the head); bow down; stoop down
  • to look down; peep down
 • Forms:
  • κατακύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατέκυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατακυρίευε
κατακυριεύει
κατακυριεύειν
κατακυριευθῇ
κατακυριευθῶσι, κατακυριευθῶσιν
κατακυριεύοντες
κατακυριεύουσι, κατακυριεύουσιν
κατακυριεῦσαι
κατακυριεύσαν
κατακυριεύσας
κατακυριεύσατε
κατακυριευσάτω
κατακυριεύσει
κατακυριεύσεις
κατακυριεύσητε
κατακυριεύσομεν
κατακυρίευσον
κατακυριεύσουσι, κατακυριεύσουσιν
κατακυριεύσω
κατακυριεύσωσι, κατακυριεύσωσιν
κατακυριεύω
 • Meaning:
  • to gain mastery over, become master, gain domination over, subdue
  • to master, lord it (over), rule (over someone)
  • to overcome, control, subjugate, conquer
  • to exercise absolute authority over
 • Forms:
Present
 • κατακυριεύειν Verb: Pres Act Infin
 • κατακυριεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατακυριεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατακυρίευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κατακυριεύσωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • κατακυριεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατακυριεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • κατακυριεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κατακυριεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατακυριεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακυριεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατακυριεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατακυρίευσον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • κατακυριεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατεκυριεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • κατεκυρίευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατακυρίευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατακυριεύσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατακυριευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κατακυριεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατακυριεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατακυριευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατακυριευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατακυριεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατακυριεύσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
κατακυριεύων
κατακύψαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Plur Masc/Neut
 • Meaning: to bend down, stoop
 • Root: κατακύπτω
κατακύψας