ἔκλαβε
ἐκλάβοι
ἐκλαθόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to escape notice utterly
 • Root: ἐκλανθάνω
ἔκλαιε, ἔκλαιεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαίετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἐκλαίοσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἐκλαλέω
 • Meaning: to tell, divulge, blurt out, blab
 • Forms:
  • ἐκλαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξελάλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλαλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλαλέω
ἐκλαμβάνω
 • Meaning:
  • to receive from (others), receive in full
  • to receive approvingly
  • to welcome
  • to take
  • to seize and carry off, remove
 • Forms:
  • ἔκλαβε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
ἔκλαμπροι
ἔκλαμπρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • very bright, brilliant
  • emitting intense light and clearly visible
 • Forms:
ἐκλάμπω
 • Meaning: to shine forth, illumine, shine out, beam forth
 • Forms:
  • ἐκλάμπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐκλαμψάσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
  • ἐκλάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλαμπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέλαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλάμπων
ἐκλαμψάσης
ἐκλάμψει
ἐκλάμψεις
ἔκλαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shining forth, brightness, flash
 • Forms:
ἐκλάμψουσι, ἐκλάμψουσιν
ἐκλανθάνομαι
ἐκλανθόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to escape notice
 • Root: ἐκλανθάνω
ἐκλανθάνω
 • Meaning: to forget, be utterly oblivious of, escape notice utterly
 • Forms:
  • ἐκλέλησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐκλάπην
ἔκλασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασε, ἔκλασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἐκλάσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἐκλατομέω
 • Meaning:
  • to hew in stone, hollow out
  • to dig soil to make a hole
  • to dig rock to make a cavity
 • Forms:
  • ἐξελατόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελατόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἔκλαυσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσε, ἔκλαυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλέγεις
ἐκλεγείσης
ἐκλεγέντες
ἐκλέγεσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέγεται
ἐκλεγῆναι
ἐκλέγομαι
ἐκλεγόμενος
ἐκλεγομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to pick out, select
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέγω
 • Active Meaning:
  • to pick out, single out
  • to select, choose
  • to make a choice
 • Middle Meaning:
  • to elect, choose
  • to confer unique status
 • Forms:
Present
 • ἐκλέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλεγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκλεγέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκλέγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλεγῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξελέγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκλέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκλέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκλέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐκλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκλεξαμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc
 • ἐκλεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐκλεξαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • ἐκλεξάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ἐκλεξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Neut
 • ἐκλεγείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ἐκλεγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἔκλεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκλέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκλέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐκλεξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐκλέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐκλέξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐκλέξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐξελέγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλεξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξελέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξελέξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξελέξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἐκλελεγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἐκλελεγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλελεγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐκλελεγμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκλελεγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκλελεγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκλέλεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκλεγῶσι, ἐκλεγῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλείετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλείχω
ἐκλείξει
ἐκλείξουσι, ἐκλείξουσιν
ἐκλείπει
ἐκλείπειν
ἐκλειπέτω
ἐκλείπῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλείπομεν
ἐκλεῖπον
ἐκλείποντα
ἐκλείποντας
ἐκλείποι
ἐκλείποιεν
ἐκλείποντες
ἐκλείποντος
ἐκλειπούσας
ἐκλείπουσι, ἐκλείπουσιν
ἐκλείπω
 • Meaning:
  • to fail, die out, faint, cease, subside, used up

   ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ
   as a fountain from which water is never exhausted

  • to run out, spent, be exhausted

   ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν
   for our money has run out (Gen 47:15)

  • to part with (to someone)

   φαρμακεύσας ἑαυτὸν ἐξέλιπεν τὸν βίον
   he poisoned himself and parted with life (2Macc 10:13)

  • to forsake, desert, lose

   παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν
   he comforted those who failed in patience (Sir 17:24)

  • to cease to exist, perish; to become non-existent

   τὰ δύο μέρη ἐξολεθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει
   two parts shall be utterly destroyed and perish (Zech 13:8)

  • to take leave of

   ἐκλείψει ἀπ’ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ κτήνη
   man and livestock will take leave from it (the land)

  • to lose strength or efficacy

   ἐκλιπὼν ἀπέθανεν Ἁβραὰμ
   Abraham lost strength and died (Gen 25:8)

  • to run out of the supply of something

   ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα
   the sheep have run out of food (Hab 3:17)

