ἐκσαρκίζω
 • Active Meaning:
  • to strip out the flesh
  • to separate flesh or meat from (bones)
 • Passive Meaning:
  • to have the flesh stripped off
 • Forms:
  • ἐκσεσαρκισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐκσείω
 • Meaning:
  • to drive out
  • to shake out, shake off
ἐκσεσαρκισμένα
ἐκσεσοβημένοι
ἐκσιφωνίζω
 • Active Meaning:
  • to drain, empty with a siphon, siphon out
  • to suck out
 • Passive Meaning:
  • to be drained
  • to be exhausted
 • Forms:
  • ἐκσιφωνισθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
ἐκσιφωνισθείη
ἐκσοβέω
 • Meaning: to scare away
 • Forms:
  • ἐκσεσοβημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐκσπάσαι, ἐκσπᾶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκσπάω
ἐκσπάσας
ἐκσπάσατε
ἐκσπάσει
ἐκσπάσῃ
ἐκσπασθῆναι
ἐκσπασθήσονται
ἐκσπασθῶσι, ἐκσπασθῶσιν
ἐκσπάσω
ἐκσπάσωμεν
ἐκσπάω
 • Meaning:
  • to pull out, draw out, draw forth
  • to remove, bring out
  • to lure out
  • to pull off, pluck
 • Forms:
  • ἐκσπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκσπᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκσπάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκσπάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκσπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκσπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκσπασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκσπασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκσπασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκσπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκσπάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐκσπερματιεῖ
ἐκσπερματίζω
 • Meaning:
  • to emit semen
  • to produce seed
  • to conceive (of a woman)
 • Forms:
  • ἐκσπερματιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκσπονδυλιζόμενος
ἐκσπονδυλίζω
 • Meaning: to break the vertebrae, break the back
 • Forms:
  • ἐκσπονδυλιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐκστάσει
ἐκστάσεως
ἔκστασιν
ἔκστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • distraction, confusion, astonishment, terror
  • dismay, dread
  • alarm, consternation, panic, apprehension
  • trance, entrancement
  • ecstasy, torpor
  • loss of mental equilibrium
  • displacement of mind
  • illusion
ἔκστηθι
ἐκστῆναι
ἐκστῇς
ἐκστήσει
ἐκστήσεται
ἐκστήσῃ
ἐκστήσονται
ἐκστήσω
ἔκστητε
ἐκστόρνυμι
 • Meaning: to spread out, strew
 • Forms:
  • ἐξεστρωμένα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Neut
ἐκστρατεύει
ἐκστρατεύω
 • Meaning: to march over, march out, march against
 • Forms:
  • ἐκστρατεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκστρατεύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to march out, march against
 • Root: ἐκστρατεύω
ἐκστρέφετε
ἐκστρέφοντες
ἐκστρέφω
 • Meaning:
  • to turn inside out
  • to transform
  • to dislocate
  • to change, turn aside, pervert
  • to twist, warp, put out of joint
 • Forms:
  • ἐκστρέφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐκστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεστραμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐξέστραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεστρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἐκστρέψει
ἐκσυριεῖ
ἐκσυρίζω
 • Meaning:
  • to hiss in derision
  • to hiss off (the stage), hiss out in disgrace
 • Forms:
  • ἐκσυριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκσύρω
 • Meaning: to sweep away
 • Forms:
  • ἐξέσυρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκσφενδονάω
 • Meaning: to hurl away (with a sling)
 • Forms:
  • ἐκσφενδονήσῃ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἐκσφενδονήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκσφενδονάω
ἐκσῴζω
 • Meaning: to bring safely
ἐκσῷσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξωθέω