ἐκύκλευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κυκλόω
ἐκύκλευσαν
ἐκύκλου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυκλόω
ἐκύκλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κυκλόω
ἐκυκλώθη
ἐκύκλωσα
ἐκυκλώσαμεν
ἐκύκλωσαν
ἐκύκλωσε, ἐκύκλωσεν
ἐκύλιε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to roll along
 • Root: κυλίω
ἐκυλίετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυλιόω
ἐκύλισαν
ἐκύομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: κύω
ἐκυοφορήθη
ἐκυρεύω
 • Meaning: to be a father-in-law
 • Forms:
  • ἠκύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκυρίευες
ἐκυρίευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κυριεύω
ἐκυρίευσαν
ἐκυριεύσατε
ἐκυρίευσε, ἐκυρίευσεν
ἐκυρώθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
ἐκύρωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κυρέω
ἐκύρωσε, ἐκύρωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
ἔκυψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κύπτω
ἔκυψε, ἔκυψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κύρτω