  • to become finished, exhausted, fails

   ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με
   don't forsake me when my strength is exhausted (Ps 70:9)

  • to leave off doing
  • to abandon, desert, neglect
  • to grow dark, set (e.g., the sun has gone out, i.e., eclipsed, set, or hidden by clouds)
  • to remain, be left
  • to be inferior (to someone)
  • to fail to function properly
 • Forms:
Present
 • ἐκλείπειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείπομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐκλείπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλείποιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἐκλειπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκλείπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκλείπῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
Part: Pres Act Sing
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐκλείπωνἐκλείπουσαἐκλεῖπον
GENἐκλείποντοςἐκλειπούσηςἐκλείποντος
DATἐκλείποντιἐκλειπούσῃἐκλείπουτι
ACCἐκλείπονταἐκλείπουσανἐκλεῖπον
VOCἐκλείπωνἐκλείπουσαἐκλεῖπον
Part: Pres Act Plur
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐκλείποντεςἐκλείπουσαιἐκλείποντα
GENἐκλειπόντωνἐκλειπουσῶνἐκλειπόντων
DATἐκλείπουσι(ν)ἐκλειπούσαιςἐκλείπουσι(ν)
ACCἐκλείπονταςἐκλειπούσαςἐκλείποντα
VOCἐκλείποντεςἐκλείπουσαιἐκλείποντα
Imperfect
Future
 • ἐκλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείψειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐκλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐκλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐκλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκλιπέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐκλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκλίπητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκλίποισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐκλίπω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκλείπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέλιπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξελίποσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλιπόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐκλιπόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • ἐκλελοιπέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐκλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλελοίπασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλελειμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκλελειμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλελοιπότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
ἐκλείπων
ἐκλείπωσι, ἐκλείπωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλείπω
ἔκλεισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἔκλεισε, ἔκλεισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείχεσθαι
ἐκλείχω
 • Meaning: to lick up, strip clean
 • Forms:
  • ἐκλείχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκλείξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐκλείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέλειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλείψει
ἐκλείψειν
ἐκλείψετε
ἐκλείψεως
ἔκλειψιν
ἔκλειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • abandonment, failing, extinction, eclipse, left off
  • lack and want
  • cessation of a linear movement
 • Forms:
ἐκλείψομεν
ἐκλείψουσι, ἐκλείψουσιν
ἐκλείψω
ἐκλεκτά
ἐκλεκταί
ἐκλεκτάς
ἐκλεκτή
ἐκλεκτῇ
ἐκλεκτήν
ἐκλεκτῆς
ἐκλεκτοί
ἐκλεκτοῖς
ἐκλεκτόν
ἐκλεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • chosen, selective, selected, hand-picked, preferred
  • favoured, pure
 • Substantival Meaning:
  • elect, choice, select
  • prime
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκλεκτόςἐκλεκτήἐκλεκτόν
GENἐκλεκτοῦἐκλεκτῆςἐκλεκτοῦ
DATἐκλεκτῷἐκλεκτῇἐκλεκτῷ
ACCἐκλεκτόνἐκλεκτήνἐκλεκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκλεκτοίἐκλεκταίἐκλεκτά
GENἐκλεκτῶνἐκλεκτῶνἐκλεκτῶν
DATἐκλεκτοῖςἐκλεκταῖςἐκλεκτοῖς
ACCἐκλεκτούςἐκλεκτάςἐκλεκτά
ἐκλεκτοῦ
ἐκλεκτούς
ἐκλεκτῷ
ἐκλεκτῶν
ἐκλελεγμένη
ἐκλελεγμένῃ
ἐκλελεγμένοι
ἐκλελεγμένος
ἐκλελεγμένους
ἐκλελεγμένων
ἐκλελειμμένη
ἐκλελειμμένος
ἐκλέλειπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to leave out, pass over
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλέλεκται
ἐκλέλησθε
ἐκλελοχισμένος
ἐκλελοίπασιν
ἐκλέλοιπεν
ἐκλελοιπέναι
ἐκλελοιπότας
ἐκλελυκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελύμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκλύω
ἔκλεξαι
ἐκλεξαμένοις
ἐκλεξάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλεξάμενος
ἐκλεξαμένους
ἐκλέξασθαι
ἐκλέξασθε
ἐκλεξάσθωσαν
ἐκλέξεται
ἐκλέξῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέξηται
ἐκλέξομαι
ἐκλέξω
ἐκλέξωμαι
ἐκλέξωνται
ἔκλεπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλέπτω
ἐκλευκαίνω
 • Meaning: to make quite white (and free from stain)
 • Forms:
  • ἐκλευκανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐκλευκανθῶσι, ἐκλευκανθῶσιν
ἔκλευκον
ἔκλευκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inclining to white, off-white, white, somewhat white
 • Forms:
ἔκλεψα
ἔκλεψαν
ἔκλεψας
ἐκλέψατε
ἔκλεψε, ἔκλεψεν
ἐκληδονίζετο
ἐκλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκληροδότησε, ἐκληροδότησεν
ἐκληρονόμησα
ἐκληρονομήσαμεν
ἐκληρονόμησαν
ἐκληρονόμησας
ἐκληρονόμησε, ἐκληρονόμησεν
ἐκληρώθη
ἐκληρώθημεν
ἐκλίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλίθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλικμάω
 • Meaning: to winnow away, sift, empty, lay waste
 • Forms:
  • ἐκλικμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελίκμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλικμήσει
ἐκλιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exceeding hunger, faintness
 • Forms:
ἐκλιμίαν
ἐκλιμπάνον
ἐκλιμπάνω
 • Meaning:
  • to abandon, cease, perish
  • to be missing
 • Forms:
  • ἐκλιμπάνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
ἔκλινα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλιναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλίνω
ἔκλινε, ἔκλινεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλινον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλιπαρέω
 • Meaning: to beg, entreat
 • Forms:
  • ἐκλιπαρήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλιπαρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐκλιπαρήσας
ἐκλιπεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλιπέτω
ἐκλιπέτωσαν
ἐκλίπῃ
ἐκλιπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: failing, deficient
 • Forms:
ἐκλίπητε
ἐκλίποι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλίποισαν
ἐκλιπόντες
ἐκλιπόντος
ἐκλίπω
ἐκλιπών
ἐκλίπωσι, ἐκλίπωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλογάς
ἐκλογῇ
ἐκλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of selection, election, choosing
  • something chosen, elected; selected
 • Forms:
ἐκλογήν
ἐκλογῆς
ἐκλογίζομαι
 • Meaning:
  • to compute, calculate, ask an account of
  • to call to account
 • Forms:
  • ἐξελογίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐκλογιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • accountant
  • officer in charge of inspecting revenue accounts
ἐκλογιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • reckoning: accounts
  • task of inspecting revenue accounts
 • Forms:
ἐκλογιστίαν
ἐκλοποφόρησας
ἐκλοχίζω
 • Meaning:
  • to pick out of a cohort, pick out of a troop
  • to selected from, chosen out from
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Cant. 5:10
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐκλελοχισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐκλύει
ἐκλύειν
ἐκλύεσθαι
ἐκλύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to set free
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθέντας
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθήσεσθε
ἐκλυθήσεται
ἐκλυθήσονται
ἐκλύθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθῶσι, ἐκλυθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύουσι, ἐκλύουσιν
ἐκλύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύσει
ἐκλύσεις
ἐκλύσεως
ἐκλύσῃς
ἔκλυσιν
ἔκλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • feebleness, faintness, release
  • loss of physical strength
ἐκλυτρόω
 • Meaning: to redeem, release out
 • Forms:
  • ἐκλύτρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐκλύτρωσι, ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: redemption
ἐκλύω
 • Active Meaning:
  • to unloose, unstring, set free, release, untie
  • to remove or relax pressure or tension on something in order to give free movement
  • to weaken
  • to break up, depart

   καὶ ἐξέλυσαν εὐημεροῦντες
   and they departed successfully (2Macc 13:16)

  • to make weary, relax, faint
 • Middle Meaning:
  • to suffer complete loss of physical strength
 • Passive Meaning:
  • to be faint, become weary, be exhausted
  • to be discouraged, demoralized, depressed
  • to fail (physically or morally)
  • to falter, hesitate
  • to become slack, become loose
  • to release
 • Forms:
Present
 • ἐκλύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκλυέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκλυέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐκλυόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκλυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκλύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐκλύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐξελυόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • ἐκλυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκλύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐκλυθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ἐκλύθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκλυθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκλυθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκλύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξελύθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκλελυκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκλελυμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκλελυμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐκλελυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλελυμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ἐκλελύμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
ἐκλύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω